Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 59 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*

Öz:
Küresel iklim değişikliğini engellemek için ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarının öğretiminin gerekliliğine önem vermektedir. Bu bağlamda ülkeler bireyleri yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilinçlendirmek amacıyla Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler gibi çeşitli dersleri işe koşmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler dersi ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel metodoloji bağlamında durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi veri kaynağını olarak 4 ila 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarından yararlanılmış ve toplam on öğretmen adayıyla da mülakat yapılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler ders kitaplarında yenilenebilir enerji kaynakları konusunun sınırlı düzeyde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

The status of renewable energy resources in the Turkish social studies textbooks and prospective teachers perceptions

Öz:
To prevent climate change, countries pay attention to the necessity of teaching renewable energy resources. In this context, they use some courses like science and social studies to raise awareness of renewable energy resources. Purpose of this study is to elicit the status of renewable energy resources in Turkish social studies textbooks and prospective social studies teachers perceptions. The study was designed with qualitative methodology, specifically case study. To collect the data, social studies (4-7) textbooks and interviews with 10 prospective social studies teachers were employed. The collected data were analyzed with content analysis. The results of the study showed that teaching of renewable energy resources was limited in the textbooks. Besides, it was found that prospective social studies teachers didn t have enough information about renewable energy resources.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Acaroğlu, M. (2007). Alternatif enerji kaynakları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Akova, İ. (2008). Yenilenebilir enerji kaynakları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Akçöltekin, A. ve Doğan, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumlarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 143-153. Baç, N. (2010). Başlarken, Sürdürülebilir enerji ve hidrojen. Ankara: ODTÜ Yayıncılık. Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık. Bilen, K., Özel, M. ve Sürücü A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-112. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık. Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education. London: Routledge. Çelikler, D. ve Kara, F. (2011). İlköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki farkındalıkları. İçinde, II. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Uygulamaları Bildiriler Kitabı (Proceedings of 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications), Antalya, Türkiye, 27-29 Nisan 2011 (s. 530-540). Ankara: Siyasal Kitabevi . Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Güneş, T., Alat, K. ve Gözüm, A. İ. C. (2013). Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 3(2), 269-289. Liarakou, G., Gavrilakis C. ve Flouri, E. (2009) Secondary school teachers’ knowledge and attitudes towards renewable energy sources. Journal of Science Education and Technology, 18, 120-129. MEB. (2013a). İlköğretim 4 sosyal bilgiler ders ve öğrenci çalışma kitabı (1. kitap). MEB. (2013b). İlköğretim 4 sosyal bilgiler ders ve öğrenci çalışma kitabı (2. kitap). MEB. (2013c). İlköğretim 5 sosyal bilgiler ders kitabı. MEB. (2013d). İlköğretim 6 sosyal bilgiler ders kitabı. MEB. (2013e). İlköğretim 7 sosyal bilgiler ders kitabı. Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Öskay, Ö. Ö., Yavuz, S. & Ural, E. (2006). Developing a renewable energy awareness scale for pre-service chemistry teachers. Turkish Online Journal of Distance Education, 7(1), 63-74. Şen, Z. (2009). Temiz enerji kaynakları ve modelleme ilkeleri. İstanbul: Su Vakfı Yayınları. Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151), 89-103. Üstün, A. K., Apaydın, M., Başaran Filik, Ü., Kurban M. (2009). Kyoto protokolü kapsamında Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikalarına genel bir bakış. İçinde 5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Diyarbakır, Türkiye 19-21 Haziran 2009 (s. 23-28). Ankara: Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Web1. (2010). Yenilenebilir enerji eğitimi okullara giriyor. 16.03.2010 tarihli haber, “http://www.ntvmsnbc. com/id/25069970/” adresinden 31.08.2013 tarihinde alındı. Web2. (2003). Renewables are ready: A guide to teaching renewable energy in junior and senior high school classrooms. (http://www.ucsusa.org/assets/documents/clean_energy/renewablesready_fullreport. pdf adresinden 31.10.2011 tarihinde alındı.) 76
APA Çolak K, Kaymakcı S, AKPINAR M (2015). Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. , 59 - 76.
Chicago Çolak Kerem,Kaymakcı Selahattin,AKPINAR Mehmet Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. (2015): 59 - 76.
MLA Çolak Kerem,Kaymakcı Selahattin,AKPINAR Mehmet Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. , 2015, ss.59 - 76.
AMA Çolak K,Kaymakcı S,AKPINAR M Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. . 2015; 59 - 76.
Vancouver Çolak K,Kaymakcı S,AKPINAR M Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. . 2015; 59 - 76.
IEEE Çolak K,Kaymakcı S,AKPINAR M "Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*." , ss.59 - 76, 2015.
ISNAD Çolak, Kerem vd. "Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*". (2015), 59-76.
APA Çolak K, Kaymakcı S, AKPINAR M (2015). Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 0(41), 59 - 76.
Chicago Çolak Kerem,Kaymakcı Selahattin,AKPINAR Mehmet Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 0, no.41 (2015): 59 - 76.
MLA Çolak Kerem,Kaymakcı Selahattin,AKPINAR Mehmet Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.0, no.41, 2015, ss.59 - 76.
AMA Çolak K,Kaymakcı S,AKPINAR M Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 0(41): 59 - 76.
Vancouver Çolak K,Kaymakcı S,AKPINAR M Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 0(41): 59 - 76.
IEEE Çolak K,Kaymakcı S,AKPINAR M "Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*." Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 0, ss.59 - 76, 2015.
ISNAD Çolak, Kerem vd. "Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri*". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 41 (2015), 59-76.