Yıl: 2015 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 67 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı

Öz:
Giriş: Kanser tedavisinde temel amaç kanser semptomlarının tümüyle yok edilmesi, tam başarılı tedavi, hastanın beklenen yaşam süresinikansere ilişkin semptomlardan kurtulmuş olarak sürdürmesi, semptomların azaltılması, yaşam süresinin bir miktar uzatılması ve daha kalitelibir yaşam sürmesidir. Amaç: Bu çalışma, kanser hastalarının semptom kontrolü ve tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanım durumlarınıincelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma veUygulama Hastanesi Onkoloji Kliniklerinde ve Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Eylül 2011- Şubat 2012 tarihleri arasında tedavi gören 153kanser hastası oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp YaklaşımlarıÖlçeği ve Nightingale Semptom Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.2±12.7 olup, %57.5.'i kadın,%42.5'i erkektir. TAT yöntemini kullanan hastaların oranı %14.3'dür. Hastalardan hiç birisi TAT yöntemine kendi bilgilerine dayanarakbaşvurmamıştır. NSDÖ skorları hastaların cinsiyetleri hariç olmak üzere diğer sosyo demografik özelliklerine göre önemli değişiklikgöstermemektedir (p>0.05). NSDÖ ve TAT ölçeklerinin genel skorları arasında anlamlı bir korelâsyon saptanmamıştır (p>0.05) Sonuç:Örneklemimizdeki TAT kullanan hasta sayısı literatüre göre düşüktür. TAT yöntemine başvuran hastaların kullandıkları yöntemi doktor vehemşireleriyle paylaşmadıkları saptanmıştır. TAT kullanım durumunu ortaya çıkarabilecek çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Symptom Control in Cancer Patients, and Use of Complementary and Alternative Medicine

Öz:
Giriş: Kanser tedavisinde temel amaç kanser semptomlarının tümüyle yok edilmesi, tam başarılı tedavi, hastanın beklenen yaşam süresinikansere ilişkin semptomlardan kurtulmuş olarak sürdürmesi, semptomların azaltılması, yaşam süresinin bir miktar uzatılması ve daha kalitelibir yaşam sürmesidir. Amaç: Bu çalışma, kanser hastalarının semptom kontrolü ve tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanım durumlarınıincelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma veUygulama Hastanesi Onkoloji Kliniklerinde ve Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Eylül 2011- Şubat 2012 tarihleri arasında tedavi gören 153kanser hastası oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp YaklaşımlarıÖlçeği ve Nightingale Semptom Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.2±12.7 olup, %57.5.’i kadın,%42.5’i erkektir. TAT yöntemini kullanan hastaların oranı %14.3’dür. Hastalardan hiç birisi TAT yöntemine kendi bilgilerine dayanarakbaşvurmamıştır. NSDÖ skorları hastaların cinsiyetleri hariç olmak üzere diğer sosyo demografik özelliklerine göre önemli değişiklikgöstermemektedir (p>0.05). NSDÖ ve TAT ölçeklerinin genel skorları arasında anlamlı bir korelâsyon saptanmamıştır (p>0.05) Sonuç:Örneklemimizdeki TAT kullanan hasta sayısı literatüre göre düşüktür. TAT yöntemine başvuran hastaların kullandıkları yöntemi doktor vehemşireleriyle paylaşmadıkları saptanmıştır. TAT kullanım durumunu ortaya çıkarabilecek çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdemir, N. (2011) Kanser ve hemşirelik bakımı. İçinde: İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Akdemir: N, Birol L, Editörler. (Geliştirilmiş 3. Baskı, p. 246-304). Sistem Ofset, Ankara.
 • Akyürek, S., Önal, C., Kurtman, C. (2005) Akciğer Kanserli Hastalarda Alternatif Tedavi Kullanımı. Türk HematolojiOnkoloji Dergisi; 15: 73-77.
 • Algıer, L., Hanoğlu, Z., Özden, G., Kara, F. (2005) The Use of complementary and alternative (non-conventionel) medicine in cancer patients in turkey. European Journal of Oncology Nursing, Volume 9: 138-146.
 • Aslan, E.F., Olgun, N. (2010) Onkoloji. İçinde: Dâhili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Karadakovan. A., Aslan, E.F., Editörler. Adana: Nobel Kitabevi, p. 189-276.
 • Bilge, Z. (2010) Kanserli hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanımı. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır, Türkiye.
 • Can, G., Aydiner, A. (2011) Development and validation of the nightingale symptom assessment scale (N-SAS) and predictors of the quality of life of the cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing; 15: 3-11.
 • Can, G., Demir, M., Erol, Ö., Aydiner, A. (2012) A comparison of men and women’s experiences of chemotherapy-induced alopecia, European Journal of Oncology Nursing, xxx (p. 1- 6).
 • Can, G., Erol, O., Aydiner, A., Topuz, E. (2011) Nonpharmacological interventions used by cancer patients during chemotherapy in Turkey. European Journal of Oncology Nursing; 15: 178-184.
 • Can, G., Erol, O., Topuz, E., Aydiner, A. (2009) Quality of life and complementary and alternative medicine use among cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing; 13(4): 287-294.
 • Ceylan, S., Hamzaoğlu, O., Kömürcü, S., Beyan, C., Yalçin, A. (2002) Survey of the use of complementary and alternative medicine among Turkish cancer patients. Complementary Therapies in Medicine; 10(2): 94-99.
 • Gözüm, S., Tezel, A., Koç, M. (2003) Complementary Alternative Treatments Used by Patients With Cancer in Eastren Turkey. Cancer Nursing; (26-3): 231-236.
 • Işıkhan, V., Borazan, E., Kömürcü, S., Özer, A., Arpacı, F., Öztürk, B., ve ark. (2003) Alternative therapies used by cancer patients. XV. National Cancer Conference Abstract Book. Antalya.
 • Işıkhan, V., Kömürcü, S., Özet, A., Arpacı, F., Ozturk, B. Ve ark. (2005) The Status of Alternative Treatment in Cancer Patients in Turkey. Cancer Nursing; 28-5: 355-362.
 • Kaptan G, Dedeli Ö. (2012) Temel İç Hastalıkları Hemşireliği. 1.Baskı, İstanbul: Oray Basım.
 • Kav, S., Hanoğlu, Z., Algıer, L. (2008) Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslararası HemotolojiOnkoloji Dergisi; 18(1): 32-38.
 • Malak, T.A, Karayurt, Ö., Demir, E., Yümer, A.S. (2009) Complementary and Medicine in Cancer Patients-Analysis of Influencing Factors in Turkey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention; 10: 1083-1088.
 • Oksel, E., Şişman, N (2009). Diabetes Mellitus’lu Hastaların Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi; 25(3): 27-36.
 • Özçelik, H., Fadıloğlu, Ç. (2009) Kanser Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Nedenleri. Türk Onkoloji Dergisi; 24(1): 48-52.
 • Samur, M., Bozcuk, H.S., Kara, A., Savas, B. (2002) Factors associated with utilization of nonproven cancer therapies in Turkey. Supportive Care in Cancer; 5(6): 452-458.
 • Scott, J.A, Kearney, N., Hummerston, S., Molassiotis, A. (2005) Use of complementary and alternative medicine in patients with cancer: A UK survey. European Journal of Oncology Nursing; 9: 131-137.
 • Shen, J., Andersen, R., Albert, P., Wenger, N., Glaspy, J., Cole, M., ve ark. (2002) Use of complementary/alternative therapies by women with advanced-stage breast cancer. BMC Complementary and Alternative Medicine; 2(8).
 • Şenuzun, F. (2006) Semptom Yönetimi. İçinde: Kanser ve Palyatif Bakım. Uyar M, Uslu R, Yıldırım KY, Editörler. (p. 133-160), İzmir, Meta Basım.
 • Şıra, F.S., (2007) Kemoterapi alan onkoloji hastalarında semptomların degerlendirilmesi, Hemşirelik Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Taş, F., Karagöl, H., Üstüner, Z., Yazar, A., Can, G., ve ark. (2003) Prevalence and indicators of complementary and alternative therapies used by cancer patients in Turkey. XV. National Cancer Congress Abstract Book. Antalya.
 • Topuz, E. (Ed.). (2005) Kanserde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (Bilimsel Yaklaşım). İstanbul: İletişim Yayınları. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı, Türkiye Kanser İnsidansları, (Erişim: 28 Ocak 2013).
 • http://kanser.thsk.gov.tr/index.php/daire-faaliyetleri/kanseristatistikleri.html Uğurluer, G., Karahan, A., Şahin, H.A. (2007) Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Başvurma Sıklığı ve Nedenleri. Van Tıp Dergisi; 14(3): 68-73.
 • Ünsar, S., Fındık, Y.Ü., Kurt, S., Özcan, H. (2007) Kanserli Hastalarda Evde Bakım ve Semptom Kontrolü. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi; 2(5): 89-106.
 • Yıldırım, Y. (2010) Patterns of the use of complementary and alternative medicine in women with metastatic cancer. Cancer Nursing; 33(3): 195-200.
 • Yıldız, İ. (2006) Kanser Hastalarında Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
APA ÖĞÜT DÜZEN K, Korkmaz M (2015). Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. , 67 - 76.
Chicago ÖĞÜT DÜZEN Kerime,Korkmaz Medet Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. (2015): 67 - 76.
MLA ÖĞÜT DÜZEN Kerime,Korkmaz Medet Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. , 2015, ss.67 - 76.
AMA ÖĞÜT DÜZEN K,Korkmaz M Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. . 2015; 67 - 76.
Vancouver ÖĞÜT DÜZEN K,Korkmaz M Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. . 2015; 67 - 76.
IEEE ÖĞÜT DÜZEN K,Korkmaz M "Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı." , ss.67 - 76, 2015.
ISNAD ÖĞÜT DÜZEN, Kerime - Korkmaz, Medet. "Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı". (2015), 67-76.
APA ÖĞÜT DÜZEN K, Korkmaz M (2015). Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 67 - 76.
Chicago ÖĞÜT DÜZEN Kerime,Korkmaz Medet Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 8, no.2 (2015): 67 - 76.
MLA ÖĞÜT DÜZEN Kerime,Korkmaz Medet Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, 2015, ss.67 - 76.
AMA ÖĞÜT DÜZEN K,Korkmaz M Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015; 8(2): 67 - 76.
Vancouver ÖĞÜT DÜZEN K,Korkmaz M Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015; 8(2): 67 - 76.
IEEE ÖĞÜT DÜZEN K,Korkmaz M "Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8, ss.67 - 76, 2015.
ISNAD ÖĞÜT DÜZEN, Kerime - Korkmaz, Medet. "Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 8/2 (2015), 67-76.