Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: Special Issue 2 Sayfa Aralığı: 88 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz

Öz:
Çalışmanın amacı, Gastronomi alanında 1970-2017 yılları arasında yayımlanan 703 çalışmayı bibliyometrik açıdan inceleyerek, disiplinde son 48 yıldaki eğilim ve trendleri ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Web of Science Core Collection veri tabanında "gastronomy" konu başlığında tarama gerçekleştirilmiş ve çalışmalara ait bibliyometrik verilere ulaşılmıştır. Çalışmalar; yıllara göre yayın sayıları, yayın türleri, yayın dilleri, atıf analizleri, ülke işbirliktelikleri, ortak atıf ağları ile kavram-konu yönelimleri bağlamında incelenmiştir. Ortak atıf ağları ile kavram-konu yönelimlerinin belirlenmesinde sosyal ağ analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, hem yayın hem de atıf sayıları bağlamında alana olan ilginin 2000 yılından sonra çarpıcı bir şekilde arttığı söylenebilir. Çalışmalar ağırlıklı olarak makale-bildiri türünde ve İngilizce dilinde gerçekleştirilmiştir. ABD'nin ülke işbirlikteliklerinde kilit rol oynadığı, en fazla atıf patlamasına sahip derginin Journal of Culinary Science & Technology, yazarın ise Herve This olduğu belirlenmiştir. Hayagreeva Rao ve arkadaşları tarafından 2003 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalar alana yön veren en önemli referans kaynaklardır. Model oluşturma ve uluslararası turizm alanda en çok çalışılan konular iken, gastronomi ve Fransız gastronomisi en çok kullanılan kavramlardır
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

(Gastronomy From Past to Today: A Bibliometrical Analysis)

Öz:
The purpose of the study is to put forward tendencies and trends in the last 48 years in the discipline by bibliometrically examining 703 studies published in the field of gastronomybetween 1970 and 2017. In this regard, Web of Science Core Collection database wassearched using the keyword “gastronomy”, and relevant bibliometrical data were obtained. The studies were examined within the scope of the number of publications inline with the years, publication types, publication languages, citation analyses, countrycollaborations, common citation network and concept-topic tendencies. To determine thecommon citation networks and concept-topic tendencies, social network analysis wasused. According to analysis results, it can be indicated that the interest in the field hasincreased starting from 2000s in the context of the number of publications and citations.The studies were mainly carried out in the type of article and proceedings paper and in English. It was observed that the USA played the key role in collaborations betweencountries, that the journal with the highest citation burst was Journal of Culinary Science& Technology, and that the author with the highest citation burst was Herve This. Studiesconducted in 2003 and 2005 by Hayagreeva Rao et al. were the most important citationresources which paved the way for the other studies in the field. Model development andinternational tourism are the most studied topics in the field, and gastronomy and French gastronomy are the most utilized concepts.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). “Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili”, Türk kütüphaneciliği, 21(2): 142- 163.
 • Al, U. ve Doğan, G. (2012). “Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü tezlerinin atıf analizi”, Türk Kütüphaneciliği, 26(2):349-369.
 • Aydın, B. (2014). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (YÖKTEZ) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Bildiriler Kitabı, 04-05 Nisan 2014, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın, ss.55-70.
 • Chen, C., Ibekwe‐SanJuan, F. and Hou, J. (2010). “The structure and dynamics of cocitation clusters: A multiple‐perspective cocitation analysis”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(7):1386-1409.
 • Hall, C. M. (2011). “Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism”, Tourism Management, 32(1):16-27.
 • Hirsch, J. E. (2005). “An index to quantify an individual's scientific research output”, Proceedings of the National academy of Sciences of the United States of America, 102(46):1-5.
 • Karagöz, D. ve Yüncü, H. R. (2013). “Sosyal ağ analizi ile turizm alanında yazılmış doktora tezlerinin araştırma konularının incelenmesi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15):205-232.
 • Kasemodel, M. G. C., Makishi, F., Souza, R. C. and Silva, V. L. (2016). “Following the trail of crumbs: A bibliometric study on consumer behavior in the Food Science and Technology field”, International Journal of Food Studies, 5(1):73-83.
 • Kodaş, D. (2014). International Journal of Wine Business Research (IJWBR) Dergisinin Bibliyometrik Özellikleri Açısından İncelenmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın, ss.98-112.
 • Newman, M. E. (2004). “Fast algorithm for detecting community structure in networks”, Physical review E, 69(6):1-5.
 • Ni, C., Sugimoto, C. R. and Robbin, A. (2017). “Examining the Evolution of the Field of Public Administration through a Bibliometric Analysis of Public Administration Review”, Public Administration Review, 77(4):496- 509.
 • Pritchard, A. (1969). “Statistical bibliography or bibliometrics?”, Journal of Documentation, 25: 348-349.
 • Sanchez, A. D., Garcia, J. A., Rama, M. C. and Vazquez, E. G. (2016). “Literature review of wine tourism research: bibliometric analysis (1984–2014)”, (Der.), Peris-Ortiz, M., Rama, M. C. and Armengot, C. R., Wine and Tourism: A Strategic Segment for Sustainable Economic Development, İsviçre, Springer International Publishing, ss.257-273.
 • Simovici, D. (2007). “Data mining algorithms I: Clustering”, (Der.), Amiya, N. and Ivan, S., Handbook of Applied Algorithms, Wiley-IEEE Press, ss.177-218.
 • Ukşul, E. (2016). Türkiye'de eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılmış bilimsel yayınların sosyal ağ analizi ile değerlendirilmesi: Bir bibliyometrik çalışma. (Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Antalya.
 • Yılmaz, G. (2017). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı ile İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma. Turizm & Araştırma Dergisi. 6(1):1-21.
APA Guzeller C, ÇELİKER N (2017). Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. , 88 - 102.
Chicago Guzeller Cem Oktay,ÇELİKER NURİ Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. (2017): 88 - 102.
MLA Guzeller Cem Oktay,ÇELİKER NURİ Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. , 2017, ss.88 - 102.
AMA Guzeller C,ÇELİKER N Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. . 2017; 88 - 102.
Vancouver Guzeller C,ÇELİKER N Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. . 2017; 88 - 102.
IEEE Guzeller C,ÇELİKER N "Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz." , ss.88 - 102, 2017.
ISNAD Guzeller, Cem Oktay - ÇELİKER, NURİ. "Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz". (2017), 88-102.
APA Guzeller C, ÇELİKER N (2017). Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 88 - 102.
Chicago Guzeller Cem Oktay,ÇELİKER NURİ Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5, no.Special Issue 2 (2017): 88 - 102.
MLA Guzeller Cem Oktay,ÇELİKER NURİ Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.Special Issue 2, 2017, ss.88 - 102.
AMA Guzeller C,ÇELİKER N Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2017; 5(Special Issue 2): 88 - 102.
Vancouver Guzeller C,ÇELİKER N Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2017; 5(Special Issue 2): 88 - 102.
IEEE Guzeller C,ÇELİKER N "Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5, ss.88 - 102, 2017.
ISNAD Guzeller, Cem Oktay - ÇELİKER, NURİ. "Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/Special Issue 2 (2017), 88-102.