Yıl: 2013 Cilt: 62 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 761 - 817 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi

Öz:
Mirasın resmi tasfiyesi Türk/Đsviçre hukuk sistemlerinde mirasbırakanın ölümünden sonra geride kalan mirasçıların mirası kabul, ret vedefter tutma seçenekleri yanında başvurabilecekleri dördüncü alternatifioluşturmaktadır. Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabuledeceği yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir. Bu istem, birliktemirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dikkatealınmamaktadır. Resmi tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin borçlarındansorumlu olmazlar. Diğer taraftan, mirasbırakanın alacaklarını eldeedemeyeceklerinden inandırıcı sebeplerle kuşku duyan alacaklıları,istedikleri hâlde alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence verilmediğitakdirde, mirasbırakanın ölümünden ya da vasiyetnamenin açılmasındanbaşlayarak üç ay içinde, terekenin resmî tasfiyesini isteyebilmektedirler.Aynı şekilde vasiyet alacaklıları da, haklarının korunması için gerekliönlemlerin alınmasını isteyebilirler. Resmî tasfiye, sulh mahkemesince veyaatayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır. Resmî tasfiyeyeterekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır ve aynı zamandamirasbırakanın alacaklılarından ve borçlularından, belirtilen süre içindealacaklarını ve borçlarını bildirmeleri istenir. Resmî tasfiye, mirasbırakanınyürüyen işlerinin tamamlanmasını, borçlarının yerine getirilmesini, alacaklarının tahsilini, vasiyet borçlarının yerine getirilmesini, zorunluolduğu takdirde mirasbırakanın haklarının ve borçlarının mahkemecetespitini ve mallarının paraya çevrilmesini kapsamaktadır. Tasfiye memuru,göreviyle ilgili işlerini sulh mahkemesinin gözetim ve denetimi altındayürütmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Official Liquidation of Inheritance in Turkish Law

Öz:
The official liquidation of the inheritance constitutes the fourthalternative which shall be referred to by the heirs of the legator inTurkish/Swiss law systems apart from the acceptance and rejection of theinheritance and book keeping options. Each heir may rej ect the inheritanceor claim official liquidation of the inheritance where he/she could accept theinheritance in accordance with the official book kept. Such claim is notconsidered if either of the j oint heirs accept the inheritance. In case ofofficial liquidation of the inheritance, the heirs shall not be liable from theobligations of the inheritance. On the other hand, the creditors of the legatorwho suspect that they may not be able to acquire their receivables based onconceiving reasons, may also claim official liquidation of the inheritancewithin three months from the decease of the legator or the opening of thetestamonial if their receivables are not paid despite that they claimed thesame or if no guarantee is given in respect of the same. Likewise, thecreditors of the inheritance may also claim required measures to be taken forthe protection of their rights. The official liquidaiton is executed by the civilcourt of peace or one or more liquidators to be appointed by the civil court ofpeace. The official liquidation commences with the issuance of the book ofthe inheritance and at the same time the creditors and debtors of the legatorare asked to notify their receivables and obligations. The official liquidationcomprises the completion of the continuing affairs of the legator,performance of his/her liabilities, collection of his/her receivables,performance of inheritance liabilities, determination of the rights andliabilities of the legator if obligatory and realisation of the properties of thelegator. The liquidator performs his/her transactions related with his/her dutyunder the monitoring and supervision of the civil court of peace.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abt, Daniel / Weibel, Thomas. (2007). Praxiskommentar Erbrecht, Basel.
 • Amstutz, Marc / Breitschmid, Peter / Furrer, Andreas. (2007). Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich.
 • Antalya, Gökhan. (2009). Miras Hukuku, İstanbul.
 • Ayan, Mehmet. (2005). Miras Hukuku, 3.B., Konya.
 • Ayiter, Nuşin / Kılıçoğlu, Ahmet. (1993). Miras Hukuku, 3. B., Ankara.
 • Berki, Şakir. (1954). Türk Miras Hukukunun Esasları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 3-4, s. 174-221
 • Berki, Şakir. (1976). Medeni Kanunda Miras Hukukunun Esasları (III), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 3, S: 1-4, s. 125-138;
 • Coquoz, R. (1951). Mirasın Reddinin Mirasın İntikali Üzerine Etkileri, (Çeviren: Jale Güral), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1951, C: 8, S: 1-2, s. 685-695.
 • Dural, Mustafa / Öz, Turgut. (2009). Türk Özel Hukuku, Cilt: IV, Miras Hukuku, İstanbul.
 • Gençcan, Ömer Uğur. (2004). 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 2. Cilt (Madde 352-1030) , Ankara.
 • Gençcan, Ömer Uğur. (2008). Miras Hukuku, Ankara.
 • Helvacı, İlhan. (2002). Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m. 605 – MK. m. 618), İstanbul.
 • Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Geisder, Thomas. (2003). Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, 2. Auflage, Basel-Genf-München.
 • Horozoğlu, Orçun. (2010). Mirasın Hükmen Reddi ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), İstanbul.
 • İmre, Zahit / Erman, Hasan. (2010). Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 7. B., İstanbul.
 • İmre, Zahit. (1978). Türk Miras Hukuku, 4. B., İstanbul.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref / Albaş, Hakan. (2008). İnan Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, 7. B., Ankara.
 • İşgüzar, Hasan. (2003). Yeni Türk Medeni Kanunu'na Göre Miras Hukuku Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara.
 • Kaçak, Nazif. (2006). Yeni İçtihatlarla Yeni Miras Hukuku, Ankara.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2007). Miras Hukuku, Ankara.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. (1957). En Yakın Kanuni Mirasçıların Mirası Reddetmesi, Mehaza Göre Tefsir, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1957, S: 1, s. 36-47.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. (1978). Miras Hukuku, 2. B., İstanbul. Oğuzman, M. Kemal. (1984). Miras Hukuku, 3. B., İstanbul 1984.
 • Özmen, İsmail. (2010). Açıklamalı-İçtihatlı-Uygulamalı Tereke Hukuku Davaları (MK. m. 575-682) , Ankara.
 • Öztan, Bilge. (2008). Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle) , 3. B., Ankara.
 • Özuğur, Ali İhsan. (2005). Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra Miras Hukuku, Cilt: 1, Ankara.
 • Piotet, Paul. (1981). Schweizerisches Pirivatrecht, Band 4, Erbrecht, Basel und Stuttgart.
 • Rüzgaresen, Cumhur/Erdem, Murat.(2011). Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiye Sebepleri, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 1-2 (2011), s. 231-254.
 • Schnyder, Bernhard / Schmid, Jörg / Rumo-Jungo, Alexandra. (2009). Das Schweizerisch Zivilgesetzbuch, Schulthess.
 • Serozan, Rona / Engin, Baki İlkay. (2008). Miras Hukuku, Ankara.
 • Uygur, Tanju. (1979). Mirasın Tüm Mirasçılar Tarafından Reddi Halinde Hazine Hukukunun Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1979, S: 1-3, s. 20-23.
APA KILIÇ M (2013). TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. , 761 - 817.
Chicago KILIÇ Mehmet TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. (2013): 761 - 817.
MLA KILIÇ Mehmet TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. , 2013, ss.761 - 817.
AMA KILIÇ M TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. . 2013; 761 - 817.
Vancouver KILIÇ M TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. . 2013; 761 - 817.
IEEE KILIÇ M "TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi." , ss.761 - 817, 2013.
ISNAD KILIÇ, Mehmet. "TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi". (2013), 761-817.
APA KILIÇ M (2013). TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62(3), 761 - 817.
Chicago KILIÇ Mehmet TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 62, no.3 (2013): 761 - 817.
MLA KILIÇ Mehmet TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.62, no.3, 2013, ss.761 - 817.
AMA KILIÇ M TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2013; 62(3): 761 - 817.
Vancouver KILIÇ M TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2013; 62(3): 761 - 817.
IEEE KILIÇ M "TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62, ss.761 - 817, 2013.
ISNAD KILIÇ, Mehmet. "TÜRK HUKUKUNDA MiRASIN RESMi TASFiYESi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 62/3 (2013), 761-817.