Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 256 - 268 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)

Öz:
Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören Roman çocukların okul doyumu düzeylerinin cinsiyet, umut düzeyi, algıladıkları sosyal destek düzeyi, algılanan öğretmen davranışı değişkenleri açısından incelemektir. Çalışmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında Samsun ili merkez ilçelerinde öğrenim gören Roman kökenli 60 (32 kız, 28 erkek) ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen değişkenlere ait veriler, Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği, Algılanan Öğretmen Davranışı Ölçeği, Çocuklarda Umut Ölçeği, Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler MannWhitney U ve Spearman Brown korelasyon katsayısı testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, araştırmaya katılan Roman çocukların okul doyumu düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Roman çocukların okul doyumu düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, okul doyumu düzeyi ile umut düzeyi ve alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Roman çocukların okul doyumu düzeyi ile algılanan sosyal destek düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken, aile ve öğretmen desteği alt boyutunda pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Roman çocukların okul doyumu düzeyleri ile algılanan öğretmen davranışı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları

Examining The School Satisfaction Levels of Romani Children with Respect to Some Variables (Case of Samsun Province)

Öz:
This study aimed to investigate the school satisfaction levels of Romani children with respect to variables such as gender, levels of hope, perceived social support, perceived teacher behavior. The participants included 60 Romani primary school students (female 32, male 28) in Samsun at 2015-2016 academic year. Followings were employed to obtain data: Overall School Satisfaction Scale for Children, Perceived Teachers Behaviors Scale, Children’s Hope Scale and Social Support Appraisals Scale to Be Used with Children and Adolescents. The research data were analyzed by using Mann Whitney U and Spearman Brown Correlation tests. The research results showed that Romani students have high level of school satisfaction and there is no significant difference between the school satisfaction levels with respect to gender. The research results showed that there is significant positive relationship between school satisfaction and hope as well as its sub dimensions. While it was found that there is no significant relationship between school satisfaction levels and perceived social support levels, there are significant positive relationships with respect to sub dimensions which are family and teacher support levels. However, it was found that there is no significant relationship between the school satisfaction levels and perceived teachers behaviors of Romani children
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abubakar, A., & Dimitrova, R. (2016). Social connectedness, life satisfaction and school engagement: moderating role of ethnic minority status on resilience processes of Roma youth, European Journal of Developmental Psychology, 13(3), 361-376, DOI: 10.1080/17405629.2016.1161507
 • Akkan, B. E., Deniz, M. B., & Ertan, M. (2011).Sosyal dışlanmanın Roman halleri. 10.10.2016 tarihinde http:// www.spf.boun.edu.tr/content_files/Roman_Kitap_TR.pdf sitesinden alınmıştır.
 • Akman, Y., & Korkut, F. (1993). Umut ölçeği üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 193-202.
 • Atik, G., & Kemer, G. (2009). Psychometric properties of children’s hope scale: validity and reliability study. İlköğretim Online, 8(2), 379-390.
 • Aydın, A., Sarıer, Y., & Uysal, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından pısa matematik sonuçlarının karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, 37, 164, 20-30 .
 • Baker, J. A., Dilly, L. J., Aupperlee, J. L., & Patil, S. A. (2003). The developmental context of school satisfaction: Schools as psychologically healthy environments. School Psychology Quarterly, 18(2), 206-221.
 • Baker, J. A. (1998). The social context of school satisfaction among urban, low-income, AfricanAmerican students. School Psychology Quarterly, 13(1), 25–44. doi:10.1037/h0088970.
 • Demirel, N. (2012). Romanların sosyal dışlanma problemlerinin romanlar ve toplum düzeyinde karşılaştırmalı araştırılması (Kocaeli örneği), Yüksek lisans tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.
 • DeSantis King, A.L., Huebner, S., Suldo, S.M., & Volois, R.F. (2006). An ecological view of school satisfaction in adolescence: Linkages between social support and behavior problems. Applied Research in Quality of Life, 1, 279-295.
 • Diktaş, A., Deniz, A. Ç., & Balcıoğlu, M. (2016). Uşak’ta yaşayan Romanların Türk eğitim sistemi içerisinde yaşadıkları problemler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), 1121-1142.
 • Drost, A. L. (2012). Situational and Intrapersonal Predictors of School and Life Satisfaction of Elementary School Students. Doctoral Dissertations, Fordham University, New Jersey.
 • Dubow, E. F., Tisak, J., Causey, D., Hryshko, A., & Reid, G. (1991). A two‐year longitudinal study of stressful life events, social support, and social problem‐solving skills: Contributions to children's behavioral and academic adjustment. Child development, 62(3), 583-599.
 • Durmaz, M., & Akkuş, R. (2016). Öz Belirleme Kuramı Perspektifinden Matematik Kaygısı, Motivasyon ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar. Eğitim Ve Bilim, 41(183).
 • Erdoğdu, M. Y. (2013). Development of perceived teachers beaviours scale, Inonu University Journal Of The Faculty Of Education, 14(1):115-128
 • Genç, Y., Taylan H. H., & Barış, İ. (2015). Roman çocuklarının eğitim süreci ve akademik başarılarında sosyal dışlanma algısının rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 33, 79-97.
 • Gökçe, F. (2012). Öğretmen ve velilerin, öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman, ders ve dinlenme süreleri ile tatiller ve okul dönemleri konusundaki görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2541-2560.
 • Gökler, I. (2007). The Turkish adaptation study of social support appraisals scale to be used with children and adolescents: Factor structure, validity and reliability. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi/Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 14(2), 90-99.
 • Huebner, E. S. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychological Assessment, 6, 149 – 158.
 • Huebner, E. S., & McCullough, G. (2000). Correlates of school satisfaction among adolescents. Journal of Educational Research, 93, 331–335.
 • Hui, E. K., & Sun, R. C. (2010). Chinese children’s perceived school satisfaction: the role of contextual and intrapersonal factors. Educational Psychology, 30(2), 155-172.
 • Hyo-Jeong K., Gil-Jae, L., & Jung-Mi, L. (2013). What affects school satisfaction? –Differentiated approach by subgroups of secondary school constituents. The Journal of Educational Administration, 31, 183-209.
 • Kalaycı, H., & Özdemir, M. (2013). Lise öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının okul bağlılıkları üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 293-315.
 • Kamberi, E., Martinovic, B., & Verkuyten, M. (2015). Life satisfaction and happiness among the Roma in central and Southeastern Europe, Social Indicators Research,124 (1), 199-220 doi:10.1007/s11205-014-0783-7
 • Karatzias, A., Papadioti-Athanasiou, V., Power, K. G., & Swanson, V. (2001). Quality of school life. A cross-cultural study of Greek and Scottish secondary school pupils. European Journal of Education, 36(1), 91-105.
 • Kart, M. E., & Güldü, Ö. (2008). Self-determination scale: the adaptation study. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(2), 187-207.
 • King, A. L. D., Huebner, S., Suldo, S. M., & Valois, R. F. (2006). An ecological view of school satisfaction in adolescence: Linkages between social support and behavior problems. Applied Research in Quality of Life, 1(3- 4), 279-295.
 • Kolarcik, P., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & Van Dijk, J. P. (2012). Social support, hopelessness and life satisfaction among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia. International Journal Of Public Health, 57(6), 905-913.
 • Kolukırık, S. (2007). Yeryüzünün Yabancıları Çingeneler. (1.baskı). İstanbul: Simurg Yayınevi. Liégeois, J. P. (1994). Roma, gypsies, travellers. Council of Europe.
 • Luthans, F., Avolio, B., Avey, J., & Norman, S. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572. DOI: 10.1111/j.1744- 6570.2007.00083.x
 • Mahanta, D. Ve Aggarwal, M. (2013). Effect of Perceived Social Support on Life Satisfaction of University Students, European Academıc Research, 1(6).
 • Mi, S., Seonghui, J., & Meesook, Y. (2011). Analysis of the structural relationship between social relationships, self esteem, life satisfaction, and school adjustment in early adolescents. Korean Journal of Child Studies, 33, 81- 92.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). PISA 2012 Ulusal Ön Raporu, http://pisa.meb.gov.tr/wpcontent/uploads/2013/12/pisa2012-ulusal-on-raporu.pdf
 • Myers, M., & Bhopal, K. (2009). Gypsy, Roma and Traveller children in schools: understandings of community and safety, British Journal of Educational Studies, 57(4).
 • Myunghee, K., Youngran, Y., & Jiwon, Y. Structural relationship among learning achievement, school satisfaction, perceived teacher attitude, and learning attitude for high school students of the national assessment of educational achievement in Korea. Journal of Educational Studies, 45, 181--203 (2014).
 • OECD (2014). Education Indicators in Focus. http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202014-- No21%20(eng).pdf
 • Randolph, J. J., Kangas, M., & Ruokamo, H. (2009). The preliminary development of the Children's Overall Satisfaction with Schooling Scale. Child Indicators Research, 2(1), 79-93.
 • Ringold D., Orenstein M.A., & Wilkens E. (2005). Roma in an expanding Europe: Breaking the poverty Cycle, Washington DC, The World Bank.
 • Rosário, P., Núñez, J. C., Azevedo, R., Cunha, J., Pereira, A., & Mourão, R. (2013). Understanding gypsy children’s conceptions of learning: A phenomenographic study. School Psychology International, 0143034312469304.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Factors affecting students’ achievement in mathematics. Mathematics Learning, 11(1), 113-132.
 • Senik, C. (2014), “The French unhappiness puzzle: The cultural dimension of happiness”, Journal of Economic Behavior and Organization, 106, 379-401.
 • Shahry, P., Kalhori, S. R. N., Esfandiyari, A., & Zamani-Alavijeh, F. (2016). A comparative study of perceived social support and self-efficacy among women with wanted and unwanted pregnancy. International journal of community based nursing and midwifery, 4(2), 176.
 • Smith, W. (1998). An evaluation of the attendance policy and program and its perceived effects on high school attendance in Newport News public schools. Doctoral Dissertations, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, March 1998.
 • Snyder, C. R., Hoza, B., Pelham, W. E., Rapoff, M. Ware, L., Danovsky, M., & et al. (1997). The development and validation of the Children’s Hope Scale. Journal of Pediatric Psychology, 22(3), 399-421.
 • Telef, B. B. (2014). Turkish Adaptation Study of Overall School Satisfaction Scale for Children/Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 478- 490.
 • Uzun, E. M., & Bütün, E. (2015). Roman Çocukların Okula Devamsızlık Nedenleri ve Bu Durumun Çocuklar Üzerindeki Etkileri. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1, 315-328.
 • Valle, M. F., Huebner, E. S., & Suldo, S. M. (2006). An analysis of hope as a psychological strength. Journal of School Psychology, 44(5), 393-406.
 • Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). School satisfaction of elementary school children: The role of performance, peer relations, ethnicity and gender. Social Indicators Research, 59(2), 203-228.
 • Wandeler, C. A. & Bundick, M. J. (2011) Hope and selfdetermination of young adults in the workplace, The Journal of Positive Psychology, 6:5, 341-354, DOI: 10.1080/17439760.2011.584547.
 • Yarkın, E. (2014). Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin ilişki doyum ve yaşam doyum düzeyine katkısının incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Yavuzak Taban, E.(2010), Roman Öğrencilerin Eğitime Erişimleri (Fatih İlçesi Örneği) .Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Young, K.W. (2006). Social Support and Life Satisfaction. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 10(2), 155-164
APA ÖKSÜZ Y, DEMİR E, ÖZTÜRK M (2018). Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). , 256 - 268.
Chicago ÖKSÜZ Yücel,DEMİR Elif GÜVEN,ÖZTÜRK Melek BABA Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). (2018): 256 - 268.
MLA ÖKSÜZ Yücel,DEMİR Elif GÜVEN,ÖZTÜRK Melek BABA Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). , 2018, ss.256 - 268.
AMA ÖKSÜZ Y,DEMİR E,ÖZTÜRK M Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). . 2018; 256 - 268.
Vancouver ÖKSÜZ Y,DEMİR E,ÖZTÜRK M Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). . 2018; 256 - 268.
IEEE ÖKSÜZ Y,DEMİR E,ÖZTÜRK M "Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)." , ss.256 - 268, 2018.
ISNAD ÖKSÜZ, Yücel vd. "Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)". (2018), 256-268.
APA ÖKSÜZ Y, DEMİR E, ÖZTÜRK M (2018). Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 256 - 268.
Chicago ÖKSÜZ Yücel,DEMİR Elif GÜVEN,ÖZTÜRK Melek BABA Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, no.1 (2018): 256 - 268.
MLA ÖKSÜZ Yücel,DEMİR Elif GÜVEN,ÖZTÜRK Melek BABA Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, 2018, ss.256 - 268.
AMA ÖKSÜZ Y,DEMİR E,ÖZTÜRK M Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 33(1): 256 - 268.
Vancouver ÖKSÜZ Y,DEMİR E,ÖZTÜRK M Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 33(1): 256 - 268.
IEEE ÖKSÜZ Y,DEMİR E,ÖZTÜRK M "Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss.256 - 268, 2018.
ISNAD ÖKSÜZ, Yücel vd. "Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33/1 (2018), 256-268.