Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 345 - 359 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2018.313 İndeks Tarihi: 05-11-2019

Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü

Öz:
Araştırmada, çalışanların iş ve günlük yaşamlarının önemli bir unsuru olan iş-yaşam kalitesinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Kırklareli illerindeki otel işletmelerinde istihdam edilen 398 çalışana yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmada öncelikle iş yaşam kalitesi ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. Daha sonra iş-yaşam kalitesi boyutlarının çalışanların duygusal bağlılık düzeyleri üzerindeki etkisinin test edilmesi amacıyla yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda üst düzey ihtiyaçlardan oluşan sosyal, estetik, kendini gerçekleştirme, bilgi, saygınlık boyutlarının örgütsel bağlılığı öncelikli olarak etkilediği belirlenmiş, bu ihtiyaçların yanı sıra sağlık ve güvenlik ihtiyaçları ile ekonomik ve aile ihtiyaçlarından oluşan alt düzey ihtiyaçların da örgütsel bağlılığı artırdığı tespit edilmiştir. Örgüt içinde çalışanların başta sosyal, estetik ve kendini gerçekleştirme arzuları olmak üzere üst ve alt düzey ihtiyaçlarının karşılanması ile işe olan bağlılıklarının güçlendirilebileceği ön görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Sosyal Çalışma İşletme Ziraat Mühendisliği İşletme Finans

The Role of Quality of Work-Life in Strengthening the Organizational Commitment of Hotel Employees

Öz:
This research aimed to determine the impact of the quality of work life on employees’ organizational commitment. For this purpose, 398 employees who works in hotel establishments in İstanbul, Kırklareli and İzmir provinces were surveyed via questionnaire form face to face. The scale of perceptions of quality of work life was utilized to validate the measurement instruments used in the study. After that structural equation modeling has been carried out to test the effects of the dimensions of quality of work life on emotional commitment levels of employees. In conclusion, it was determined that higher order needs (social, aesthetic, self-realization, knowledge and esteem needs) that defines the quality of work life significantly and positively affect employees’ organizational commitment. It was determined that lower order needs (economic and family needs, health and safety needs) significantly increases the organizational commitment. It is foreseen that the employees' commitment to their hotel establishments can be strengthened by meeting their upper and lower level needs that define their quality of work life, especially the social, aesthetic and self-fulfilling desires of the employees in the organization.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Sosyal Çalışma İşletme Ziraat Mühendisliği İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abay, M. (2004). Otel işletmelerinde çalışan personelin motivasyon sorunlarına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Allen, N. J., ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
 • Almalki, M. J., FitzGerald, G., ve Clark, M. (2012). The relationship between quality of work life and turnover intention of primary health care nurses in Saudi Arabia. BMC Health Services Research, 12(1), 314.
 • Al-Qutop, M. A. Y., ve Harrim, H. (2011). Quality of worklife human well-being linkage: Integrated conceptual framework. International Journal of Business and Management, 6(8), 193.
 • Avcı, N., ve Küçükusta, D. (2009). Konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1), 33-44.
 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel stratejilerin temeli: Örgütsel bağlılık. Kavram, kuram, sebep ve sonuçlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Barutçu, A. S. (2017). Çalışanların algıladıkları iş-yaşam kalitesinin işten ayrılma niyetleri üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Bolat, O. İ., ve Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi.
 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75-94.
 • Brewer, A. M. (1996). Developing Commitment Between Managers and Employees. Journal of Managerial Psychology, 11(4), 24-34.
 • Charles, K. R., ve Marshall, L. H. (1992). Motivational Preferences of Caribbean Hotel Workers: An Exploratory Study. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 4(3), 25-29.
 • Çakır, O., ve Akoğlan Kozak, M. (2017). Designing an effective organizational employee motivation system based on ABCD model for hotel establishments. Tourism and Hospitality Management, 23(1), 69-86.
 • Efraty, D., ve Sirgy, M. J. (1990). The effects of quality of working life (QWL) on employee behavioral responses. Social Indicators Research, 22(1), 31-47.
 • Ertan, H. (2008). Örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişki: Antalya'da beş yıldızlı otel işletmelerinde bir inceleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon.
 • Güçlü, H. (2006). Turizm sektöründe durumsal faktörlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., ve Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis. United States of America: Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. A Global Perspective. Seventh Edition. Pearson, New Jersey.
 • Hart, P. M. (1994). Teacher quality of work life: Integrating work experiences, psychological distress and morale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 67(2), 109-132.
 • Hsu, M. Y., ve Kernohan, G. (2006). Dimensions of hospital nurses’ quality of working life. Journal of Advanced Nursing, 54(1), 120-131.
 • Judge, T. A., & Klinger, R. (2008). Job satisfaction: Subjective well-being at work. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 393-413). New York, NY, US: Guilford Press.
 • Kaş, L. (2012). Herzberg’in içsel ve dışsal motivasyon etmenleri ile işgörenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Belek’teki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Khorsandi, M., Jahani, F., Rafiei, M., ve Farazi, A. (2010). Health-related quality of life in staff and hospital personnel of Arak University of Medical Sciences in 2009. Arak Medical University Journal, 13(1), 40-48.
 • Koonmee, K., Singhapakdi, A., Virakul, B., ve Lee, D. J. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research, 63(1), 20-26.
 • Lee, D. J., Singhapakdi, A., ve Sirgy, M. J. (2007). Further validation of a need-based quality-of-work-life (QWL) measure: Evidence from marketing practitioners. Applied Research in Quality of Life, 2(4), 273-287.
 • Lemons, M. A., ve Jones, C. A. (2001). Procedural justice in promotion decisions: Using perceptions of fairness to build employee commitment. Journal of Managerial Psychology, 16(4): 268-280.
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction, in M. D. Dunnette (ed.), Hand book of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand-McNally, 1279–1349.
 • Martel, J. P., ve Dupuis, G. (2006). Quality of work life: Theoretical and methodological problems, and presentation of a new model and measuring instrument. Social Indicators Research, 77(2), 333-368.
 • McDonald, R. P., ve Ho, M. H. R. (2002). Principles and practice in reporting structural equation analyses. Psychological Methods, 7(1), 64.
 • Meyer, John P., ve Natalie J. Allen. (1991). A three-components conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Mowday, R. T., Steers, R. M., ve Porter, L.W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behaviour, 14, 224-247.
 • Simons, T., ve Enz, C. A. (1995). Human resources: Motivating hotel employees: Beyond the carrot and stick. Cornell Hotel and Administration Quarterly. 36(1), 20-27.
 • Sirgy, M. J., Efraty, D., Siegel, P., ve Lee, D. J. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social Indicators Research, 55(3), 241-302.
 • Siu, V., Tsang, N., ve Wong, S. (1997). What motivates Hong Kong’s hotel employees? Cornell Hotel & Administration Quarterly. 38(5), 44-49.
 • Staats, S., Colbert, B., ve Partlo, C. (1995). Uplifts, hassles, and quality of life in older workers. New Dimensions Of Marketing/Quality-Of-Life Research, 117-136.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn ve Bacon/Pearson Education.
 • Taşpınar, F. (2006). Motivasyon araçlarının işgören motivasyonu üzerindeki etkisi: Afyonkarahisar ilindeki termal otel işletmelerinde bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Vagharseyyedin, S. A., Vanaki, Z., ve Mohammadi, E. (2010). The nature nursing quality of work life: an integrative review of literature. Western Journal of Nursing Research, 33(6), 786-804.
 • Walton, R. E. (1973). Quality of working life: what is it. Sloan Management Review, 15(1), 11-21.
 • Wrzesniewski, A. (2003). Finding positive meaning in work in K. Cameron and J. Dutton (ed., Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline (pp. 296-308), Berrett-Kohler Publishers 296-308.
 • Yavari, U., Amir Tash, A., ve Tondnevis, F. (2009). Compare the quality of working life and its subscales in the faculty of physical education colleges and public universities. Journal of Movement and Exercise Science, 7(1), 99-109.
APA ÇAKIR O, Doğantan E, BAYAR E (2018). Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. , 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
Chicago ÇAKIR ONUR,Doğantan Ece,BAYAR Efsane Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. (2018): 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
MLA ÇAKIR ONUR,Doğantan Ece,BAYAR Efsane Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. , 2018, ss.345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
AMA ÇAKIR O,Doğantan E,BAYAR E Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. . 2018; 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
Vancouver ÇAKIR O,Doğantan E,BAYAR E Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. . 2018; 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
IEEE ÇAKIR O,Doğantan E,BAYAR E "Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü." , ss.345 - 359, 2018. 10.21325/jotags.2018.313
ISNAD ÇAKIR, ONUR vd. "Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü". (2018), 345-359. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.313
APA ÇAKIR O, Doğantan E, BAYAR E (2018). Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
Chicago ÇAKIR ONUR,Doğantan Ece,BAYAR Efsane Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6, no.4 (2018): 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
MLA ÇAKIR ONUR,Doğantan Ece,BAYAR Efsane Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.4, 2018, ss.345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
AMA ÇAKIR O,Doğantan E,BAYAR E Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(4): 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
Vancouver ÇAKIR O,Doğantan E,BAYAR E Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(4): 345 - 359. 10.21325/jotags.2018.313
IEEE ÇAKIR O,Doğantan E,BAYAR E "Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6, ss.345 - 359, 2018. 10.21325/jotags.2018.313
ISNAD ÇAKIR, ONUR vd. "Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/4 (2018), 345-359. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.313