Yıl: 2012 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 96 - 113 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-03-2023

Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci

Öz:
Bu çalışmada Türkçenin ana dili olarak öğretimi sürecinde devreye giren zihinsel yapıların ve bilişsel süreçlerin öğrenme öğretme sürecini oluşturan aşamalara etkisi ele alınmıştır. Çalışma içerik olarak iki ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, Atkinson ve Shiffirin tarafından geliştirilen bilgiyi işleme modeli üzerinde durulmuştur. Bilgi işleme modelini oluşturan bilişsel yapılar ve zihinsel süreçler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, zihinsel yapılar ve bilişsel süreçler çerçevesinde Türkçe öğrenme öğretme süreci değerlendirilmiştir. Bu bağlamda öğrenme öğretme sürecini oluşturan hazırlık çalışmaları, anlama ve kendini ifade etme aşamaları, birinci bölümde ele alınan ve bilgi işleme modelini oluşturan zihinsel yapılar ve bilişsel süreçler çerçevesinde incelenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda bilgi işleme süreci açısından özellikle hazırlık çalışmalarının önem taşıdığı sonucuna varılmıştır. Zihinsel hazırlık sürecinde yapılan ön bilgileri harekete geçirme, anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme ve amaç belirlemeye yönelik çalışmaların tamamının kısa süreli belleği ve sahip olduğu bilişsel süreçleri ilgilendirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Information Processing In The Teaching Of Turkish As A Native Language

Öz:
Information Processing In The Teaching Of Turkish As A Native Language. The present study addresses the effect of intellectual structures which become active in the process of teaching Turkish as native language and the intellectual processes on the phases which compose the learning-teaching process. The content of the study consists of two main parts. The first part addresses the information processing model improved by Atkinson and Shiffirin. The cognitive structures and intellectual processes which compose the information processing model are examined in detail. The learning of Turkish and the teaching process are evaluated in the second part within the framework of intellectual structures and cognitive processes. In this context, preparatory studies concerning the learning and teaching process, the comprehension and self-expression phases are examined within the framework of the intellectual structures and cognitive processes addressed in the first part and which comprises the information processing model. After this evaluation, it was concluded that, in particular, preparatory studies were significant in terms of information processing. It was determined that all the studies conducted in the intellectual preparation process concerning the activation of preliminary information, working with key words, knowing and predicting the text and setting the purpose were concerned with the short-term memory and cognitive processes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aslan, E. (2008). Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim.M. Engin Deniz (Ed.), Erken Çocukluk Döneminde Gelişim içinde (s.2-25). Ankara: Maya Yayıncılık.
 • Aykut Bingöl, C. (1997). Öğrenme ve Bellek. Beyin ve Bilgisayar. Beyin ve Bilgisayar içinde (s.103-113).İstanbul: Nar Yayınları.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. İstanbul: Bilim Sanat Yayınları.
 • Coşkun, E. (2007). Yazma Eğitimi. Ahmet Kırkkılıç – Hayati Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe Öğretimi içinde (s.49-91). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakmak, E. (2007). Bir süreç olarak okuma ve okuma öğretimi. İlköğretmen Dergisi. 6, 19-25.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın öğretimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karakaş, S. (2000). Bilgi İşlemede Entegratif Model. Sirel Karakaş, Hamdullah Aydın, Cenap Erdemir, Çiğdem Özemsi (Ed.) Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon içinde. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Madi, B. (2006). Öğrenme beyinde nasıl gerçekleşir? Ankara: Morpa Yayınları.
 • Onan, B. (2011). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II: dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdemir, E. (2000). Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Usta, E. (2007). İnsan hafıza modeli ve öğrenme. İlköğretmen Dergisi, (6), 20-22.
 • Yalçın, Ü. (2001). Bilişsel model çerçevesinde okuma becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(1), 53-58. Yaltkaya, K. (2000). Belleğin fizyolojisi. Bilim ve Teknik Dergisi, (389), 42.
 • Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. (2005). Bilgi işleme modeline dayalı bir dersin fen bilgisi öğretmen adaylarının manyetizma konusundaki başarılarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 236.
APA ONAN B (2012). Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. , 96 - 113.
Chicago ONAN BİLGİNER Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. (2012): 96 - 113.
MLA ONAN BİLGİNER Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. , 2012, ss.96 - 113.
AMA ONAN B Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. . 2012; 96 - 113.
Vancouver ONAN B Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. . 2012; 96 - 113.
IEEE ONAN B "Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci." , ss.96 - 113, 2012.
ISNAD ONAN, BİLGİNER. "Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci". (2012), 96-113.
APA ONAN B (2012). Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 96 - 113.
Chicago ONAN BİLGİNER Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.1 (2012): 96 - 113.
MLA ONAN BİLGİNER Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2012, ss.96 - 113.
AMA ONAN B Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 8(1): 96 - 113.
Vancouver ONAN B Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 8(1): 96 - 113.
IEEE ONAN B "Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.96 - 113, 2012.
ISNAD ONAN, BİLGİNER. "Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Bilgi İşleme Süreci". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8/1 (2012), 96-113.