Yıl: 2017 Cilt: 75 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 431 - 452 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MİRASÇI ATAMA

Öz:
Mirasçı atama, mirasbırakanın bir veya birden fazla kişiyi terekesinin bütünü ya da belirli bir bölümü üzerinde hak sahibi kılmasını ifade etmektedir. Mirasbırakan atama işlemini vasiyetname veya miras sözleşmesi şeklinde yapabilir. Atama işlemi üzerine, atanmış mirasçı ve yasal mirasçı prensip itibariyle aynı mertebede hukuki statüye kavuşmaktadır. Mirasçılar mirasbırakanın ölümü ile birlikte mirası kül olarak ve kendiliğinden kazanmaktadır. Bu kazanım şekli, mirasbırakanın sağlığında malvarlığını atanmış mirasçıya devretmesi durumunda geçerli değildir. Zira bu hâlde sağlıkta devrin gerektirdiği özellikli sonuçlar bulunmaktadır. Mirasçı atama işlemi maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar arasında yer almakta ve aynı kategoride yer alan vasiyet tasarrufundan ayrılmaktadır. Bu ayrımda her iki tasarrufa bağlanan özellikler belirleyici olmaktadır. Külli halefiyet prensibi, borçlardan sorumluluk, mirasçılık belgesi verilmesi ve mirası ret hakkı bu anlamda atanmış mirasçılık sıfatına bağlanan özelliklerdir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

(APPOINTMENT OF AN HEIR)

Öz:
Appointment of an heir means that the testator entitles one or more persons as his/her inheritance over all or certain part of his inheritance. Appointment procedure can be conducted either in the form of a testament or inheritance agreement. Upon the appointment procedure, in principle, statutory heirs and appointed heirs will have the same legal status. The heirs universally and automatically acquire the heritage. Such acquisition is not valid through transferring the assets to the appointed heir in testator's lifetime. Since, such transfer in the testator's lifetime has its specific consequences. The procedure of appointment of an heir is one of the forms of disposition mortis causa and different from the testamentary disposition which shares the same category of the dispositions mortis causa. Their features are decisive in distinguishing them. In this regard, the principle of universal succession, liability over the debts, certificate of inheritance and the right to renounce one's inheritance rights are the features linked to the appointment of an heir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbıyık, Cem: Miras Sebebiyle İstihkak Davası, Yeni Türk Medeni Kanunu'nun Işığında Bilimsel Bir Sentez Denemesi, İstanbul, 2003.
 • Akkanat, Halil: "El Yazısı İle Vasiyetnamede Vasiyetname Metninin Özellikleri", Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, C. 2, Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Abuzer Kendigelen, İstanbul, 2001.
 • Akkanat, Halil: Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, İstanbul, 2004.
 • Antalya, Gökhan / Sağlam, İpek: Miras Hukuku, 3. bs., İstanbul, 2015.
 • Ayan, Mehmet: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Ankara, Ekim 2016.
 • Ayan, Serkan: "Olumlu Miras Sözleşmelerinin İçeriğine Aykırı Hukuki İşlemlere İtiraza Yönelik Medeni Kanun'un 527/ II Hükmünün Anlamı", THD, Y. 6, Sa. 58, Haziran 2011.
 • Aybay, Aydın: Miras Hukuku Dersleri, Yeni Medeni Kanuna Göre Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2002.
 • Ayiter, Nûşin: Miras Hukuku, 4. bs., Ankara, 1978.
 • Ayiter, Nûşin / Kılıçoğlu, Ahmet M.: Miras Hukuku, Genişletilmiş 2. bs., Ankara, 1991.
 • Turan Başara, Gamze: Miras Hukukunda Denkleştirme, Ankara, 2013.
 • Berki, Şakir: Miras Hukuku, Ankara, 1975.
 • Demir, Mehmet: "Olumlu Miras Sözleşmeleri", YD, C. 20, Sa. 3, Temmuz 1994.
 • Dural, Mustafa: "İsviçre Türk Hukukunda Ortak (Müşterek) Vasiyetnameler", MHAD, Y. 1969, C. 3, Sa. 4 (Vasiyetname).
 • Dural, Mustafa: Miras Sözleşmeleri (İsviçre, Alman ve Avusturya Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Olarak), İstanbul, 1980 (Miras Sözleşmeleri). Dural, Mustafa / Öz, Turgut: Miras Hukuku, Onuncu Bası, İstanbul, 2016.
 • Engin, Baki İlkay: Yedek Mirasçılık, İstanbul, 2003.
 • Ercoşkun Şenol, H. Kübra: "Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Özellikle Bu Tasarruflardaki Koşullar ve Yüklemeler", Atatürk Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2011.
 • Eren, Fikret: "Mirasta İade", Adalet Dergisi, Y. 1963, C. 3-4.
 • Ergüne, Mehmet Serkan: Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul, 2011.
 • Erişgin, Nuri: Mirasçılık Belgesi, Ankara, 2013.
 • Escher, A. Medeni Kanun Şerhi Miras Hukuku, Çev.: Sabri Şakir Ansay, Ankara, 1949.
 • Gençcan, Ömer Uğur: Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2016.
 • Gönensay, Samim / Birsen, Kemaleddin: Miras Hukuku, İkinci Bası, İstanbul, 1963.
 • Gürsoy, Kemal Tahir: Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Mal Vasiyeti, Ankara, 1955.
 • Hatemi, Hüseyin: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. bs., İstanbul, 2014.
 • Helvacı, İlhan: Borçlar Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İliş- kin Hukuki Mütalaalar (2000-2010), İstanbul, 2010.
 • Helvacı, İlhan: Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m. 605 - MK. m. 618), 1. Baskıdan Tıpkı 2. Baskı, İstanbul, 2014.
 • İmre, Zahit: Türk Miras Hukuku, Yenilenmiş Dördüncü Bası, İstanbul, 1978.
 • İmre, Zahit / Erman, Hasan: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 12. Basım, İstanbul, 2016.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref / Albaş, Hakan Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, Yeni Medeni Kanununa - Mevzuattaki Değişikliklere ve Uygulamalardaki Yeniliklere Göre Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 9. bs, Ankara, 2015.
 • İşgüzar, Hasan: Yeni Türk Medeni Kanunu'na Göre Miras Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara, 2003.
 • Kaçak, Nazif: Yeni İçtihatlarla Türk Medenî Kanunu, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 2. bs., C. II, Madde 495-1030, 2007.
 • Kayak, Sevgi: "Roma Hukukunda Mirasçı Atama", Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, İstanbul, 2015.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M.: Miras Hukuku, Genişletilmiş 6. bs., Ankara, 2015.
 • Kocaağa, Köksal: "Mirasçılık Belgesi (MK m. 598)", GÜHFD, C. IX, Sa. 1-2.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Miras Hukuku, Hiç Değişiklik Yapılmamış 3. bs., İstanbul, 1987.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip: "Mirasta İade (= Denkleştirme) İle İlgili Meseleler", Medenî Kanun'un 50. Yılı, Bilimsel Hafta: 15-17 Nisan 1976, Ankara, 1977.
 • Köprülü, Bülent: Miras Hukuku Dersleri I, Mirasçılar - Ölüme Bağlı Tasarruflar - Mirasın İntikali (Geçmesi), Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2. bs., İstanbul, 1985.
 • Kurşat, Zekeriya: Terekenin Korunması Önlemleri, İstanbul, 2010.
 • Nar, Ahmet: Türk Miras Hukukunda Tenkis, İstanbul, 2016.
 • Oğuzman, M. Kemal: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6. bs., İstanbul, 1995.
 • Özbey, Serap: "Olumlu Miras Sözleşmesi", Çankaya Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/
 • Öztan, Bilge: Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), Yedinci Bası, Ankara, 2016.
 • Özuğur, Ali İhsan: Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, C. 1, Ankara, Ocak 2016.
 • Sarı, Suat: Uygulamalı Miras Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, 2015.
 • Serozan, Rona: "Değişen Toplumun Değişen Miras Hukuku", Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, İstanbul, 2015.
 • Serozan, Rona: "Miras Hukukunda İradi Mirasçıların Konumunu Güç- lendiren Yeni Gelişmeler", Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan, İstanbul, 2004 (İradi Mirasçılar).
 • Serozan, Rona: "Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Değişik Bir Yaklaşım", Prof. Dr. Halid Kemal Elbir'e Armağan, İstanbul 1996.
 • Serozan, Rona: Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, İstanbul, 1979.
 • Serozan, Rona: Sözleşmeden Dönme, Gözden Geçirilmiş 2. bs., İstanbul, 2007 (Dönme).
 • Serozan, Rona / Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2014.
 • Sungurbey, İsmet: Medeni Hukuk Sorunları, C. 2, İstanbul, 1974.
 • Şener, Esat: Miras Hukuku, Ankara, 1977.
 • Tuor, Pierre: İsviçre Medeni Kanunu'nun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Çev. Amil Artus, Birinci Kısım, Ankara, 1956.
 • Tuor, Pierre: İsviçre Medeni Kanunu'nun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Çev. Amil Artus, Son Kısım, Ankara, 1957.
 • von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt 1-2, Çev.: Cevat Edege, Ankara, 1983.
APA KÜÇÜKAYDIN E (2017). MİRASÇI ATAMA. , 431 - 452.
Chicago KÜÇÜKAYDIN Emine Aslı MİRASÇI ATAMA. (2017): 431 - 452.
MLA KÜÇÜKAYDIN Emine Aslı MİRASÇI ATAMA. , 2017, ss.431 - 452.
AMA KÜÇÜKAYDIN E MİRASÇI ATAMA. . 2017; 431 - 452.
Vancouver KÜÇÜKAYDIN E MİRASÇI ATAMA. . 2017; 431 - 452.
IEEE KÜÇÜKAYDIN E "MİRASÇI ATAMA." , ss.431 - 452, 2017.
ISNAD KÜÇÜKAYDIN, Emine Aslı. "MİRASÇI ATAMA". (2017), 431-452.
APA KÜÇÜKAYDIN E (2017). MİRASÇI ATAMA. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75(1), 431 - 452.
Chicago KÜÇÜKAYDIN Emine Aslı MİRASÇI ATAMA. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75, no.1 (2017): 431 - 452.
MLA KÜÇÜKAYDIN Emine Aslı MİRASÇI ATAMA. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.1, 2017, ss.431 - 452.
AMA KÜÇÜKAYDIN E MİRASÇI ATAMA. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2017; 75(1): 431 - 452.
Vancouver KÜÇÜKAYDIN E MİRASÇI ATAMA. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2017; 75(1): 431 - 452.
IEEE KÜÇÜKAYDIN E "MİRASÇI ATAMA." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75, ss.431 - 452, 2017.
ISNAD KÜÇÜKAYDIN, Emine Aslı. "MİRASÇI ATAMA". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75/1 (2017), 431-452.