Yıl: 2016 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 617117 - 617124 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler

Öz:
Amaç: Bu çalışmada İzmir'in bir mahallesinde yaşayan 6-17 yaş arası Suriyeli çocukların çalışma durumu ve çalışma durumunu etkileyen sosyo-demografik etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Kesitsel tipteki çalışmanın verisi katılımcıların evlerinde, tercüman eşliğinde toplanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni mevcut çalışma durumu (çalışıyor olma veya iş arama) iken, bağımsız değişkenleri çocukların yaşları, cinsleri, eğitim durumları, Türkiye'de eğitimlerine devam etme durumları, kayıt durumları, Türkçe konuşma durumları ve dil engeli varlığıdır. Veri analizinde bağımsız gruplarda t testi, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma TÜBİTAK tarafından 115S854 numaralı proje olarak desteklenmiştir. Bulgular: 6-17 yaş arası 164 Suriyeli çocuk ile görüşülmüştür. Çalışma grubundaki çocukların %25,6'sı çalışmakta, %9,8'i ise iş aramaktadır. Çalışan veya iş arayan çocukların yaş ortalaması çalışmayan çocuklara göre anlamlı olarak yüksektir (p<0,05). Çalışma grubundaki erkekler, ortaokul mezunu veya daha üstü öğrenim düzeyine sahip olanlar, Türkçe bilen ve dil engeli yaşamayanlar anlamlı olarak daha fazla çalışmakta veya iş aramaktadır (p<0,05). Çok değişkenli analizde çalışma hayatına katılmayı anlamlı olarak etkileyen etmenlerin yaş ve cinsiyet olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada her üç Suriyeli çocuktan birinin çalıştığı veya iş aradığı belirlenmiştir. Toplumdaki en hassas gruplardan biri olan çocukların çalışmaları onları bir insan hakkı olan eğitimden uzak tutmaktadır. Çocuk işçilerin eğitimlerine geri dönmesi için sürdürülen ülke politikaları Suriyeli çocukları da kapsamalı, çalışma yerine eğitim hakkı sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları

WORKING SITUATIONS AND THE FACTORS AFFECTING THE WORKING SITUATIONS OF SYRIAN CHILDREN BETWEEN THE AGE OF 6-17 LIVING IN A NEIGHBOURHOOD OF İZMİR

Öz:
Objective: This study aimed to determine the working situations and the sociodemographic factors affecting the working situation of Syrian children between the age of 6-17 living in a neighborhood of Izmir. Material and method: The data of this cross-sectional study was collected in the participants' dwellings through an interpreter. While the current working status was the dependent variable, the independent variables were age, gender, educational status, continuance of their education in Turkey, registration status, Turkish speaking status and presence of language barrier. Data were analyzed by independent samples t-test, chi-square test and logistic regression. The study was supported by TUBITAK with the project number of 115S854. Results: A hundred and sixty-four Syrian children between the age 6-17 were interviewed. Of the study group 25.6% were currently working while 9.8% were looking for work. Mean age of children working or looking for work was significantly higher (p<0.05) than the working group. There was significant difference between gender, education, Turkish speaking status and having a language barrier between the children who are currently working/looking for a job and who are not working (p<0.05). In multivariable analysis, age and male gender were significant predictors of working situation. Conclusion: One out of every three children were determined to be working or looking for work. Child labor keeps these children away from education. The national policies which are conducted for avoiding child labor must include Syrian children.
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim tarihi: 19 Temmuz 2016).
 • 2. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecicikoruma_363_378_4713_icerik (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2016).
 • 3. Mavi Kalem. Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar için durum analizi raporu. İstanbul,2013 :15- 17.
 • 4. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazete.
 • 5. TTB. Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. Ankara, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2014.
 • 6. Van de Glind H. ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Migration and child labour, exploring child migrant vulnerabilities and those of children left-behind, Geneva: ILO, 2010.
 • 7. UNICEF. Convention on the rights of the child: first part, articles 1-20. Internet erişimi: http://www.unicef.org/turkey/crc/cr23c.html (Erişim tarihi:26 Temmuz 2016).
 • 8. Tor H. Türkiye'de çocuk işçiliğinin boyutları. ZfWT 2010;2:25-42.
 • 9. TÜİK. Çocuk işgücü anketi sonuçları Internet erişimi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659 (Erişim tarihi: 24 Temmuz 2016).
 • 10. Günöz M. Türkiye'de çocuk işçiliği sorunu ve çözüm önerileri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007.
 • 11. UNHCR. Syria regional response plan. Internet erişimi: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 (Erişim tarihi: 29 Haziran 2016).
 • 12. Santos Pais M. Global migration group symposium migration and youth: harnessing opportunities for development, New York, 2011. Internet erişimi: http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/ documents/SRSG_statements/GMG%20symposium%20 Migration%20and%20Development.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • 13. Catani C, Schauer E, Elbert T, Missmahl I, Bette JP, Neuner F. ve ark. 2009. War trauma, child labor and family violence: life adversities and PTSD in a sample of school children in Kabul. Journal of Traumatic Stress 2009; 22(3):163-171.
 • 14. AFAD. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar, 2013 saha araştırması sonuçları, Ankara, 2013, 22-27.
 • 15. UNHCR Greece. Interim Survey Results on the Profile of Persons from Syria arriving at the Greek borders, 2015. 16. AFAD. Suriye'den Türkiye'ye Nüfus Hareketleri. Ankara, 2014.
 • 17. http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiy edeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20 Subat%202016_2.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • 18. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyon egiogr_1.html (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • 19. http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/medya/02062015bekl emeodasi.pdf (Erişim tarihi: 14 Nisan 2016).
 • 20. ILO. Çocuk işçiliği. http://www.ilo.org/ankara/areas-ofwork/child-labour/lang--tr/index.htm
 • 21. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/- --exrel/documents/briefingnote/wcms_368225.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • 22. http://globalcenters.columbia.edu/istanbul/files/globalce nters_turkey/content/Meliksah%20Ertem.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016)
 • 23. Dedeoğlu N. Önsöz. In: Erg in I, ed. Savaş, göç ve sağlık. 1. Basım. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2016. 5.
 • 24. Atasü Topçuoğlu R. Göç ve sermaye ilişkisi ve Türkiye'de göçmen çocuk emeği. DİSKAR 2015;4:116- 125.
 • 25. ILO. Working children in the Republic of Tajikistan: The results of the child labour survey 2013. International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour , ILO DWT and Country Office for Eastern Europe and Central Asia, Moscow: 2015.
 • 26. ILO. The twin challenges of child labour and youth employment in the Arab States: an overview. ILO Regional Office for the Arab States; Fundamental Principles and Rights at Work Branch, Geneva, 2016.
 • 27. Amorim A, Badrinath S, Samouiller S, Murray U. 2004. ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour. Gender equality and child labour: a participatory tool for facilitators.
 • 28. Guarcello L, Lyon S, Rosati FC. Child labour and Education For All: an issue paper. Understanding Children's Work (UCW) Project. Internet erişimi: http://www.ucw.project.org/attachment/standard_EFAC L_revised%5B1%5D20110420_115151.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
APA Bahadir H, UÇKU Ş (2016). İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. , 617117 - 617124.
Chicago Bahadir Hande,UÇKU Şerife Reyhan İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. (2016): 617117 - 617124.
MLA Bahadir Hande,UÇKU Şerife Reyhan İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. , 2016, ss.617117 - 617124.
AMA Bahadir H,UÇKU Ş İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. . 2016; 617117 - 617124.
Vancouver Bahadir H,UÇKU Ş İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. . 2016; 617117 - 617124.
IEEE Bahadir H,UÇKU Ş "İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler." , ss.617117 - 617124, 2016.
ISNAD Bahadir, Hande - UÇKU, Şerife Reyhan. "İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler". (2016), 617117-617124.
APA Bahadir H, UÇKU Ş (2016). İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 617117 - 617124.
Chicago Bahadir Hande,UÇKU Şerife Reyhan İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30, no.3 (2016): 617117 - 617124.
MLA Bahadir Hande,UÇKU Şerife Reyhan İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, 2016, ss.617117 - 617124.
AMA Bahadir H,UÇKU Ş İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2016; 30(3): 617117 - 617124.
Vancouver Bahadir H,UÇKU Ş İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2016; 30(3): 617117 - 617124.
IEEE Bahadir H,UÇKU Ş "İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler." Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, ss.617117 - 617124, 2016.
ISNAD Bahadir, Hande - UÇKU, Şerife Reyhan. "İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler". Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30/3 (2016), 617117-617124.