Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 365 - 407 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI

Öz:
Mirasbırakan, terekesinin, mirasçıların saklı payları dışında kalan kısmında dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak mirasbırakan yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar veya ölüme bağlı tasarruflar ile serbest tasarruf oranını aşarak saklı payları ihlal etmiş ise, mirasçılar saklı paylarını elde edebilmek için tenkis davası açabilirler. Tenkise tabi hem sağlararası kazandırma hem ölüme bağlı tasarruf var ise, öncelikle ölüme bağlı tasarruflar tenkise tabi olur. Eğer ölüme bağlı tasarrufların tenkisi neticesinde ihlal olunan saklı paylar karşılanamaz ise, bu defa kanunda tenkise tabi olduğu düzenlenen türden sağlararası karşılıksız kazandırmalar, en yeni tarihlisinden başlanarak tenkise tabi tutulur. Mirasbırakanın tenkise tabi birden fazla ölüme bağlı tasarrufu var ise, bunlar orantılı olarak tenkise tabi olur.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Reduction of Testamentary Disposition and Action for Reduction

Öz:
The legator is entitled to make any reservation he likes on the heritage, excluding its sections setting out the reserved portions of the legatees. However, in the event that the legator's inter vivo dispositions or the testamentary dispositions have exceeded the free right of disposition and violated the reserved portions, the legatees are entitled to lodge a lawsuit for reduction in order to obtain their reserved portions. If the action for reduction comprises both inter vivo dispositions and the testamentary dispositions, firstly the testamentary dispositions shall be settled through action for reduction. In the event that the outcome of the reduction made at the end of the action concerning the testamentary disposition does not cover the reserved portions, uncovered inter vivo dispositions subject to reduction proceeding shall be reduced, starting with the one having the latest date. If the legator has more than one testamentary disposition subject to the action for reduction, they are reduced proportionally.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ABT, Daniel, "Gerichtliche Einforderung der Erbschaft durch die Nacherben versus (angebliche) Pflichtteilsansprüche des Vorerben bzw. seines Erben", dRSK-Weblaw, 2014, E.T: 25.03.2016.
 • AEBI-MÜLLER, Regina E., Die optimale Begünstigung des überlebenden Ehe- gatten, Güter-, erb-, obligationen- und versicherungsrechtliche Vorkehren, unter Berücksichtigung des Steuerrechts 2. Auflage, Bern, 2007.
 • AKBIYIK, Cem, "11.11.1994 Tarih ve 4/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına Göre Ölüme Bağlı ve Sağlararası kazandırmaların Tenkisi", Bülent Davran'a Armağan, İstanbul, 1998, s. 103-121.
 • ALBAŞ, Hakan, "Miras Hukukunda İptal ve Tenkis Def'i", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, Sy. 3, 2012, s. 143-163.
 • ANTALYA, O. Gökhan, Miras Hukuku, 2. bs., İstanbul, 2009.
 • AYAN, Mehmet, Miras Hukuku, 5. bs., Konya, 2009.
 • AYİTER, Nûşin/KILIÇOĞLU, Ahmet, Miras Hukuku, 2.bs., Ankara, 1991.
 • BAYGIN, Cem, "Tenkis Davalarında Mirasbırakanın Tasarruf Nisabının Hesap- lanması", EÜHFD, C. XII, Sy. 3-4, 2008, s. 137-179.
 • BREITSCHMID, Peter/EITEL, Paul/FANKHAUSHER, Roland/GEISER, Thomas/ RUMO-JUNGO, Alexandra, Erbrecht, 2. Auflage, Zürich-Basel-Genf, 2012.
 • BRÜCKNER, Christian/WEIBEL, Thomas, Die erbrechtlichen Klagen, 3. Auflage, Basel, 2012.
 • DRUEY, Jean Nicolas, Grundriss des Erbrechts, 5. Auflage, Bern, 2002.
 • DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, Türk Özel Hukuku C. IV, Miras Hukuku, 5. bs., İstanbul, 2011.
 • DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper, Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, İstanbul, 2005.
 • EREN, Fikret, Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara, 1973.
 • ERMAN, Hasan, "Tenkis Davalarında Medeni Kanun'un 564. (Eski MK. 506.) Maddesi Uyarınca Ödenecek Bedel" , Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, İs- tanbul, 2004, s. 329-337.
 • ESCHER, Arnold, Zürcher Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Zivil- gesetzbuch, Band III: Erbrecht, 1. Abteilung. Die Erben (Art. 457-538 ZGB), 3. Auflage, Zürich, 1959. (ZK)
 • FANKHAUSER, Roland, CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht Art. 457-640 ZGB (Herausgegeben von Peter Breitschmid, Alexandra Rumo-Jungo), 2. Auflage, Zürich, 2012. (Handkomm.)
 • FORNI, Rolando/PIATTI, Giorgio, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilge- setzbuch II (Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB), (Herausgegeben von Hein- rich Honsell, Nedim Peter Vogt, Thomas Geiser), 4. Auflage, Basel, 2011. (BSK)
 • GENÇCAN, Ömer Uğur, Miras Hukuku, 2. bs. Ankara, 2011.
 • GÖKÇE, Erdoğan, "Medeni Kanunda Yer Alan Vasiyetname Çeşitleri ile Bunla- rın Tenkis Davasında Karşılaştığı Farklı Sonuçlar Çözüm Yolu Nedir?", İstanbul Barosu Dergisi C. 88, Sy. 4, 2014, s. 258-265.
 • GÖNENSAY, Samim/Birsen, Kemaleddin, Miras Hukuku, 2. bs., İstanbul, 1963.
 • GÜMÜŞ, Alper, Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Re- jimleri, İstanbul, 2008.
 • HATEMİ, Hüseyin, Miras Hukuku, 4. bs., İstanbul, 2004.
 • HAUSHEER, Heinz/AEBI - MÜLLER, Regina E., Basler Kommentar, Schweizeris- ches Zivilgesetzbuch I (Art. 1 - 456 ZGB), (Herausgegeben von Heinrich Hon- sell, Nedim Peter Vogt, Thomas Geiser), 4. Auflage, Basel, 2010. (BSK)
 • HAUSHEER, Heinz/GEISER, Thomas/AEBI - MÜLLER, Regina E, Das Familienre- cht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Eheschliessung, Scheidung, Allge- meine Wirkungen der Ehe, Gütterrecht, Kindesrecht, Vormundschaftsrecht, Erwachsenenschutzrecht, eingetragene Partnerschaft, 4. Auflage, Bern, 2010.
 • HAUSHEER, Heinz/REUSSER, Ruth/GEISER, Thomas, Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band II: Das Familienrecht, 1. Abteilung.: Das Eherecht, 3. Teilband: Das Gütterrecht der Ehegatten, 1. Ur- teilband: Allgemeine Vorschriften, Kommentar zu Art. 181 - 195a ZGB, Der ordentliche Gütterstand der Errungenschaftsbeteiligung, Kommentar zu Art. - 220 ZGB, Bern, 1992. (BK)
 • HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie, Praxis Kommentar, Erbrecht, (Herausgege- ben von Daniel Abt, Thomas Weibel) Basel, 2007. (PraxisKomm.)
 • İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, 8. bs., İstanbul, 2011.
 • İMRE, Zahit, Miras Hukuku, 4. bs., İstanbul, 1978.
 • İNAN, Ali Naim/Ertaş, Şeref/ALBAŞ, Hakan, Türk Medeni Hukuku, Miras Huku- ku, 8.bs., İzmir, 2012.
 • KAYIKET, Hasan, "İntifa ve İratlar Üzerinde Tenkis", TBBD, Sy. 72, 2007, s. 327
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M., Miras Hukuku, 4. bs., Ankara, 2012.
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Miras Hukuku, 3. bs., İstanbul, 1987.
 • NÄF-HOFMANN, Marlies/ NÄF-HOFMANN, Heinz, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zürich, 1998.
 • OĞUZMAN, Kemal, Miras Hukuku, 6. bs., İstanbul, 1995.
 • ÖZTAN, Bilge, Miras Hukuku, 6.bs., Ankara, 2014.
 • ÖZTÜRKLER, Cemal, Mirasta Denkleştirme İade ve Tenkis Davalarında Hesap Teknikleri, Ankara, 2004.
 • ÖZUĞUR, Ali İhsan, Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları, 3. bs., Ankara, 2011.
 • PIOTET, Paul, Schweizerisches Privatrecht, , Band IV Das Erbrecht, 1. Halb- band, Basel und Stuttgart, 1978. (SPR IV/1)
 • PORTMANN, Wolfgang, "Pflichtteilsschutz bei Errungenschaftsbeteiligung - Schnittstelle zwischen Erbrecht und Eherecht", recht 1997, Heft 1, s. 9- 15.
 • RUMO-JUNGO, Alexandra, "Die Vorschlagszuweisung an den überlebenden Ehegatten als Rechtsgeschäft unter Lebenden: eine Qualifikation mit weiterei- chenden Folgen", successio 2007, Heft 3, s. 158-167. (successio 2007)
 • RUMO-JUNGO, Alexandra, CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Art. 456 ZGB), (Herausgegeben von Peter Breiyschmid, Alexandra Rumo-Jungo), Auflage, Zürich-Basel-Genf, 2012. (Handkomm.)
 • RUMO-JUNGO, Alexandra, Tafeln und Fälle zum Erbrecht, 3. Auflage, Züri- ch-Basel-Genf, 2010. (Erbrecht)
 • SARI, Suat, Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul, 2007.
 • SEROZAN, Rona/ENGİN, Baki İlkay, Miras Hukuku, 4. bs., Ankara, 2014.
 • STECK, Daniel, FammKomm Scheidung Band I: ZGB, 2. Auflage, Bern, 2011 (FamKomm).
 • ŞENER, Esat, Miras Hukuku, Ankara, 1977.
 • ŞENOCAK, Zarife, "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değere Katılma İle İlgili Mal Rejimi Sözleşmeleri ve Tenkisi", AÜHFD, C. 58, Sy. 2, 2009, s. 378
 • ŞIPKA, Şükran, Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygula- maya İlişkin Sorunlar, İstanbul, 2011.
 • ŞIPKA, Şükran/Hasan Ali Kaplan, "4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na Göre Eşlerin Artık Değere Katılma ve Paylaşma Oranı İle İlgili Olarak Yapacakları Mal Rejimi Sözleşmelerinin Altsoya Etkisi", Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara, 2004.
 • TUOR, Peter, Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatre- cht, Band III: Das Erbrecht, 1. Abteilung: Die Erben (Art. 457 - 536 ZGB), Bern, (BK) TUOR, Peter/SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/RUMO-JUNGO, Alexandra, Das Schweizeriche Zivilgesetzbuch, 13. Auflage, Zürich, 2010.
 • TÜFEK, K.Gültekin, Miras Hukukundan Tenkis ve İade Davaları, Ankara, 1977.
 • WEIMAR, Peter, Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Pri- vatrecht, Band III: Das Erbrecht, 1. Abteilung,: Die Erben, 1. Teilband: Die gesetzlichen Erben, Die Verfügungen von Todes wegen, 1. Teil: Die Verfü- gungsfähigkeit, Die Verfügungsfreiheit, Die Verfügungsarten, Die Verfügungs- formen, (Art. 457 - 516 ZGB), Bern, 2009. (BK)
 • WEIMAR, Peter, "Zur Herabsetzung ehevertraglicher Vorschlagszuweisungen. Zugleich eine Besprechung von BGE 127 III 314", Festschrift für Heinz Rey, Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts, Zürich-Basel-Genf, 2003, s. 606.
 • WOLF, Stephan, Vorschlags- und Gesamtgutszuweisung an den überleben- den Ehegatten: mit Berücksichtigung der grundbuchrechtlichen Auswirkun- gen, Bern, 1996.
 • ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara, 2005.
APA TURAN BAŞARA G (2016). ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. , 365 - 407.
Chicago TURAN BAŞARA GAMZE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. (2016): 365 - 407.
MLA TURAN BAŞARA GAMZE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. , 2016, ss.365 - 407.
AMA TURAN BAŞARA G ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. . 2016; 365 - 407.
Vancouver TURAN BAŞARA G ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. . 2016; 365 - 407.
IEEE TURAN BAŞARA G "ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI." , ss.365 - 407, 2016.
ISNAD TURAN BAŞARA, GAMZE. "ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI". (2016), 365-407.
APA TURAN BAŞARA G (2016). ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(27), 365 - 407.
Chicago TURAN BAŞARA GAMZE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.27 (2016): 365 - 407.
MLA TURAN BAŞARA GAMZE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.27, 2016, ss.365 - 407.
AMA TURAN BAŞARA G ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; 0(27): 365 - 407.
Vancouver TURAN BAŞARA G ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; 0(27): 365 - 407.
IEEE TURAN BAŞARA G "ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.365 - 407, 2016.
ISNAD TURAN BAŞARA, GAMZE. "ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ VE TENKİS DAVASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 27 (2016), 365-407.