Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities

Yıl: 2014 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 453 - 467 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities

Öz:
Bu çalışma ana sınıfı öğretmenlerinin yaratıcı drama etkinliklerini uygulamaya yönelik yeterlik algılarını belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 güz yarıyılı döneminde, İzmir il merkezinde yer alan ilköğretim okullarında görev yapmakta olan toplam 16 ana sınıfı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi olarak maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Öğretmenlerin algılarını belirlemek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada ana sınıfı öğretmenlerinin yaratıcı drama etkinliklerini uygulama yönelik yeterlik algılarının alanyazındaki uygulama yeterlikleri ile uyum gösterdiği ancak uygulamaya yönelik yeterlik algılarının geliştirilmesi gerektiği ve uygulama konusunda eğitimsel destek bekledikleri belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Etkinliklerini Uygulamaya Yönelik Yeterlik Algıları

Öz:
This is a qualitative study conducted to determine the efficacy perceptions of preschool teachers on their implementation of creative drama activities. The research group was composed of 16 preschool teachers who worked in elementary schools in central Izmir during the Fall semester of 2011-2012 academic-year. The participants were selected through the maximum variety sampling method. The data was collected through semistructured interview forms and individual interviews were conducted in order to collect data from the preschool teachers. The data analysis was conducted through the content analysis technique. The research indicated that the findings support the literature on the efficacy perceptions of preschool teachers regarding their implementation of creative drama activities, and that their efficacy perceptions on their implication needs to be improved, and the teachers expect more support when implementing the technique
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, Ö. (2006). Biz düşlerimizi yaratıcı drama ile gerçek yapıyoruz . Bulunduğu Eser: Adıgüzel, H.Ö. (Ed.). Yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık, s. 239-241.
 • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama. Bulunduğu Eser: Adıgüzel, H.Ö. (Ed.). Yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık, s. 258-269.
 • Adıgüzel, Ö. (1994). Eğitimde yeni bir yöntem ve disiplin: yaratıcı drama. Eğitim Bilimleri Kongresi Çukurova Üniversitesi, Cilt 2, syf 522-533.
 • Akyel, Y. (2011). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemi yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi., Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Aral, N., Baran, G., Alisinanoğlu, F., Aktaş, Y., Başar, F., Köksal, A. (1997). Beş-altı yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama eğitiminin alıcı dil gelişimine etkisi. Okulöncesi Eğitim Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 140-153.
 • Arnas Aktaş, Y., Çömertpay, B., Sofu, H. (2007). Altı yaş grubu çocukların dil kullanımına yaratıcı dramının etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1, 3-4.
 • Aslan, N. (1997). Eğitimde alternatif bir yöntem: yaratıcı drama. Oluşum Tiyatrosu Ve Drama Atölyesi Üç Aylık Yayını, 1, 2-9.
 • Chan, Y.P. (2009). In their our words : how do students relate drama pedagogy to their learning in curriculum subjects?. The Journal of Applied Theatre and Performance, 14, 2, 191-209.
 • Çetingöz, D., Cantürk. Günhan, B. (2012). The effects of creative drama activities on social skills acquisition of children aged six. Cukurova University Faculty of Education Journal, 41,2, 54- 66.
 • Garcia, L. (1993). Teacher beliefs about drama. Youth Theatre Journal, 8, 2, 9-13.
 • Gönen, M. ve Dalkılıç, N. (2003). Çocuk eğitiminde drama. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Gürol, A. (2003). Okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramanın uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 158, 25-40.
 • Güven Metin, G. (1999). Dramanın 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • İsmihan, E. (1992). Dramatizasyonun çocuk eğitimindeki rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kaaland-Wells, C. (1993). Classroom teachers' perception and use of creative drama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Washigton.
 • Kandır, A. (2006). Okul öncesi dönemde yaratıcı dramanın gelişim alanları ile İlişkisi. Bulunduğu Eser:
 • Karacaoğlu, C.M. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,70-79.
 • Ömeroğlu, E ve diğ. Okul öncesi eğitimde drama. Ankara: Kök Yayıncılık, s.29-36.
 • Köksal, A. (2009). Okul öncesi eğitimde drama ve drama etkinlikleri.
 • http://www.anaokullu.com/okul-oncesi-egitimde-drama-ve-drama-ornekleri.html
 • Köksal-Akyol, A. (2003). Drama ve dramanın önemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10.05.2011 tarihinde http://tebd.gazi.edu.tr/pdf adresinden alındı.
 • Last, E. (1990). Classroom drama and theatre: a guide to curriculum planing. Madison: Wisconsin State Department of Public Instruction.
 • Leigh, A. and Mead, S. (2005). Lifting teacher performance. Progressive Policy Institute, 08/01/2013 tarihinde http://www.ppionline.org adresinden alındı.
 • MEB. (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • McCaslin, N. (1984). Creative drama in the primary grades. London: Longman.
 • Needlands, J. (2009). Acting together: ensemble as a democratic process in art and life. The Journal of Applied Theatre and Performance. 14, 2, 173-189.
 • Mellou, E. (1994). The values of dramatic play in children. Early Child Development and Care. 4, 105-114.
 • Okvuran, A. (1994). Çağdaş insan yaratmada yaratıcı drama eğitiminin önemi ve empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Oldfather,P.,K.Dahl.(1994).Toward a social constructivist reconceptualization of intrinsic motivation for literacy learning. Journal of Reading Behaviour 26,139-158.
 • Ömeroğlu, E. (2006). Yaratıcı drama etkinliklerinde öğretmenin rolü. Bulunduğu Eser: Ömeroğlu, E ve diğ. Okul öncesi eğitimde drama. Ankara: Kök Yayıncılık, s.73-80.
 • Ömeroğlu, E. (1992). Anaokuluna giden 5-6 yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Önder, A. (2007). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Önder, A. (2004). Okul öncesi çocukları için yaratıcı drama uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Önder, A. ve Kamaraj, I. (1998). Social emotional effects of pedagogical drama in Turkish pre-school children. OMEP's 22nd World Congress, 13-16 Eylül, Copenhagen, Denmark, 140.
 • Patton, M.Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.
 • Sæbİ, A. B. (2003). Drama in the curriculum L97. Stavanger: University College of Stavanger.
 • Sæbİ, A. B. (2009). Challenges and possibilities in Norwegian classroom drama practice. The Journal of Applied Theatre and Performance. 14, 2, 279-294.
 • San, İ. (2006). Yaratıcı dramanın-eğitsel boyutları. Bulunduğu Eser: Adıgüzel, H.Ö. (Ed.). Yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık, s. 113-122.
 • Sextao, P.(2002). Drama teacher traning in Greece: a survey of attitudes of teachers towards drama teachers. The Journal of Applied Theatre and Performance. 28, 2, 123-133.
 • Somers, J. (1995). Drama in the curriculum. Great Britain: Cassell Educational Limited.
 • Stewing, W.J. & Buege, C. (1994). Dramatizing literature in whole language classrooms. Second Edition. New York : Teachers College Press. Columbia University..
 • Stewig, J.W. (1984). Teachers' perception of creative dramain the elemantary classroom. Childern's Theatre Review, 33,2,27-29.
 • Turla, A. (2006). Yaratıcılık ve drama. Okul öncesi eğitimde drama. (Ed. Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Tezel Şahin, F., Kandır, A., Turla, A.). Ankara: Kök Yayıncılık, s.39-43.
 • Türker, S. (2008). Okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Üstündağ, T. (2007). Dramada öğrenme ve öğretme süreci. Bulunduğu Eser: Adıgüzel, Ö ve diğ. İlköğretimde drama. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayını, s.49-75.
 • Warger, C.L., Kleman, D.(1986). Developing positive self-concept in institutionalized children. Child Welfare, LXV, 2, 165-176.
 • Yalım, N. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf fen bilgisi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, G. N.(2008). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin yeterlilik ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods. Third Edition. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications.
APA ÇETİNGÖZ D (2014). Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. , 453 - 467.
Chicago ÇETİNGÖZ DUYGU Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. (2014): 453 - 467.
MLA ÇETİNGÖZ DUYGU Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. , 2014, ss.453 - 467.
AMA ÇETİNGÖZ D Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. . 2014; 453 - 467.
Vancouver ÇETİNGÖZ D Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. . 2014; 453 - 467.
IEEE ÇETİNGÖZ D "Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities." , ss.453 - 467, 2014.
ISNAD ÇETİNGÖZ, DUYGU. "Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities". (2014), 453-467.
APA ÇETİNGÖZ D (2014). Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. İlköğretim Online (elektronik), 13(2), 453 - 467.
Chicago ÇETİNGÖZ DUYGU Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. İlköğretim Online (elektronik) 13, no.2 (2014): 453 - 467.
MLA ÇETİNGÖZ DUYGU Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. İlköğretim Online (elektronik), vol.13, no.2, 2014, ss.453 - 467.
AMA ÇETİNGÖZ D Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. İlköğretim Online (elektronik). 2014; 13(2): 453 - 467.
Vancouver ÇETİNGÖZ D Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities. İlköğretim Online (elektronik). 2014; 13(2): 453 - 467.
IEEE ÇETİNGÖZ D "Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities." İlköğretim Online (elektronik), 13, ss.453 - 467, 2014.
ISNAD ÇETİNGÖZ, DUYGU. "Efficacy Perceptions of Pre-school Teachers Regarding Their Implementation of Creative Drama Activities". İlköğretim Online (elektronik) 13/2 (2014), 453-467.