Yıl: 2003 Cilt: 28 Sayı: 128 Sayfa Aralığı: 65 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma çocukların sürekli kaygı düzeyleri ile annelerinin sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve cinsiyet, kardeş sayısı, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, anne yaşı, baba yaşı, anne mesleği, baba mesleği gibi çeşitli değişkenlerin çocukların sürekli kaygı düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyetin, kardeş sayısının, anne öğrenim düzeyinin, baba öğrenim düzeyinin, annelerin çalışma durumunun, sosyoekonomik düzeyinin çocukların sürekli kaygı puan ortalamaları üzerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılığa neden olmazken, anne yaşının sürekli kaygı puan ortalamaları üzerinde istatistiksel olarak önemli bir .farklılığa neden olduğu ve çocukların kaygı düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime: çocuklar kaygı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Aral, N. (1997). Fiziksel istismar ve çocuk. Ankara: Tekışık Veb Of set Tesisleri.
 • Aslan, S. H., Aslan O. & Alparslan Z. N. (1998). Annedeki süreğen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(1), 32-37.
 • Capps,L., Sigmen,M., Sena, R., Henker.B. & Whalen, C. (1996). Fear, anxiety and perceived control in children of agoraphobic parents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37 (4), 445-452.
 • Çifter, A. (1985). Psikiyatri I. Gata Eğitim Yayınları.
 • Dong, Q., Yang, B. & Ollendick T.H. (1994). Fears in Chinese children and adolescents and their relations to anxiety and depression. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35 (2),351-363.
 • Gander, M.J. & Gardiner, H.W. (1995). Çocuk ve ergen gelişimi. 2. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Geçtan, E. (1995). Psikodinamik psikiyatri ve normal dışı davranışlar. 11. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gelder, M., Gath, D. & Mayou, R. (1994). Concise Oxford textbook of psychiatry. Oxford University Press.
 • Girgin, G. (1990). Farklı sosyo-ekonomik kesimden 13-15 yaş grubu öğrencilerinde kaygı alanları ve kaygı düzeyinin başarıyla ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gümüş, E. A. (1997). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • İnanç, B. (1997). Kaygı ve stres. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (16), 9-14.
 • Kozacıoğlu, G. (1982). Çocukların anksiyete düzeyleri ile annelerinin tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, istanbul.
 • Muris, P. & Merckelbach, H. (1998). Perceived parental rearing behavior and anxiety disorders in normal children. Personality and Individual Differences, 25, 1199-1206.
 • Nilzon, K.R. & Palmerus, K. (1997). The influence of familial factors on anxiety and depression in childhood and adolescence. Adolescence, 32 (128), 935-943.
 • Onur, B. (1997). Gelişim psikolojisi. 4. Baskı, Ankara: imge Kitabevi.
 • Ök, M. (1990). 13-15 Yaş grubu ortaöğretim öğrencilerinde kaygı düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Öner, N. & Lecompte, A. (1983). Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özusta, Ş. (1993). Çocuklar için durumluk-sürekli kaygı envanterinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Peker, M. R. (1999). Tek çocuk olanlar ile kardeşleri olan çocuklann durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygılan. 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Program ve Bildiri Özetleri El Kitabı.
 • Reynolds, C. R. & Richmond, B. (1978). What I think and feel: Received measure of children's manifest anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology, 6, 271-280.
 • Ronan, K. R., Kendall, P. C. & Rowe, M. (1994). Negative affectivity in children. Cognative Therapy and Research, 18 (6), 509-528.
 • Salk, L. (1993). Çocuğun duygusal sorunları. 5. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Sargın, N. (1990). Lise I. ve Lise 111. sınıf öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenip karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,İzmir.
 • Sims, A. & Owen, D. (1993). Psychiatry. Sixth edition, London: Bailliere Tindal Limited.
 • Varol, Ş. (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen bazı etmenler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Yang, B., Ollendick, T.H., Dong O., Xia, Y., & Lin L. (1995). Only children and children with siblings in the people's republic of China: Levels of fear, anxiety and dpression. Child Development, 66, 1301-1311.
 • Yavuzer, H.(1994). Çocuk psikolojisi. 10.basım. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Yörükoğulu, A. (1992). Çocuk Ruh Sağlığı. 18.Baskı. İstanbul. Özgür Yayın Dağıtım.
 • Zaichkowsky, L.D., Zaichkowsky, L.B. & Martinee, T.J. (1980). Growth and Development. U.S.A. The C.V. Masby Company.
APA Alisinanoğlu F, Ulutas I (2003). Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 65 - 71.
Chicago Alisinanoğlu Fatma,Ulutas Ilkay Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2003): 65 - 71.
MLA Alisinanoğlu Fatma,Ulutas Ilkay Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2003, ss.65 - 71.
AMA Alisinanoğlu F,Ulutas I Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2003; 65 - 71.
Vancouver Alisinanoğlu F,Ulutas I Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2003; 65 - 71.
IEEE Alisinanoğlu F,Ulutas I "Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.65 - 71, 2003.
ISNAD Alisinanoğlu, Fatma - Ulutas, Ilkay. "Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2003), 65-71.
APA Alisinanoğlu F, Ulutas I (2003). Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 28(128), 65 - 71.
Chicago Alisinanoğlu Fatma,Ulutas Ilkay Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim 28, no.128 (2003): 65 - 71.
MLA Alisinanoğlu Fatma,Ulutas Ilkay Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.28, no.128, 2003, ss.65 - 71.
AMA Alisinanoğlu F,Ulutas I Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2003; 28(128): 65 - 71.
Vancouver Alisinanoğlu F,Ulutas I Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2003; 28(128): 65 - 71.
IEEE Alisinanoğlu F,Ulutas I "Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Eğitim ve Bilim, 28, ss.65 - 71, 2003.
ISNAD Alisinanoğlu, Fatma - Ulutas, Ilkay. "Çocukların Kaygı Düzeyleri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Eğitim ve Bilim 28/128 (2003), 65-71.