Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 99 - 127 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Öz:
Tarihsel süreç içinde insan hakları bağlamında, kendi gibi minik adımlarla yol alan çocuk hakları, "21. yüzyılda hak ettiği ilgiyi görmeye başlamış mıdır?" sorunsalı çerçevesinde bu çalışmada ele alınmıştır. Ayrıca tarihsel gelişimin yanı sıra çocuk haklarına Türkiye'nin verdiği önem, yükümlülükleri bağlamında, uygulamadaki örnekler de gözetilerek değerlendirilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

BASIC INTERNATIONAL DOCUMENTS ON CHILDREN'S RIGHTS AND TURKEY EXAMPLE

Öz:
As a part of human rights, children rights have proceeded slowly through the course of history. In this study, children rights have been considered within the context of whether "children rights have begun to gain the attention it deserves in 21st century". Apart from historical process, the value that has been given to children rights by Turkey as a part of its responsibilities has been evaluated through examples
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB] Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2013). BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ek çocuk satışı, fuhuşu ve pornografisi ülke raporu. Erişim tarihi: 27.11.2015, http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/ data/5422b041369dc316585c0d87/cocuksatisivepornografisi_ulkeraporu.pdf.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB] Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2016). Çocuk Hakları, Erişim tarihi: 25.01.2016, http://cocukhizmetleri. aile.gov.tr/uygulamalar/cocuk-haklari"http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/ data/5422b041369dc316585c0d87/cocuksatisivepornografisi_ulkeraporu.pdf.
 • Akay, A. S. (2004). İnsan haklarının tarihi gelişimi 1919-1938 (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.
 • Akyüz, E. (2010). Çocuk haklarının önemi, konusu, kaynakları ve hukuk sistemindeki yeri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Akyüz, E. (2001). Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı. Millî Eğitim Dergisi, 151, s. 14.
 • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. (1999). Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ulusal ilk rapor. Ankara: T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını.
 • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. (2001). Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ulusal ilk raporun ekleri ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin sonuç gözlemleri. Ankara: T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını.
 • Beşpınar, F. U. ve Aybars, A. İ. (2013). Erken yaşlarda çocuk refahı ve kadın istihdamı politika belgesi. UNICEF Yayınları.
 • Beter, Ö. (2010). Türkiye ve İngiltere'de çocuk koruma sistemleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çelik, C. (2005). Çocuk kavramı ve medeni hukuk açısından çocuk haklarının tarihi gelişimi. Erişim tarihi: 25.10.2013, http://www.e-akademi.org/incele. asp?konu=%C7OCUK%20KAVRAMI%20VE%20MEDEN%DD%20HUKUK%20 A%C7ISINDAN%20%C7OCUK%20HAKLARININ%20TAR%DDH%DD%20 GEL%DD%DE%DDM%DD&kimlik=-1854485512&url=makaleler/ccelik-1.htm.
 • Çocuk Vakfı. (2011). Haklarımı çalmayın, çocuklar için uyarlama. İstanbul: Çocuk Vakfı I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi.
 • Doğan, İ. (2001). Çocuk hakları açısından Türkiye'de çocuk olgusu. Erişim Tarihi: 11.07.2016, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/151/ dogan.htm.
 • Düzağaç, F. (2005). Çocuk haklarının korunmasında polisin görev ve yetkilerinin uygulama açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erbay, E. (2013). Çocuk hakları. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Gören, Z. (2012). Çocukların temel haklarının anayasal garantisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss. 113-176.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, A. (2007). Cumhuriyet dönemi korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin politikanın oluşumu (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kars, Ö. (2012). Keçiörenli çocukların gözü ile çocuk hakları. Ankara: ÇODAM Yayınları.
 • Kulaksızoğlu, A. (2011). Engelli çocuklar ve ergenlerin hakları. İstanbul. Çocuk Vakfı I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi.
 • Kur'an-ı Kerim Meali. (2010). (E.H. Yazır, Çev.) İstanbul: Haktan Yayıncılık.
 • Polat, O. (1997). Çocuk ve hakları. İstanbul: Analiz Yayınları.
 • Polat, O. ve Gezer, T. (2007). Sosyal içerme ve çocukların katılım hakkı. İstanbul: Kaynak Kitap Dizisi.
 • Hodgkin, R. ve Newell, P. (2003). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uygulama el kitabı (Ş. Akipek, çev.). Geneva: UNICEF Yayınları.
 • Resmî Gazete. (2012). 29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete. Erişim Tarihi: 11.07.2016, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120629.htm.
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği. (2004). Sosyal hizmet ve çocuk hakları, BM Sözleşmesi profesyonel eğitim kitabı (V. Duyar, çev.). Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM]. (2016). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin bildirim usulüne ilişkin ihtiyari protokol. Erişim tarihi: 25.01.2016, http://www2. tbmm.gov.tr/d26/1/1-0322.pdf
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM] Çocuk Hakları İzleme Komitesi. (2013). Türk çocuk hakları bildirisi. Erişim tarihi: 26.11.2013, http://www.cocukhaklari.gov.tr/tr/.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM] Çocuk Hakları İzleme Komitesi. (2015). Çocuk hakları izleme komitesi. Erişim tarihi: 10.11.2015, https://www.tbmm.gov.tr/ develop/owa/haber.
 • UNICEF. (2009). Türkiye'de ulusal çocuk forumları ve çocuk katılımı öyküsü (İkinci baskı). UNICEF Yayını.
 • UNICEF İnnocenti Araştırma Merkezi. (1997). Çocuk haklarını koruyan bağımsız kurumlar. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, İtalya.
 • UNICEF İnnocenti Araştırma Merkezi. (2001). Çocuk haklarını koruyan bağımsız kurumlar. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, İtalya.
 • United Nations. (2013). Turkey's Child Right Report. Erişim tarihi: 05.11.2013, http:// www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm.
 • Ünal, Ş. (2001). İnsan haklarının uluslararası ilkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Ankara: TBMM Basımevi.
 • Yalçın, S. K. ve Şengül M. (2004). Dede Korkut Hikâyeleri'nin çocuk eğitimi açısından öne sürdüğü değerler ve ortaya çıkarmak istediği tip üzerine bir değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, ss. 209-223.
APA KURT S (2016). ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. , 99 - 127.
Chicago KURT Sevil Lale ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. (2016): 99 - 127.
MLA KURT Sevil Lale ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. , 2016, ss.99 - 127.
AMA KURT S ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. . 2016; 99 - 127.
Vancouver KURT S ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. . 2016; 99 - 127.
IEEE KURT S "ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI." , ss.99 - 127, 2016.
ISNAD KURT, Sevil Lale. "ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI". (2016), 99-127.
APA KURT S (2016). ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 0(36), 99 - 127.
Chicago KURT Sevil Lale ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 0, no.36 (2016): 99 - 127.
MLA KURT Sevil Lale ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.0, no.36, 2016, ss.99 - 127.
AMA KURT S ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2016; 0(36): 99 - 127.
Vancouver KURT S ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2016; 0(36): 99 - 127.
IEEE KURT S "ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI." Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 0, ss.99 - 127, 2016.
ISNAD KURT, Sevil Lale. "ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 36 (2016), 99-127.