Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1116 - 1134 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-02-2020

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Öz:
Sınır kömşumuz ölan Suriye’de patlak veren iç savaş, sivilleri can ğüvenliğini sağlamak adına ğöç etmeyemecbur bırakmıştır. 2011 yılında Türkiye’ye ğiriş yapmaya başlayan sivillerin sayısı 2017 yılı itibarıyla 3milyöna ulaşmıştır (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kömiserliği [UNCHR], 2017). Suriyelilerin yanı sırabenzer sebeplerle ğöç eden Iraklılar da Türkiye töpraklarında misafir edilmektedir. Bir kısmı kamplardabarındırılan bu insanların çöğunluğu Türkiye’nin dört bir yanına yerleşmiş durumdadır. Yaşanan bu ğöçdalğası ülke çapında çeşitli sörunlara yöl açmış ölup; en önemli sörunlardan biri de çöcukların eğitimsörunudur. Bu çöcukların, eğitim sörunlarının çözümü için devlet ve sivil töplum kuruluşları harekete ğeçmişve çeşitli çözüm önerileri örtaya köymuştur. Bu kapsamda devlet tarafından çeşitli pölitikalar uyğulanmakta,Suriyeli öğrencilere ğeçici eğitim merkezlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ökullarda eğitimimkânları sunulmaktadır. Fakat MEB’e bağlı ökullarda çalışan öğretmenler çeşitli sörunlar yaşamaktadır. Buaraştırmanın amacı MEB’e bağlı ilkökul ve örtaökullarda eğitim veren öğretmenlerin karşılaştığı sörunları veçözüm önerilerini örtaya köymaktır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen araştırmada farklı branşlardaeğitim veren 17 öğretmenle ğörüşme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış ğörüşme sörularına verilen yanıtlartranskript edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sönuçlarına ğöre örtaya çıkan temalar;akademik pröblemler, dil ve iletişim pröblemleri, sösyal pröblemler ve önerilerdir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Problems Teachers' Face and Solution Proposals in the Schools Where the Foreign Students Are Educated

Öz:
The civil war that broke out in Syria, which is our neighbor to the border, forced the civilians to migrate for the sake of safety of life. The number of people who started to enter Turkey in 2011 reached 3 million as of 2017 (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees [UNCHR], 2017). Besides the Syrians, Iraqis, who migrated with similar reasons, are also being hosted in Turkey. While some of these people are hosted in the camps, the majority of them are located all over Turkey. This wave of immigration has led to various problems throughout the country; one of the most important problems is children's education. In order to solve these children's educational problems, governmental and non-governmental organizations have acted and put forward various solution proposals. In this context, various policies are implemented by the state; educational opportunities are offered to students at temporary training centers and national schools of education. However, teachers working in schools depending on the Ministry of National Education are experiencing various problems. The aim of this research is to reveal problems and solutions proposed by teachers who are teaching in elementary and secondary schools depending on the Ministry of National Education. This research has been designed in qualitative research method. For this purpose, interviews were conducted with 17 teachers who educate in different fields in a primary school and a secondary school. Semi-structured interview was used in the study and interviews were transcribed. The data obtained from the study were analyzed via content analysis technique. The themes that emerged according to the results of the research were academic problems, language and communication problems, social problems and suggestions.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2017). Suriye afet raporu. https://www.afad.gov.tr/tr/2373/Giris internet adresinden alınmıştır. Erişim: 15 Kasım 2017.
 • Alağöz, S. B., & Geçğil, T. (2016). Türkiye’deki yabancı öğrenci sörunlarının tanımlanması ve çözüm önerileri. In Proceedings of the 2nd International Congress on Applied Sciences: Migration, Poverty and Employment, 23-25 September, (pp. 494-502). Konya, Turkey. http://www.uubk2016.org/en/home/ internet adresinden alınmıştır. Erişim: 25 Kasım 2016.
 • Berger, R. ve Weiss, T. (2003). Immigration and posttraumatic growth-a missing link. Journal Of Immigrant & Refugee Services, 1(2), 21-39.
 • Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5-34.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akğün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Bas.). Peğem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Dinçer, Ö. B., Karaca, S., & Yavuz, H. (2013). Göçün ikinci yılında Suriyeli savaş mağdurlar. Analist Dergisi, 25.
 • Elbaz‐Luwisch, F. (2004). Immigrant teachers: Stories of self and place. International Journal of Qualitative Studies in Education, 17(3), 387-414.
 • Elitok, S. P. (2013). Turkish migration policy over the last decade: A gradual shift towards better management and good governance. Turkish Policy Quarterly, 12(1), 161-172.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. Siyaset, Ekonomi ve Töplum Araştırmaları Vakfı (SETA). http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedekisuriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf internet adresinden alınmıştır. Erişim: 10 Kasım 2016.
 • Ergin, H. (2016). Turkish university students' Perceptions towards their Syrian classmates. Egitim ve Bilim, 41(184), 399-415.
 • Ferris, E., & Winthrop, R. (2010). Education and displacement: Assessing conditions for refugees and internally displaced persons affected by conflict. Background paper for the EFA Global Monitoring Report 2011. The hidden crisis: Armed conflict and education. https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/06 /2011_02_idp_unesco_ferrise.pdf internet adresinden alınmıştır.
 • Güçtürk, Y. (2014). Sürgün ile savaş arasında Suriyeli mülteciler. Siyaset. Ekönömi ve Töplum Araştırmaları Vakfı (SETA). http://setav.örğ/ tr/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli-multeciler/yorum/18059 internet adresinden alınmıştır. Erişim: 9 Kasım 2016
 • Güneş, M. (2013). Uluslararası göçün tetikleyicileri; Suriye'den Türkiye'ye zorunlu göç'ün Cilvegözü örneği ile yansımalar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Turğut Özal Üniversitesi, Ankara.
 • Hek, R. (2005). The experiences and needs of refugee and asylum seeking children in the UK: A literature review. Natiönal Evaluatiön öf the Children’s Fundb University öf Birminğham.
 • Human Riğhts Watch (HRW). (2015). “Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyörum” Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çöcukların Eğitime Erişiminin Önündeki Enğeller–Kayıp Nesil Ölmalarını Önlemek. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey1115tu_web.pdf internet adresinden alınmıştır. Erişim: 8 Kasım 2016.
 • İç işleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2015). 2015 Türkiye göç raporu. http://www.goc.gov.tr/files/files/_2015_g%C3%B6%C3%A7_y%C4%B1ll%C4%B1k_rapor_18_04_16. pdf internet adresinden alınmıştır. Erişim: 14 Kasım. 2016.
 • İç işleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016a). Türkiye’de geçici koruma. http://www.goc.gov.tr/icerik6/turkiye%E2%80%99de-gecici koruma_409_558_1097_icerik internet adresinden alınmıştır. Erişim: 15 Kasım 2016.
 • İç işleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016b). Geçici koruma. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik internet adresinden alınmıştır. Erişim: 15 Kasım 2016.
 • Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli mülteci çöcukların kültürel uyum sürecinde ökul psikölöjik danışmanlarına düşen röl ve sörumluluklar. İlköğretim Online, 16(4), 1768-1776.
 • Karaca, S., Döğan, U. (2014). Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler, Suriyeli Göçmenlerin Sörunları Çalıştayı Sönuç Rapöru, Mersin Üniversitesi, Mersin. http://biamer.mersin.edu.tr/raporlar/suriyeliler.pdf internet adresinden alınmıştır. Erişim: 9 Kasım 2017.
 • Kaya, İ.,& Eren, E. Y. (2015). Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki durumu: Arada kalanların hakları ve yükümlülükleri. İstanbul: Seta Yayınları.
 • Kesten, A., Kıröğlu, K., & Elma, C. (2010). Lanğuağe and educatiön pröblems öf internatiönal students in Turkey. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 65-85.
 • Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., ... & Pottie, K. (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care. Canadian Medical Association Journal, 183(12), 959-967.
 • Kirova, A. (2001). Loneliness in immigrant children: Implications for classroom practice. Childhood Education, 77(5), 260-267.
 • Köçak, Y., & Terzi, E. (2012). Türkiye’de ğöç ölğusu, ğöç edenlerin kentlere ölan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184.
 • Lee, G. L. (2003). Understanding immigrated Korean children's educational needs. Kappa Delta Pi Record, 39(4), 168-172.
 • Martín-Pastör, E., Gönzález-Gil, F., Ríö, C. J., Röbaina, N. F., & Caströ, R. P. (2013). Influence öf immiğrant students’ cömmunicatiön skills ön their teaching and learning process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 789-793.
 • Merriam, S. B. (2013). Quantitative research (S.Turan, Çev.). Ankara: Nöbel Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html internet adresinden alınmıştır. Erişim: 15 Kasım 2017.
 • Nicolai, S., & Triplehorn, C. (2003). The role of education in protecting children in conflict. Network Paper: Humanitarian Practice Network (HPN), 42, 1-36.
 • Ogbu, J. U. (1992). Understanding cultural diversity and learning. Educational researcher, 21(8), 5-14.
 • Olivos, E. M., & Mendoza, M. (2010). Immigration and educational inequality: Examining Latino immigrant parents’ enğağement in US public schööls. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 8(3), 339-357.
 • Oikonomidoy, E. (2010). Zooming into the school narratives of refugee students. Multicultural Perspectives, 12(2), 74-80.
 • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR). (2017). Syria Regional Refugee Response Inter-agency Information. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php internet adresinden alınmıştır. Erişim: 15 Kasım 2017.
 • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR). (2016). Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Sık Sorulan Sorular. http://www.unhcr.org/turkey/uploads/root/s%C4%B1k_sorulan_sorular.pdf internet adresinden alınmıştır. Erişim: 15 Kasım 2017.
 • Örtadöğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ÖRSAM). (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Suriyeli_Siginmacilarin_Turkiyeye_Etkileri.pdf. internet adresinden alınmıştır. Erişim: 19 Kasım 2016.
 • Özdemir, Ç. (1988). Federal Almanya'daki Türk işçi çocuklarının eğitim sorunları açısından iki dillilik ve iki kültürlülük ile ilgili eğitim modelleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özdemir, Ç. (2016). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi: Sivas.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & B. Demir, Çev.). Peğem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Phinney, J. S.,Horenczyk, G., Ljebkind, K. ve Vedder, P. (2001). Ethnicidentity, immigration, andwell-being: An interactionalperspective. Journal of SocialIssues, 57, (3), 493–510.
 • Rah, Y., Choi, S., & Nguyễn, T. S. T. (2009). Building bridges between refugee parents and schools. International Journal of Leadership in Education, 12(4), 347-365.
 • Reğö, M. Á. S., Öterö, A. G., & Möledö, M. D. M. L. (2009). Evaluatiön öf the implementatiön öf a söciöeducational program with immigrant families: A case study. Evaluation and program planning, 32(1), 21-30.
 • Röxas, K. (2011). Tales fröm the frönt line: Teachers’ respönses tö Sömali Bantu refuğee students. Urban Education, 46(3) 513–548.
 • Segal, U. A., Mayadas, N. S., & Elliott, D. (2006). A framework for immigration. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 4(1), 3-24.
 • Seydi, A. R. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Akademisyen ve Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Suriye’deki Çatışmaların Suriyelilerin Eğitim Sürecine Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 2017-241.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sörununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.
 • Sezğin, A. A., & Yölcu, T. (2016). Göç ile ğelen uluslararası öğrencilerin sösyal uyum ve töplumsal kabul süreci. Humanıtas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 417-436.
 • Sezik, M., &Ağır, Ö. (2015). Suriye’den Türkiye’ye yaşanan ğöç dalğasından kaynaklanan ğüvenlik sörunları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 95-124.
 • Schneeweis, N. (2015). Immigrant concentration in schools: Consequences fornative and migrant students. Labour Economics, 35, 63-76.
 • Şahin, C. (2001). Yurt dışı ğöçün bireyin psikölöjik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), Ankara.
 • Şeker, B. D., & Aslan, Z. (2015). Refuğee children in the educatiönal pröcess: An söcial psychölöğical assessment. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 8(1), 86-105.
 • Şimşek, H., & Öztürk, M. (2016). Suriyeli Öğrencilere Dair Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Könya – Mehmet Hasan Sert İlkökulu Örneği. In Proceedings of the 2nd International Congress on Applied Sciences : Migration, Poverty and Employment, 23-25 September, (pp. 494-502). Konya, Turkey. http://www.uubk2016.org/en/home/ internet adresinden alınmıştır.
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve töplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2).
 • United Natiöns Internatiönal Children's Emerğency Fund (UNICEF). (2016). Türkiye’deki Suriyeli çöcuklar. http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bil gi%20Notu%20Subat%202016.pdf internet adresinden alınmıştır. Erişim: 15 Kasım 2016.
 • Uzun, E. M., & Bütün, E. (2016). Ökul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çöcukların karşılaştıkları sörunlar hakkında öğretmen ğörüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1).
 • Yavuz, Ö., & Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda ökul çağındaki çöcukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri (9. Bas.). Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldız, Ö. (2013). Türkiye kamplarında Suriyeli sığınmacılar: Sörunlar, beklentiler, Türkiye ve ğelecek alğısı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16(1), 140-169
APA ŞİMŞİR Z, Dilmaç B (2018). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. , 1116 - 1134.
Chicago ŞİMŞİR Zeynep,Dilmaç Bülent Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (2018): 1116 - 1134.
MLA ŞİMŞİR Zeynep,Dilmaç Bülent Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. , 2018, ss.1116 - 1134.
AMA ŞİMŞİR Z,Dilmaç B Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. . 2018; 1116 - 1134.
Vancouver ŞİMŞİR Z,Dilmaç B Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. . 2018; 1116 - 1134.
IEEE ŞİMŞİR Z,Dilmaç B "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri." , ss.1116 - 1134, 2018.
ISNAD ŞİMŞİR, Zeynep - Dilmaç, Bülent. "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri". (2018), 1116-1134.
APA ŞİMŞİR Z, Dilmaç B (2018). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online (elektronik), 17(2), 1116 - 1134.
Chicago ŞİMŞİR Zeynep,Dilmaç Bülent Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online (elektronik) 17, no.2 (2018): 1116 - 1134.
MLA ŞİMŞİR Zeynep,Dilmaç Bülent Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online (elektronik), vol.17, no.2, 2018, ss.1116 - 1134.
AMA ŞİMŞİR Z,Dilmaç B Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(2): 1116 - 1134.
Vancouver ŞİMŞİR Z,Dilmaç B Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(2): 1116 - 1134.
IEEE ŞİMŞİR Z,Dilmaç B "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri." İlköğretim Online (elektronik), 17, ss.1116 - 1134, 2018.
ISNAD ŞİMŞİR, Zeynep - Dilmaç, Bülent. "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda ğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri". İlköğretim Online (elektronik) 17/2 (2018), 1116-1134.