Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 307 - 326 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.13939 İndeks Tarihi: 08-07-2019

YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI

Öz:
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretmenlik programındaöğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin kelime öğrenmestratejileri kullanım sıklıklarını öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenimgörmekte oldukları program ve sınıf düzeyleri gibi değişkenler açısındanincelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, İngilizce ve Almanca öğretmenlik programlarındaöğrenim görmekte olan 363 öğrenci oluşturmaktadır. İngilizceöğretmenliği bölümünden 194 (134 kız, 60 erkek), Almanca öğretmenliğibölümünden ise 169 öğrenci (136 kız, 33 erkek) gönüllü olarak çalışmayakatılmıştır. Araştırmanın verileri Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu(2014)’nun geliştirdiği ölçek yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanınsonuçları, İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olanöğrencilerin cinsiyet değişkenine göre kelime öğrenme stratejilerinikullanma sıklıklarının sadece bilişsel boyutta farklılaştığını ortayakoymuştur. Buna karşın, Almanca öğretmenliği bölümü öğrencilerininstrateji kullanımları cinsiyete göre anlamlı fark göstermemiştir.Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, İngilizce bölümündeki öğrencilerinsınıf düzeyleri ile strateji kullanım sıklıkları arasında bir ilişki yokken,Almanca öğretmenliği öğrencilerinin strateji kullanım sıklıkları ile kelimeöğrenme strateji ölçeğinin tüm boyutları arasında sınıf düzeyleriaçısından istatiksel anlamda önemli bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca,program değişkeni açısından yapılan değerlendirmede Almanca veİngilizce öğretmenlik programları arasında sadece bellek ve telafistratejilerinin kullanım sıklıkları açısından anlamlı farklılıklarbulunmuştur. İlgili literatür ışığında araştırma sonuçları tartışılmış veyabancı dil sınıflarında kelime öğrenme stratejilerinin öğretimine ilişkinönerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

FOREIGN LANGUAGE STUDENTS’ FREQUENCY OF VOCABULARY STRATEGY USE

Öz:
This research aimed to determine language students’ frequency of vocabulary strategy use with regard to various variables such as gender, their education programs, and the years of education. The sample of the current research were 363 university students enrolled in English Language Teaching Department (ELT) and German Language Teaching Department (GLT) at Ondokuz Mayıs University. 194 of the participants were from the ELT program (134 females, 60 males) and 169 of them were from the GLT program (136 females, 33 males). The scale developed by Kocaman and Kızılkaya Cumaoğlu (2014) is used to collect research data. According to research results, females and males in ELT program significanly differ in the use of cognitive strategies. Conversely, gender variable did not affect the vocabulary strategy use of the students in the GLT program. Again, no relation was found between the years of education in the ELT program and the frequency of vocabulary strategy use. However, the findings showed that GLT students’ frequency of vocabulary strategy use varied significantly in every single strategy subdimension in view of their years of education. Furthermore, there existed a meaningful relation between the ELT and GLT students in the frequency of vocabulary strategy use in regard to memory and compensation strategies. Under the framework drawn, the results of the present study were elucidated in the lights of previous research in literature, and major suggestions were set for teaching of vocabulary learning strategies.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmed, M. O. (1989). Vocabulary Learning Strategies. In P. Meara (Ed.), British Studies In Applied Linguistics: Beyond Words (pp. 3-14). London: British Association of Applied Linguistics/Centre for Language Teaching.
 • Altan, Z. M. (2003). Language Learning Strategies and Foreign Language Achievement. Eğitim ve Bilim, 28(129), 25-31.
 • Anderson, N. (2005). L2 Learning Strategies. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associate
 • Ansarı, M, Vahdany, F., & Sabourı, N, B. (2016). The Relationship Between The Use Of Vocabulary Learning Strategies And Gender Of Iranian EFL Learners. International Journal of Research and English Language Teaching, 4(1), 88-100.
 • Arjomand, M., & Sharıfıfar, M. (2011). The Most And Least Frequently Used Vocabulary Learning Strategies Among Iranian EFL Freshman Students And Its Relationship To Gender. Iranian EFL Journal, 7(1), 90-100.
 • Askar, W.A. (2013). A Survey On The Use Of Vocabulary Learnıng Strategıes by ELT and ELL students of Duhok University In Northern Iraq. Unpublished MA Thesis, Near East University, Graduate School of Education Sciences, Nicosia.
 • Baldoumı, K. (2016). The Employment Of Vocabulary Learning Strategies By Young Greek Learners Of English: Differences In Relation To Gender And Grade Konstantina Baldoumi Selected Papers of the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 21), 504-515.
 • Behbahanı, A. R. (2016). A Survey Of University Students’ Knowledge Of Vocabulary Learning Strategies And İnfluential Factors In Middle East. Journal of Language Teaching and Research, 7(4), 646-654. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0704.03
 • Biçer, N., Polatcan, F. (2014). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (29), 811-828.
 • Burman, D. D. (1993). Gender Differences In Language Abilities Evidence From Brain Imaging. New York: Cassell.
 • Cameron, L. (2001). Teaching Languages To Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Catalan, R. M. J. (2003). Sex Differences In L2 Vocabulary Learning Strategies. International Journal of Applied Linguistics, 13 (1), 54-77.
 • Çelik, S., Toptaş, V. (2010). Vocabulary Learning Strategy Use Of Turkish EFL Learners. Procedia Social and Behavioral Sciences, 3, 62-71.
 • Çelikkaya, Ş. (2012). Almanca Öğretmeni Adaylarının Sözcük Öğreniminde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 71-76.
 • Chamot, A., Keatley, C., Melonı, C., Gonglewskı, M., & Bartoshesky, A. (2010). Developing Autonomy In Language Learners. In C. F. A. Linguistics (Eds.). Washington, DC: National Capital Language Resource Center.
 • Coady, J., & Huckın, T. (1997). Second Language Vocabulary Acquisition: A Rationale For Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cohen, A. (1996). A Synthesis Of Approaches To Assessing Language Learning Strategies. In R. Oxford (Eds.), Language Learning Strategies Around The World: Cross Cultural Perspective. Hawaii: University of Hawaii Press.
 • Decarrıco, J. S. (2001). Vocabulary Learning And Teaching. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English As A Second Or Foreign Language (3rd ed.) (pp. 285-299). Boston: Heinle & Heinle.
 • Fatemeh, M. D. A. (2009). English Vocabulary Learning Strategies Manipulated By The Students Of Azad University. A Gender-Oriented Study. http://www.languageinindia/may2009/
 • Fazelı, S. H. (2012). The Exploring Nature Of Methodology In The Current Studies Of Language Learning Strategies (Llss) With Focus On Strategy Inventory For Language Learning (SILL) of Rebecca L. Oxford. Journal of Language Teaching and Research, 3(3), 500- 507.
 • Gass, S. (1988). Second Language Vocabulary Acquisition. Annual Review of Applied Linguistics, 9, 92-106.
 • Ghazal, L. (2010) Learning Vocabulary İn EFL Contexts Through Vocabulary Learning Strategies. Novitas-Royal, 1(2), 84-91.
 • Grıffıths, C. (2007). Language Learning Strategies: Students’ And Teachers’ Perceptions. ELT Journal, 61(2), doi:10.1093/elt/ccm001
 • Gu, P. Y. (1994). Vocabulary Learning Strategies Of Good And Poor Chinese EFL Learners. Paper presented at TESOL 94, Baltimore. (ERIC Document Reproduction Service No. ED370 11)
 • Gu, P.Y., & JOHNSON, R. K. (1996). Vocabulary Learning Strategies And Language Learning outcomes. Language Learning, 46(4), 643-679.
 • Gu, Y. (2002). Gender, Academic Major, And Vocabulary Learning Strategies Of Chinese EFL Learners. RELC Journal, 33(1), 35-54.
 • Gündüz, Y., Genç, H. N. (2017). Dil Becerilerini Geliştirmenin Önündeki Engeller Ve Bu Engelleri Aşma Yolları. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5,(2), 339-356. 10.18298/ijlet.1756
 • Harmer, J. (1991). The Practice Of English Language Teaching. London: Longman.
 • Hassanzadeh, M., & Khatıb, M. (2011). Vocabulary Learning Strategies Of Iranian Upper- Intermediate EFL Learners. Journal of International Education Studies, 4(2), 144-152.
 • Hatch, E. (1983). Psycholinguistics: A Second Language Perspective, Rowley, MA: Newbury House.
 • Hedge, T. (2000). Teaching And Learning İn The Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • Hong-Nam, K., & Leavell, A. (2007). A Comparative Study Of Language Learning Strategy Use In An EFL Context: Monolingual Korean And Bilingual Korean-Chinese University Students. Asia Pacific Education Review, 8(1), 71-78.
 • Hunt, A., & Beglar, D. (2002). Current Research And Practice In Teaching Vocabulary. In J. C. Richards & W. A. Renandya (Eds.), Methodology In Language Teaching: An Anthology Of Current Practice, (pp. 254-266), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Intaraprasert, C. (2005). A Preliminary Investigation Of Vocabulary Learning Strategies Employed By EST Students. Suranaree Journal of Science and Technology, 12(2), 163-171.
 • Jones, R. (2006). Vocabulary Learning Strategy Use Among Tertiary Students In The United Arab Emirates. Perspective, 14(1), 4-8.
 • Kalajahı, S., & Pourshahıan, B. (2012). Vocabulary Learning Strategies And Vocabulary Size Of ELT Students At EMU In Northern Cyprus. English Language Teaching, 5(4), 138-149.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Khatıb, M., & Hassandeh, M. (2011). Vocabulary Learning Strategies Of Iranian Upper-Intermediate EFL Learners. International Education Studies. 4(2), 144-152.
 • Kıtajıma, R. (2001). The Effect Of İnstructional Conditions On Students’ Vocabulary Retention. Foreign Language Annals, 34 (5), 482.
 • Kocaman, O., Kızılkaya Cumaoğlu, G. (2014). Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 293-303.
 • Krashen, S. D. (1989). We Acquire Vocabulary And Spelling By Reading: Additional Evidence For The Input Hypothesis. The Modern Language Journal. 73,.440-464.
 • Lee, H. W. (1994). Investigating The Factors Affecting The Use Of Foreign Language Learning And Comparing The Strategy Use Of EFL And ESL Students, English Teaching, 48, 51-66.
 • Lewıs, M. (1993). The Lexical Approach: The State Of ELT And A Way Forward. Hove: Language Teaching.
 • Memiş, M. R., Erdem M. D. (2013). Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri Ve Eleştiriler, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8/9 Summer 2013, p. 297-318, ISSN: 1308- 2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.5089, ANKARA- TURKEY
 • Manuelı, N. N. (2017). Evaluating Vocabulary Learning Strategies (VLS): Gender Differences, The Most And Least Used (VLS) Among Angolan EFL Students At The Faculty Of Arts (Luanda, Angola). International Journal of Scientific Research in Education, 10(5), 483- 504.
 • Marttınen, M. (2008). Vocabulary Learning Strategies Used By Upper Secondary School Students Studying English As A Second Language. Unpublished Master Thesis. Finland: University Of Jyvaskyla.
 • Mcdonough, S. (1995). Strategy And Skill In Learning A Foreign Language. London: Edward Arnold.
 • Natıon, P. (1990). Teaching And Learning Vocabulary. Boston: Heinle & Heinle.
 • Natıon, P. (2001). Learning Vocabulary İn Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Natıon, P. (2003). Teaching And Learning Vocabulary. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
 • Nıkolovska, A. (2011). Gender And Vocabulary Learning In EFL: A Case Study From Macedonia. Belgrade BELLS, 87-109.
 • Nosıdlak, K.. M. (2013). Vocabulary Learning Strategies Of The Advanced Students. Journal of Language Teaching and Research, 4(4), 655-661.
 • Nunan, D. (1999). Second Language Teaching And Learning. New York: Heinle & Heinle.
 • Nyıkos, M., & Fan, M. (2007). A Review Of Research On Vocabulary Learning Strategies. In A. Cohen & E. Macaro (Eds.), Language Learner Strategies: 30 Years Of Research And Practice (pp. 251–273). Oxford: Oxford University Press.
 • Oflaz, A. (2015). Geleneksel Ve Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinde Almanca Kelime Öğretimi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/3 Winter 2015, p. 695-712, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7941, ANKARA-TURKEY
 • O'Malley, J. M., Chamot, A.U., Stewner-Manzares, G., Kupper, L., & Russo, R.P. (1985). Learning Strategies Used By Beginning And Intermediate ESL Students. Language Learning 35(1), 21-46.
 • O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning Strategies In Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House.
 • Oxford, R. L. (1996). Language Learning Strategies Around The World: Crosscultural Perspectives. Honolulu: University of Hawaii Press.
 • Oxford, R. (2003). Language Learning Styles And Strategies: An Overview. Proceedings Of GALA (Generative Approaches to Language Acquisition) Conference, 1-25.
 • Peacock, M., & HO, B. (2003). Student Language Learning Strategies Across Eight Disciplines. International Journal of Applied Linguistics, 13(2),
 • Polıtzer, R. L. (1983). An Exploratory Study Of Self Reported Language Learning Behaviours And Their Retention To Achievement. Studies in Second Language Acquisition, 6 (1), 54-63.
 • Pourshahıan, B., Azarfam, A. Y., & Kalajahı, S. A. R. (2012). Does Applying Vocabulary Learning Strategies Vary Based On Gender? The Case Of Turkish EFL Learners. Research on Humanities and Social Sciences, 2(4), 1-11.
 • Rıchards, J. C. (1976). The Role Of Vocabulary Teaching. TESOL Quarterly, 10 (1), 77-89.
 • Rubın, J. (1975). What The Good Language Learners Can Teach Us. TESOL Quarterly, 9(1), 41-51.
 • Ruutmets, K. (2005). Vocabulary Learning Strategies In Studying English As A Foreign Language.MA thesis. http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/mag/2005/b17557100/ruutmets.pdf
 • Schmıtt, N. (1997). Vocabulary Learning Strategies. In N. Schmitt And M. Mccarthy (Eds.), Vocabulary: Description, Acquisition And Pedagogy (pp. 77-85). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schmıtt, N. (2000). Vocabulary In Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Seddıgh, F., & Shokrpour, N. (2012). Vocabulary Learning Strategies Of Medical Students At Shiraz University Of Medical Sciences. English Language Teaching, 5(2), 160- 166.
 • Seffar, S. (2014). An Exploratory Study Of Vocabulary Learning Strategies Of Moroccan University Students. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 4(2), 38-45.
 • Şener, S. (2015). Vocabulary Learning Strategy Preferences And Vocabulary Size Of Preservice English Teachers. International Journal of Educational Researchers, 6(3), 15-30.
 • Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersinde Kullandıkları Kelime Öğrenme Stratejileri. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Staehr, L. S. (2008). Vocabulary Size And The Skills Of Listening, Reading And Writing. The Language Learning Journal, 36(2), 139-152, DOI: 10.1080/09571730802389975
 • Stoffer, I. (1995). University Foreign Language Students’ Choice Of Vocabulary Learning Strategies As Related To Individual Difference Variables. University of Alabama: Unpublished PhD Dissertation.
 • Tok, H. (2007). Öğretmen Adayların Kullandıkları Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 191-197.
 • Ur, P. (1996). A Course In Language Teaching: Practice And Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Waldvogel, D. A. (2013). The Relationships Between Vocabulary Learning Strategies And Vocabulary Size Among Adult Spanish Foreign Language Learners. Journal of Language Teaching and Research, 4(2), 209-219.
 • Weı, N. (2016). Gender Differences In The Use Of English Vocabulary Learning Strategies İn Chinese Senior High Schools. Studies in Literature and Language, 12(4), 58-62 DOI:10.3968/8225
 • Yaprak, Z., Hayta, F., Yaprak, I. H. (2013). A Contrast Analysis Of Language Learning And Vocabulary Learning Strategies Used By German Language And English Language Learners. E-Journal of New World Sciences Academy, 8,(4), 349- 362.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.4.4C0173
 • Zhang, B. (2009). FL Vocabulary Learning Of Undergraduate English Majors In Western China: Perspective, Strategy Use And Vocabulary Size. Canadian Center of Science and Education, 2(3), 178-185.
APA BÜYÜKAHISKA D, ÇEBİ KOZALLIK R (2018). YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. , 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
Chicago BÜYÜKAHISKA DİLEK,ÇEBİ KOZALLIK Rüveyda H. YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. (2018): 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
MLA BÜYÜKAHISKA DİLEK,ÇEBİ KOZALLIK Rüveyda H. YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. , 2018, ss.307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
AMA BÜYÜKAHISKA D,ÇEBİ KOZALLIK R YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. . 2018; 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
Vancouver BÜYÜKAHISKA D,ÇEBİ KOZALLIK R YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. . 2018; 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
IEEE BÜYÜKAHISKA D,ÇEBİ KOZALLIK R "YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI." , ss.307 - 326, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13939
ISNAD BÜYÜKAHISKA, DİLEK - ÇEBİ KOZALLIK, Rüveyda H.. "YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI". (2018), 307-326. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13939
APA BÜYÜKAHISKA D, ÇEBİ KOZALLIK R (2018). YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
Chicago BÜYÜKAHISKA DİLEK,ÇEBİ KOZALLIK Rüveyda H. YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.19 (2018): 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
MLA BÜYÜKAHISKA DİLEK,ÇEBİ KOZALLIK Rüveyda H. YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.19, 2018, ss.307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
AMA BÜYÜKAHISKA D,ÇEBİ KOZALLIK R YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
Vancouver BÜYÜKAHISKA D,ÇEBİ KOZALLIK R YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 307 - 326. 10.7827/TurkishStudies.13939
IEEE BÜYÜKAHISKA D,ÇEBİ KOZALLIK R "YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.307 - 326, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13939
ISNAD BÜYÜKAHISKA, DİLEK - ÇEBİ KOZALLIK, Rüveyda H.. "YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIM SIKLIKLARI". Turkish Studies (Elektronik) 13/19 (2018), 307-326. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13939