Yıl: 2015 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1091 - 1106 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle)

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Yenimahalle İlçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algılarını ve bu algıların; cinsiyet, yaş, kıdem, branş, eğitim durumu, okuldaki hizmet süresi ve aynı müdürle çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Bu amaçla, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Ankara Yenimahalle İlçesinde görev yapan 11 resmi ilköğretim okulunda görevli 499 öğretmene anket dağıtılmış, 400 (%80) anketten cevap alınmıştır. Bu anketlerin 357 (%89) tanesi işlenmiştir. Toplanan verilerin analizi için, betimsel istatistik, t testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ve Scheffe testi kullanılmıştır. Bulgular, örgütsel adaletin üç alt boyutunun öğretmenlerce "yüksek" düzeyde algılandığını; fakat öğretmenlerin etkileşim adaleti algılarına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri

Public Primary School Teachers' Organizational Juste Perceptions (Ankara/Yenimahalle)

Öz:
The aim of this study was to determine public primary school teachers' perceptions of organizational justice and whether these perceptions differ across gender, age, tenure, branch, educational background, the period of service at school and the period of working with the sameprinciples.The scale of the research was distributed to 499 teachers employed in 11 primary schools inYenimahalle, the district of Ankara in educationyear 2011-2012.400(%80) scales were returned. 357 (%89) of these scales were analyzed. For data analysis, descriptive statics, t-test, one way-ANOVA and Scheffe test were used.The findings show that teachers' perception levels of organizational justice and of its all dimensions are high, but the level of teachers' perceptions of interactional justice is the higher than the other subdimensions
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Baş, G. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 1(2), 17-36.
 • Cin, İ.G. (2010). 360 derece performans değerlendirme yöntemi ile iş görenlerin örgütsel adalet algısı alanındaki analizi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Chao, C.Y., Yen, T.H., Yang, S.C. ve Sun, Y.I. (2011). The Organizational justice strategies to affect learning performance and self-efficacy: A case study in campus media news gathering. 2011 International Conference on Advences in Social Networks Analysis and Mining, 656-663.
 • Choi, S. (2011). Organizational justice and employee work attitudes: The Federal Case. The American Review of Public Administration, 41(2), 185-204.
 • Coetzee, M. (2005). The fairness of affirmative action: An Organisational justice perspective. Doktora Tezi, Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika.
 • Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
 • Colquitt, J.A., Greenberg, J. ve Zapata-Phelan, C.P. (2005). What is organizational justice? A History Overview of the Field. Handbook of Organizational Justice, 3-56.
 • Colquitt, J., Canlon, D., Wesson, M., Porter, C.O.I.H. ve Ng, K.Y. (2001). Justice at the Mil- lennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. Jour- nal of Applied Psychology, 86(3), 425-445.
 • Cropanzano, R. ve Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice: Tunnelling Through Maze. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 12, 317-372.
 • Doğan, A. (2008). İlköğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Fleischacker, S. (2004). A short history of distributive justice. America: Harvard University Press.
 • Folger, R. ve Konovsky, A.M. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reacti- ona to pay raise decisions. The Academy of Management Journal, 32(2), 115-130.
 • Gilliland, S., Steiner, D. ve Skarlicki, D. (2001). Theoretical and culturel perspectives of or- ganizational justice. U.S.A: Information Age Publishing.
 • Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, Tomorrow. Journal Of Mana- gement, 16, 399-432.
 • Hoy, K.W. ve Tarter, J.C. (2004). Organizational juctice in schools: No justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.
 • İnce, M. ve Gül, H. (2005). The effects of employees perceptions of organizatinaol justice on organizational citizenship behavior: An Application in Turkish Public Institutions. Inter- national Journal of Business and Management, 6(6), 134-149.
 • Karadal, H., Demirel, Y. ve Doğan, İ. (2009). İşletme yönetiminde örgütsel adalet tartışmaları: farklı işletmeler üzerine bir araştırma. Isparta Bildiriler Kitabı, 1368-1381.
 • Karaköse, T. (2008). Okul müdürlerini itibarlı kılan değerlerin benimsenmesine yönelik bir çalışma. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 113-129.
 • Mayer, D., Nishii, L., Schneidler, B., Goldstein, H. (2007). The precusors and products of justice climates: Grup Leader Antecedents And Employee Attitudinal Cönsequences. Personnel Psychology, 60(4), 929-963.
 • Moorman, H. R. (1991). Relatioanship between organizational justice and organizatioanal citizienship behaviors: Do Fairness Perception Influence Employee Citizenship? Journal Of Applied Psychology, 76(6), 845-855.
 • Niehoff,P.B. ve Moorman, H.R. (1993). Justice as a mediator of the relationship between met- hods of monitoring and organizational justice. Acedemiy of Management Journal, 36(3), 527-556.
 • Nowakowski, M.J. ve Conlon, E.D. (2005). Organizational Justice: Looking Back, Looking Forward. The International Journal Of Conflict Management, 16(1), 4-29.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üze- rindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77-96.
 • Özgan, H. (2011). The relationship between organizational justice, confidence, commitment and evaluating the manager and the perceptions of conflict management at the context of organizational behaviour. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 241-247.
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzey- leri ile örgütsel Vatandaşlık arasındaki ilişki. Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Seymen, O., Girgin, G., Giritoğlu, İ. ve Aksu, M. (2009). Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, Eskişehir.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
 • Uğurlu, C.T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneti- cilerinin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi (Hatay İli Örneği). Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Wat, D. ve Shaffaer, M.A. (2005). Equity and relationship quality influences on organizati- onal citizenship behaviors: The mediating role of trust in supervisor and empowerment. Personel Review,34, 406-422.
 • Yavuz, M. (2010). The effects of teachers perceptions of justice and culture on organizational commintment. African Journel of Business Management, 4(5), 695-701.
 • Yılmaz, K. ve Taşdan, M. (2009). Türk ilköğretim okullarında örgütsel vatandaşlık ve örgüt- sel adalet. Eğitim Yönetimi Dergisi, 47(1), 108-126.
 • Zafar, S. ve Chungtai, A. (2006). Antecedents and consequences of organizational of orga- nizational commitment among Pakistani University teachers. Applied H.R.M. Researc, 11(1), 39-64.
APA ÇIRAK S, ATANUR BASKAN G (2015). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). , 1091 - 1106.
Chicago ÇIRAK Sümeyra,ATANUR BASKAN Gülsün İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). (2015): 1091 - 1106.
MLA ÇIRAK Sümeyra,ATANUR BASKAN Gülsün İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). , 2015, ss.1091 - 1106.
AMA ÇIRAK S,ATANUR BASKAN G İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). . 2015; 1091 - 1106.
Vancouver ÇIRAK S,ATANUR BASKAN G İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). . 2015; 1091 - 1106.
IEEE ÇIRAK S,ATANUR BASKAN G "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle)." , ss.1091 - 1106, 2015.
ISNAD ÇIRAK, Sümeyra - ATANUR BASKAN, Gülsün. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle)". (2015), 1091-1106.
APA ÇIRAK S, ATANUR BASKAN G (2015). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1091 - 1106.
Chicago ÇIRAK Sümeyra,ATANUR BASKAN Gülsün İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23, no.3 (2015): 1091 - 1106.
MLA ÇIRAK Sümeyra,ATANUR BASKAN Gülsün İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.3, 2015, ss.1091 - 1106.
AMA ÇIRAK S,ATANUR BASKAN G İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1091 - 1106.
Vancouver ÇIRAK S,ATANUR BASKAN G İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1091 - 1106.
IEEE ÇIRAK S,ATANUR BASKAN G "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle)." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23, ss.1091 - 1106, 2015.
ISNAD ÇIRAK, Sümeyra - ATANUR BASKAN, Gülsün. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle)". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23/3 (2015), 1091-1106.