Yıl: 2016 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 303 - 324 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI

Öz:
Bireyin serbest zamanını veya emeğini kar amaçsız örgütler için gönüllü olarak kullanmasının nedenleri farklı disiplinler tarafından tartışılmaktadır. Bireyin herhangi bir sivil toplum kuruluşunda özgür iradesiyle faaliyette bulunmasının belirleyicileri değişebilmektedir. Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarında gönüllü hizmet sağlayanların motivasyonlarına odaklanılmıştır. Yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarında görev alan gönüllüler ile yöneticilerin görüşlerine dayanarak gönüllü hizmet sağlayanların hangi motivasyonlarla hareket ettikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve gönüllülerinden oluşan katılımcılarla dört ayrı odak grup gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda gönüllü hizmet sağlayanların sivil toplum kuruluşlarında görev almalarında etkin olan farklı içsel motivasyonlar bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji

Motivations of Volunteers in Non-Governmental Organizations from Perspectives of Managers and Employees

Öz:
The reasons why individuals use their time or effort voluntarily for non­governmental organizations are discussed in different disciplines. Determinants of individual's engagement in an activity with his free will in any non-governmental organization are changeable. In this research, motivations of volunteers who provideservice in non-governmental organization are focused. It has been tried to reveal which motivations does voluntarily service providing individuals are using, based upon views of volunteers and managers of non-governmental organizations. Four separate focus group meeting had been conducted with non-governmental organizations' managers and volunteers in the study. In consequence of the research, different intrinsic motivations that are effective on voluntarily service providing individuals during their service in non­governmental organizations were found.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKMAN, Petek (2008), Motivasyonlar, gönüllü kimliği ve topluluk hissinin uzun süreli gönüllülük üzerine etkileri, (Yayınlanmamış doktora tezi). Boğaziçi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • YURTTAGÜLER, Laden ve AKYÜZ Alper (2006), Gönüllülerle İşbirliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • ALLISON, Lora.D.; OKUN, Morris.A. ve DUTRİDGE, Kathy.S. (2002), "Assessing volunteer motives: A comparison o f an open-ended probe and Likert rating scales", Journal o f Community & Applied Social Psychology, Vol. 12; 243-255.
 • ANDERSON, Lindsay Alexandria (2011), "Conspicuous Giving", Texas A&M Üniversitesi Lisansüstü Çalışmalar Ofisi, Basılmamış Doktora Tezi.
 • ANDREONI, James (2001), "Economics o f Philanthropy", Derleyen: Neil J. Smelser ve Paul B. Baltes, International Encyclopedia o f the Social and Behavioural Sciences, Elsevier, London; 1369-11376.
 • BALABAN, Aslı ve İNCE, İnci (2015), "Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Gönüllülük Faaliyetleri ve Gönüllülük Algısı: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Örneği" Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 30 Sayı 2; 149-169
 • BARNES, Martha ve SHARPE, Erin (2009), "Looking beyond traditional volunteer management: A case study o f an alternative approach to volunteer engagement in parks and recreation", Voluntas: International Journal o f Voluntary and Nonprofit, 20(2); 169-187.
 • BIERHOFF, Hans W. (1987), "Donor and Recipient: Social Development, Social Interaction and Evolutionary Processes" European Journal o f Social Psychology, Vol. 17 No1; 113-130.
 • BOZ, İsmet ve PALAZ, Serap (2007), "Factors influencing the motivation o f Turkey's community volunteers", Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly Vol 36 No 4; 643-661.
 • CLARK, Peter ve WILSON, James (1961), "Incentive systems: A theory o f organization. Administrative Science Quarterly", Vol 6; 129-166.
 • CLARY E. Gil ve SNYDER, Mark (1999), "The motivations to volunteer: Theoretical and practical considerations", Current Directions in Psychological Science, Vol 8 ; 156-159.
 • CLARY, E. Gil; SNYDER, Mark; RIDGE, Robert, D.; COPELAND, John; STUKES, Arthur A.; HAUGEN, Julie and MIENE, Peter (1998), "Understanding and Assessing the Motivations o f Volunteers: A Functional Approach", Journal o f Personality and Social Psychology, Cilt 74, No: 6; 1516-1530.
 • CNAAN, Ram A. ve GOLDBERG-GLEN, Robin, S. (1991), "Measuring Motivation to Volunteer in Human Services" The Journal o f Applied Behavioral Science, Vol 27; 269-284, doi:10.1177/0021886391273003
 • COLLETT, Jessica. L. ve MORRISSEY, Christopher A. (2007), "The Social Psychology o f Generosity: The State o f Current Interdisciplinary Research", https://generosityresearch.nd.edu/assets/17634/social_psychology_of_gene rosity_final.pdf, 21 Kasım 2013.
 • CRESWELL, John W. (2013), Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Çev; Mesut Bütün ve Selçuk B. Demir, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • ÇAHA, Ö. (2000), Aşkın Devletten Sivil Topluma, İstanbul: Gendaş.
 • DAWSON, Scott (1988), "Four Motivations for Charitable Giving: Implications for Marketing Strategy to Attract Monetary Donations for Medical Research", Journal o f Health Care Marketing, Vol 8, No: 2; 31-47.
 • DOĞAN, İsmail (2000), Sivil Toplum: Ondan Bizde de Var, İstanbul: Sistem.
 • ESMOND Judy and DUNLOP Patrick (2004), Developing the Volunteer Motivation Inventory to Assess the Underlying Motivational Drives o f Volunteers, Western Australia. Motivation Final Report. CLAN WA Inc.
 • FIORILLO, Damiano. (2011), "Do monetary rewards crowd out the intrinsic motivation o f volunteers? Some empirical evidence for Italian volunteers", Annals o f Public and Co-operative Economics;, Vol 82 No 2; 139-65.
 • FRISCH, Michael B. ve GERRARD, Meg. (1981), "Natural helping systems: A survey o f Red Cross volunteers", American Journal o f Community Psychology, Vol 9, No: 5, 567-579.
 • GIBBS, Graham (2008). Analyzing Qualitative Data, Sage, London.
 • GUY, Bonnie S. ve PATTON, Wesley E. (1989), "The Marketing of Altruistic Causes: Understanding Why People Help", Journal of Consumer Marketing, C: 6, No: 1; 19-30.
 • HIBBERT, Sally ve HORNE, Suzanne (1996), "Giving to Charity: Questioning the Donor Decision Process", Journal o f Consumer Marketing, C: 13, No: 2; 4 ­ 13.
 • HSIEH, Hsiu-Fang ve SHANNON, Sarah, E. (2005), "Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research", Vol 15, No 9; 1277-1288.
 • İNSEL, Ahmet (2004), Sivil Toplum, STK'lar ve Gönüllülük, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferansı Yazıları, Yayına Haz. Arzu Karamani, No:5.
 • KEANE, John (1993), Sivil Toplum ve Devlet: Avrupa'da Yeni Yaklaşımlar, İstanbul: Ayrıntı.
 • LEE, Yu-Kanga ve CHANG, Chun-Tuan (2007), "Who Gives What to Charity? Characteristics Affecting Donation Behavior", Social Behavior and Personality, Vol 35 No 9; 1173-1180.
 • MORROW-HOWELL, Nancy ve MUI, Ada.(1989), "Elderly Volunteers: Reasons for Initiating and Terminating Service. Journal o f Gerontological Social Work" Vol 13, No 3/4; 21-34.
 • OOSTLANDER, Jeannette; GUNTERTD, Sstefan; VAN SCHIE, Susan ve WEHNER, Theo (2014) "Leadership and Volunteer Motivation: A Study Using Self-Determination Theory", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol 43, No 5; 869-889 doi:10.1177/0899764013485158.
 • ÖZDEN, Kemal (2008a), Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları, (Edt. Ali Coşkun) Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, , Ankara: Seçkin.
 • ÖZDEN, Kemal, (2008b), Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Yönetimi, (Edt. Ali Coşkun) Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, , Ankara: Seçkin.
 • PARKER, Stanley (1997), "Volunteering-altruism, markets, causes and leisure", World Leisure, Vol 39, No 3; 4-5.
 • PILIAVIN, Jane. A. And CHARNG, Hong-Wen. (1990), Altruism: A Review o f Recent Theory and Research?. Annual Review o f Sociology, Vol 16; 27­ 65.
 • RYFMAN, Philippe (2006), Sivil Toplum Kuruluşları, Çev: İsmail Yerguz, İstanbul: İletişim.
 • SARGEANT, Adrian ve Jay, Ealine (2004), Fundraising Management, New York: Routledge.
 • SCHERİER, Margrit (2014), Qualitative Content Analysis, içinde The Sage Handbook o f Qualitative Data Analysis (Ed., U. Flick), London: Sage.
 • SHERRY, John F. (1983), Gift Giving in Anthropological Perspective, Journal o f Consumer Research, Vol 10, No 2; 157-168.
 • STUKAS Arthur; HOYE, Russel; NICHOLSON, Matthew; BROWN, Kevin ve AISBETT, Laura (2016), "Motivations to Volunteer and Their Associations With Volunteers' Well-Being", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol 45, No 1; 112- 132. doi:10.1177/0899764014561122
 • TANIGUCHI, Hiromi (2011), "The Determinants of Formal and Informal Volunteering: Evidence from the American Time Use Survey", Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol 23, No 4; 920-939.
 • TEKIN, Mustafa (2006), "Sivilliğe Tarih İçinden Yol Açmak: Ahilik Tecrübesi", 3. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiri Kitabı, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • THERBORN, Göran (1998), Sivil Toplumun Ötesi: Demokratik Deneyimler ve Ortadoğu'ya Uygunluklar, Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Edt. Elisabeth Özdalga, Sune Persson, Çev: Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • TİLTAY, Muhammet. A. (2014), Bir tüketici davranışı olarak bireysel bağış: Bağış motivasyonlarının doğrudan ve dolaylı bağış üzerindeki etkisi, (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • TİLTAY, Muhammet. A. ve Torlak, Ömer (2015), "Bir Tüketici Davranışı Olarak Bireysel Bağış: Gönüllü Hizmet Sağlayanlar Üzerinde Bir Odak Grup Çalışması" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 10 No 1; 7-30.
 • WAİKAYİ, Loise; FEARON, Colm; MORRIS, Lynn ve McLAUGHLIN, Heather (2012), Volunteer management: an exploratory case study within the British Red Cross, Management Decision, Vol 50 No 3; 349 - 367.
 • WILSON, John (2000), "Volunteering", Annual Review of Sociology, C: 26; 215­ 240.
 • WILSON, John ve MUSICK, Mark (1997a), "Who Cares? Toward an Integrated Theory of Volunteer Work", American Sociological Review, Cilt: 62, No: 5;694-713.
 • YAMAN, Yılmaz (2003), Gönüllülük psikolojisi ve gönüllü yönetimi, Sivil Toplum Dergisi, Cilt 1, Sayı 2; 99-107.
 • YIN, Robert K. (2009), Case Study Research: Design and Methods, 4. Baskı, U.S.A., Sage.
APA Büyük K, Erdogan B, ÇAKMAK M, Tiltay M (2016). YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. , 303 - 324.
Chicago Büyük Köksal,Erdogan Bayram Zafer,ÇAKMAK MUHAMMET NURULLAH,Tiltay Muhammet Ali YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. (2016): 303 - 324.
MLA Büyük Köksal,Erdogan Bayram Zafer,ÇAKMAK MUHAMMET NURULLAH,Tiltay Muhammet Ali YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. , 2016, ss.303 - 324.
AMA Büyük K,Erdogan B,ÇAKMAK M,Tiltay M YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. . 2016; 303 - 324.
Vancouver Büyük K,Erdogan B,ÇAKMAK M,Tiltay M YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. . 2016; 303 - 324.
IEEE Büyük K,Erdogan B,ÇAKMAK M,Tiltay M "YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI." , ss.303 - 324, 2016.
ISNAD Büyük, Köksal vd. "YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI". (2016), 303-324.
APA Büyük K, Erdogan B, ÇAKMAK M, Tiltay M (2016). YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 303 - 324.
Chicago Büyük Köksal,Erdogan Bayram Zafer,ÇAKMAK MUHAMMET NURULLAH,Tiltay Muhammet Ali YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17, no.1 (2016): 303 - 324.
MLA Büyük Köksal,Erdogan Bayram Zafer,ÇAKMAK MUHAMMET NURULLAH,Tiltay Muhammet Ali YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, 2016, ss.303 - 324.
AMA Büyük K,Erdogan B,ÇAKMAK M,Tiltay M YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 17(1): 303 - 324.
Vancouver Büyük K,Erdogan B,ÇAKMAK M,Tiltay M YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 17(1): 303 - 324.
IEEE Büyük K,Erdogan B,ÇAKMAK M,Tiltay M "YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17, ss.303 - 324, 2016.
ISNAD Büyük, Köksal vd. "YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17/1 (2016), 303-324.