Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?

Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 3252 - 3265 Metin Dili: İngilizce
hred

Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?

Öz:
The present study aims to investigate the impact of teaching activities designed in line with 7E model on 11th graders' academic success and retention in English courses. The study was conducted on a total number of 63 11th grade students studying in two different classes of a state school in Konya in 2016-2017 academic year. Quasi-experimental model was used within the study. While teaching activities designed according to 7E model were implemented on the experimental group for 7 weeks, the activities of the regular curriculum were implemented on the control group. At the end of 7 weeks of study, English course achievement test was conducted on both groups again as post-test. 3 weeks after the implementation, retention test was conducted on both groups. At the end of the study, it was found out that activities designed according to 7E model significantly contribute to the academic achievement and retention of the students
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi

7E Modeline göre düzenlenmiş İngilizce Öğretim Programının 11. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce dersindeki Başarılarına ve Kalıcı Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, İngilizce derslerinde 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin lise 11. Sınıf öğrencilerinin başarılarına ve kalıcı öğrenmelerine olan etkisini incelemektir. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Konya ilinde bulunan bir devlet okulunda iki farklı şubede öğrenim gören 11.sınıf toplam 63 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yarı deneysel model kullanılmıştır. Deney grubuna 7 hafta süreyle 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinlikleri uygulanırken; kontrol grubuna da 7 hafta süreyle mevcut programdaki etkinlikler uygulanmıştır. Uygulama sonucunda her iki gruba sontest olarak İngilizce Dersi Başarı Testi tekrar uygulanmıştır. Uygulamadan 3 hafta sonra da her iki gruba kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerle gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için t-testi uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonunda; 7E modeline göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrencilerin başarılarına ve kalıcılıklarına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. Yabancı dil öğretiminde 7E modeli uygulamasının eksikliği tespit edildiğinden, bu çalışma 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerini alanyazına kazandırması açısından önemlidir
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adesoji, F. A. & Idika, M. I. (2015). Effects of 7E learning cycle model and casebased learning strategy on secondary school students' learning outcomes in chemistry. JISTE. Vol. 19, No. 1
 • Ashworth, F. Brennan, G., Egan,K., Hamilton, R., Saenz, O. (2004).Learning Theories and Higher Education. Dublin: Dublin Instıtute of Technology
 • Avcıoğlu, O. (2008). Lise 2 fizik dersinde Newton yasaları konusunda 7E modelinin başarıya etkisinin araştırılması. Unpublished MA thesis. Ankara: Gazi Üniversitesi
 • Brown, H. D. (2001). Teaching by principles an interactive approach to language pedagogy. United States of America: Pearson.
 • Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching.United States of America: Pearson.
 • Bulut, H. (2012). Eşeyli üreme ve mayoz bölünme konusunda 7E modelinin başarıya etkisinin araştırılması. Unpublished MA thesis. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Çekilmez, S. (2014). Lise 2 fizik dersi elektrik konusunun öğretiminde 7E modelinin öğrenci başarı ve tutumuna etkisi. Unpublished MA thesis. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Çın, A. (2013). Yapılandırmacı yaklaşımın 7E öğrenme modeline göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 6. sınıf İslam'ın sakınılmasını istediği bazı davranışlar ünitesinin örnek ders işlenişleri. Unpublished MA thesis. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.
 • Çolak, A. (2014). Ortaöğretim 11. sınıf elektromanyetizma ünitesinde 7E modelinin öğrencilerin kavramsal başarılarına etkisi. Unpublished Ph. D. thesis. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Demirezen, S. (2010). Elektrik devreleri konusunda 7e modelinin öğrencilerin başarı, bilimsel süreç becerilerinin gelişimi, kavramsal başarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Unpublished Ph. D. thesis. Ankara: Gazi Üniversitesi
 • Duran, E. , Duran, L. , Haney, J. , Scheuermann, A. (2011). A learning cycle for all students. The Science Teacher. Vol. 78 No. 3 pp. 56-60.
 • Ercan. E. E. (2009). Teaching Vocabulary through cooperative learning. Unpublished MA thesis. Konya: Selcuk University. Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E model. The Science Teacher. Vol. 70 No. 6 pp. 56-59.
 • Ertmer, P. A. & Newby, T. J. (1993). Behaviourism, cognitivism, constructivism: comparing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly. Vol. 6, Number 4.
 • Feyzioğlu, B. (2006). Farklı öğrenme süreçlerinin temel kimya öğretilmesinde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde kıyaslamalı olarak uygulanması. Unpublished Ph. D. thesis. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Gürbüz, F. (2012). 7E modelinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Unpublished Ph. D. thesis. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Güven, M. & Düzenli, H. (2015). "21. Yüzyılda öğrenmenin tasarımı ve değerlendirilmesi". Öğretim Teknolojileri ve öğrenme araçları. Asım Arı (Ed.) Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Kanlı, U. (2007). 7E modeli merkezli labaratuvar yaklaşımı ile doğrulama labaratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve kavramsal başarılarına etkisi. Unpublished Ph. D. thesis. Ankara: Gazi Üniversitesi
 • Kanlı, U. &Yağbasan, R. (2008). 7E modeli labaratuvar yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki yeterliliği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Vol. 28 No1.
 • Kanlı, U. (2009). Roots and evolution of learning cycle model in light of constructivist theory- a sample activity-. Education and Science. Vol. 34, No 151.
 • Köksal, O. (2014). 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin 6. Sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarına, tutumlarına ve kalıcı öğrenmelerine olan etkisinin incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol. 9/5 pp.1459-1475.
 • Kunduz, N. (2013). Animasyonlarla öğretimin ve eğitsel oyunların çöktürme titrimetrisi konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Unpublished MA thesis. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Öztaş, E. (2016). Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli 7E modelinin sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Unpublished MA thesis. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Saraç, H. (2015). Çokluortam destekli 7E modeline göre tasarlanan uygulamaların 5. sınıf fen bilimleri dersi 'maddenin değişimi' ünitesinde öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi. Unpublished Ph.D.thesis. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.
 • Saraç, H. & Kunt, H. (2016). Yapılandırmacı yaklaşım7E öğrenme halkası modeli ile ilgili yapılan araştırmalar: İçerik analizi çalışması. Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.Vol. 11/9 pp. 701-724.
 • Saraç, H. (2017). 7E öğretim modeline göre hazırlanan materyallerin öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramlarını anlamalarına etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi. Vol. 5, No. 1 pp.1-19.
 • Shaheen, M. N. & Kayani, M. M. (2015). Improving students' achievement in biology using 7E instruction model: an experimental study. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6, No 4.
 • Şahin, E. (2012). 7e ve yaratıcı drama destekli 7e modellerinin fizik öğretmen adaylarının manyetik alan konusunda başarı ve tutumlarına etkileri. Unpublished Ph. D. Thesis. Ankara: Gazi üniversitesi.
 • Williams, M. & Burden, R. L. (2000). Psychology for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yenice, E. (2014). Yapılandırmacı yaklaşımın 7e öğrenme modelinin 8.sınıf fen ve teknoloji dersi 'Mitoz ve Mayoz Bölünme' konusunda öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Unpublished MA thesis. Kars: Kafkas Üniversitesi.
APA KÖKSAL O, ERCAN DEMİREL E (2017). Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 3252 - 3265.
Chicago KÖKSAL ONUR,ERCAN DEMİREL EMİNE EDA Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6, no.5 (2017): 3252 - 3265.
MLA KÖKSAL ONUR,ERCAN DEMİREL EMİNE EDA Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.5, 2017, ss.3252 - 3265.
AMA KÖKSAL O,ERCAN DEMİREL E Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(5): 3252 - 3265.
Vancouver KÖKSAL O,ERCAN DEMİREL E Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(5): 3252 - 3265.
IEEE KÖKSAL O,ERCAN DEMİREL E "Examining the Impact of English Curriculum Designed in line with 7E Model on Academic Achievement and Retention of 11th Grade Students?." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6, ss.3252 - 3265, 2017.