Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi

Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1777 - 1791 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi

Öz:
Araştırmanın amacı sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyallerinin okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerisine etkisini incelemektir. Araştırmada karma bir desen kullanılmıştır. Nicel veri toplama ve değerlendirmelerin yanı sıra nitel veri toplama süreci de araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma deseni olarak çocukların matematik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen sayı ve işlemler ilgili eğitim materyallerinin etkisinin incelenmesi için yarı deneysel araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırma bir deney iki kontrol grubu bulunmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Eskişehir ili MEB bağlı bağımsız anaokulları içerisinden amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen okullardan tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60-72 ay grubu okul öncesi eğitimi gören çocuklar oluşturmuştur. Deney grubunda 17 çocuk, kontrol grubunda 19 ve ikinci kontrol grubunda 17 olmak üzere toplam 53 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak TEMA-3 Erken Matematik Yeteneği Testi kullanılmıştır. Ayrıca çocuklarda meydana gelen gelişimleri tespit edebilmek amacı ile gözlem ile veriler toplanmıştır. Araştırma sürecinde sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyalleri öğretmen ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Uygulama sürecinde çocukların dört hafta boyunca haftada iki saat sayı ve işlemleri içeren eğitim materyalleri ile öğretmen müdahalesi olmadan oynamaları sağlanmıştır. Araştırmanın nicel verileri için 2x3 karma ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan çocukların lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Nitel verilerin analiz sonuçlarına göre çocukların matematiği anlamasında yetişkin rehberliğinin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, çocukların akıl yürütme stratejilerinin birbirlerinden farklı olduğu da gözlenmiştir. Eğitim materyallerinin kullanımı sırasında çocukların birbirlerini izleyerek de öğrendikleri sonucu ortaya çıkmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Aile Çalışmaları

The Effects of Educational Materials Focusing on Numbers and Operations on Mathematical Ability of Preschool Children

Öz:
The aim of the study is to examine the effects of educational materials concerning numbers and operations on mathematic ability of preschool children. In the study, mixed method has been used. Both quantitative data and qualitative data obtained in the scope of the study. Quasi-experimental design was used to reveal the effects of educational materials concerning numbers and operations on mathematic ability of preschool children. There were one experimental and two control group. The sample of the study included 6072 months children selected by random sampling from the independent schools depending on National Education Ministry in Eskisehir city center which are chosen by convenient sampling. There were 17 children in experimental group, 19 children in one of the control group and 17 children in the second control group. As data collection tool, Test of Early Mathematics Ability Test (TEMA-3) was used. Also, observation and video records were used to identify the development of the children throughout the process. Educational materials concerning numbers and operations were developed by the experimental group teacher and the researchers during the research process. Children played with these materials along four weeks, two hours in a week without any interference of the teacher. Quantitative data was analyzed by 2x3 mixed ANOVA. Qualitative data was analyzed by content analysis. The results of the study showed that there was a significant difference in mathematic performance on behalf of the children in the experimental group. The results obtained from qualitative data showed that guidance of an adult is so crucial for children to understand mathematics. Moreover, it was observed that children had different reasoning strategies and children could learn by observing each other along the usage of the educational materials
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge Mass: Belknap Press.
 • Chang, K. (2008, April 25). Study suggests math teachers scrap balls and slices. New York Times. Retrieved December 10, 2009, from http: //www.nytimes.com/2008/04/25/science/25math.html
 • Cramer, K., Post, T., & delMas, R. (2002). Initial fraction learning by fourth- and fifth-grade students: A comparison of the effects of using commercial curricula with the effects of using the Rational Number Project curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 33 (2), 111-144.
 • Creswell, J. W. (2012). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni (Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Erdoğan, S. ve Baran, G. (2006). Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar için Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(332), 32-38 .
 • Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R., & Empson, S. B. (1996). A longitudinal study of learning to use children's thinking in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 27, 403-434.
 • Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., Marsh, L., Star, J. R., & Witzel, B. (2009). Assisting students struggling with mathematics: Response to intervention (RtI) for elementary and middle schools (NCEE 2009- 4060). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/practiceguides/.
 • Ginsburg, P.H. & Baroody, A.J. (2003). Test of early mathematics ability examiner’s manual. Texas: Pro-ed Publised.
 • Griffin, S. (2000). Number Worlds: Preschool level. Durham, NH: Number Worlds Alliance Inc.
 • Gu rbu z, R. (2007). Olasılık Konusunda Geliştirilen Materyallere Dayalı O g retime İlişkin O g retmen ve Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi 15(1), 259–27.
 • Gu ven, B, ve Karataş İ. (2005). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Geometri O g renme: O g renci Go ru şleri. The Turkish Online Journal Of Educational Technology (TOJET), 2(2).
 • Güven, Y. (1997). Erken Matematik Yeteneği Testi-2'nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hebert, E.A. (1998). Design matterns: How school enviroment affects children. Educational Leadership, 56(1), 69-70.
 • Henry, T. G. & Rickman, D. K. (2007). Do peers influence children’s skill development in preschool?. Economics of Education Review, 26, 100-112.
 • Holmes, A. B. (2013). Effects of manipulative use on PK-12 mathematics achievement: A meta-analysis. Poster presented at the meeting of Society for Research in Educational Effectiveness, Washington, DC.
 • İnan, C. (2006). Matematik O g retiminde Materyal Geliştirme Ve Kullanma. D.Ü . Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 47–56.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırma. (Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (4th edit.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kamii, C. (1982). Number in preschool and kindergarten: Educational implications of Piaget’s theory. Washington, DC:National Association for the Education of Young Children.
 • Kamii, C. (2000). Young children reinvent arithmetic: Implications of Piaget’s theory (2nd ed.). New York, NY: Teachers College Press.
 • Klein, A., & Starkey, P. (2004). Scott Foresman – Addison Wesley Mathematics: Pre-K. Glenview, IL: Pearson Scott Foresman.
 • Kontaş, H. (2016). The effect of manipulatives on mathematics achievement and attitudes of secondary school students. Journal of Education and Learning, 5, 3.
 • Laski, E., Jor’dan, J., Daou, C., & Murray, A. (2015). What makes mathematics manipulatives effective? Lessons from cognitive science and montessori education. SAGE Open, 1-8.
 • Lawton, J. T.,& Fowell, N. (1978). Effects of advance organizers on preschool children's learning of math concepts. Journal Of Experimental Education, 47, 76-81.
 • Marshall, L., & Swan, P. (2005). Developing mathematical thinking with the assistance of manipulatives. The Mathematics Education into the 21st Century Project, 144-147.
 • McAfee, O. & Leong, D. J. (2002). Assessing and guiding young children's development and learning, 4th Edition. USA: Allyn & Bacon.
 • Moomaw, S., & Hieronymus, B. (1995). More than counting: Whole math activities for preschool and kindergarten. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Moomaw, S., & Hieronymus, B. (1999). Much more than counting: More math activities for preschool and kindergarten. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Moomaw, S., & Hieronymus, B. (2011). Much more than counting: Standards edition. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47(2), 175-197.
 • Munger, D. (2007, October 9). Children learn and retain math better using manipulatives [Msg.1]. Message posted to http://scienceblogs.com/cognitivedaily/2007/10/children_learn_and_retain_math.php
 • Ojose, B., & Sexton, L. (2009). The effect of manipulative materials on mathematics achievement of first grade students. The Mathematics Educator, 12(1), 3-14.
 • Oktay, A. (2005) Okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması. Okul öncesi eğitimde güncel konular içinde Ayla Oktay, ve Özgül Polat. Unutkan (Ed), 11-25. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Palmer, A. (2010). To be mathematical: Mathematical subjectivity and gender in teacher education to the younger age groups. Unpublished Doctoral Thesis. Stockholm: Stockholm University.
 • Piaget, J. (1971). Biology and knowledge. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Seefeldt, C., & Wasik, B.A. (2006). Early education: three-, four-, and five-year-olds go to school (2nd ed.). Upper Saddle River: Pearson Education.
 • Siegler, R. S., & Booth, J. L. (2004). Development of numerical estimation in young children. Child Development, 75, 428 – 444.
 • Siegler, R. S., & Ramani, G. B. (2008). Playing linear numerical board games promotes low-income children’s numerical development. Developmental Science, 11, 655– 661.
 • Starkey, P., Klein, A., & Wakeley, A. (2004). Enhancing young children’s mathematical knowledge through a prekindergarten mathematics intervention. Early Childhood Research Quarterly. 19, 99-120.
 • Tsiakara, A. A. & Digelidis, N. M. (2015). Preschoolers' perceptions of performance and satisfaction under competitive and noncompetitive conditions. Early Child Development and Care, 185, 7, 1109-1117.
 • Tutak, T., Aydoğdu, M., Erşen, A.N., (2014). Materyal Destekli Matematik Öğretiminin Ortaokul 6. Sınıf Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 1, 3.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2012). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Boston: Pearson.
 • Vygotsky, L. S. (1995). Düşünce ve dil. (Çev. Semih Koray). İstanbul: Toplumsal Düşünüm Yayınları.
 • Whyte, J. C., & Bull, R. (2008). Number games, magnitude representation, and basic number skills in preschoolers. Developmental Psychology, 44, 588 –596.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Young-Loveridge, J. (2004). Effects on early numeracy of a program using number books and games. Early Childhood Research Quarterly, 19, 82–98.
APA ERDOĞAN S, Parpucu N, BOZ M (2017). Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. , 1777 - 1791.
Chicago ERDOĞAN Serap,Parpucu Nurbanu,BOZ MENEKSE Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. (2017): 1777 - 1791.
MLA ERDOĞAN Serap,Parpucu Nurbanu,BOZ MENEKSE Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. , 2017, ss.1777 - 1791.
AMA ERDOĞAN S,Parpucu N,BOZ M Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. . 2017; 1777 - 1791.
Vancouver ERDOĞAN S,Parpucu N,BOZ M Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. . 2017; 1777 - 1791.
IEEE ERDOĞAN S,Parpucu N,BOZ M "Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi." , ss.1777 - 1791, 2017.
ISNAD ERDOĞAN, Serap vd. "Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi". (2017), 1777-1791.
APA ERDOĞAN S, Parpucu N, BOZ M (2017). Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), 16(4), 1777 - 1791.
Chicago ERDOĞAN Serap,Parpucu Nurbanu,BOZ MENEKSE Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. İlköğretim Online (elektronik) 16, no.4 (2017): 1777 - 1791.
MLA ERDOĞAN Serap,Parpucu Nurbanu,BOZ MENEKSE Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.4, 2017, ss.1777 - 1791.
AMA ERDOĞAN S,Parpucu N,BOZ M Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(4): 1777 - 1791.
Vancouver ERDOĞAN S,Parpucu N,BOZ M Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(4): 1777 - 1791.
IEEE ERDOĞAN S,Parpucu N,BOZ M "Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi." İlköğretim Online (elektronik), 16, ss.1777 - 1791, 2017.
ISNAD ERDOĞAN, Serap vd. "Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi". İlköğretim Online (elektronik) 16/4 (2017), 1777-1791.