YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl: 2019 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 213 - 234 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805 İndeks Tarihi: 13-11-2019

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, ülkemizde göçmen çocukların eğitim sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseniyle 2016-2017 öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmaya devlet okullarıve Geçici Eğitim Merkezleri’nde (GEM) görevli 12 yönetici, 71 öğretmen olmak üzere toplam 83 katılımcı destek vermiştir.Bu çalışmada okul ve sınıflardaki göçmen öğrencilerin, mevcut durumu (sınıflara dağılımı, kaynaklık eden ülkelere göredağılım, psikolojik destek alma, ekonomik destek alma, başarı artırıcı ek destek alma, diğer öğrencilerle ilişkiler), öğretmen veyöneticilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırmada yönetici ve öğretmenlere, sınıflarında veokullarındaki göçmen öğrencilerin eğitim sorunları sorulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, yönetici veöğretmenlerin sınıflarındaki göçmen öğrencilerin % 92’si Suriyeli, %8’i Afganistanlı ve Iraklı öğrencilerden oluşmaktadır. Buöğrencilerin %83’ü diğer öğrencilerle birlikte, % 12’si ayrı sınıflarda eğitim görmektedir. Katılımcıların % 72’si göçmençocukların arkadaşları ile ilişkilerini olumsuz olarak değerlendirmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin %94’ü göçmen çocuklarıneğitim sorunlarına çözüm olarak velilere ve çocuklara dil desteği verilmesini, % 86’sı uygun ders araç gereçleri, % 69’uöğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesini önermiştir. Göç ve eğitim konusunun sadece göç edenlere değil göç edilen ülkeinsanlarına yarar sağlayacağı bakış açısı ile ele alınması ve buna uygun gerçekçi çözümler üretilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları

ACCORDING TO PRINCIPALS AND TEACHERS EDUCATIONAL PROBLEMS OF IMMIGRANT CHILDREN AND SOLUTIONS

Öz:
The main purpose of this study is to reveal the educational problems of immigrant children in our country and to offer solutions. A total of 83 participants, including 12 administrators and 71 teachers, were included in the research conducted in the 2016- 2017 academic year with the qualitative research method and case study design. In this study, the current status of the immigrant students in schools and classrooms (distribution by class, distribution by source countries, receiving psychological support, getting additional support for success, relationships support with other students), problems experienced by teachers and administrators, and solutions were investigated. In the study, the administrators and teachers were asked about the educational problems of the immigrant students in their class and schools. According to the findings of the study, 92% of the immigrant students in the classes of the administrators and teachers are Syrian, and 8% of them are Afghani and Iraqi students. 83% of these students are studying with other students, 12% are in other classes. 72% of the participants evaluated the relationships of migrant children with their friends as negative. 94% of the managers and teachers recommended that language support is given to parents and children as a solution to the educational problems of immigrant children, 86% of them provided appropriate classroom equipment and 69% of them provided in-service training for teachers. Migration and education should be handled not only with the migrants but also with the view of the people of the migrated countries
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
29
32
32
 • Coşkun, İ., Ökten, C.E., Dama, N., Barkçin, M., Zahed, S., Fouda, M., Toklucu, D. & Özsarp, H. (2017). Engelleri aşmak: Türkiye’de Suriyeli çocukları okullaştırmak. İstanbul: SETAYayınları, Yayın No: 93.
 • Chmielewski, A.K. (2014), An international comparison of achievement inequality in within- and between-school tracking systems, American Journal of Education, (120) 3, pp. 293-324.
 • Creswell, J.W. (2013). Araştırma deseni. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Demirli-Yıldız, A. (2016). Göç ve okul: kültürel farklılıklara saygı ve psiko-sosyal destek. 30.10.2018 tarihinde https://www.academia.edu/33989241/K%C3%BClt%C3%BCrel_Farkl%C4%B1l%C4%B1klara_Say g%C4%B1_ve_Psikososyal_Destek adresinden alınmıştır.
 • Düşkün, Y.(2016). Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi. Eğitim Reformu Girişimi. 21.09.2018tarihindehttp://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_Kapsayi ciEgitim_DurumAnalizi.pdf adresinden alınmıştır.
 • Emin,M.N.(2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. 21.09.2018tarihindehttp://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli cocuklarin- egitimipdf.pdf adresinden alınmıştır.
 • Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.
 • Erdoğan, M. & Ünver, C. (2015). Türk iş dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki görüş, beklenti ve önerileri. Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 353.
 • Ergene, T. (2016). Risk altındaki çocuklara ilişkin psikososyal destek. PICTES: Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi oryantasyon eğitimi sunuları. 21.09.2018 tarihindehttps://pictes.meb.gov.tr/izleme/Content/Dosyalar/02173627_Risk_AltYndaki_Yocuklara_Yl iYkin_Psikosyal_Destek_Tuncay_Ergene_Antalya_YalYYtayY.pdf adresinden alınmıştır.
 • Ferris, E & Winthrop, R. (2010). Education and displacement: Assessing conditions for refugees and internally displaced persons affected by conflict. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2011: The hidden crisis: Armed conflict and education. UNESCO. RetrievedSeptember21,2018fromhttp://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190715e.pdf
 • Field, S., M. Kuczera & B. Pont (2007). No more failures: Ten steps to equity in education, education and training policy, OECD Publishing, Paris, 21.09.2018 tarihinde http://dx.doi.org/10.1787/9789264032606-en. adresinden alınmıştır.
 • Gaziantep Kent Konseyi, (2014). Gaziantep’te yaşayan Suriyeli misafirlere ilişkin rapor: Sorunlar ve çözüm önerileri,21.09.2018tarihindehttp://www.gaziantepkentkonseyi.org.tr/dosyalar/GAZ%C4%B0ANTEP %20KENT%20KONSEY%C4%B0%20%20SUR%C4%B0YE%20RAPORU.pdfadresindenalınmışt
 • Glesne, C., (2013). Nitel araştırmaya giriş (3. Baskı) (Çeviri Editörleri Ali Ersoy- Pelin Yalçınoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Harunoğulları, M. (2016) Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis Örneği. Göç Dergisi. Mayıs, 3 (1), 29 – 63.
 • He, Y., Bettez, S.C. & Levin, B.B. (2015). Imagined community of education: Voices from refugees and immigrants. Urban Education, (7) 1-29.
 • INEE (2013). Minimum standarts for emergency education. Retrieved September 21, 2018 from http://www.ineesite.org/en/minimum-standards/handbook.
 • İmamoğlu, H.V. & Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (7) 2, 529- 546.
 • Jensen, B. (2010). Educating teachers for diversity: Meeting the challenge, educational research and innovation, Paris:OECDPublishing,RetrievedSeptember21, 2018 from http://dx.doi.org/10.1787/9789264079731- en.
 • Kirişci, K. (2014). Syrıan refugees and Turkey’s challenges: Beyond the lımıts of hospıtalıty. Retrieved September 21, 2018 from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Syrian-Refugees-and-Turkeys- Challenges-May-14-2014.pdf
 • LAUSD (2016) Guide for educators and school support staff, for immigrant children Retrieved September18,2018fromhttp://www.aft.org/sites/default/files/im_uac-educatorsguide_2016.pdf
 • Leseman, P.M. (2007). Early education for immigrant children. Migration Policy Institute (MPI) and Bertelsmann Stiftung.
 • Levent, F. & Çayak, S. (2017). Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 14-1 (27), 21-46.
 • MEB(2014).Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. 12.10.2018 tarihinde https://denizli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/24023256_201421saylgenelge.pdf adresinden alınmıştır.
 • MEB (2016, 2017) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü izleme raporları. 28.10.2018 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/www/izleme-degerlendirme-raporlari/kategori/104 adresinden alınmıştır.
 • Nicolai, S. (2003). Education in emergencies. London: Save The Children.
 • OECD (2009), Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS, Paris: OECD Publishing, Retrieved September 21, 2018 from http://dx.doi.org/10.1787/9789264068780-en.
 • Özer, Y.Y., Komşuoğlu, A. & Ateşok, Z.Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 76-110.
 • Peterson, S.D. (2011). Conflict, education and displacement. Conflict and Education: An Intedisciplinary Journal, 1(1), 1-5.
 • Rowland, K.D. & Davis, T. (2014). Counseling immigrant students in the schools Retrieved September 21, 2018 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1084440.pdf
 • Seydi, A.R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.
 • Sinclair, M. (2007). Education in emergencies: Commonwealth education partnerships. Nexus Strategic Partnerships, 52-56.
 • Sirin, S.R. & Lauren Rogers-Sirin. (2015) The Educational and mental health needs of Syrian refugee children. Washington, DC: Migration Policy Institute.
 • Stainburn, S. (2002). Interview: When children flee conflicts, they need food, shelter – and school, says the International Rescue Committee’s Wendy Smith, Education Week Teacher, 14(2), 10-11.
 • Stuecker, J. (2006). Education of refugees. US: Parent Information Resource Center Program.
 • Şahan, G. (2018). Göçmen çocukların eğitimi: Almanya’da Türk çocukları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taştan, C. & Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler. Ankara: Eğitim-Bir- Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi
 • Türmen, T. (2012). Afet zamanlarında eğitim: Eğitim izleme raporu. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi (ERG).
 • Uğurlu, Z. (2018). Suriyeli sığınmacı öğrencilerin okula uyum sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesinde öğretmen etkisi. İçinde Şiddet ve sosyal travmalar, (ss. 178-242). Ankara: HEGEM Yayınları http://www.hegemvakfi.org.tr/wpcontent/uploads/2018/12/kitap_28122018_son.pdf adresinden alınmıştır. [ISBN: 978-975-2489-09-7]
 • UNESCO (2015). Bridging learning gaps for youth:
 • UNESCO education response to the Syria Crisis (2015-2015). Paris.
 • UNICEF (2015). Curriculum, accreditation and certification for Syrian children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, regional study.
 • UNHCR (2014). Turkey Syrian refugee daily strep Retrieved September 18, 2018 from http://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-syrian-refugee-daily-sitrep-
 • U.S.ImmigrationPolicyProgram(2018).RetrievedSeptember18,2018fromhttps://www.migrationpolicy.org/progra ms/us-immigration-policy-program
 • Watkins, K. & Zyck, S.A. (2014). Living on hope, hoping for education: The failed response to the Syrian refugee crisis. London: Overseas Development Institute.
 • Yavuz, Ö. & Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi. 3(2), 175-199.
 • Yılmaz, A. (2015) Uluslararası göç ve Türkiye’deki çocuk göçmenler ve sığınmacı ailelere tanınan haklar ve daha iyi uygulamalar için öneriler. Akademik Bakış Dergisi. 49, Haziran, 475-793.
APA EREN Z (2019). YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. , 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
Chicago EREN ZEYNEP YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. (2019): 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
MLA EREN ZEYNEP YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. , 2019, ss.213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
AMA EREN Z YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. . 2019; 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
Vancouver EREN Z YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. . 2019; 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
IEEE EREN Z "YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." , ss.213 - 234, 2019. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
ISNAD EREN, ZEYNEP. "YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". (2019), 213-234. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
APA EREN Z (2019). YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
Chicago EREN ZEYNEP YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2019): 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
MLA EREN ZEYNEP YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2019, ss.213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
AMA EREN Z YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
Vancouver EREN Z YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 213 - 234. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
IEEE EREN Z "YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, ss.213 - 234, 2019. 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
ISNAD EREN, ZEYNEP. "YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/1 (2019), 213-234. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805