Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 100 Sayfa Aralığı: 146 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları

Öz:
Çocuğun bağımsız temsili, çocuğa Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesiyle tanınmış bir haktır. Sözleşmede, bağımsız temsilin, yasal temsil yoluyla mı iradi temsil yoluyla mı gerçekleştirileceği öngörülmemiştir; bu husus, taraf devletlerin yasal düzenlemelerine bırakılmıştır. Türk hukukunda, yasal temsilciler arasında bağımsız bir temsilci olan kayyımın bir vesayet organı olarak yargıcın talimatlarıyla bağlı olması, kayyımın bağımsız savunmasını kısıtlayan bir durum olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan, kimin kayyım olarak atanacağının yargıcın takdirine bırakılmış olması, bu konuda düzenli bir yapının olmayışı çocuğun bağımsız temsilini aksak hale getiren olgulardır. Hukuk sistemleri ve toplumlar arasındaki farklılıklara karşın Spinak'ın sözünü ettiği çocuk savunma örgütleri, çocukların temsilini kurumsal bir yapıyla düzenleme konusunda çalışmamıza ışık tutmaktadır. Kanımızca, farklı mesleklerden kişilerin çocuğun temsili için birlikte çalışacakları, kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş kurularak mahkemece atanacak kayyım bu kuruluşta çalışan kişiler arasından seçilmelidir. Çocuk savunmanı olarak görev yapan avukatlar, avukatlık ilkelerine ve kurallarına uygun biçimde mesleğini yürüterek çocuğu temsil etmeli; fakat avukatlığın bağlı olduğu bazı kurallar bir yana bırakılarak, Türk hukukunda çocuk savunmanlığı anlayışı geliştirilmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

A Different Way in Independent Representation of the Child: Child Advocacy and Children Bars

Öz:
Independent representation of the child is a right which is granted to child by the UN Convention on the Rights of the Children. In the convention, it is not written if the independent representation of the child shall be carried out by legal representation or voluntary representation. Hereby this issue is left to national legal regulations of parties. Among legal representatives, special guardian ad litem, as an independent representative, is dependent on directives of the judge because of its guardianship authority title and this fact restricts independent advocacy of special guardian ad litem. On the other hand, as the appointment of the special guardian ad litem is in discretion of the judge and there is no regular mechanism in this regard, make independent representation of the child imperfect. In spite of differences between societies and legal systems, child advocacy organizations mentioned by Spinak, enlightens this paper about regulating representation of the children by an institutional mechanism. In our opinion, a professional organization with public institution status should be established, people from different professions should work in this organization and special guardian ad litem should be appointed among these people. Lawyers who are working as child advocates, should represent the child, performing due to the principles and rules of attorneyship. However, if not appropriate, some rules of attorneyship should be left in child advocacy. In this way, mentality of "child advocacy" should be developed in Turkish law.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ KARAMAN, Derya: Türk Medeni Hukuku, İkinci Cilt, Aile Hukuku, 16. Bası, İstanbul (2014).
 • AKYÜZ, Emine: Çocuk Hukuku - Çocukların Hakları ve Korunması, 3. Baskı, Ankara 2013.
 • ANONİM: American Bar Association Child Custody and Adoption Pro Bono Project, Hearing Children's Voices and Interests in Adoption and Guardianship Proceedings. Family Law Quarterly, 41 (2), 365-391, 2007.
 • ANONİM: UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, United Nations High Commisioner for Refugees: Geneva, Switzerland, 2008.
 • BALO, Yusuf Solmaz: Çocuk Koruma Hukuku, Ankara 2013.
 • BIDERBOST, Yvo: Die Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 ZGB), Dissertation, Freiburg Schweiz, 1996.
 • BIDERBOST, Yvo: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Zivilgesetzbuch I Art, 1-456 ZGB. Herausgeber: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Thomas Geiser, 3. Auflage, Basel Genf München, Art. 417-419, 2006.
 • CEYLAN, Ebru: Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006.
 • DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan / GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2014.
 • European Court of Human Rights Case of Eberhard and M. v. Slovenia (Applications nos. 8673/05 and 9733/05) Judgement 01.12.2009 Final 01.03.2010. http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118248 E.T.: 06.10.2014.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul 2006.
 • GÜNER, Semih: Avukatlık Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2011. İNAN, Ali Naim: Çocuk Hukuku, İstanbul 1968.
 • LARSEN, Judith: A Guardian Ad Litem's Notes from the Field: Teen Girls and Poverty, Childrens's Legal Rights Journal, (28), 46-56, 2008.
 • LEVANTE, Patrizia: Die Wahrung der Kindesinteressen im Scheidungsverfahren-die Vertretung des Kindes im Besonderen, Bern 2000.
 • Mevzuat: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/24450. html E.T.: 16.08.2010
 • National Children's Advocacy Center: http://www.nationalcac.org/ E.T.: 10.12.2008.
 • ÖZDEMİR, Hayrunnisa / RUHİ, Ahmet Cemal: Çocuk Hukuku, Ankara 2012.
 • ÖZDEMİR, Hayrunnisa: Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması, Harcanması ve Korunması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17 (3), 81-105, 2013.
 • ÖZER TAŞKIN, Özden: Velayette Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, 5. Bası, Ankara 2004.
 • PFANDER, Helene: Die Beistandschaft nach Art, 392 und 393 ZGB, Bern 1932.
 • Rhode Island Office of Child Advocate. http://www.childadvocate.ri.gov/AboutUs/index.php E.T.: 07.10.2010.
 • Research Division - Division de la Recherche The use of Council of Europe treaties in the case-law of the European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_treaties_CoE_ENG.pdf E.T.: 06.10.2014.
 • SCHWAGER, Rudolf: Der Vertretungsbeistandschaft bei Interessenkollision gemäss Art, 392 Ziff, 2 ZGB, Zeitschriften des bernischen Juristenvereins, (119), 93-106, 1983.
 • SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul 2005.
 • SPINAK, Jane: When Did Lawyers for Children Stop Reading Goldstein, Freud and Solnit? Lessons from the Twentieth Century on Best Interests and the Role of the Child Advocate. Family Law Quarterly, 41 (2), 393-411, 2007.
 • STECK, Daniel: Die Vertretung des Kindes im Prozess der Eltern, Die Zeitschrift für die Aktuelle Juristische Praxis, 1558-1567, 1999.
 • TOPUZOĞLU, Aşkın Yaşar: Çocuk Hakları, Mağdur Çocukların Hukuksal Konumu, Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu, İstanbul, 16-27, 2004.
 • USTA SAYITA, Sevgi: Mağdur Çocuklar Hakkında Koruma Önlemleri, Mağdur Çocukların Hukuksal Konumu, Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu, İstanbul, 81-102, 2004.
 • YÜCEL, Özge: Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Ankara 2011.
 • YÜCEL, Özge: Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı Bağlamında Çocuğun İradesi, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2): 117-137, 2014.
 • http://www.istanbulbarosu.org.tr/document. asp?documentindex=adliyardim/adliyardim_banner.htm E.T.: 05.09.2010.
APA YÜCEL Ö (2014). Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. , 146 - 154.
Chicago YÜCEL Özge Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. (2014): 146 - 154.
MLA YÜCEL Özge Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. , 2014, ss.146 - 154.
AMA YÜCEL Ö Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. . 2014; 146 - 154.
Vancouver YÜCEL Ö Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. . 2014; 146 - 154.
IEEE YÜCEL Ö "Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları." , ss.146 - 154, 2014.
ISNAD YÜCEL, Özge. "Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları". (2014), 146-154.
APA YÜCEL Ö (2014). Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. Terazi Hukuk Dergisi, 9(100), 146 - 154.
Chicago YÜCEL Özge Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. Terazi Hukuk Dergisi 9, no.100 (2014): 146 - 154.
MLA YÜCEL Özge Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. Terazi Hukuk Dergisi, vol.9, no.100, 2014, ss.146 - 154.
AMA YÜCEL Ö Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(100): 146 - 154.
Vancouver YÜCEL Ö Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları. Terazi Hukuk Dergisi. 2014; 9(100): 146 - 154.
IEEE YÜCEL Ö "Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları." Terazi Hukuk Dergisi, 9, ss.146 - 154, 2014.
ISNAD YÜCEL, Özge. "Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları". Terazi Hukuk Dergisi 9/100 (2014), 146-154.