Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 35 - 43 Metin Dili: Türkçe

Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss

Öz:
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık, sosyal destek, streslebaşa çıkma ve psikolojik iyi oluş değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Veriler, TrakyaÜniversitesinde öğrenim görmekte olan 309 öğrenciden toplanmıştır. Katılımcılar, Psikolojik İyi OluşÖlçeği, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Stresle BaşaÇıkma Tarzları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formunu doldurmuşlardır. Verilerin analizinde korelasyon,standart çoklu regresyon ve hiyerarşik regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada ele alınandeğişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları psikolojik iyi oluşun,psikolojik dayanıklılık, stresle başa çıkma becerileri ve aileden, arkadaşlardan ve diğerlerinden alınansosyal destek değişkenleri tarafından anlamlı bir şekilde yordandığını göstermiştir. Aracı değişkenanalizi sonuçları da, sosyal destek ve stresle başa çıkma becerilerinin, psikolojik iyi oluş ve psikolojikdayanıklılık değişkenleri arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü olduğunu ortaya koymuştur. Bulgularmevcut literatür ışığında tartışılmış ve psikolojik danışmanlar için bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık, Sosyal Destek, Başa Çıkma ve İyi-Oluş Arasındaki İlişkiler

Öz:
The purpose of this study was to examine relationships among resilience, social support,coping, and psychological well-being in university students. Data were gathered on 309 students whoare studying at the Trakya University. Participants completed several instruments: the Flourishing Scale,Resilience Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Ways of Coping Inventory, anda demographic information form. Correlation, standard multiple regression, and hierarchical regressionanalyses were performed on the data. Significant relationships were found among study variables.Results of regression analyses indicated that psychological well-being was statistically predicted byresilience, coping, and social support from family, friends, and from significant others. Results of themediation analysis revealed that social support and coping skills partially mediated the relationshipbetween resilience and psychological well-being. The implications were discussed in the light of existingliterature, and suggestions were made for college counselors.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The moderator- mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Begun, A. L. (1993). Human behavior and the social environment: The vulnerability, risk and resilience model. Journal of Social Work Education, 29, 26-36.
 • Boerner, K. (2004). Adaptation to disability among middle- aged and older adults: The role of assimilative and accommodative coping. Journal of Gerontology : Psychological Sciences, 59, 35–42.
 • Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 50(l), 20-28.
 • Bridges, L. J. (2008). Coping as an element of developmental well-being. In M. H. Bornstein, L. Davidson, C. L. Keyes and K. A. Moore (Eds.). Well-being: Positive develop ment across the lif e course, (pp. 155-166). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Carr, A. (2004). Positive psychology : The science of happ iness and human strengths. East Sussex: Brunner- Routledge.
 • Christopher, K. A. (2000). Determinants of psychological well-being in Irish immigrants. Western Journal of Nursing Research, 22, 123–140.
 • Cicognani, E. (2011). Coping strategies with minor stressors in adolescence: Relationships with social support, self-efficacy, and psychological well-being. Journal of App lied Social Psychology, 41(3), 559-578.
 • Cohen, S., ve Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357.
 • Connor, K. M. ve Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Dep ression and Anxiety, 18, 76–82.
 • Corsano, P. Majorano, M. ve Champretavy, L. (2006). Psychological well-being in adolescence: The contribution of interpersonal relations and experience of being alone. Adolescence, 162, 341-353.
 • Çeçen, A. (2008). Öğrencilerin cinsiyetlerine ve anababa tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi [University students’ loneliness and perceived social support levels according to gender and perceived parents attitudes], Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 415-431.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S. ve Biswas-Diener, R. (2010). New well- being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156.
 • Diener, E. ve Seligman, M. E. P. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13, 81-84.
 • DeNeve, M, K. ve Cooper, H. (1998). The happy personality: A-meta analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.
 • Dyer, J. G. ve McGuinness, T.M. (1996). Resilience: Analysis of the concept. Archives of Psychiatric Nursing, 10, 276–282.
 • Eker, D. ve Arkar, H. (1995). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği [Factorial structure, validity, and reliability of the multidimensional scale of perceived social support]. Türk Psikoloj i Dergisi, 10(34), 45-55.
 • Fava, A. G. ve Tomba, E. (2009). Increasing psychological well-being and resilience by psychotherapeutic methods. Journal of Personality, 77(6), 1903-1934.
 • Folkman, S. ve Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219-239.
 • Folkman, S., Newman, S., Lamb, R. ve Shipley, M. (1986). Social relationships and psychological well-being in rheumatoid arthritis. Social Science and Medicine, 27, 399–403.
 • Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226.
 • Gustems-Carnicer, J. ve Calderón, C. (2013). Coping strategies and psychological well-being among teacher education students. Europ ean Journal of Psychology of Education, 28, 1127–1140.
 • Holland, K. D. ve Holahan, C. K. (2003). The relation of social support and coping to positive adaptation to breast cancer. Psychology and Health, 18, 15–29.
 • Kahn, J. H., Hessling, R. M. ve Russell, D. W. (2003). Social support, health, and well-being among the elderly: What is the role of negative affectivity? Personality and Individual Differences, 35, 5–17.
 • Kaner, S. ve Bayraklı, H. (2009). Zihinsel engelli ve engelli olmayan çocuklu annelerde yılmazlık, sosyal destek ve stresle başa çıkma becerileri [Resilience, social support, and coping with stress among mothers with disabled and nondisabled children]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 8(15), 115-133.
 • Kappe, R. ve van der Flier, H. (2012). Predicting academic success in higher education: What’s more important than being smart? Europ ean Journal of Psychology of Education, 27, 605-619.
 • Klohnen, E. C. (1996). Conceptual analysis and measurement of the construct of ego-resiliency. Journal of Personality and Social Psychology, 70(5), 1067-1079.
 • Lai, J. C. L. ve Mak, A. J. (2009). Resilience moderates the impact of daily hassles on positive well-being in Chinese undergraduates. Journal of Psychology in Chinese Societies, 10(2), 151-168.
 • Lazarus, R.S. ve Folkman, S. (1984). Stress, app raisal and cop ing (1st Edition). New York: Springer Publishing Company.
 • Lazarus, R.S., ve Folkman, S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 150-170.
 • Li, M. ve Nishikawa, T. (2012). The relationship between active coping and trait resilience across U.S and Taiwanese college student samples. Journal of College Counseling, 15, 157-171.
 • Lyubomirsky, S. (2007). How of happ iness. New York: Penguin Press Inc.
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56, 227-238.
 • Otrar, M. Ekşi, H., Dilmaç, B. ve Şirin, A. (2002). Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başaçıkma tarzlar ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma [The source of stress, coping and psychological well- being among Turkic and relative societies’ students in Turkey]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 473-506.
 • Qiao, G., Li, S. ve Hu, J. (2011). Stress, coping, and psychological well-being among new graduate nurses in China. Home Health Care Management Practice, 23(6), 398-403.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.
 • Ryff, D. C. ve Keyes, M. L. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
 • Ryff, C. D., Singer, B., Love, G. D. ve Essex, M. J. (1998). Resilience in adulthood and later life. In J. Lomranz (Ed.), Handbook of aging and mental health (pp. 69– 96). New York: Plenum.
 • Ryff, C.D. ve Singer, B. (2003). Flourishing under fire: Resilience as a prototype of challenged thriving. In C. L. M.Keyes ve J. Haidt (Eds.), Positive psychology and the lif e well-lived (pp. 15–36). Washington, DC: APA.
 • Seligman, M. E. P. (2005). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In C.R.Synder ve S. Lopez, (Eds.), Handbook of p ositive psychology (pp. 3-9). New York: Oxford University Press, Inc.
 • Schwarzer, R. Knoll, N. ve Rieckmann, N. (2004). Social support. In A. Kaptein ve J.Weinman (Eds.), Health psychology (pp. 158–182). Oxford, England: Blackwell.
 • Souri, H. ve Hasanirad, T. (2011). Relationship between resilience, optimism and psychological well-being in students of medicine. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1541-1544.
 • Stroebe, W. (2000). Social psychology and health (2nd Edition). Open University Press.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education.
 • Telef, B. B. (2011). Psikolojik İyi oluş ölçeği (PİOÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Flourishing Scale: A study of adaptation to Turkish,validity and reliability]. Paper presented at the XI. Psychological Counseling and Guidance Congress, October 3-5, İzmir, Turkey.
 • Terzi, Ş. (2006). Kendini Toparlama Gücü Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Adaptation of resilience scale (RS) to the Turk culture: It’s reliability and validity]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 26(3), 77-86.
 • Şahin, N.H. ve Durak, A. (1995). Üniversite öğrencileri için bir stresle başa çıkma tarzı ölçeği [A brief coping styles inventory for university students]. Türk Psikoloj i Dergisi, 10(34), 56-73.
 • Wagnild, G. M. ve Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178.
 • Wills, T. A. ve Fegan, M. F. (2001). Social networks and social support. In. A. Baum, T.A. Revenson, & J.E. Singer (Eds.), Handbook of health psychology (pp. 209-234). New Jersey, Mahwah: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Uskul A. K. ve Greenglass, E. (2005). Psychological wellbeing in a Turkish-Canadian sample. Anxiety, Stress, and Cop ing, 18(3), 269-278.
 • Van Schaick, L. A. (2010). Predicting resilience and psychological well-being in early adulthood: The role of religion in childhood and adolescence. Unpublished Doctoral dissertation. St. John’s University, New York.
 • Yıldırım, İ. (1997). Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin geliştirilmesi güvenirliği ve geçerliği [Development of perceived social support scale: Reliability and validitiy], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81-87.
 • Zautra, A. J., Arewasikporn, A. ve Davis, M. C. (2010). Resilience: Promoting well-being through recovery, sustainability, and growth. Research in Human Development, 7(3), 221–238.
 • Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G. ve Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.
APA MALKOÇ A, YALÇIN İ (2015). Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. , 35 - 43.
Chicago MALKOÇ ASUDE,YALÇIN İLHAN Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. (2015): 35 - 43.
MLA MALKOÇ ASUDE,YALÇIN İLHAN Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. , 2015, ss.35 - 43.
AMA MALKOÇ A,YALÇIN İ Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. . 2015; 35 - 43.
Vancouver MALKOÇ A,YALÇIN İ Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. . 2015; 35 - 43.
IEEE MALKOÇ A,YALÇIN İ "Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss." , ss.35 - 43, 2015.
ISNAD MALKOÇ, ASUDE - YALÇIN, İLHAN. "Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss". (2015), 35-43.
APA MALKOÇ A, YALÇIN İ (2015). Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 35 - 43.
Chicago MALKOÇ ASUDE,YALÇIN İLHAN Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5, no.43 (2015): 35 - 43.
MLA MALKOÇ ASUDE,YALÇIN İLHAN Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.43, 2015, ss.35 - 43.
AMA MALKOÇ A,YALÇIN İ Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2015; 5(43): 35 - 43.
Vancouver MALKOÇ A,YALÇIN İ Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2015; 5(43): 35 - 43.
IEEE MALKOÇ A,YALÇIN İ "Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5, ss.35 - 43, 2015.
ISNAD MALKOÇ, ASUDE - YALÇIN, İLHAN. "Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5/43 (2015), 35-43.