ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 1205 - 1218 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-07-2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzlarıve romantik ilişkilerde sosyal ilgi düzeyleri arasındaki ilişkininincelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, uygun örneklemeyöntemi ile On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerindenulaşılabilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 240 öğrencioluşturmaktadır. Toplam 151 kadın ve 89 erkek üniversite öğrencisininkatıldığı araştırmada yaş ortalaması 20.79’dur. Araştırmada ilişkiseltarama modeli uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarakŞahin, Durak ve Yasak (1994) tarafından geliştirilen 31 maddeden oluşanKişilerarası ilişki tarzları ölçeği ve Kalkan (2009) tarafından geliştirilen 24Adleryen Sosyal İlgi Ölçeği-Romantik İlişki ölçeği kullanılmıştır. Verilerinanalizi SPSS 21 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Pearsonkorelasyon analizi ve Manova tekniklerinin kullanıldığı araştırmadabesleyici tarz ile romantik ilişkilerde sosyal ilgi düzeyi arasında pozitifyönlü bir ilişki bulunmuştur. Ketleyici tarz ile romantik ilişkilerde sosyalilgi düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyete göreerkeklerin ketleyici tarzı kullanmaları kadınlardan anlamlı ölçüde yüksekbulunmuştur. Ancak besleyici tarz ve romantik ilişkilerde sosyal ilgidüzeyinde cinsiyete göre anlamlı fark bulunamamıştır. Ayrıca İlişkidurumuna göre, ilişkisi olan bireylerin romantik ilişkilerde sosyal ilgidüzeyi anlamlı ölçüde yüksek bulunurken; besleyici ve ketleyici tarzdailişki durumuna göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuçlar ilgililiteratür eşliğinde tartışılmış ve bu doğrultuda diğer araştırmacılarayardımcı olabilecek öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri

INVESTIGATION OF THE INTERPERSONAL RELATIONSHIP STYLES AND SOCIAL INTEREST IN ROMANTIC RELATIONSHIPS OF UNIVERSITY STUDENTS

Öz:
The purpose of the study was to examine the relations between interpersonal relations styles and social interest in romantic relations. The sample of the research consists of 240 volunteer students studying at Ondokuz Mayıs University. Respondents were easily accessible and volunteer 151 female and 89 male university students. Their average age is 20,79. Correlational comparative survey method was applied in the study. The scale of the interpersonal relationship styles developed by Şahin, Durak and Yasak (1994) and Adlerian social interest scale- romantic relationship form developed by Kalkan (2009) were used in the study. SPSS Statistics 21.0 software was used for the data analysis. In order to investigate the problem of the study, Pearson Moments Multiple correlation analysis used and significant positive relationship is found between social interest level in romantic relations and nourishing style. On the other hand, there is a significant negative relationship between social interest level in romantic relations and poisoning style. Interpersonal relations styles (nourishing and poisoning) and social interest level scores are analyzed in Manova and significant differences are found between interpersonal relations styles of University students and their social interest levels in romantic relations according to gender. Interpersonal relations styles and social interest level scores are analyzed in Manova and significant differences are found between interpersonal relations styles of university students and their social interest levels in romantic relations according to relationship status. The results were discussed in the relevant literature perspective and the suggestions could be helpful for the other researchers were submitted.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adeyemi, B. A., & Farayola, J. A. (2014). Relationship Between Life Satisfaction, Social Interest and Participation in Extra Curricula Activities among Undergraduates in a Nigeria University. Global Journal of Human-Social Science: A Arts and Humanities-Psychology, 14(4), (sayfa yok).
 • Albayrak, H. (1997). Annelerin kaygı düzeyleri ile çocukların bağımlılık eğilimleri arasındaki ilişkin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ansbacher, H. (1991). The Concept of Social Interest, Individual Psychology, 47, 28-46.
 • Akdur, S.(2014). Kişilik özellikleri ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide kişilerarası ilişki tarzları ve mizah tarzlarının aracı rolü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bener, M. (2011). Dindarlık eş eeçimi ilişkisi. Erişim tarihi: http://ulusaltezmerkezi.com/dindarlik-es-secimi-iliskisi-sdu-ornegi/ 07 Aralık 2016,
 • Bowlby, J. (1958). The nature of the child’s tie to his mother. International Journal of PsychoAnalysis, 39, 1-23.
 • Bubenzer, D.L., Zarski, J.J., & Walter, D.A. (1991). Measuring social interest: a validation study. Individual Psychology, 47, 124-135.
 • Carlson, R. (1971). Sex differences in ego functioning: Exploratory studies of agency and communion. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 37, 267-277.
 • Crandall, J., & Harris, M. (1991). Social Interest, Cooperation and Altruism. Individual Psychology, 47, 115-119.
 • Erginsoy, D. (2010).Üniversite öğrencilerinin toplumsal ilgileri, bilişsel çarpıtmaları ve ilk anıları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ergüner-Tekinalp, B., & Terzi, Ş. (2016). Coping, social interest, and psychological birth order as predictors of resilience in Turkey. Applied Research Quality Life, 11, 509-524.
 • Erözkan, A. (2009). Lise öğrencilerinde kişilerarası ilişki tarzlarının yordayıcıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21, 18-25.
 • Eryılmaz, A. ve Ercan, L. (2010). Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 381-397.
 • Geçtan, E.( 2010).Psikanaliz ve sonrası. (14. Basım) İstanbul: Metis.
 • Gilman, R. (2001). The relationship between life satisfaction, social ınterest and frequncy of extracurricular activites among adolescent students . Journal of Youth and Adolescence, 30, 749-767.
 • Göçener, D.(2010). Üniversite öğrencilerinin güvenli bağlanma düzeyleri ile kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Johnson, P., Smith, A., and Nelson, M. (2003). Predictors of social ınterest in young adults. Journal of Individual Psychology, 59, 281-292.
 • Kalkan, M. (2009). Adlerian social interest scale-romantic relationship form: scale development and psychometric properties. Individual Differences Research, 7, 40-48.
 • Kaplan, H. (1991). Sex differences in social interest. Individual Psychology, 47, 206-209
 • Kesebir ve ark. (2011) Bağlanma ve psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(2), 321-342.
 • Koç B.(2014). Kişilerarası ilişki tarzlarının saldırganlıkla ilişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(4), 160-182
 • Koçyiğit, M.,& Kalkan, M.,(2016) Social interest and future-time orientation in romantic relationships. Journal of Educational Sciences and Psychology, 4(2), 53-57
 • Küçük-Helvacı, F.(2012). Romantik ilişkilerde sorun çözme ve sosyal ilginin aşka ilişkin tutumlarla ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Leak, G. (1991). Two social interest measures and social desirability responses sets. Individual Psychology, 47, 136-140.
 • Leak, G., & Williams, D. (1991). Relationship Between Social Interest and Perceived Family Environment. Individual Psychology, 47, 159-165.
 • Leak, G. K., & Leak, K. C. (2006). Adlerian social interest and positive psychology: A conceptual and empirical integration. Journal of Individual Psychology, 62(3), 207–223.
 • Leggett, D. G., Roberts-Pittman, B., Byczek, S., & Morse, D. T. (2012). Cooperation, conflict and marital satisfaction: Bridging theory, research, and practice. The Journal of Individual Psychology, 68(2), 182-199.
 • Marr, D.J.(2009) Interpersonal communication and Professionel relationship Between Faculty and Adminisrators in higher Education (Unpublished Doctorate Thesis). Sparding University,.Lousville.
 • Meeks, B.S.,Hendrick, S.S.,& Hendrick, C.(1998). Communication, love and relationship satisfaction, .Journal of Social and Presonal Relatinship, 15(6),755-773.
 • Oktay, B. (2010). Aleksitimi: Bağlanma, kendilik algısı, kişilerarası ilişki tarzları ve öfke değişkenleri açısından bir değerlendirme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özaydınlık, Ş.(2014). Evli çiftlerin evlilik uyumu ile kişilik özellikleri ve romantik ilişkilerindeki sosyal ilginin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Rennebohm, S.B.,Seebeck, J. & Thoburn, J.W (2017) Attachment, dyadic adjustment, and social interest: an indirect effects model, The Journal of Individual Psychology, 73(3), 209-223
 • Soyer, M. (2001).Üniversite öğrencilerinin toplumsal ilgi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Soyer, M.(2003).Toplumsal ilgi ölçeğinin uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 21, 29-34.
 • Şahin, N. H., Batıgün A. D. ve Pazvantoğlu, E. A. (2012). Cinsel işlevlerdeki sorunlarda kişilerarası tarz, kendilik algısı ve öfkenin rolü, Türk Psikiyatri Dergisi, 23(1), 18-25.
 • Şahin, N. H., Durak, A. ve Yasak, Y. (1994). Interpersonal style, loneliness and depression. 23rd International Congress of Applied Psychology, l7-22.
 • Taycan, S. ve Kuruoğlu, A.(2013). Evlilik uyumu ile bağlanma stilleri ve mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Türk Psikiyatri Dergisi, 24, 1-10.
 • Watkins, C.E.. (1994). Measuring social interest, Individual Psychology, 50, 69-96.
 • Yavuzer, H. (2002). Anne baba çocuk. (15.baskı). İstanbul: Remzi.
APA TEKİN ÇATAL M, Kalkan M (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. , 1205 - 1218.
Chicago TEKİN ÇATAL Meliha,Kalkan Melek ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. (2018): 1205 - 1218.
MLA TEKİN ÇATAL Meliha,Kalkan Melek ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. , 2018, ss.1205 - 1218.
AMA TEKİN ÇATAL M,Kalkan M ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 1205 - 1218.
Vancouver TEKİN ÇATAL M,Kalkan M ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 1205 - 1218.
IEEE TEKİN ÇATAL M,Kalkan M "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.1205 - 1218, 2018.
ISNAD TEKİN ÇATAL, Meliha - Kalkan, Melek. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". (2018), 1205-1218.
APA TEKİN ÇATAL M, Kalkan M (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(11), 1205 - 1218.
Chicago TEKİN ÇATAL Meliha,Kalkan Melek ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.11 (2018): 1205 - 1218.
MLA TEKİN ÇATAL Meliha,Kalkan Melek ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.11, 2018, ss.1205 - 1218.
AMA TEKİN ÇATAL M,Kalkan M ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(11): 1205 - 1218.
Vancouver TEKİN ÇATAL M,Kalkan M ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(11): 1205 - 1218.
IEEE TEKİN ÇATAL M,Kalkan M "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.1205 - 1218, 2018.
ISNAD TEKİN ÇATAL, Meliha - Kalkan, Melek. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/11 (2018), 1205-1218.