Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 375 - 386 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları

Öz:
Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının müzik etkinliklerine yönelik özyeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim yılı bahar yarıyılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul öncesi eğitimi Anabilim dalı 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören öğretmen adayları katılmışlardır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "kişisel bilgi formu" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "müzik etkinliklerine yönelik özyeterlik anketi" kullanılmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerinden sonra veri toplama aracının güvenirlik katsayısı ?= 0.87 olarak belirlenmiştir. Bulguların istatiksel olarak ifade edilmesinde, frekans (f), yüzde (%),aritmetik ortalama ve standart sapma, verilerin analizinde ise parametrik testler kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıf değişkenine göre müzik etkinliklerine yönelik özyeterlik algılarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığına yönelik olarak bağımsız gruplar için t testi, diğer değişkenlere göre farklılıkları belirlemek amacıyla ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırma sonucu okul öncesi öğretmen adaylarının müzik etkinliklerine yönelik özyeterlik algılarının yüksek düzeyde (X=4.18) olduğu; öğretmen adaylarının müzik etkinliklerine yönelik öz yeterlik algı düzeylerinin cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği (p < 0.05), müzik etkinliklerine yönelik öz yeterlik algı düzeyleri ile mezun oldukları lise türü, üniversite öncesi müzik eğitimi alma durumu, müzik dersi başarı ve akademik başarı notları değişkenleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05).
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Spor Bilimleri

Self- Efficacy Perceptions of Pre-Service Preschool Teachers Towards Music Activities

Öz:
The aim of this study is to determine the selfefficacy perceptions of pre-service preschool teachers towards music activities. Participants of the research is consists of 102 pre-service preschool teachers at Education Faculty at Mersin University during spring semester of 2015-2016 academic year. Pre-service teachers to be included into the study were selected among third and fourth-year students who had completed their education on music. This study has employed "criterion sampling method", one of the purposive sampling methods. In this study, a "Personal Information Form", "and "Self-Efficacy Questionnaire Towards Music Activities" developed by the researcher were used as data collection tools. Cronbach's alpha reliability coefficient of the questionnaire was calculated to be ?= 0.87. Descriptive statistics, t and ANOVA test was used to analyze the data. In accordance with the results of research, it can be stated that music activities self-efficacy levels of pre-service preschool teachers are high (X=4.18). According to the findings of this study, it was found that there was a significant difference according to genders (p < 0.05) ; on the other hand, no significant difference was detected (p>0.05) according to class level, the type of the high school graduated from, whether music training had been received before university or not, music course achievement scores and academic grade point average.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allinder M. R. (1994). The relationship between efficacy and the instructional practices of special education teachers and consultants. Teacher Education and Special Education:
 • The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children. vol. 17 no. 2 86-95.doi: 10.1177/088840649401700203
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company. http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/giooutline.html
 • Brandon, D.P. (2000). Self-Efficacy: Gender differences of prospective primary teachers in
 • Bostwana. Research in Education. 64, 36-43. Çevik, D. B., (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168.
 • Elaldı, Ş. ve Yerliyurt, N.S. (2016). Preservice preschool teachers' self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession. Educational Research and Reviews,11(7), 345
 • Fortson, L. R. ve Reiff, J. C. (1995). Early Childhood Curriculum: Open structures for integrative learning. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Gibson, S. ve Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of
 • Educational Psychology, 76 (4), 569-582. Henson, R. K. (2002). From adolescent angst to adulthood: Substantive implications and measurement dilemmas in the development of teacher efficacy research. Educational Psychologist, 37, 137-150.
 • Hoy, W. K., ve Woolfolk, A. E. (1990). Socialization of student teachers. American
 • Educational Research Journal, 93, 279- 300. Jackman, H. L. (1997). Early Education Curriculum: A child's connection to the world. New
 • York: Delmar Publishers. Kandır, A.ve Türkoğlu, D.(2015). Meb 2013 okul öncesi eğitim programı"nın müzikal becerilerin Health www.sbfdergi.hacettepe.edu.tr/article/viewFile/5000127491/5000117108 University Faculty of Sciences Journal.1 (2), 350.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Koca, Ş. (2013). An investigation of music teaching self-efficacy levels of prospective preschool teachers, Educational Research and Reviews, (12), 900.
 • Koç, F., Sak, R. ve Kayri, M. (2015). Okul öncesi eğitim programındaki etkinliklere yönelik öz-yeterlik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 14(4), 1427.[Online]:http://ilkogretim-online.org.tr. Moore, achievement: A desegregating district's experience. Paper presented at the Annual
 • Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco. school climate and Moseley, C., Reinke, K. ve Bookour, V. (2003). The effect of teaching outdoor environment education Science, 15(1), 1-14. elementary pre-service teachers' self-efficacy. Journal of Elementary
 • Okur Akçay, N. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi ÖzYeterlik İnançlarının Science Journal, 2(4), 255-262.
 • Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Route Educational and Social Ross, J.A. (1992). Teacher efficacy and the effects of coaching on student achievement.
 • Canadian Journal of Education, 17(1), 51-65. Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim (12. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tabancalı, E. ve Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, (1), 1167-1184.
 • Terracciano, G. (2011). A hands-on music education in-service program for early childhood educators: A quasi-experimental study. Barry University-Adrian Dominican School of
 • Education. http://pqdtopen.proquest.com/doc/925815297.html?FMT=ABS
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A., (2001). Teacher Efficacy: Capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17, 783.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz- yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 1- Vannatta-Hall, teacher preservıce teach https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/16854/1 in early childhood the impact of confidence methods course on to teachers' perceived and competence music: Unpublished Ph.Dissertation, University of Illinois, Wenner, prospective Technology, 10, 181-187. and five year beliefs held by practicing Education and teachers: a perspective. Journal of Science
 • Woolfolk Hoy, A.E. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans. http://anitawoolfolkhoy.com/pdfs/efficacy-43-22.pdf adresinden 07 haziran 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
APA KOCA Ş (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. , 375 - 386.
Chicago KOCA ŞEHRİBAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. (2016): 375 - 386.
MLA KOCA ŞEHRİBAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. , 2016, ss.375 - 386.
AMA KOCA Ş Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. . 2016; 375 - 386.
Vancouver KOCA Ş Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. . 2016; 375 - 386.
IEEE KOCA Ş "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları." , ss.375 - 386, 2016.
ISNAD KOCA, ŞEHRİBAN. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları". (2016), 375-386.
APA KOCA Ş (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(40), 375 - 386.
Chicago KOCA ŞEHRİBAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.40 (2016): 375 - 386.
MLA KOCA ŞEHRİBAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.40, 2016, ss.375 - 386.
AMA KOCA Ş Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 0(40): 375 - 386.
Vancouver KOCA Ş Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 0(40): 375 - 386.
IEEE KOCA Ş "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.375 - 386, 2016.
ISNAD KOCA, ŞEHRİBAN. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (2016), 375-386.