Yıl: 2017 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri

Öz:
6360 Sayılı Kanun, öngördüğü büyükşehir belediye sınırları (bütünşehir) uygulaması nedeniyle, yerel seçim sonuçlarını etkilemek için kurgulandığı tartışmalarına yol açmıştır. Bu tartışmalarda argüman olarak kullanılan karşılaştırmalar, genellikle, il özel idaresi seçimi oyları ölçüt alınarak yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini "belediye başkanlığı oyları" üzerinden karşılaştırarak bir değerlendirme yapmaktır. "Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SEÇSİS)"den alınan veriler ışığında oluşturulan tablolar ile Antalya, Balıkesir, Hatay, Mersin, Mardin ve Ordu Büyükşehir Belediyeleri'nin eski sınırları içinde kalan sandıklardan, 2014 yılında nasıl bir sonuç çıktığı belirlenmiştir. Söz konusu veriler ışığında yeni uygulamanın seçim sonuçlarına etki ettiği, ancak bu etkinin iktidar partisi veya yalnızca bir parti lehinde gelişmediği sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Kamu Yönetimi

Impacts of the ‘Unicity’ Model on the 2014 Metropolitan Municipality Elections

Öz:
Law No. 6360 has led to some discussions that they were conceived in order to affect the results of local election due to itsimplementaton within the metropolitan municipality borders (unicity). In general, comparisons that are used as argument in these discussions have been made based on provincial special administration election votes. In this context, the purpose of the study is to evaluate the 2009 and 2014 local elections comparing ‘mayorship votes’. The result status for 2014 was found for ballot boxes of Antalya, Balıkesir, Hatay, Mersin, Mardin and Ordu Metropolitan Municipalities’ old borders through the tables created in the light of data imported from “Ballot Box Results Share System (SEÇSİS)”. It is concluded that new implementation has affected the election results with subjected data and that nevertheless, this effect was not in favor of government party or one party only
Anahtar Kelime:

Konular: Kamu Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 2561 Sayılı Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanması Hakkında Kanun (1981), Resmi Gazete, Tarih: 08.12.1981, Sayı: 17538.
 • 2972 Sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun (1984), Resmi Gazete, Tarih: 18.01.1984, Sayı: 18285.
 • 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (1984), Resmi Gazete, Tarih: 09.07.1984, Sayı: 18453.
 • 34 Nolu Karar (1980), Resmi Gazete, Tarih: 11.12.1980, Sayı: 17187.
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004), Resmi Gazete, Tarih: 23.07.2004, Sayı: 25531.
 • 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012), Resmi Gazete, Tarih: 06.12.2012, Sayı: 28489.
 • 6447 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2013), Resmi Gazete, Tarih: 22.03.2013, Sayı: 28595.
 • Adıgüzel, Ş. (2012), “6360 Sayılı Yasa’nın Türkiye’nin Yerel Yönetim Dizgesi Üzerine Etkileri: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Toplum ve Demokrasi, Sayı: 13-14, s. 153- 176.
 • Akbulut, Ö. (2004), “Yerel Seçimlerin Yerelliği”, Kamu Yönetimi Dünyası, Cilt: 5, Sayı: 17-18, s. 43-48.
 • Arıkboğa, E. (2013), “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli”, Yerel Politikalar, Sayı: 3, s. 48-96.
 • Arıkboğa, E. (2015), “Büyükşehir Yönetim Sistemi: Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri”, Görmez, K. (Ed.), Yerel Yönetimler, Orion Yayınları, Ankara, s. 187-223.
 • Atmaca, Y. (2013), “Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 168-184.
 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (1992), Resmi Gazete, Tarih: 03.10.1992, Sayı: 21364.
 • Güler, B. A. (2012a), “Bütünşehir Belediyesi TBMM Komisyon Görüşmeleri”, http://www.birgulaymanguler.net/files/BUTUNSEHiR.pdf, (09.07.2016).
 • Güler, B. A. (2012b), “Hükümetin Ekim 2012 tarihli Yasa Tasarısı Üzerine”, http://www.yayed.org/id256-gorusler/hukumet-yerel-yonetimlerden-vaz-geciyormv-prof-dr-birgul-ayman-guler.php, (09.07.2016).
 • Çelikyay, H. (2014a), “ Yeni Büyükşehir Yasası Perspektifinde 2014 Yerel Seçimleri”, SETA Perspektif, Sayı: 48, s. 1-8.
 • Çelikyay, H. (2014b), “Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası”, SETA, Sayı: 101, s. 1-22.
 • Çitçi, O. (2001), Yerel Seçimler Panaroması 1963-1999, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Çitçi, O. (2005), Yerel Seçimler Coğrafyası, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Çukurçayır, M. A. (2014), “Mülki İdareyi Yeniden Düşünmek”, İdarecinin Sesi, Sayı: 162, s. 23-27.
 • Görmez, K. ve Güleç, S. (2010), “Yerel Siyasette Hizmet Sunumunun Seçmen Davranışına Etkisi: Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Parlak, B. (Ed.), Yerel Yönetimler: Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Dora Yayınları, Bursa, s. 57-78.
 • Görmez, K. ve Sancak, H. (2009), “Türkiye’de Yerel Siyasette Seçmen Davranışının Dönüşümü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Görmez K. ve Ökmen M. (Eds.), Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Beta Yayınları, İstanbul, s. 271-295.
 • Gözler, K. (2013), “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyelerine Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun Mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 122, s. 37-82.
 • Gül, H., Kiriş, H. M., Negiz, N. ve Gökdayı, İ. (2014), Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Günal, A., Atvur, S. ve Dernek, K. O. (2014), “6360 Sayılı Yasanın Yerelleşme Bağlamında Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 3, s. 55-70.
 • İzci, F. ve Turan, M. (2013), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, s. 117-152.
 • Kamalak, İ. (2013), “Yerelin Yerel Seçimlere Etkisi: Belediye Başkan Adayları Üzerinden Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3, s. 419-446.
 • Kamalak, İ., Kiriş, H. M. ve Gül, H. (2013), ”Türkiye’de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 3, s. 1-30.
 • Keleş, R. (2009), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınları, İstanbul.
 • Keleş, R. (2012), “Yeni Anakent (Büyükşehir) Belediyeleri Oluşturulmalı mı?”, Yerel Politikalar, Sayı: 2, s. 7-12.
 • Kiriş, H. M. ve Şataf, C. (2007), “İktidardan Olmak Ya Da Olmamak: Türkiye’de Belediyelerin Çıkmazı”, Yerel Siyaset, Cilt: 2, Sayı: 15, s. 359-369.
 • Kösecik, M. (2005), “Türkiye’de Yerel Seçimler”, Özgür, H. ve Kösecik, M. (Eds.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar –I (Reform), Nobel Yayınları, Ankara, s. 253-274.
 • Kösecik, M. (2010), “Türkiye’de Yerel Seçimler: Ulusal Politikanın Etkisinde 29 Mart 2009 Yerel Yeçimleri”, Yerel Siyaset, Cilt: 4, Sayı: 37, s. 79-91.
 • Özer, M. A. (2013), “Yerel Yönetimler Reformunda Reform: 6360 Sayılı Kanun’un Düşündürdükleri”, Yerel Politikalar, Sayı: 3, s. 97-126.
 • Özgür, H. ve Yavuzçehre, P. (2016), “Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi: 1982-2015”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 903-926.
 • Parlak, B. ve Ökmen, M. (2015), Yerel Yönetimler, Ekin Yayınları, Bursa. Sönmez, M. (2012), “Ak Parti Rejiminin Büyükşehir Oyunu”, http://mustafasonmez.net/?p=2546, (09.08.2016).
 • Şakacı, B. K. (2009), “Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi”, Görmez K.
 • ve Ökmen M. (Eds.), Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Beta Yayınları, İstanbul, s. 297-316.
 • Şengül, R. (2014), Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Tarhan, E. (2012), “Büyükşehir Kanun Tasarısı”, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tarhan-erdem/buyuksehir-kanun-tasarisi- 1103329/, (09.08.2016).
 • T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü (2012), Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Tarih: 08.10.2012, Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101- 649/4099.
 • Tekeli, İ. (2014), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Katılımcı Demokrasi Pratiğinin Geliştirilmesi Üzerine Yorumlar”, İzci, İ. (Ed.), Katılımcı Yerel Yönetim, Kalkedon Yayınları, İstanbul, s. 39-50.
 • Tekin, Y. ve Okutan, Ç. (2011), Türk Siyasal Hayatı, Orion Yayınları, Ankara.
 • Toprak, Z. (2014), Yerel Yönetimler, Siyasal Yayınları, Ankara.
 • Türker, Ş. (2012), “İşte AKP’nin Belediye Planı”, http://www.gazetevatan.com/isteakp-nin-belediye-plani--486682-siyaset/, (11.08.2016).
 • Tüzün, S. (2013), “Yeni Düzenlemelerin Yerel Yönetim Seçimlerine Etkileri”, http://bianet.org/bianet/siyaset/148965-yeni-duzenlemelerin-yerel-yonetimsecimlerine-etkileri, (05.08.2016).
 • Uslu, İ., Birinci K. ve Ay, M. (2014), “30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Analizi”, İletişim ve Demokrasi, Özel Sayı, s. 112-127.
 • Uzun, A. ve Çolak, Ç. D. (2016), “6360 Sayılı Kanun Kapsamında Kapatılan Geyikli ve Söğütlü Belde Belediyelerindeki Yerel Vatandaşların Yeni Yapıya İlişkin Algı ve Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma”, 13. KAYFOR Bildiri Kitabı, Konya, s. 1450- 1474.
 • Zengin, O. (2014), “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2, s. 91-116.
 • (http://sendika10.org/2012/05/akpnin-yerel-yonetim-hesaplari/, 18.07.2016)
 • (http://www.ajanshaber.com/buyuksehir-yasasi-secimde-etkili-oldu-haberi/49517, 20.07.2016)
 • (http://www.aljazeera.com.tr/haber/buyuksehirlerde-ak-parti-farki, 21.07.2016)
 • (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/56323/Secimde_muhalefeti_ yakan_yasa .html, 17.07.2016)
 • (http://www.internethaber.com/yeni-yasa-mhp-chpyi-bitirecek-477380h.htm, 17.07.2016)
APA Çolak Ç, SAĞLAM H, TOPAL A (2017). ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. , 1 - 47.
Chicago Çolak Çağrı,SAĞLAM Hülya,TOPAL ABDULKADİR ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. (2017): 1 - 47.
MLA Çolak Çağrı,SAĞLAM Hülya,TOPAL ABDULKADİR ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. , 2017, ss.1 - 47.
AMA Çolak Ç,SAĞLAM H,TOPAL A ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. . 2017; 1 - 47.
Vancouver Çolak Ç,SAĞLAM H,TOPAL A ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. . 2017; 1 - 47.
IEEE Çolak Ç,SAĞLAM H,TOPAL A "‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri." , ss.1 - 47, 2017.
ISNAD Çolak, Çağrı vd. "‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri". (2017), 1-47.
APA Çolak Ç, SAĞLAM H, TOPAL A (2017). ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(2), 1 - 47.
Chicago Çolak Çağrı,SAĞLAM Hülya,TOPAL ABDULKADİR ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. Çağdaş Yerel Yönetimler 26, no.2 (2017): 1 - 47.
MLA Çolak Çağrı,SAĞLAM Hülya,TOPAL ABDULKADİR ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.26, no.2, 2017, ss.1 - 47.
AMA Çolak Ç,SAĞLAM H,TOPAL A ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. Çağdaş Yerel Yönetimler. 2017; 26(2): 1 - 47.
Vancouver Çolak Ç,SAĞLAM H,TOPAL A ‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri. Çağdaş Yerel Yönetimler. 2017; 26(2): 1 - 47.
IEEE Çolak Ç,SAĞLAM H,TOPAL A "‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri." Çağdaş Yerel Yönetimler, 26, ss.1 - 47, 2017.
ISNAD Çolak, Çağrı vd. "‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri". Çağdaş Yerel Yönetimler 26/2 (2017), 1-47.