Yıl: 2016 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 23 - 46 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz

Öz:
Bu araştırma, ilköğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerin ve öğretmenlerin kendi kurumlarında var olan kültüre ilişkin görüşlerini ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Diyarbakır ili merkez ilçeleri (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) sınırları içinde bulunan 374 ilköğretim kurumunda (ilkokul ve ortaokul) görev yapan 9.285 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Diyarbakır il merkezindeki 4 merkez ilçenin her birinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 4'er okul olmak üzere, toplam 16 okulda görev yapan ve araştırmaya katılan 369 okul yöneticisi ve öğretmen oluşturmaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin görüşleri, Goffee ve Jones (1996) tarafından geliştirilen "Örgütsel Kültür Anketi" kullanılarak alınmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS ve AMOS paket programları aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, yönetici ve öğretmenlerin kurumlarını en çok dayanışma kültürü ile ilişkilendirdiklerini göstermiştir. Ayrıca, örnekleme alınan yönetici ve öğretmen görüşlerine göre okullardaki kültürün sosyalleşme ve dayanışma açısından "orta" düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

An Analysis toward Organizational Culture Perceptions of Elementary Schools' Administrators and Teachers

Öz:
The aim of this study is to present the views of the elementary school teachers and school administrators related to their organizations' existing culture. The population of the study was composed of 9.285 teachers and administrators working in 374 elementary schools (primary and middle schools) in center counties of Diyarbakir (Baglar, Kayapinar, Sur, Yenisehir) during 2013-2014 educational year. The sample of study was determined by randomly selected four schools in each counties, totally 16 schools, and is a total of 369 teachers and administrators. The participants' opinions were obtained through Organizational Culture Questionnaire of Goffee and Jones (1996). Data collected was analyzed with SPSS and AMOS programs. According to results of study, the teachers and the administrators chiefly interrelated their organizations' culture with solidarity culture. Moreover, the findings revealed that the culture of participants' schools was found moderate level in terms of sociability and solidarity.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, AMOS uygulamaları. Bursa: Ezgi Yayınevi.
 • Business Day. (2004). New programmes for principals, 30 December.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B.M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum http://books.google.com.tr/books?id=c2HsLlDZonkC (28.09.2013). Associates,
 • Cochran, W.G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: Wiley.
 • Çelik, V. (1993). Eğitim Yönetiminde Örgütsel Kültür ve Önemi, Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 135-145.
 • Deal, T.E., ve Peterson, K.D. (1991). The principals' role in shaping school culture. Washington, DC: United States Government Printing Office.
 • Ersöz, G. ve Çınarlı, S. (2012). İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(3), 1-9.
 • Goffee, R. ve Jones, G. (1996). What Holds the Modern Company Together?, Harvard Business Review, 133-148.
 • Goffee, R. ve Jones, G. (1998). The character of a corporation. New York: Harper Collins.
 • Goffee, R. ve Jones, G. (2002). Kurum kültürü, (Çev.: Kıvanç Kutmandu), Ankara: Medicat Yay.
 • Hallinger, P. ve Leithwood, K. (1996). Culture and Educational Administration: A Case of Finding Out What You Don't, Know You Don't Know, Journal of Educational Administration, 34(5), 98-116.
 • İpek, C. (1999). Resmi Liseler ile Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci İlişkisi, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(3), 411-442.
 • İra, N. ve Şahin, S. (2011). Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Celal Bayar Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-14.
 • Joreskog, K.G. ve Sorbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language, Chicago, IL: Scientific http://books.google.com.tr/books?id=f61i3quHcv4C (28.09.2013). International Software,
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Ofset.
 • Kavi, E. (2008). Çift S Modeli Boyutuyla Örgüt Kültürünün Motivasyon Düzeyine Etkisi, Bankacılık ve Özel Finans Kurumlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 54, 117-137.
 • Kilmann, R.H. (1985). Five steps for closing culture-gaps. In: Saxton, M.J. ve Serpa, R. (Eds.), Gaining control of the corporate culture (pp. 351-369). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Kline, B.R. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. (Second Edition). New York: The Guilford Press, http://books.google.com.tr/books?id=-MDPILyu3DAC (28.09.2013).
 • Leech, N.L., Barrett, K.C. ve Morgan, G.A. (2005). SPSS for intermediate statistics; use and interpretation (2nd Edt.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Meydan, C.H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Niemann, R. ve Kotzé, T. (2006). The Relationship between Leadership Practices and Organisational Culture: An Education Management Perspective, South African Journal of Education, 26(4), 609-624.
 • Okul, K. (2011). Kurum kültürünün çatışma yönetimi tarzları üzerindeki etkileri ve yazılım sektöründe bir uygulama, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, Ç. ve Gümüş, M. (2013). Ege Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürünün İş Değerlerinin Dönüşümüne Etkileri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(25), 1-14. Pettigrew, A.M. (1979). On Studying Organizational
 • Cultures, Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581.
 • Reisinger, Y. ve Mavondo, F.T. (2006). Structural Equation Modelling: Critical Issues and New Development, Journal of Travel and Tourism Marketing, 21(4), 41-72.
 • Sarı, E. (2005) Kamu yönetiminde örgüt kültürü ve Mersin defterdarlığı örneği, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Schermelleh-Engel, K. ve Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
APA AKÜZÜM C, TAN Ç, YAVAŞ T, UÇAR M (2016). İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. , 23 - 46.
Chicago AKÜZÜM CEMAL,TAN ÇETİN,YAVAŞ TUBA,UÇAR M Berat İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. (2016): 23 - 46.
MLA AKÜZÜM CEMAL,TAN ÇETİN,YAVAŞ TUBA,UÇAR M Berat İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. , 2016, ss.23 - 46.
AMA AKÜZÜM C,TAN Ç,YAVAŞ T,UÇAR M İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. . 2016; 23 - 46.
Vancouver AKÜZÜM C,TAN Ç,YAVAŞ T,UÇAR M İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. . 2016; 23 - 46.
IEEE AKÜZÜM C,TAN Ç,YAVAŞ T,UÇAR M "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz." , ss.23 - 46, 2016.
ISNAD AKÜZÜM, CEMAL vd. "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz". (2016), 23-46.
APA AKÜZÜM C, TAN Ç, YAVAŞ T, UÇAR M (2016). İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 23 - 46.
Chicago AKÜZÜM CEMAL,TAN ÇETİN,YAVAŞ TUBA,UÇAR M Berat İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, no.1 (2016): 23 - 46.
MLA AKÜZÜM CEMAL,TAN ÇETİN,YAVAŞ TUBA,UÇAR M Berat İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, 2016, ss.23 - 46.
AMA AKÜZÜM C,TAN Ç,YAVAŞ T,UÇAR M İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 13(1): 23 - 46.
Vancouver AKÜZÜM C,TAN Ç,YAVAŞ T,UÇAR M İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 13(1): 23 - 46.
IEEE AKÜZÜM C,TAN Ç,YAVAŞ T,UÇAR M "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, ss.23 - 46, 2016.
ISNAD AKÜZÜM, CEMAL vd. "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13/1 (2016), 23-46.