Yıl: 2018 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 12 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-05-2019

Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada, koyun kırkımı sırasında insanlara bulaşabilecek bakteriler ve bu bakterilerin antibiyotik dirençlilik profilleri araştırıldı. Koyun kırkımı, koyunlarda yılın belirli dönemlerinde yapılması gereken rutin işlemdir. Kırkım sırasında kırkımı yapan personele birçok etken bulaşabilmektedir. Kırkım yapan kişinin vücudunda yara vb. açıklıklar varsa bu etkenler daha kolaylıkla bulaşma fırsatı bulmakta ve eğer bu etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri de mevcut ise tedavisi güç hastalıklara yol açabilmektedirler. Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS), daha önceden apatojen olarak kabul edilmelerine rağmen, yapılan çalışmalarla dirençlilik profilleri ve patojenitelerinin zarar verici boyutta olduğunun farkına varılmış etkenlerdir. Çalışmada, kırkım personelinin elleri, yüzü ve kırkım yapılan makastan svap örnekleri alınarak, kültürleri ve Kirby-Bauer disk diffuzyon yöntemine göre antibiyogramları yapıldı. Başlıca KNS ve bazı streptokok cinsi bakteriler izole ve identifiye edildi. İzole edilen 54 adet bakteri izolatında test edilen 26 antibiyotikten 20 tanesine karşı direnç tespit edildi, çoklu direnç yönünden ise 54 izolattan 5’i en az 4, 1’i en çok 9 adet antibiyotiğe karşı dirençli bulundu. Sonuç olarak, koyun kırkımı sırasında insanlara bulaşabilecek bakteriler içinde bulunan, zoonoz ve dirençlilik profilleri belirlenmiş olan bu bakterilerin, insan sağlığını tehdit edebileceği görüldü ve hayvanlara yapılacak tüm müdahalelerin kurallı ve kontrollü biçimde yapılmasının gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Farmakoloji ve Eczacılık

The Determination of Antibiotic Resistance Profiles and Bacteria Infected Humans During The Sheep Shearing

Öz:
In this study, bacteria infected the humans during the sheep shearing and their antibiotic resistance was investigated. Shearing season is routine process must be done in sheep at times of year. During shearing, several microorganisms can infect the operator. If the operator has wound, bacteria can more easily infect this person. Also, if these bacteria have resistance to the antibiotics, they can lead to diseases that are difficult to treat. Coagulase negative Staphylococci (CNS) are in despite of accepted as non-pathogenic previously, studies about CNS realized that, they are pathogenic and resistant to antibiotic. In this study, swap samples taken from shearing person’s hand, face and scissors were cultured and Kirby-Bauer disc diffusion antibiotic susceptibility tests were also performed. Mainly CNS and some Streptococcus genus bacteria were isolated and identified and also resistance profiles of these bacteria were investigated. Identified 54 bacteria were resistant to 20 of 26 antibiotics. If multi-resistance can be evaluated, 5 isolate were found resistant to minimum 4 antibiotics, one isolate was found resistant to 9 antibiotics. As a result, it has been seen that these bacteria which have zoonotic and resistance potentials that can be transmitted to humans during sheep shearing, can threaten human health. It was concluded that all the interventions to be done to animals were to be done in a regular and controlled manner.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Farmakoloji ve Eczacılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahoyo TA, Yehouenou Pazou E, Baba-Moussa L, Attolou Gbohou A, Boco M, Dramane KL, Aminou T, (2013). Staphylococcus sciuri outbreak at tertiary hospital in Benin. J Med Microb Diagn. 2, 126.
 • Aladaş A, (2013). Koyunlarda kırkım öncesi C vitamini ve humik asit uygulamasının kırkım stresini azaltmasındaki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Announ N, Mattei J, Jaoua S, Fenollar F, Sati H, Chagnaud C, Roudier J, Guis S, (2004). Staphylococcus warneri’nin neden olduğu multifokal diskit. Eklem Kemik Omurgası. 71, 240-242.
 • Barigye R, Schaan L, Gibbs PS, Schamber E, Dyer NW, (2007). Sığır kürtajının olası bir nedeni olarak Staphylococcus warneri’nin tanısal kanıtı. J Vet Diagn Invest. 19, 694-696.
 • Bedidi-Madani N, Greenland T, Yves R, (1998). Exoprotein and slime production by coagulase-negative staphylococci isolated from goats’ milk. Vet Mic. 59, 139-145.
 • Bergey’s manual of systematic bacteriology, (1984); Ørskov F. In N.R. Krieg. and Holt J.G. (eds): vol 1., Williams & Wilkins, Baltimore, U.S.A. 420-423.
 • Cam MA, Kuran M, (2004). Shearing Pregnant Ewes to Improve Lamb Birth Weight Increases Milk Yield of Ewes and Lamb Weaning Weight. Anim Sci. 17, 1669-1673.
 • Campoccia D, Montanaro L, Visa L, Corazzari T, Poggio C, Pegreffi F, Maso A, Pirini V, Ravaioli S, Cangini I, Speziale P, Arciola CR, (2010). Ortopedik enfeksiyonlardan 26 Staphylococcus warneri izolatının karakterizasyonu. Int J Artif Organs. 33, 575-581.
 • CLSI: Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twentieth informational supplement, CLSI document M100-S20, Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, USA, 2010
 • Couto I, Sanches IS, Sa-Leao E., Lencastre H, (2000). Molecular characterization of Staphylococcus sciuri strains isolated from humans. J Clin Microbiol. 38, 1136-1143.
 • Demirbaş F, (2013). Piyasadan ve eczanelerden alınan çeşitli el dezenfektanlarının mikrobiyolojik etkilerinin karşılaştırılması. Bitirme Tezi, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Doğruer Y, (2000). Veteriner Halk Sağlığı ve zoonozlar. Veteriner Halk Sağlığı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya.
 • Erdoğan H, Araslan H, (2011). Otel personelinin burun ve boğaz kültüründe Staphylococcus aureus taşıyıcılığının araştırılması ve risk faktörlerinin irdelenmesi. Klimik dergisi. 24, 90-93.
 • Espino L, Bérmudez R, Fidalgo LE, González A, Miño N, Quiroga MI, (2006). Köpekte Staphylococcus warneri ile ilişkili meningoensefalit. J Küçük Animasyon Uygulaması. 47, 598-602.
 • Gülbandılar A, (2009). Kütahya yöresinde burun mukozasındaki Staphylococcus aureus taşıyıcılığının ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18, 1-5.
 • Güran HŞ, Kahya S, (2015). Species diversity and Pheno-and Genotypic antibiotic resistance patterns of Staphylococci isolated from retail ground meats. J Food Scien. 80, 1291-1298.
 • Hedin G, Widerstrom M, (1998). Endocarditis due to Staphylococcus sciuri. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 17, 673-675.
 • Horii T, Suzuki Y, Kimura T, Kanno T, Maekawa M, (2001). Intravenous catheter-related septic shock caused by Staphylococccus sciuri and Escherichia vulneris. Scand J Infect Dis. 33, 930-932.
 • Hricak V, J Kovacik, P Marksc, D West, V Kromery, (1999). Aetiology and outcome in 53 cases of native valve staphylococcal endocarditis. Postgrad Med J. 75, 540-543.
 • Incani RN, Hernández M, Cortez J, González ME, Salazar YD, (2010). Strongyloides stercoralis hiperinfeksiyon ve lenfoma’ lı bir hastada stafilokok warneri menenjit: Bir vakanın ilk raporu. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 52, 169- 170.
 • Kahya S, Güran HŞ, Yılmaz Ö, (2016). PCR and ELISA for Staphylococcal enterotoxins and of some exotoxins from Staphylococcus spp. strains by PCR. Medycyna Weterynaryjna. 72, 28-33.
 • Kaymakçı M, (2010). İleri koyun yetiştiriciliği kitabı. Genişletilmiş 3. Baskı. İzmir, p.359.
 • Khorshed A, Özbal Y, (2012). Kan kültürlerinden izole edilen koagülaz negatif stafilokokların tiplendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması. Sağlık Bil Derg. 21, 153-163.
 • Kloos WE, Ballard DN, Webster JA, Hubner RJ, Tomasz A, Couto I, Sloan GL, Dehart HP, Fiedler F, Schubert K, Lencastre H. de, Santos Sanches I, Health HE, Leblanc PA, Ljungh A, (1997). Ribotype delineationand description of Staphylococcus sciuri subspecies and their potential as reservoirs of metisillin resistance and staphylolytic enzyme genes. Int J Syst Bacteriol. 47, 313-323.
 • Koyuncu M, Taşkın T, (2013). Organik Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği “Fırsatlar ve zorluklar”. Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi. 24-26 Ekim 2013, Bursa, p.153-164.
 • Marsou R, Bes M, Boudouma M, Brun Y, Meugnier H, Freney J, Vandenesch F, Etienne J, (1999). Distrubition of Staphylococcus sciuri subspecies among human clinical specimens, and profile of antibiotic resistance. Res Microbiol. 150, 531-541.
 • Nagase N, Sasaki A, Yamashita K, Shimizu A, Wakita Y, Kitai S, Kawano J, (2002). Isolation and species distrubition of staphylococci from aniaml and human skin. J Vet Med Sci. 64, 245-250.
 • Orret FA, Shurland SM, (1998). Significance of coagulasenegative staphylococci in urinary tract infections in a developing country. Connecticut Medicine. 62, 199-203. Paik S, Senty L, Das Sankar, Jody C.N, Cindy LM, Todd K, (2005). Identification of Virulence Determinants for Endocarditis in Streptococcus sanguinis by Signature- Tagged Mutagenesis. Infect Immun. 73, 6064-6074.
 • Pappaioanou M, (2003). Veterinary medicine protecting and promoting lhe public’s health and wellbeinq. Preven Vet Med. 1-11.
 • Peer MA, RA Nasir, DK Kakru, BA Fomda, G Bashir, IA Sheikh. Sepsis due to linezolid resistant Staphylococcus cohnii and Staphylococcus kloosii: first reports of linezolid resistance in coagulase negative staphylococci from India. Indian J Med Microbiol, 29, 60-62.
 • Slifko TR, Smith HV, Rose JB, (2000). Emerging parasite zoonoses associated with water and food. Int J Parasitol, 30, 1379-93.
 • Stepanovic S, I. Dakic, S. Djukic, B. Bozuk, M. Svabic- Vlahovic, (2002). Surgical wound infection associated with Staphylococcus sciuri. Scand J Infect Dis. 34, 685-686.
 • Stephanie N, Angeles Argudin M, Fessler AT, Hauschild T, Schwarz S, Butaye P, (2014). The ecological importance of the Staphylococcus sciuri species group as a reservoir for resistance and virulence genes. Vet Mic. 171, 342-356.
 • Stöllberger C, Wechsler-Fördös A, Geppert F, Gulz W, Brownstone E, Nicolakis M, Finsterer J, (2006). Bir immun yeterlilik hastasında lumbar disk protezi yerleştirildikten sonra stafilokok warneri endokarditi. J Infect. 52, 15-18.
 • Tuncer SS, (2008). Norduz ve Karakaş koyunlarında kıl folikülü ile yapağı özellikleri arasındaki ilişkiler. Doktora tezi, YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni ABD, Van.
 • Wallet F, Stuit L, Boulanger E, Roussel-Delvallez M, Dequiedt P, Courcol RJ, (2000). Peritonitis due to Staphylococcus sciuri in a patient on continuous ambulatory peritoneal disease. Scand J Infect Dis. 32, 687-698.
 • Vela J, Hildebrandt K, Metcalfe A, Remp el H, Bittman S, Topp E, Diarra M, (2012). Characterization of Staphylococcus xylosus isolated from broiler chicken barn bioaerosol. Poult Sci. 91, 3003–3012.
 • Yağmur G, İnci M, (2014). Sağlık çalışanlarında Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 12, 31-37.
APA AKGÜL M, Akgul G, YILMAZ Ö, KAHYA DEMİRBİLEK S, ŞINDAK N, GÜNAYDIN A (2018). Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. , 12 - 18.
Chicago AKGÜL Mustafa Barış,Akgul Gülsah,YILMAZ Özge,KAHYA DEMİRBİLEK SERPİL,ŞINDAK Nihat,GÜNAYDIN Ali Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. (2018): 12 - 18.
MLA AKGÜL Mustafa Barış,Akgul Gülsah,YILMAZ Özge,KAHYA DEMİRBİLEK SERPİL,ŞINDAK Nihat,GÜNAYDIN Ali Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. , 2018, ss.12 - 18.
AMA AKGÜL M,Akgul G,YILMAZ Ö,KAHYA DEMİRBİLEK S,ŞINDAK N,GÜNAYDIN A Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. . 2018; 12 - 18.
Vancouver AKGÜL M,Akgul G,YILMAZ Ö,KAHYA DEMİRBİLEK S,ŞINDAK N,GÜNAYDIN A Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. . 2018; 12 - 18.
IEEE AKGÜL M,Akgul G,YILMAZ Ö,KAHYA DEMİRBİLEK S,ŞINDAK N,GÜNAYDIN A "Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi." , ss.12 - 18, 2018.
ISNAD AKGÜL, Mustafa Barış vd. "Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi". (2018), 12-18.
APA AKGÜL M, Akgul G, YILMAZ Ö, KAHYA DEMİRBİLEK S, ŞINDAK N, GÜNAYDIN A (2018). Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 29(1), 12 - 18.
Chicago AKGÜL Mustafa Barış,Akgul Gülsah,YILMAZ Özge,KAHYA DEMİRBİLEK SERPİL,ŞINDAK Nihat,GÜNAYDIN Ali Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 29, no.1 (2018): 12 - 18.
MLA AKGÜL Mustafa Barış,Akgul Gülsah,YILMAZ Özge,KAHYA DEMİRBİLEK SERPİL,ŞINDAK Nihat,GÜNAYDIN Ali Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.29, no.1, 2018, ss.12 - 18.
AMA AKGÜL M,Akgul G,YILMAZ Ö,KAHYA DEMİRBİLEK S,ŞINDAK N,GÜNAYDIN A Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 2018; 29(1): 12 - 18.
Vancouver AKGÜL M,Akgul G,YILMAZ Ö,KAHYA DEMİRBİLEK S,ŞINDAK N,GÜNAYDIN A Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 2018; 29(1): 12 - 18.
IEEE AKGÜL M,Akgul G,YILMAZ Ö,KAHYA DEMİRBİLEK S,ŞINDAK N,GÜNAYDIN A "Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi." Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 29, ss.12 - 18, 2018.
ISNAD AKGÜL, Mustafa Barış vd. "Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi". Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 29/1 (2018), 12-18.