Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 395 - 403 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14456 İndeks Tarihi: 12-07-2019

SPORCULARDA DAMGALAMA

Öz:
Bu çalışma sporcuların damgalama düzeylerini belirlemek üzereyapılmıştır.Araştırma Samsun ilinde Yaşar Doğu Spor BilimleriFakültesi’nde ulusal düzeyde aktif olarak spor yapan 24 boksör, 21yüzücü, 22 milli takım güreşçisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi EğitimFakültesi’nde öğrenim gören sedanter 21 birey olmak üzere toplam 88katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan sporcu vesedanterlere Yaman ve Güngör (2013) tarafından geçerlilik güvenirlilikçalışması yapılmış olan Damgalama (Stigma) Ölçeği uygulanmıştır.İstatistiksel işlemlerde tek yönlü Anova ve LSD testleri kullanılmıştır.Damgalama puanları milli güreşçilerde 46,18 puan, yüzücülerde56,48 puan, boksörlerde 59,79 puan ve sedanterlerde 58,76 puanolarak bulunmuştur. Test sonucunda milli güreşçilerin sedanterler,boksör ve yüzücülerden daha düşük puana sahip olduklarıbulunmuştur (p<0,001). Milli sporcular hem antrenmanlarında hem demüsabakalarda gösterdikleri mücadelelerle psikolojik dirençlerinigeliştirirler. Milli sporcular mücadeleler sırasında farklı kültür vemilletlerden sporcular ile karşılaştıkları için kazanma ve kaybetme ileavantajlı-dezavantajlı durumları birlikte yaşayabildikleri, fairplayolgusuna sahip çıkmaları gerektiğini tecrübe ettiklerinden ve buyaşanmışlıkları ile empati geliştirdikleri ve ayrımcılık, dışlama,etiketleme, önyargı gibi damgalama davranışlarından uzaklaştıklarınısöyleyebiliriz.Sonuç: Sporcular ve sedanterlerin damgalama puanları düşükolmakla beraber milli güreşçilerin daha düşük olduğu bulunmuştur. Sporcuların damgalama puanlarının düşürülmesi ve olumlu kişiliközelliklerinin artırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde kamplara vemüsabakalar katılımlarının artırılması veya milli olma imkanlarınınonlara sunulması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

STIGMA AMONG ATHLETES

Öz:
This study was conducted to determine the stamping levels of the athletes. The study was carried out with a total of 88 participants, including 24 boxers, 21 swimmers, 22 national team wrestlers and 21 sedentary students studying at the Ondokuz Mayıs University Faculty of Education. Stamping (Stigma) Scale (2013) completed by Yaman and Güngör as approved of its validity and reliability was applied to the athletes and sedenteries participating in the research. The scale is 5- point Likert-type and there is no reverse scoring item. The highest point may be conducted from the score is 22 while the lowest score is 10. Before the start of analyzing with the conducted data through normality hypothesis (Kolmogorov-Smirnov) as the data were in accordance with normal distribution (p>0,05), it was conducted to apply a parametric test. ANOVA was used for comparison of groups and Tukey multiple comparison test was used to determine the difference. As a result of the test, it was found that national wrestlers had lower scores than sedentary, boxer and swimmers (p <0.001).Consequently, national athletes develop their psychological resistance through their struggles both in their training and competitions. Therefore, during these struggles, we can say that they experience win-loss and advantageous- disadvantaged situations together because of facing with athletes from different cultures and nations, they also experience that they need to make a claim of the phenomenon of fair play. As well as the empathy developing through these experiences, we may say that they move away from stigmatization behaviors such as discrimination, exclusion, labeling and prejudice. Ultimately, being aware of and experiencing can prevent stigma.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arslan, H., Konuk Şener, D. (2009). Stigma, Spiritüalite ve Konfor Kavramlarının Meleis’in Kavram Geliştirme Sürecine Göre İrdelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2(1): 51-52.
 • Clark, R., Anderson, N.B., Clark, V.R., Williams, D.R. (1999). Racism as a Stressor for African Americans: A biyopsychosocial Model. American Psychologist. 54: 805-816.
 • Corrigan, P.W., Larson, J., Sells, M., Niessen, N., Watson, A.C. (2007). Will Filmed Presentations of Education and Contact Diminish Mental Illness Stigma? Community Mental Health Journal. 43(2): 171–181.
 • Corrigan, P.W., Penn, DL. (1999). Lessons from Social Psychology on Discrediting Psychiatric Stigma. American Psychologist. 54(9): 765–776.
 • Corrigan, P.W., Morris, S.B., Michaels, P.J., Rafacz, J.D., Rusch, N. (2012). Challenging the Public Stigma of Mental Illness: A meta-analysis of Outcome Studies. Psychiatric Services. 63(10): 963–973.
 • Crocker, J., Major, B., Steele, C. (1998). Social Stigma. In Handbook of Social Psychology. S. Fiske., D. Gilbert., G. Lindzey (eds.) Vol. 2, pp. 504–53. Boston, MA: McGraw-Hill.
 • Çam, O., Bilge, A. (2007). Ruh Hastalığına Yönelik İnanç ve Tutumlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 8: 215-223.
 • Çetinkaya, G., İmamoğlu, G. (2018). Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin Farklı Değişkenlere Göre Araştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 59, sh.719-725
 • Erkal, N. (1992). Sosyolojik Açıdan Spor. Kutsun Matbaa ve Reklamcılık Merkezi, İstanbul.
 • Ermiş E., Ermiş A., İmamaoğlu O. (2018). Erişkinlik Aşamasında Öğrencilerde Spor Ve Çoklu Zeka İlişkisi, Turkish Studies Social Sciences, Volume 13/18, p. 589-598, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14093
 • Frost, D.M. (2011). Social Stigma and its Consequences for the Socially Stigmatized. Social and Personality Psychology Compass. 5(11): 824-839
 • Gray, A.J. (2002). Stigma in Psychiatry. Royal Society of Medicine. 95(2): 72-79
 • İnal, A.N. (2003). Beden Eğitimi ve Spor Bilimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • İmamoğlu, G. (2017). Resim Eğitimi ve Temel Eğitim Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. İdil, 6 (37), s.1-20.
 • İmamoğlu, G., Demirtaş, Ö. (2017a). Spor, Sanat ve Din Eğitiminin Vücut İmajı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, The 9th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS-2017),Çorum, sh.84
 • İmamoğlu, G., Demirtaş, Ö. (2017b). Investigation of Students' Views Who Receive Art and Religious Training about Body Image, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), Volume 3 (Special Issue), pp.476-483
 • Koca F., İmamoğlu, G., İmamoğlu, O., (2018). Lise Öğrencilerin Spor Durumu ve Cinsiyete Göre Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science, Yıl:6, Sayı: 80, s. 31-42
 • Major, B., O’Brien, L. T. (2005). The Social Psychology of Stigma. Annual Review of Psychology. 56: 393-421.
 • Oran, N.T., Şenuzun, F. (2008). Toplumda Kırılması Gereken Bir Zincir: HIV/AIDS Stigması ve Baş Etme Stratejileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. (5)1: 1-16.
 • Perrin, E. C. (2002). Sexual Orientation in Child and Adolescent Health Care. New York: Kluwer Academic/Plenum Publisher.
 • Peterson, G. (2005). HIV and AIDS: The Challenge and the Contex Conceptualizing Stigma. A Report of a Theological Workshop Focusuing on HIV and AIDS Related Stigma. Windhoek, Namibia: UNAIDS.
 • Rusch, L.C., Kanter, J.W., Angelone, A.F., Ridley, R.C. (2008). The Impact of in Our Own Voice on Stigma. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. 11(4): 373–389.
 • Soygüden, A., Gül, M. (2014). Uluslararası Düzeyde Başarılı Olmuş Güreşçilerin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Yasar Doğu Örneği. Atatürk Üniversitesi. 16(1): 63-75.
 • Soygür, H., Özalp, D.E. (2005). Şizofreni ve Damgalanma Sorunu. Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Dergisi, 1(12): 74-80.
 • Şener, O.A. (2018). Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı ve Sürekli Kaygı,
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:2 Sayı:2, sh.9-17
 • Taşkın, E.O. (2004). Stigma. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi. 12(Ek 3): 5-13.
 • Taşkın, E.O. (2007). Stigma Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar ve Damgalama. Meta Basım Matbaacılık. (1.Basım). İzmir. 73-114.
 • Watson, A.C., Otey, E., Westbrook, A.L., Gardner, A.L., Lamb, T.A., Corrigan, P.W. (2004). Changing Middle Schoolers’ Attitudes About Mental Illness Through Education. Schizophrenia Bulletin. 30(3): 563–572.
 • Yamak, B. İmamoğlu, O., İslamoğlu, İ., Çebi, M. (2018). The Effects of Exercise on Body Posture, Turkish Studies Social Sciences, Volume 13/18, p. 1377-1388, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13911.
 • Yamak, B., İmamoğlu, O., Çebi, M. (2016). Adölesanların Fiziksel Uygunluk Seviyelerinin Vücut İmajı, Benlik Tasarımı ve Stres Düzeyine Etkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 191-201
 • Yaman, E. ve Güngör, H. (2013). Damgalama (Stigma) Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 251-270.
 • Yamaner, F., İmamoğlu, G. (2018). Sport Performance Colors Power and Effect, Turkish Studies, Volume 13/15, Spring 2018, p. 509-520, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13602
APA ÇEBİ M, ELIOZ M, AKBUGA E (2018). SPORCULARDA DAMGALAMA. , 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
Chicago ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,AKBUGA Ekrem SPORCULARDA DAMGALAMA. (2018): 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
MLA ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,AKBUGA Ekrem SPORCULARDA DAMGALAMA. , 2018, ss.395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
AMA ÇEBİ M,ELIOZ M,AKBUGA E SPORCULARDA DAMGALAMA. . 2018; 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
Vancouver ÇEBİ M,ELIOZ M,AKBUGA E SPORCULARDA DAMGALAMA. . 2018; 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
IEEE ÇEBİ M,ELIOZ M,AKBUGA E "SPORCULARDA DAMGALAMA." , ss.395 - 403, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14456
ISNAD ÇEBİ, MEHMET vd. "SPORCULARDA DAMGALAMA". (2018), 395-403. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14456
APA ÇEBİ M, ELIOZ M, AKBUGA E (2018). SPORCULARDA DAMGALAMA. Turkish Studies (Elektronik), 13(26), 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
Chicago ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,AKBUGA Ekrem SPORCULARDA DAMGALAMA. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.26 (2018): 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
MLA ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,AKBUGA Ekrem SPORCULARDA DAMGALAMA. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.26, 2018, ss.395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
AMA ÇEBİ M,ELIOZ M,AKBUGA E SPORCULARDA DAMGALAMA. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
Vancouver ÇEBİ M,ELIOZ M,AKBUGA E SPORCULARDA DAMGALAMA. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 395 - 403. 10.7827/TurkishStudies.14456
IEEE ÇEBİ M,ELIOZ M,AKBUGA E "SPORCULARDA DAMGALAMA." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.395 - 403, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14456
ISNAD ÇEBİ, MEHMET vd. "SPORCULARDA DAMGALAMA". Turkish Studies (Elektronik) 13/26 (2018), 395-403. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14456