Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 901 - 918 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ

Öz:
Borcun ifa edilmeyeceğinin bildirilmesi, borçlu tarafından vade tarihinden önce alacaklıya bildirimde bulunularak borcun ifa edilmeyeceğinin bildirilmesidir. Kavramın 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda karşılığı bulunmamaktadır. Borcun ifa edilmeyeceğinin bildirilmesi kavramını ifa engeli olup olmadığı ve hukuki niteliği çalışma konusunun temelini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
Be notified of the debt would be carried out by the borrower, the creditor before the due date would be carried out by a notification of the debt is reported. Concept No. 6098 there is no provision in the Turkish Code of Obligations. The execution of debt would be notified as to whether the concept impediment and the legal nature of the work is the basis of the subject.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • AKKANAT, Halil, “İfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü”, Prof.Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, 2000.
 • ARAL, Fahrettin, Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011.
 • ARSLANLI, Halil “Ticari Bey”, 1. Cilt, Umumi Hükümler, Satıcı ve Alıcının Borçları, Âdemi İfa, 4. Bası, İstanbul, 1955.
 • ATAMER Yeşim M, Uluslararası Satım sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, 1. bası, İstanbul, 2005.
 • BAŞOĞLU, Başak, “Öncelenmiş Borca Aykırılığın Sonuçları”, (Borca Aykırılık), İÜHFM, C.66, S.2, 2008.
 • BAŞOĞLU, Başak, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, (Aynen İfa), İstanbul 2012.
 • BOVAY, Henry, “Temerrüdün Esası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.12, S.4, 1946.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013, 15. Bası.
 • DURAL, Mustafa, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, İstanbul, 1976.
 • FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2, İstanbul 1977.
 • GEZDER, Ümit, Türk/İsviçre Hukukunda Culpa In Contrahendo Sorumluluğu, İstanbul 2009.
 • HAVUTÇU, Ayşe Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995.
 • HATEMİ, Hüseyin – GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2012.
 • İNAL, H. Tamer, “Borca Aykırılık, Dönme ve Fesih”, 3. Baskı, Ankara, 2013.
 • İNCEOĞLU, Murat, “İfanın Alacaklı Yüzünden İmkânsızlaşması”, AÜHFD, Y.2008, C.57, S. 4.
 • İşeri, Ahmet, “Satım Akdinde Alıcının Temerrüdü”, BATIDER, C.II, 1964.
 • NAZIKOĞLU, Işık, “Karşılıklı Taahhütleri Havi Akitlerde Borçlunun Temerrüdü”, AÜHFD, 1951.
 • NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2012.
 • OĞUZMAN, Kemal - ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 2012.
 • OĞUZMAN, Kemal “Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet (İş) Akdinin Feshi” İstanbul, 1955
 • OKUR, Sinan “Türk Borçlar Kanununda Alıcının Genel ve Sonraki İfa Talebi Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme”, E-Akademi- Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Mart 2013, S. 131, www.e-akademi.org. ÖNEN, Turgut, Borçlar Hukuku, Ankara 1995
 • ÖZ, Turgut “İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi”, İstanbul, 1989.
 • POSTACIOĞLU, İlhan- ALTAY, Sümer, “İcra Hukuku Esasları” Güncelleştirilmiş Genişletilmiş 5. Bası, Vedat, İstanbul, 2010.
 • SEROZAN, Rona, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleş- me, (Genel Bölüm), İstanbul 2009.
 • SEROZAN, Rona, “Yürürlükteki İfa Engelleri ve Haksız Fiiller Hukukunun Yetersizlikleri ve Bu Yetersizliklerin Aşılmasında Giderek Önemi Artan Kavramlar: Sözleşmenin Müspet İhlali ve Culpa In Contrehendo”, (Müspet İhlal), İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, No. 18, İstanbul 1990.
 • SEROZAN, Rona, “Culpa İn Contrahendo ve Akdin Müspet ihlali ve Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme” Kavramlarının Ortak Temeli, Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD, 1968.
 • SERT, Selin, Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçları, İstanbul 2013 TANDOĞAN, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961.
 • TEKİNAY, Selahattin Sulhi-AKMAN, Sermet- BURCUOĞLU, Haluk-ALTOP, Atilla; “Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Yedinci Baskı, İstanbul, 1993.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1976.
 • ULUSAN, İlhan, “Culpa İn Contrahendo Üzerine”, Prof.Dr. Ümit Doğanay Anısına Armağan, İstanbul 1982.
 • ÜÇER, Mehmet, Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Ankara 2006.
 • von TUHR, von Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, Çev. Cevat Edege, Ankara 1983.
 • YALMAN, Süleyman Türk-İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Ankara, 2006.
 • YÖNSEL, Atıf, “İki Taraf İçin Borç Doğuran Akitlerde Temerrüt ve Hukuki Neticeleri”, İBD, Y.1945, S.VII.
 • ZEVKLİLER, Aydın - GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2010.
APA SERT SÜTÇÜ S, CİHAN A (2013). BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. , 901 - 918.
Chicago SERT SÜTÇÜ SELİN,CİHAN ALİ HULKİ BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. (2013): 901 - 918.
MLA SERT SÜTÇÜ SELİN,CİHAN ALİ HULKİ BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. , 2013, ss.901 - 918.
AMA SERT SÜTÇÜ S,CİHAN A BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. . 2013; 901 - 918.
Vancouver SERT SÜTÇÜ S,CİHAN A BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. . 2013; 901 - 918.
IEEE SERT SÜTÇÜ S,CİHAN A "BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ." , ss.901 - 918, 2013.
ISNAD SERT SÜTÇÜ, SELİN - CİHAN, ALİ HULKİ. "BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ". (2013), 901-918.
APA SERT SÜTÇÜ S, CİHAN A (2013). BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), 901 - 918.
Chicago SERT SÜTÇÜ SELİN,CİHAN ALİ HULKİ BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2013): 901 - 918.
MLA SERT SÜTÇÜ SELİN,CİHAN ALİ HULKİ BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2013, ss.901 - 918.
AMA SERT SÜTÇÜ S,CİHAN A BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2013; 8(2): 901 - 918.
Vancouver SERT SÜTÇÜ S,CİHAN A BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2013; 8(2): 901 - 918.
IEEE SERT SÜTÇÜ S,CİHAN A "BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ." Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8, ss.901 - 918, 2013.
ISNAD SERT SÜTÇÜ, SELİN - CİHAN, ALİ HULKİ. "BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ". Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8/2 (2013), 901-918.