Yıl: 2009 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 33 - 44 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki

Öz:
Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenmenin, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çeşme’de faaliyet gösteren 5 adet beş yıldızlı otel araştırmaya dahil edilmiştir. Alan araştırması kapsamında, literatürden elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan yapılandırılmış anket tekniği kullanılmış, elde edilen veriler SPSS 13.0 (Statistical Program for Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış, ardından çalışmanın hipotezleri regresyon ve korelasyon analizleri ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, konaklama işletmelerinde öğrenmenin üç boyutu birbirleri ile ilişkilidir, örgütsel öğrenme ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü, örgütsel öğrenme ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır.
Anahtar Kelime: işten ayrılma niyeti konaklama işletmeleri örgütsel bağlılık örgütsel öğrenme

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akıncı, Z. (2006). Örgütsel Bağlılığın İsteğe Bağlı İşgücü Devir Hızı ve İş Tatmini Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. SOİD, 3 (2):26-33.
 • Aksu, A. ve Ehtiyar, R. (2007). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Antal, A. B. ve Sobczak, A. (2004). Beyond CSR: Organisational Learning for Global Responsibility, Journal of General Management, 30 (2),Winter: 77-98.
 • Argris, C. (1996). On Organizational Learning, Oxford, Uk, Blackwell.
 • Avcı, U. (2005). “İşletmelerde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2006). Kuruma Bağlılık. Editör:Aktan, C:C. Kurumsal Kültür, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Araştırmalar Dergisi No:3 Ankara: 121-140.
 • Bayraktaroğlu, S. ve Kutanis, R.O. (2003). Transforming Hotels into Learning Organisations: A New Strategy for Going Global. Tourism Management, 24(2): 149-154.
 • Becker, H.S. (1960). Notes on The Concept of Commitment. The American Journal of Sociology, 66(1): 32-40.
 • Birdir, K. (2000). Türkiye’de Otel Genel Müdürlerinin İş Devir Süreleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, Eylül-Aralık: 142-148.
 • Caldwell, D.F., Chatman, J.A. ve O’Reilly, C.A. (1990). Building Organizational Commitment: A Multifirm Study. Journal of Occupational Psychology, 63: 245-261.
 • Clugston, M. (2000). The Mediating Effects of Multidimensional Commitment on Job Satisfaction and Intent to Leave. Journal of Organizational Behavior, 21: 477-486.
 • Cohen, A. (1993). Organizational Commitment and Turnover: A Meta-Analysis. Academy of Management Journal, 36(5): 1140-1157.
 • Coomber, B. ve Barriball, K.L. (2007). Impact of Job Satisfaction Componentson Intent to Leave and Turnover for Hospital-Based Nurses: A Review of the Research Literature. International Journal of Nursing Studies, 44: 297-314.
 • Coşkun, R. (2000). Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve Uygulamaya Yönelik Öneriler. Bilgi (2), 1:109-116.
 • Çam, S. (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü. İstanbul, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
 • Çekmecelioğlu, H. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), Haziran.
 • Çetin, M.Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel; Bağlılık. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi.
 • Egan, T.M., Yang, B. ve Bartlett, K.R. (2004). The Effects of Organizational Learning Culture and Job Satisfaction on Motivation to Transfer Learning and Turnover Intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3): 279-301.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Fioretti, G. (2007). The Organizational Learning Curve. European Journal of Operational Research, 177: 1375-1384.
 • Gömez, P. J., Lörente, J. C. ve Cabrera, R. V. (2005). Organizational Learning Capability a Proposal of Measurement, Journal of Business Research, 58(6): 715-725.
 • Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Doktora Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
 • Huber, G.P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. Organization Science, 2(1): 88-115.
 • Hsu, C. ve Pereira, A. (2008). Internationalization and Performance: The Moderating Effects of Organizational Learning. Omega, 36(2): 188-205.
 • Kim, W. G., Leong, J. K. ve Lee, Y. (2005). Effect of Service Orientation on Job Satisfaction, Organizational Commitment and Intention of Leaving in a Casual Chain Restaurant. International Journal of Hospitality Management. 24(2), ss 171-193.
 • Kozak, M. A. (2004). Değişim Yönetimi. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Lambert, E. G. ve diğ. (2001). The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent: A Test of a Structural Measurement Model Using a National Sample of Workers. The Social Science Journal, 38: 233-250.
 • Lick, D.W. (2006). A new Perspective on Organizational Learning: Creating Learning Teams. Evaluation and Program Planning, 29(1): 88-96.
 • Manlove, E.E. ve Guzell, J.R. (1997). Intention to Leave, Anticipated Reasons for Leaving, and 12-Month Turnover of Child Care Staff. Early Childhood Research Quarterly, 12: 145-167.
 • Marsick. V.J. ve Watkins. K.E. (2003). Demonstrating the Value of an Organization’s Learning Culture: The Dimentions of the Learning Organizations Questionnaire. Advences in Developing Human Resources, 5(2) : 132-151.
 • Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1): 61-89.
 • Meyer, J.P. ve Herscovitch (2001). Commitment in the Work Place Toward a General Model. Human Resource Management Review, 11: 299-326.
 • Mowday, R.T. ve McDade, T.W. (1979). Linking Behavioral and Attitudinal Commitment: A Longitudial Analysis of Job Choice and Attitudies. Academy of Management Proceedings: 84-89.
 • Namasivayam, K ve Zhao, X. (2007). An Investigation of the Moderating Effects of Organizational Commitment on the Relationships Between Work-Family Conflict and Job Satisfaction Among Hospitality in India. Tourism Management, 28: 1212-1223.
 • Nunnally, P. (1967). Psychometic Theory. McGraw Hill, New York
 • Özdemir, F. (2006). Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Doktora Tezi, Adana, Çukurova Üniversitesi: İşletme Anabilim Dalı.
 • Özdipçiner, N.S. ve Kalınkara, V. (2005). Konaklama Sektörü Çalışanlarının Örgüte Yönelik Düşünce ve Bağlılık Durumları: Denizli Örneği. Anatolia, 16(1), Bahar: 82-92.
 • Özgener, Ş. (2000). Öğrenen Organizasyon Anlayışının Gerçek Yönetim Uygulamalarına Yansıtılması. Verimlilik Dergisi. M.P.M. Yayını, 2: 52.
 • Poell, R. F., Dam, K.V. ve Van Den Berg, P.T. (2004). Organising Learning in Work Contexts, Applied Psychology: An International Review, 53(4): 529-540.
 • Sabuncuoğlu, E.T. (2007). Eğitim, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ege Akademik Bakış, 7(2): 621-636.
 • Salancik, G.R. (1977). Commitment is too Easy. Organizational Dynamics, Summer: 62-82.
 • Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 3rd Ed, Wiley and Sons, USA.
 • Senge, M.P. (2006). Beşinci Disiplin.Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 13. Baskı, Çeviri: İldeniz, A. & Doğukan, A. İstanbul.
 • Silva, P. (2006). Effects of Disposition on Hospitality Employee Job Satisfaction and Commitment. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(4): 317-328.
 • Skerlavaj, M., Stemberger, M.I., Skrinjar, R. ve Dimovski, V. (2007). Organizational Learning Culture-the Missing Link Between Business Process Change and Organizational Performance, International Journal of Production Economics, 106(2): 346-367.
 • Tuna, M. (2007). Personel Devir Oranı: Ankarada Yer Alan Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1): 45-52.
 • Türkay, O. (2007). Pazara Dayalı Örgütsel Öğrenme: Konaklama İşletmelerinde Pazara Dayalı Örgütsel Öğrenmeyi Belirleyen Değişkenler ve Pazarlama Performansına Etkileri. Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Xie, D. (2005). Exploring Organizational Learning Culture, Job Satisfaction, Motivation to Learn, Organizational Commitment, and Internal Service Quality in a Sport Organization, Doktora Tezi, ABD, The Ohio State University.
 • Wayne, S.J., Shore, L.M ve Linden, R.C. (1997). Perceived Organizational Support and Leader Member Exchange: A Social Exchance Perspective. Academy of Management Journal, 40: 82-111.
 • Wright, D.L. (1997). The Effect of Organizational and Individual Learning on job Satisfaction and Organizational Commitment, Doktora Tezi, ABD, College of Administration and Business Louisiana Tech University.
 • Yang, J. (2004). Qualitative Knowledge Capturing and Organizational Learning: Two Case Studies in Taiwan Hotels, Tourism Management, 25(4): 421-428.
 • Yeo, R. K. (2005). Revisiting the Roots of Learning Organization: A Synthesis of the Learning Organization Literature, The Learning Organization, 12(1).
 • Yin, J.C.T. ve Yang, K. A. (2002). Nursing Turnover in Taiwan: AMeta-Analysis of Related Factors. International Journal of Nursing Studies, 39: 573-581.
APA AVCI N, KÜÇÜKUSTA D (2009). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. , 33 - 44.
Chicago AVCI Nilgün,KÜÇÜKUSTA Deniz Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. (2009): 33 - 44.
MLA AVCI Nilgün,KÜÇÜKUSTA Deniz Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. , 2009, ss.33 - 44.
AMA AVCI N,KÜÇÜKUSTA D Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. . 2009; 33 - 44.
Vancouver AVCI N,KÜÇÜKUSTA D Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. . 2009; 33 - 44.
IEEE AVCI N,KÜÇÜKUSTA D "Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki." , ss.33 - 44, 2009.
ISNAD AVCI, Nilgün - KÜÇÜKUSTA, Deniz. "Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki". (2009), 33-44.
APA AVCI N, KÜÇÜKUSTA D (2009). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1), 33 - 44.
Chicago AVCI Nilgün,KÜÇÜKUSTA Deniz Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 20, no.1 (2009): 33 - 44.
MLA AVCI Nilgün,KÜÇÜKUSTA Deniz Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.1, 2009, ss.33 - 44.
AMA AVCI N,KÜÇÜKUSTA D Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2009; 20(1): 33 - 44.
Vancouver AVCI N,KÜÇÜKUSTA D Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2009; 20(1): 33 - 44.
IEEE AVCI N,KÜÇÜKUSTA D "Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20, ss.33 - 44, 2009.
ISNAD AVCI, Nilgün - KÜÇÜKUSTA, Deniz. "Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 20/1 (2009), 33-44.