Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 167 - 197 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24889/ifede.473423 İndeks Tarihi: 11-02-2020

ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI

Öz:
Bu çalışmada, uzman mantosu yaklaşımının turist rehberliği eğitimindeuygulanabilirliği tartışılarak, öğrencilerin uzman mantosu yaklaşımı tabanlıderslere yönelik algıları incelenmektedir. Dorothy Heathcote tarafından 1970’liyıllarda ortaya konan uzman mantosu yaklaşımı, öğrencilerin yaratıcılıklarındanyararlanarak, öğrencileri kurgusal alanda birer uzman rolüne büründüren birdrama yaklaşımıdır. Bu çalışmada ele alınan yaklaşımın temeli; öğrencilerinyaparak, yaşayarak ve araştırarak; bir konuyu, bir kurum oluşturma süreciiçerisinde ele almalarıdır. Çalışmada, öğrencilerin drama yaşantılarına yönelikalgılarını daha iyi anlayabilmek için nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur.Araştırmanın çalışma grubunu, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi TurizmRehberliği Programı’nda 2016-2017 bahar döneminde Drama derslerine katılan 14öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından açıkuçlu sorulardan oluşan soru formu geliştirilmiştir. Drama oturumları öncesinde,sırasında ve sonrasında, oturumların sözlü ve yazılı geri bildirimleri toplanmış vebetimsel analizler yapılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin mesleki hayatlarıylabağdaştıracakları konuları uzman mantosu yaklaşımı ile ele almalarının etkiliolduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları

TAKING THE STUDENT TO THE CENTER: THE MANTLE OF EXPERT IN TOURIST GUIDE EDUCATION

Öz:
This study discusses the applicability of the mantle of expert approach in tourist guiding education and presents students’ perceptions on the mantle of expertapproach based lessons. The expert mantle approach introduced by Dorothy Heathcote in the 1970s is a drama approach that takes students into a specialist role in the fictional field, taking advantage of their creativity. The basis of the approach discussed in this study; students while doing, living and, researching; in the process of creating an imaginary institution. In this study, qualitative research method was employed in order to better understand students' perceptions about drama experiences. The study group of the study consisted of 14 students attending Drama courses in the spring semester of 2016-2017 in Anadolu University Tourism Faculty Tourism Guidance Program. The questionnaire was developed by the researchers as open-ended questions. Before, during, and, after the drama sessions, oral and written feedback of the sessions were gathered and descriptive analyzes were conducted. In this study, it was concluded that the students' handling of the issues they will associate with their professional lives with the expert mantle approach is effective.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
5
6
7
 • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaşantılara Dayalı Öğrenme, Yaratıcı Drama ve Süreçsel Drama İlişkileri. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 31-39.
 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama (1. Baskı). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Armstrong K. E. (2003). Applications of Role-Playing in Tourism Management Teaching: An Evaluation of a Learning Method. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(1), 5-16.
 • Brennan R. ve Pearce G. (2009). Educational Drama: A Tool for Promoting Marketing Education?. The International Journal of Management Education, 8(1), 1-9.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Perason Allen & Bacon.
 • Broderick A. ve Pearce G. (2001). Indoor Adventure Training: A Dramaturgical Approach to Management Development. Journal of Organizational Change Management, 14(3), 239- 252.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Edition). California: SAGE Publications.
 • Davis, D. (2010). Gavin Bolton: Essential Writings. USA: Trentham Books.
 • Eker N. ve Zengin, B. (2016). Turist Rehberliği Eğitiminin Değerlendirilmesi: Profesyonel Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 65-74.
 • Heathcote, D. (1991). Collected Writings on Education and Drama, Liz Johnson and Cecily O’Neill (eds.). Illinois: Northwestern University Press.
 • Heathcote, D. ve Bolton, G. (1995). Drama for Learning: Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert Approach to Education, Cecily O’Neill (ed.). New Hampshire: Heinemann.
 • Lu, C. Y. ve Chen, B. T. (2011). The potential for active online learning in Taiwanese tourism degree programs based on online educational experiences of graduate students. Journal of teaching in travel & tourism, 11(3), 271-288.
 • McCaslin, N. (2006). Creative Drama in the Classroom and Beyond (8th Edition). Boston: Pearson.
 • O’Neil, C. ve Lambert A. (1991). Drama Structures: A Practical Handbook for Teachers. Portsmouth: Heinemann.
 • O’Toole, J., Stinson, M. ve Moore, T. (2009). Drama and Curriculum: A Giant at the Door. London: Springer.
 • Özen, Z. ve Adıgüzel, Ö. (2017). Dorothy Heathcote’un Yaratıcı Drama Yaklaşımları. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(1): 1-28.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd Edition). California: SAGE Publications.
 • Pearce G. ve Hardiman N. (2012). Teaching Undergraduate Marketing Students Using ‘Hot Seating Through Puppetry’: An Exploratory Study. Innovations in Education and Teaching International, 49(4), 437-447.
 • Pearce G. (2003). How University Students Studying Marketing Learn from Educational Drama. NJ Drama Australia Journal, 27(1), 69-80.
 • Pearce G. (2006). University Student Perceptions of the Difference between Educational Drama and Other Types of Educational Experiences. Marketing Education Review, 16(2), 23-35.
 • San, İ. (1996). “Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama”. Yeni Türkiye Dergisi, 2(7), 148-160.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach (4th Edition). New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Swale J. (2009). Drama Games for Classrooms and Workshops. London: Nick Hern Books.
 • Toivanena, T., Komulainena K. ve Ruismäkia H. (2011). Drama Education and Improvisation as A Resource of Teacher Student’s Creativity. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2010), Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 60-69.
 • Üstündağ, T. (1997). The Advantages of Using Drama as A Method of Education in Elementary Schools, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 89-94.
 • Wagner, B. J. (1999). Dorothy Heathcote Drama as A Learning Medium. New Hampshire: Heinemann.
 • Westrup U. ve Planander A. (2013). Role-play as A Pedagogical Method to Prepare Students for Practice: The Students’ Voice. Högre utbildning, 3(3), 199-210.
 • Yenipınar, U. ve Zorkirişci, A. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 111-136.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA SEZEREL H, ÖZOĞUL T (2019). ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. , 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
Chicago SEZEREL HAKAN,ÖZOĞUL Tuğçe ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. (2019): 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
MLA SEZEREL HAKAN,ÖZOĞUL Tuğçe ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. , 2019, ss.167 - 197. 10.24889/ifede.473423
AMA SEZEREL H,ÖZOĞUL T ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. . 2019; 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
Vancouver SEZEREL H,ÖZOĞUL T ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. . 2019; 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
IEEE SEZEREL H,ÖZOĞUL T "ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI." , ss.167 - 197, 2019. 10.24889/ifede.473423
ISNAD SEZEREL, HAKAN - ÖZOĞUL, Tuğçe. "ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI". (2019), 167-197. https://doi.org/10.24889/ifede.473423
APA SEZEREL H, ÖZOĞUL T (2019). ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 20(1), 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
Chicago SEZEREL HAKAN,ÖZOĞUL Tuğçe ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 20, no.1 (2019): 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
MLA SEZEREL HAKAN,ÖZOĞUL Tuğçe ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, 2019, ss.167 - 197. 10.24889/ifede.473423
AMA SEZEREL H,ÖZOĞUL T ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
Vancouver SEZEREL H,ÖZOĞUL T ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 167 - 197. 10.24889/ifede.473423
IEEE SEZEREL H,ÖZOĞUL T "ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI." Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 20, ss.167 - 197, 2019. 10.24889/ifede.473423
ISNAD SEZEREL, HAKAN - ÖZOĞUL, Tuğçe. "ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALMAK: TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE UZMAN MANTOSU YAKLAŞIMI". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 20/1 (2019), 167-197. https://doi.org/10.24889/ifede.473423