Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları

Yıl: 2016 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 28 Metin Dili: Türkçe

Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma, multidisipliner ekipte yer alan meslekgruplarının çocuk istismar ve ihmali [ÇİVİ] konusunda görüşve tutumlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarakyapılmıstır.YONTEMLER: Araştırmanın örneklemini Kayseri Kocasinan veMelikgazi ilçelerindeki Adliye, Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık ve SosyalHizmetler Müdürlüğü'nde çalışan 362 kişi oluşturmuştur. Veriler,tanıtıcı özellikler anket formu ve ÇiVi'ye İlişkin Öyküleri İçerenAnket Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde;tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis Varyans Analizi, MannWhitneyve bu testlerin post-hoc testleri kullanılmıstır. Buçalışmanın yapılabilmesi için etik kurul, ilgili kurumlar vekatılımcılardan sözlü ve yazılı izin alınmıştır.BULGULAR: Multidisipliner ekipteki profesyoneller arasındaÇİVİ konusunda en az öğretmenlerin [%18,5], en fazla sosyalhizmet uzmanlarının [%93,3] eğitim aldıkları belirlenmiştir.ÇİVİ ölçeğinde meslek grupları arasında, duygusal istismar altölçeğinde istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmazken, fiziksel,cinsel, fiziksel olmayan istismar ve ihmal alt ölçekleri puanortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak önemli birfark bulunmuştur [p60,05]. Hemşire ve ebelerin, genellikle ÇİVİöykülere ilişkin alt ölçeklerde diğer profesyonellere göre dahafazla puan aldıkları saptanmıştır. Çalışmada profesyonellerinçoğunlukla aile dışı müdahaleleri önerdikleri, hırsızlığa teşviketme, çocuktaki döküntü ve yaraları görmezden gelme, ebeveyninçocuğun yanında uyuşturucu kullanması, ödevlerini doğruyapmadığı için isim takma ve yaşındaki çocuğu bacağından kapıkoluna bağlama öykülerine ilişkin müdahalelerde profesyonellerarasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir [p60,05].SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre; ÇİVİ'nin önlenmesindeve müdahale edilmesinde belirli yükümlülükleri bulunanprofesyonellerin ÇİVİ konusunda eğitim, görüş ve tutumlarındafarklılıkların olması dikkat çekicidir. Multidisipliner ekipteki profesyonellerinöğrenimleri ve hizmet içi eğitim programlarındaÇİVİ'ye ilişkin daha kapsamlı yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Adli Tıp

Opinions and Attitudes of Occupational Groups Located in Multidisciplinary Team Related to Child Abuse and Neglect

Öz:
OBJECTIVE: This study was conducted descriptively to evaluateopinions and attitudes of occupational groups located in the multidisciplinaryteam about child abuse and neglect [CAN].METHODS: The sample of study consisted of 362 people who workin administration of justice, police department, directorate of nationaleducation, directorate of health and social services that locatedin town Kocasinan and Melikgazi, Kayseri. The data werecollected using descriptive charac teristics questionnaire formand questionnaire form including narrations about CAN. The descriptivestatistics, Kruskal Wallis, Mann-Whitney and post-hoctests were used for analyzing data. This study has been allowed tobe done from Ethical Committee, the permission ofthe institutionsand participants as oral and verbal.RESULTS: It was determined that teachers had received trainingat least [18.5%], social workers had received training [93.3%]most between professionals in multidisciplinary team about CAN.Between occupational groups in CAN scale, while there was nodifference statistically in emotional abuse subscales, there wasstatistically significant difference between groups scores themean scores of physical, sexual, non-physical abuse and neglectsubscale [p60.05].|t was detected that nurses and midwives havereceived more scores than other professionals in the subscale relatedto CAN narratives. In the study, it was determined that professionalswas proposed mostly non-family interventions, therewere different interventions between professionals in narrativesrelated to encouraging robbery, ignoring rashes and sores in children,using drugs ofthe parent neighbor on the child, giving nickname for not doing right their homework and tying the leg of childin 2-year-old to the door handle[p60.05].CONCLUSION: According to the results of this study; it is not worthythat there are differences in attitude and opinions about CAN professionals'who have certain obligations in the prevention and interventionof CAN. It is recommended to provide more comprehensiveplace related to CAN in Professional education and in-servicetraining programs of professionals in the multidisciplinary team.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Adli Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. WHO, Global status report on violence prevention 2014. Available from: http://www.who.int/violence_injury_preven-- tion/violence/status_report/2014/report/report/en/. [cited: 05 February 2015]
 • 2. Social Services and Child Protection Agency, Hallo 183 Consultation Line for Family, Women, Child, and Diabled. 2012 Activity Report [in Turkish], Available from: http://www. kadininstatusu.gov.tr/tr/html/19454/ALO--183--AILE--KADIN-- COCUK--VE--OZURLU--DANISMA--HATTI--FAALIYET--RAPORU. [cited: 02 March 2013].
 • 3. WHO, Violence Prevention the Evidence 2009. Avail-- able from: http://www.who.int/violence_injury_prevention/ violence/4th_milestones_meeting/publications/en/ [cited: 12 September2013].
 • 4. Lalayants M, Epstein |. Evaluating multidisciplinary child abuse and neglect teams: research agenda. Child Welfare 2005; 84[4]:433--58.
 • 5. Morrison T, Partnership and collaboration: rhetoric and reality. Child Abuse Negl1996;20[2]:127--40.
 • 6. Naish J, Carter YH, Gray RW, Stevens T, Tissier JM, Gantley MM. Brief encounters of aggression and violence in prima-- ry care: team approach to coping strategies. Fam Pract 2002;19[5]:504--10.
 • 7. Thun--Hohenstein L. Interdisciplinary child protection team work in hospital setting. Eur Pediatr 2006;165[6]:402--7.
 • 8. Child Protection Law. Available from: http://www.mevzuat. gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5395&Mevzuatlliski=0&so urceXmlSearch=. [cited: 01 October 2013].
 • 9. Yağmur F, Balcı E. Questionnaire to find out the level of knowledge of the primary health care workers in the city cen-- ter and towns of Kayseri province on child abuse and neglect. Adli Bilimler Dergisi 2009;8[2]:7--1 1.
 • 10. Lazenbatt A, Freeman R. Recognizing and reporting child physical abuse: survey of primary healthcare professionals. Adv Nurs 2006;56[3]:227--36.
 • 11. Arıkan D, Yaman S, Çelebioğlu A. Knowledge of nurses on child neglect and abuse. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2000;3[2]:30--5.
 • 12. Başbakkal Z, Baysan L. Evaluation of knowledge levels and ideas of polices about child abuse and neglect [in Turk-- ish]. Çocuk Forumu Dergisi 2004;2:65--70.
 • 13. O'Toole R, Webster SW, Lucal B, O'toole AW. Overreport-- ing and underreporting of child abuse: Teachers' use of pro-- fessional discretion. Child Abuse Negl 2005;29[11]:1281--96.
 • 14. Kelley SJ. Responsibility and management strategies in child sexual abuse: comparison of child protective work-- ers, nurses, and police officers. Child Welfare 1990;69[1]:43-- 51.
 • 15. McDaniel M. In the eye of the beholder: the role of re-- porters in bringing families to the attention of child protective services. Child Youth Serv Rev 2006;28[3]:306--24.
 • 16. Kara Ö, Çalışkan D, Suskan E. Comparison of the levels of knowledge and approaches in relation with child abuse and neglect in residents of pediatrics, pediatricians and prac-- titioners working in the province of Ankara. Türk Ped Ars 2014;49[1]:57--65.
 • 17. Kocaer U. Awareness levels of physicians and nurses on child abuse and neglect [Unpublished Thesis][in Turkish]. Institute of Health Sciences, Marmara University, Istanbul, 2006.
 • 18. Akcay Ş. Research on determining knowledge, experience, and behaviors of last term medical faculty students work-- ing in pediatry departments or trauma and emergency sur-- gery units of Medical Faculties of Istanbul University, on child neglect and abuse [Unpublished thesis][in Turkish]. Family Medicine Department, Istanbul Medical Faculty, Istanbul Uni-- versity, Istanbul, 2008.
 • 19. Gölge ZB, Hamzaoğlu N, Türk B. Assesment of medical staff awareness about child abuse and neglect. Foren Med 2012;26[2]:86--96.
 • 20. Goebbels A, Nicholson J, Walsh K, De Vries H. Teachers' reporting of suspected child abuse and neglect: Behaviour and determinants. Health Educ Res 2008;23[6]:941--51.
 • 21. Feng JY, Fetzer S, Chen YW, Yeh L, Huang MC. Multidisci-- plinary collaboration reporting child abuse: grounded theo-- ry study. Int Nurs Stud 2010;47:1483--90.
 • 22. Kürklü A. Awareness levels of teachers on child abuse and neglect [Unpublished thesis][in Turkish]. Department of Pedi-- atric Nursing, Institute of Health Sciences, Afyon Kocatepe University, Afyon, 2011.
 • 23. Zeytinoğlu S. Ideas of workers of health, social services, law and teaching about child abuse and neglect problem in Turkey. Abstract Book of 1st National Congress on Protect-- ing Children from Maltreatment [in Turkish]. Ankara: Gözde Repro Ofset, 1991:63--170.
 • 24. Uysal A, Ferah E. Evaluation of ideas and attitudes of Law Faculty students on child abuse and neglect. 4th Kapadokya Forensic Sciences Congress, 29 November--2 December 2007, Avanos, Turkey.
 • 25. Bozbeyoğlu AÇ, Koyuncu E, Sezgin AU, Kardam F, Sungur A. Understanding the Incest Problem in Turkey [in Turkish]. Ankara: Damla Press, Advertising Publication Ltd, 2009.
 • 26. Uysal A, Özsoy A. Ideas and attitudes of teachers on short stories including child abuse and neglect subjects [in Turk-- ish]. Çocuk Forumu 2003;1[6]:34--40.
 • 27. Collier AF, McClure FH, Collier J, Otto C, Polloi A. Culture--specific views of child maltreatment and parent-- ing styles in pacific--island community. Child Abuse Negl 1999;23[3]:229--44.
 • 28. Davey RI, Hıll J. Study of the variability of training and beliefs among professionals who interview children to investigate suspected sexual abuse. Child Abuse Negl 1995;19[8]:933--42.
 • 29. Finkelhor D, Ormrod R, Turner H, Hamby S. School, po-- lice, and medical authority involvement with children who have experienced victimization. Arch Pediatr Adolesc Med 2011;165[1]:9--15.
 • 30. Segal UA, Iwa Y. Perceptions of child abuse: com-- parison of three professional groups in Japan. Child Soc 2004;18[1]:16--29.
 • 31. Pala B. Knowledge and awareness levels of future's teachers on child abuse and neglect [Unpublished thesis][in Turkish]. Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangaizi University, Eskisehir, 2011.
 • 32. Sağır M. Ideas and awareness levels of preschool teachers and form tutors on child abuse and neglect [Kayseri exem-- plar][Unpublished thesis][in Turkish]. Division of Educational Administration, Supervisin, Planning and Economics, Depart-- ment of Educatinoal Sciences, Institute of Educational Sciences, Erciyes University, Kayseri, 2013. Adli Tıp Dergisi Journal of Forensic Medicine, Cilt/Vol.:30, Sayı No:1 Uslu N. etal. Opinions and Attitudes of Occupational Groups Located in Multidisciplinary Team Related to Child Abuse and Neglect
 • 33. Turkish Statistics Institute, Research on Family Struc-- ture 2006, Avaliable from: http://www.tuik.gov.tr/Kitap. do?metod=KitapDetay&KT_lD=11&KITAP_ID=16. [cited: 21 December 2013].
 • 34. Research on Child Abuse and Domestic Violence in Tur-- key. Available from: http://atud.org.tr/kutuphane/unisefrapor. pdf, [cited: 21 December 2013].
 • 35. 2014 research final report on evaluation of social and eco-- nomic support services, Ministry of Family and Social Policy, Republic of Turkey. Available from: http://cocukhizmetleri. aile.gov.tr/data/54ad4cd6369dc5dac028bda2/sed--nihai%20 rapor--sonhali27--aralik2014.pdf. [cited: 02 January 2015].
 • 36. Akman M. Strength of primary care in Turkey. Türk Aile Hek Derg 2014;18[2]:70--8.
 • 37. Surveillance report on violation of child rights. Available from: http://www.gocvakfi.org.tr/tr/raporlar/63--2013--cocuk-- hak--ihlalleri--izleme--raporu.html. [cited: 02 August 2014].
 • 38. Sözduyar H. Evaluation of ideas of teachers working in ele-- mentary or secondary education on child abuse [Unpublished thesis][in Turkish]. Institute of Social Sciences, Ege University, İzmir, 1989.
APA ZİNCİR H, USLU N (2016). Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları. Adli Tıp Dergisi, 30(1), 15 - 28.
Chicago ZİNCİR HANDAN,USLU NEVİN Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları. Adli Tıp Dergisi 30, no.1 (2016): 15 - 28.
MLA ZİNCİR HANDAN,USLU NEVİN Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları. Adli Tıp Dergisi, vol.30, no.1, 2016, ss.15 - 28.
AMA ZİNCİR H,USLU N Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları. Adli Tıp Dergisi. 2016; 30(1): 15 - 28.
Vancouver ZİNCİR H,USLU N Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları. Adli Tıp Dergisi. 2016; 30(1): 15 - 28.
IEEE ZİNCİR H,USLU N "Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları." Adli Tıp Dergisi, 30, ss.15 - 28, 2016.