Yıl: 2017 Cilt: 75 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 393 - 411 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Öz:
Vasiyet, mirasbırakanın yasal veya atanmış mirasçılarından biri veya üçüncü kişi lehine bir malvarlığı değerini vasiyetname ya da miras sözleşmesi yoluyla kazandırdığı ölüme bağlı tasarruftur. Bir alacak hakkı doğuran her türlü malvarlığı değeri vasiyetin konusu olabilir. Vasiyet tasarrufunun geçerli olabilmesi için vasiyet konusunun belirli veya belirlenebilir olması gerekir. Lehine vasiyet tasarrufunda bulunulan vasiyet alacaklısı cüz'i halef olup vasiyete konu malvarlığı değerini mirasbırakanın ölümü ile kendiliğinden kazanmaz, vasiyet borçlularına karşı ileri sürebileceği kişisel bir alacak hakkı elde eder. Vasiyet alacaklısı, vasiyete konu malvarlığı değerini hakkın niteliğine göre gerekli devir işleminin vasiyet borçlusu tarafından yapılması ile kazanabilecektir. Vasiyet alacağı, ölüme bağlı tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa, mirasbırakanın ölümü ile doğar, vasiyet borçlusunun mirası kabul etmesi veya red hakkının düşmesi ile muaccel olur. Vasiyeti ifa ile yükümlü kişilerin kim olduğu mirasbırakan tarafından vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufta belirlenmiş olabilir. Mirasbırakan vasiyet borçlusunu belirlememiş ise tüm yasal veya atanmış mirasçılar vasiyeti ifa ile yükümlü olacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

(TYPES AND CHARACTERISTICS OF WILL)

Öz:
A will is a testamentary disposition that the legator gains his/her property for the legal or designated heirs or the third party by means of a testament or inheritance contract. Any kind of property that gives a right to claim can be a matter of will. For the will to be valid, the matter of the will must be specified or specifiable. The beneficiary of the will is to be the singular successor of the legator and will not automatically acquire the matter of the will upon the death of the legator, the beneficiary only obtains a personal claim against his/her debts. The beneficiary of the will can earn the value of the property when the required transfer is done by the debtor of the will, according to the nature of the property. Unless understood otherwise from the will, the matter of the will is born upon the death of the legator and it becomes due upon the debtor's acceptance of the legacy or upon the loss of debtor's right to refuse. The responsible person to execute the will may be determined by the legator in the testamentary disposition. Any legal or designated heirs of legator shall be liable for the execution of the will, if the legator does not determine the debtor of the will.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Albaş, Hakan: "Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Teslim Borcu", Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 2013.
 • Antalya, Gökhan/Sağlam, İpek: Miras Hukuku, İstanbul, 2015.
 • Ayan, Mehmet: Miras Hukuku, Ankara, 2016.
 • Ayiter, Nuşin: Miras Hukuku, Ankara, 1986.
 • Ayiter, Nuşin/Kılıçoğlu, Ahmet: Miras Hukuku, Ankara, 1991.
 • Baygın, Cem: Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Ankara, 2005.
 • Dural, Mustafa/Öz, Turgut: Miras Hukuku, İstanbul, 2015.
 • Engin, Baki İlkay: "1998 Tarihli Türk Medeni Kanunu Tasarısının Ölüme Bağlı Tasarrufun Konularına İlişkin Hükümlerinin (MKT. 514-530) Değerlendirilmesi", Cumhuriyet'in 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999.
 • Engin, Baki İlkay: Yedek Mirasçılık, İstanbul, 2003.
 • Ergüne, M. Serkan: Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul, 2011.
 • Gönensay, Samim/Birsen, Kemaleddin: Miras Hukuku, İstanbul, 1963.
 • Gürsoy, Kemal Tahir: Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Mal Vasiyeti, Ankara, 1955.
 • Hatemi, Hüseyin: Miras Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2014.
 • Helvacı, İlhan: Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m. 605-m. 618), İstanbul, 2002.
 • İmre, Zahit/Erman, Hasan: Miras Hukuku, İstanbul, 2015.
 • İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan: Miras Hukuku, İzmir, 2012.
 • Kaneti, Selim: Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi (Tahvili), İstanbul, 1972.
 • Kılıçoğlu, Ahmet: Miras Hukuku, Ankara, 2012.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Miras Hukuku, İstanbul, 1987.
 • Oğuzman, Kemal: Miras Hukuku, İstanbul, 1995.
 • Öztan, Bilge: Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), Ankara, 2012.
 • Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, Ankara, 2014.
 • Şener, Esat: Uygulamalı-İçtihatlı Vasiyet, Ankara, 1995.
APA EVİZ E (2017). VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. , 393 - 411.
Chicago EVİZ Esra VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. (2017): 393 - 411.
MLA EVİZ Esra VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. , 2017, ss.393 - 411.
AMA EVİZ E VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. . 2017; 393 - 411.
Vancouver EVİZ E VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. . 2017; 393 - 411.
IEEE EVİZ E "VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ." , ss.393 - 411, 2017.
ISNAD EVİZ, Esra. "VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ". (2017), 393-411.
APA EVİZ E (2017). VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75(1), 393 - 411.
Chicago EVİZ Esra VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75, no.1 (2017): 393 - 411.
MLA EVİZ Esra VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.1, 2017, ss.393 - 411.
AMA EVİZ E VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2017; 75(1): 393 - 411.
Vancouver EVİZ E VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2017; 75(1): 393 - 411.
IEEE EVİZ E "VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75, ss.393 - 411, 2017.
ISNAD EVİZ, Esra. "VASİYET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75/1 (2017), 393-411.