Yıl: 2016 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 54 Metin Dili: Türkçe

The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Öz:
Anahtar Kelime:

Öz:
At this study using of technology in education in the primary school students a metaanalysis is conducted to determine the effects on academic achievement. For that, literature searching related to studies conducted in Turkey is realized. The studies included into research are formed from master and doctoral theses, published or not published articles in refereed scientific journals between 2005-2013 in Turkey as "Instructional Technologies" and own research problems and needed statistical data. There are 19 studies including the sample about instructional technology on the academic achievements of the students in primary schools. Meta-analysis results of the using of technology in teaching, primary school students were found to be positive effect on academic achievement. The study of the average effect size was determined ES = 0.973 (95% CI, SE = 0.132) with a very close level to strong level by using random effect model. Effects related to the lessons, application time, study type and class level from the operating characteristics were determined. As a result of analysis done by the intermediate variables the highest effect sizes have been observed for social sciences (ES=1,475), in "20 and over" teaching hours, at doctoral theses, and at second class (ES=1,434). According to the obtained results, some recommendations were made for practitioners, program developers and researchers. It is provided that more space to instructional technology in primary school curriculum should be given
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçayır, M. (2011). Akıllı tahta kullanılarak işlenen matematik dersinin sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akın, M. (2007). Bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanmanın uygulama alan bilgisi oluşturma yönünde etkisi (Erzincan Eğitim Fakültesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 49-70.
 • Akkaya, A. (2011) Karikatürlerle dil bilgisi öğretimi. Yayımlanmamış doktora tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Alkan, C. (2011). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı.
 • Aktaş Çam, B. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı Öğretim Materyalleri ve Uygulamalar. Ekici, G. (Ed.) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde (s.185-211). Edirne: Paradigma Akademik.
 • Ayaydın, Y. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin hizmet-içi ve hizmet- öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ayaz, M. F. (2015). Sorularla meta-analiz. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.
 • Bayturan, S. (2011). Ortaöğretim matematik eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin başarıları, tutumları ve bilgisayar öz-yeterlilik algıları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Birişçi, S. ve Metin, M. (2009). Fen konularına yönelik web sayfası hazırlama öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerilerini nasıl etkiler?Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 74-93.
 • Borenstein, B., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T. ve Rothstein, H.R. (2013). Meta-analize giriş. (S. Dinçer, Çev.) Ankara: Anı.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T. ve Rothstein, H.R. (2009). Introduction to meta-analysis . United Kingdom: John Wiley and Sons.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Edition). New York: Routledge.
 • DeCoster, J. (2004). Meta-analysis notes. Alabama: University of Alabama Department of Psychology.
 • Demirel, Ö. ve Altun, E. (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA.
 • Ekici, G. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. İstanbul: Paradigma Akademi
 • Ergene, T. (1999). Effectiveness of test anxiety reduction programs: A meta-analysis review. Doktora tezi. Ohio: Ohio Üniversitesi.
 • Erktin, E. ve Gülseçen, S. (2001). Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımını etkileyen psikolojik etmenler. Eğitim ve Bilim, 26(121), 7-11.
 • Fer, S. (2011). Öğretim tasarımı (2. Baskı). Ankara: Anı.
 • Gagne, R. M., Briggs, L. J. ve Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design. Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich Colege.
 • Gürol, M., Donmuş, V. ve Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin fatih projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 • Halis, İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Konya: Mikro.
 • Hedges, L.V. ve Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. New York: Academic Press.
 • Huffcutt, A. (2002). Research perspectives on meta analysis. S. G. Rogelberg (Ed.), Handbook of research methods ın ındustrial and organizational psychology içinde (s. 198-215). Oxford: Blackwell.
 • Hunter, J.E. ve Schmidt, F.L. (1990). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. London: Sage.
 • İlyasoğlu, U. (2012). Genel fizik-I dersinde "doğru akım devreleri" konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • İnce, S. (2011). İlköğretim 5. Sınıfta rasyonel sayılar konusundaki yanılgılar ve bu yanılgıların ortadan kaldırılması için öneriler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 72-92.
 • Keser, H., Çakır, H. (2009). Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış olan bilgisayar destekli trafik eğitim'ine ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 835-848.
 • Lipsey, M. ve Wilson, D. (2001). Practical meta-analysis. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: Using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13, 125-139.
 • Merrill, M. D. (1994). Instructional Design Theory. New Jersey: Educational Technology.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2002). The qualitative researcher's companion. California: Sage.
 • Ocak, M. A. (2011). Öğretim tasarımı. Ankara: Anı.
 • Özdemir, A. (2006). Bilgi yönetimi ve kurumsal yaklaşım. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Öztürk, M. (2014). 8. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Rosenthal, R. (1991). Meta-analytic procedures for social research. Beverly Hills, CA: Sage Publications
 • Sağlıker, Ş. (2009). Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak kütle çekim kanunu konusunda hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Schulze, R. (2004). Meta-analysis a comparison of approaches. Göttingen: Hogrefe & Huber.
 • Sever, R. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı.
 • Smith, P. L. ve Ragan, T. J. (2004). Instructional design. New York: John Wiley & Sons.
 • Şenlen, E, M. (2015). Bilgisayar destekli öğretimin orta öğretim öğrencilerinin madde döngüleri ve enerji dönüşümleri ünitesindeki başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şimşek, A. (2011). Öğretim tasarımı (2. Basım). Ankara: Nobel.
 • Tosun, N. (2006). Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: Trakya üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel.
 • Ünal, M.( 2012). Bilgi çağında değişim ve liderlik. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 32(1). 297-310.
 • Üstün, U. ve Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 1-32.
 • Wolf, F. M. (1988). Meta-analysis quantitative methods for research synthesis (Third edition). California: Sage.
 • Yalpar, Yelken, T. (2012) Öğretim ilkeleri ve materyal tasarımı (11. Baskı). Ankara: Anı.
APA AYAZ M, ŞEKERCİ H, ORAL B (2016). The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 35 - 54.
Chicago AYAZ Mehmet Fatih,ŞEKERCİ Hanifi,ORAL Behçet The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, no.1 (2016): 35 - 54.
MLA AYAZ Mehmet Fatih,ŞEKERCİ Hanifi,ORAL Behçet The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, 2016, ss.35 - 54.
AMA AYAZ M,ŞEKERCİ H,ORAL B The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 17(1): 35 - 54.
Vancouver AYAZ M,ŞEKERCİ H,ORAL B The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 17(1): 35 - 54.
IEEE AYAZ M,ŞEKERCİ H,ORAL B "The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, ss.35 - 54, 2016.
ISNAD AYAZ, Mehmet Fatih vd. "The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17/1 (2016), 35-54.