Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 171 - 186 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi

Öz:
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık hizmetlerini mobilize hale getiren "Evde Sağlık Hizmetleri" ilk olarak 2011 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama ile yaşlı, yatağa bağımlı, engelli, eklem-kas hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlar, ameliyat sonrası bakıma ihtiyacı olanlar, kanser hastaları gibi tanısı konulmuş bu tür hastalara kendi ev ortamında uzman bir sağlık ekibi tarafından düzenli ve nitelikli sağlık hizmeti verilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Kırıkkale'de evde sağlık hizmeti alan hastaların profili ve aldıkları hizmete ilişkin görüşlerinin yanı sıra verilen hizmetin niteliğinin ve ihtiyaçları karşılama özelliğinin tanımlanması amaçlanmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen verilere göre hastalar hizmet veren personelin en fazla nezaket ve güler yüz davranışlarından (%4,0), sorunları ile ilgilenirken gösterdikleri tavırlardan (%3,97) ve personelin eğitiminden (3,87) memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında hastalar personelin yaptıkları açıklamaların yetersiz olduğunu (%21,3) düşünmektedirler. Genel olarak değerlendirildiğinde Kırıkkale'de verilen evde sağlık hizmetleri hastaların ihtiyaçlarını karşıladığı görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Profile of Patients Who Use Home Care Health Services and Evaluation of Provided Service

Öz:
"Home Health Care Services" which makes health care mobilized as part of Health Transformation Program, was first introduced in 2011. It was aimed to be provided regular and quality health care to patients such elderly, bedridden, disabled, cancer patients, people who have chronic diseases like joint-muscle diseases and need care post-operative by professional medical team in their own home environment with this program. In this study, it is aimed to be determined property of meeting the needs and quality of services as well as profiles and opinions of patients who get home health care service in Kırıkkale. According to data obtained from research results, patients stated they were satisfied from behavior of kindness and smiling face of personnel (%4,0) and their attitudes when dealing with problems (%3,97) and training of personnel (%3,87). Besides, patients believe that explanations of the personnel were inadequate (%21,3). Overall, home health care services provided in Kırıkkale meet the needs of patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Brodsky J., Habib J. and Hirschfeld M. (2003) Long-Term Care Strategies in Industrialized Countries: Case Studies of Insurance Based And Non-Insurance Based Long-Term Care Systems. Myers-JDC-Brookdale Institute and WHO NMH/CCL. Erişim Yeri: http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/123s-longtermcare-neweng.pdf.
 • 2. Cingil D. D. (2003) Aile İçi Bakım Vericilerini Eğitmenin Bağımlı Yaşlıların Evde Bakım Kalitesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • 3. Çatak B., Kılınç A. S., Badıllıoğlu O., Sütlü S., Sofuoğlu A. E. ve Aslan D. (2012) Burdur'da Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastaların Profili ve Evde Verilen Sağlık Hizmetleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 10(1): 13-21.
 • 4. Çavuş F. Ö. (2013) Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 5. Çayır Y. (2013) Birinci Basamakta Evde Sağlık Hizmetleri: Neler Yapabiliriz? Dicle Tıp Dergisi 40(2): 340-344.
 • 6. Çölgeçen E. ve Tümerdem Y. (1998) Yaşlıların Evde Bakım Hizmetlerine Olan Gereksinimleri. I. Ulusal Evde Bakım Kongre Kitabı, 175-186.
 • 7. Dawani H. A., Hamdan-Mansour A. M. and Ajlouni A. T. (2014) Users' Perception and Satisfaction of Current Situation of Home Health Care Services in Jordan. Health 6(7): 549-558.
 • 8. Danış M. Z. ve Solak Y. (2014) Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu: Hollanda Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies 24: 57-71.
 • 9. Enginyurt Ö. ve Öngel K. (2011) Evde Bakım Hizmeti Kapsamındaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Tıbbi Durumları. Smyrna Tıp Dergisi 45-48.
 • 10. Karahan A. ve Güven S. (2002) Yaşlılıkta Evde Bakım. Geriatri 5(4): 155-159.
 • 11. Karaman D., Kara D. ve Atar N. Y. (2015) Evde Sağlık Hizmeti Verilen Bireylerin Hastalık Durumlarının ve Bakım İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4(3): 347-359.
 • 12. Keskin G. (2012) Duygu-Durum Bozukluklarında Evde Bakım Hizmetleri ve Psikiyatri Hemşireliği. II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum.
 • 13. Koç F. (2009) Evde Bakım Hizmeti ve Gelişimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir.
 • 14. Kouta C., Kaite C. P., Papadopoulos I. and Phellas C. N. (2015) Evaluation of Home Care Nursing for Elderly People in Cyprus. International Journal of Caring Sciences 8(2): 376-384.
 • 15. Nadarevic-Stefanec V., Malatestinic ?., Mataija-Redzovic A. and Nadarevic T. (2011) Patient Satisfaction and Quality in Home Health Care of Elderly Islanders. Collegium Antropologicum 35(2): 213-216.
 • 16. Özer Ö. ve Şantaş F. (2012) Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3(2): 96-103.
 • 17. Sağlık Bakanlığı, Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/2665,evde-saglik.pdf?0 Erişim Tarihi: 29.06.2014.
 • 18. Shelkey M. and Wallace M. (2012) Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL). Geriatric Nursing 2: 1-2.
 • 19. Söylemezo M. N. (2011) Denizli Honaz İlçesinde Yaşayan Toplumun Evde Bakım Gereksinimi, Karşılanma Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • 20. Subaşı N. (2001) Ankara İli Çankaya İlçesinde "Evde Bakım Durumu" Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • 21. Subaşı N. ve Öztek Z. (2006) Unmet Need In Turkey: Home Care Service. TAF Preventive Medicine Bulletin 5(1): 19-31.
 • 22. Taşdelen P. ve Ateş M. (2012) Evde Bakım Gerektiren Hastaların Bakım Gereksinimleri ile Bakım Verenlerin Yükünün Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 9(3): 22-29.
 • 23. T.C. Resmi Gazete (1961) Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 224 Numaralı Kanun. Sayı: 10705. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1047.html. Erişim Tarihi: 05.06.2014.
 • 24. T.C. Sağlık Bakanlığı, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik. 25751 Sayılı Resmi Gazete.
 • 25. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayı: B10.0.THG.0.10.00.01-251.09, Konu: Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması.
 • 26. World Health Organization Technical Report Series 898. (2000) Home-Based LongTerm Care, Geneva. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_898.pdf. Erişim Tarihi: 20.06.2014.
 • 27. World Health Organization. (2008) Home Care in Europe: The Solid Facts. Milan, Italy. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/96467/E91884.pdf. Erişim Tarihi: 20.11.2015.
 • 28. Yılmaz M., Sametoğlu F., Akmeşe G., Tak A., Yağbasan B., Gökçay S., Sağlam M., Doğanyılmaz D. ve Erdem S. (2010) Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı. İstanbul Tıp Dergisi 11(3): 125-132.
 • 29. Yiğit S. (2004) Evde Bakım Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyeti. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • 30. http://ailehekimligi.gov.tr/component/content/article/59-evde-bakm-hizmeti/151-uzunsureli-evde-bakm-.html, Erişim Tarihi: 01.06.2014.
 • 31. http://ailehekimligi.gov.tr/component/content/article/59-evde-bakm-hizmeti/148-evdebakm-hizmetlerinin-avantajlar.html, Erişim Tarihi: 01.06.2014.
 • 32. http://www.ankarahalksagligi.gov.tr/Subeler.aspx?i=1038, Erişim Tarihi: 20.05.2014.
 • 33. http://www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/20.html, Erişim Tarihi: 26.05.2014.
APA Isik O, KANDEMIR TURE A, ERİŞEN M, FİDAN C (2016). Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. , 171 - 186.
Chicago Isik Oguz,KANDEMIR TURE Aysun,ERİŞEN Mehmet Akif,FİDAN Cuma Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. (2016): 171 - 186.
MLA Isik Oguz,KANDEMIR TURE Aysun,ERİŞEN Mehmet Akif,FİDAN Cuma Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. , 2016, ss.171 - 186.
AMA Isik O,KANDEMIR TURE A,ERİŞEN M,FİDAN C Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. . 2016; 171 - 186.
Vancouver Isik O,KANDEMIR TURE A,ERİŞEN M,FİDAN C Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. . 2016; 171 - 186.
IEEE Isik O,KANDEMIR TURE A,ERİŞEN M,FİDAN C "Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi." , ss.171 - 186, 2016.
ISNAD Isik, Oguz vd. "Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi". (2016), 171-186.
APA Isik O, KANDEMIR TURE A, ERİŞEN M, FİDAN C (2016). Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2), 171 - 186.
Chicago Isik Oguz,KANDEMIR TURE Aysun,ERİŞEN Mehmet Akif,FİDAN Cuma Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19, no.2 (2016): 171 - 186.
MLA Isik Oguz,KANDEMIR TURE Aysun,ERİŞEN Mehmet Akif,FİDAN Cuma Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.19, no.2, 2016, ss.171 - 186.
AMA Isik O,KANDEMIR TURE A,ERİŞEN M,FİDAN C Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016; 19(2): 171 - 186.
Vancouver Isik O,KANDEMIR TURE A,ERİŞEN M,FİDAN C Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016; 19(2): 171 - 186.
IEEE Isik O,KANDEMIR TURE A,ERİŞEN M,FİDAN C "Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi." Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19, ss.171 - 186, 2016.
ISNAD Isik, Oguz vd. "Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi". Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19/2 (2016), 171-186.