Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 321 - 334 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-04-2020

Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği

Öz:
Uzaktan eğitim yaklaşık 200 sene önce mektup aracılığı ile yapılan steno dersleriyle başlamış olsada kavramın sistematik olarak eğitimde uygulanması teknolojinin gelişmesiyle paralellik gösterir.Yüz yüze eğitimin belirli bir zamanı, mekânı gerektirmek gibi bazı sınırlılıkları vardır. Yenimedyanın insanların hayatına girmesi ile iletişimin şeklinin değişmesi, bilim insanlarının uzaktaneğitime ilgisini arttırmıştır. Çünkü teknolojik ilerlemeler eğitim sistemini kökten değiştirebilecekduruma gelmiştir ve yüz-yüze eğitimdeki zamana ve mekâna bağlı olma zorunluluğunu ortadankaldırabilecek potansiyele sahiptir. Bu durum dil öğrenen insanlara daha bireysel ve öz yönetimliöğrenme imkanı sağlar. Uzaktan eğitime dair birçok tanımlama çeşitli kuramlar çerçevesindeyapılmıştır. “Uzaktan Eğitim” teknolojinin sunduğu imkânlar ölçüsünde daima geliştirilmeye açıkbir eğitim biçimidir. Bazı ülkeler uzaktan eğitimin önemini daha önce görmüş ve bu konuda yoğunçaba göstermişlerdir. Bu çabalar sonucu uzaktan eğitim, geleneksel eğitime hem bir yol arkadaşıhem de onun ezeli rakibi olabilecek duruma gelmiştir. Bireyselleşme olgusunun gün geçtikçe arttığıve ortamdan bağımsız öğrenme imkânlarının çok kolaylaştığı 2000’li yıllar eğitimde teknolojiylebütünleşmiş bir dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. Birbiri içine bu denli girmiş çok değişkenlisüreçler, eğitim-öğretimde öğrenci ve öğretmenlerin geleneksel görev ve sorumluluklarını dadeğiştirmektedir. Dil öğrenenlerin kendi başlarına öğrenme ortamlarını düzenleyebilmeleri ve buortamlardan verimli şekilde yararlanabilmeleri için sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ortamlarınıneğitsel ilkeler açısından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için dil öğretimi ileilgilenen kişilerin özerk öğrenmeyi etkileyen etkenleri ve onların öğretimde nasıl uygulanacağınıbilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim kavramını genel hatları ile tanıtmak, uzaktan eğitimdeöğrenci özerkliği kavramının ortaya çıkışını temel kuramlar çerçevesinde incelemek ve bu kapsamdadil öğrenme özerkliğini tartışmaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Distance learning and learner autonomy in foreign language learning

Öz:
Although the concept of distance learning has a history of about 200 years, its systematic implementation in education goes in accordance with technological development. In contrast to distance learning, conventional direct teaching has its own limitations, such as the need for time and place. The change in the form of communication and the easiness of conversation in digital environments make it therefore necessary for scientists to show growing interest in distance learning over time. Since the technological progress leads to the drastic change of the education, and the removal of local and time limitations in face-to-face education through the positive contribution of new technologies. This fact provides a more individual and self-managed learning opportunity for language learners. Several definitions of the term "distance learning" were created on the basis of various theories. Distance learning is a form of education which continuously develops itself in accordance with the possibilities of technology. Some countries have recognized the need for distance learning and have been working intensively on this issue. As a result of these efforts, distance learning has become both a companion of traditional education and its opponent. In the 2000s, when the phenomenon of individualization increased day by day and the possibilities for independent learning or autonomous learning became much easier, an integrated transformation of technology in education became compulsory. Such multivariate processes, which merge into each other, also change the traditional duties and responsibilities of students and teachers in education. In order to enable language learners to organize and efficiently benefit from their learning environments, learning inside and outside the classroom should be established based on basic didactic and methodological principles. The aim of this article is to emphasize the concept of distance learning in general, to examine the emergence of the concept of learner autonomy in distance learning in the context of basic theories, and to discuss language learning autonomy in this context.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Benson, Phil (2001): Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. Harlow: Pearson Education.
 • Benson, Phil (2011): Teaching and Researching: Autonomy in Language Learning (Applied Linguistics in Action). Taylor and Francis. Kindle Edition.
 • Çakır, Mustafa; Arabacıoğlu, Behiye; Karasu, Gönül; Raabe, Geraldine (2014): Die Lehrwerke für fremdsprachlichen Deutschunterricht im Bereich Tourismus an der Anadolu Universität. Toprak, Metin / Karabağ, İmran (Hrsg.): Migration und kulturelle Diversität: Tagungsbeiträge des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses. Bd. II: Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, ss. 153- 162. (ISBN 978-3-631-65220-6).
 • Çiftçi, Ahmet (2015): Örgün Eğitim-Öğretim ile Yaygın Eğitim-Öğretim İkilemi Üzerine, T.C. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi(YEĞİTEK), sayı12, s. 42-45. http://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_01/23051224_yegitek2014.pdf, erişim tarihi: [11.03.2019].
 • Falloon, Garry (2011): Making the connection: Moore’s theory of transactional distance and its relevance to the use of a virtual classroom in postgraduate online teacher education. Journal of Research on Technology in Education, 43(3), s. 187-209. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ918904.pdf, erişim tarihi: [01.07.2018].
 • Fogolin, Angela (2012): Bildungsberatung im Fernlernen. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Bielefeld. ISBN: 978-3-7639-1150-9.
 • Güneş, Firdevs (2010): Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımla gelen yenilikler, Eğitime Bakış Dergisi, Ocak-Şubat-Mart, 16, s.3–10. https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/144- egitimbirsen.org.tr-144.pdf, erişim tarihi: [01.07.2018].
 • Giossos, Yiannis; Koutsouba, Maria; Lionarakis, Antonis; Skavantzos, Kosmas (2009): Reconsidering Moore’s transactional distance theory. European Journal of Open Distance and ELearning, 2009(2), s.1–6. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ911768.pdf, erişim tarihi: [01.07.2018].
 • Gökmen, Ömer Faruk; Duman İbrahim; Horzum Mehmet Barış (2016): Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler. AUAd, 2(3), s. 29-51, http://auad.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/167-published.pdf erişim tarihi: [11.03.2018].
 • Gremmo, Marie-Josi ve Philip Riley (1995): Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: The history of an idea. System 23.2, 151–164.
 • Han, Ligang (2014): "Teacher’s role in developing learner autonomy: A literature review." International Journal of English Language Teaching 1.2: 21-27.
 • Horzum, Mehmet Barış (2011): Transaksiyonel Uzaklık Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Karma Öğrenme Öğrencilerinin Transaksiyonel Uzaklık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, s. 1571-1587, http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/transaksiyonel-uzaklik-algisi-olcegi-toad.pdf, erişim tarihi: [01.07.2019].
 • Horzum, Mehmet Barış (2007): İnternet Tabanlı Eğitimde Transaksiyonel Uzaklığın Öğrenci Başarısı, Doyumu ve Özyeterlilik Algısına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Holec, Henri (1981): Autonomy and Foreign Language Learning, (Strasbourg, Council of Europe).
 • Hurd, Stella (2005): Autonomy and the distance language learner. In: Holmberg, Boerje; Shelley, Monica and White, Cynthia eds. Distance education and languages: evolution and change. New perspectives on language and education. Clevedon, UK: Multilingual Matters, s. 1–19.
 • İlhan, Ali; Gülersoy Ali Ekber; Çelik Mehmet Ali (2017): Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde coğrafya öğretiminde sorgulama temelli öğrenme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 59-78.
 • İşman, Aytekin (2008): Uzaktan Egitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • İşman, Aytekin (2011): Uzaktan Eğitim, Ankara, Pegem Yayıncılık, Genişletilmiş 4. Baskı.
 • Verduin, John. R. ve Clark, Jr. Thomas. A. (1994): Uzaktan Eğitim: Etkin Uygulama Esasları (Çev: İ. Maviş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Jones, Jeremy (2001): CALL and the teacher's role in promoting learner autonomy. CALL-EJ Online, 3(1), http://callej.org/journal/3-1/jones.html
 • Kaya, Zeki (2002): Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Keegan, Desmond (1988): "Concepts: Problems in defining the field of distance education." American Journal of Distance Education 2.2 (1988): 4-11.
 • Keegan, Desmond (2005): Theoretical principles of distance education. Routledge, This edition published in the Taylor & Francis e-Library. ISBN 0-203-98306-8 Master e-book ISBN.
 • Kırık, Ali (2014): Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), s. 73-94.
 • Little, David (1991): Learner Autonomy 1: Definitions, Issues and Problems. Dublin: Authentik.
 • Little, David (2007): Introduction: Reconstructing Learner and Teacher Autonomy in Language Education. In: Barfield A., Brown S.H. (eds) Reconstructing Autonomy in Language Education. Palgrave Macmillan, London.
 • Littlewood, William (1999): Defining and developing autonomy in East Asian contexts. Applied Linguistics. 20(1), s. 71-94.
 • Moore Michael (1997) "Theoretical Principles of Distance Education, Routledge, s. 22-38, http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/found/moore93.pdf, erişim tarihi: [01.07.2019].
 • Moore Michael (2005): Theory of transactional distance. In: Keegan, Desmond, Theoretical principles of distance education. Routledge, This edition published in the Taylor & Francis e-Library. ISBN 0- 203-98306-8 Master e-book ISBN, s. 20-36.
 • Moore Michael (1972): Learner autonomy: the second dimension of independent learning, Convergence V(2), 76–88.
 • Moore Michael ve Greg Kearsley (1996): Distance education: A systems view. Boston, MA: Wadsworth Publishing Company.
 • Moore Michael ve Greg Kearsley (2011): Distance education: A systems view of online learning. New York: Wadsworth Publishing.
 • Özperçin Alaskar, Cihan Nazlı, Logie Nur, Vakur Çifçili (2015): Iso 9126 Değerlendirme Modelinin Adapt Framework'e Uygulanması, istanbul journal of innovatıon in education, 2458-8024, 1, 3, s. 135-146.
 • Plickat, Hans-Heinrich (1980): Perspektiven des autonomen Fernunterrichts. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Schmenk, Barbara (2005): Globalizing Learner Autonomy. TESOL Quarterly, Vol. 39, No 1, 107-118.
 • Schlosser, Charles A. ve Anderson, Mary Lagormarcino (1994): Distance education: Review of the literature. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED382159.pdf erişim tarihi: [01.07.2018].
 • Schunk Dale H. & Zimmermann, Barry J. (1998): Self-regulated learning: From teaching to selfreflective practice. New York: Guilford.
 • Sinclair, Barbara (2000)"Learner autonomy: The next phase." Learner autonomy, teacher autonomy: Future directions 3(2), s. 4-14.
 • Sinclair, Barbara (2000): Learner Autonomy: the next Phase? In: Sinclair, Barbara; Mc Grath, Ian; Lamb, Terry (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions, s.8-12.
 • Uşun, Salih (2006): Uzaktan eğitim, 1.Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • White, Cynthia (2006): Distance learning of foreign languages. Language teaching, 39(4), 247-264. http://journals.cambridge.org/abstract_S0261444806003727 erişim tarihi: [01.07.2018].
 • Yeşil Didem (2016): Türkiye'de "Uzaktan" Eğitim: Güncel Durum ve Öneriler, https://www.linkedin.com/pulse/t%C3%BCrkiyede-uzaktan-e%C4%9Fitim-g%C3%BCnceldurum-ve-%C3%B6neriler-didem-yesil erişim tarihi: [01.07.2018].
 • Usuki, Miyuki (2002): Learner Autonomy: Learning from the Students' Voice. Dublin: Trinity College Dublin, Centre for Language and Communication Studies, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED478012.pdf, erişim tarihi: [01.07.2018].
 • http://www.uzaktanegitim.net/?pnum=57&pt=2.1.+D%C3%BCnyada+Uzaktan+E%C4%9Fitime+%C4%B0li%C5%9Fkin+ %C4%B0lk+Uygulamalar [12.08.2019]
APA Karasu G, SARI Y (2019). Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. , 321 - 334.
Chicago Karasu Gönül,SARI Yunus Emre Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. (2019): 321 - 334.
MLA Karasu Gönül,SARI Yunus Emre Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. , 2019, ss.321 - 334.
AMA Karasu G,SARI Y Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. . 2019; 321 - 334.
Vancouver Karasu G,SARI Y Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. . 2019; 321 - 334.
IEEE Karasu G,SARI Y "Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği." , ss.321 - 334, 2019.
ISNAD Karasu, Gönül - SARI, Yunus Emre. "Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği". (2019), 321-334.
APA Karasu G, SARI Y (2019). Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 7(2), 321 - 334.
Chicago Karasu Gönül,SARI Yunus Emre Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 7, no.2 (2019): 321 - 334.
MLA Karasu Gönül,SARI Yunus Emre Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.7, no.2, 2019, ss.321 - 334.
AMA Karasu G,SARI Y Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2019; 7(2): 321 - 334.
Vancouver Karasu G,SARI Y Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2019; 7(2): 321 - 334.
IEEE Karasu G,SARI Y "Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği." DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 7, ss.321 - 334, 2019.
ISNAD Karasu, Gönül - SARI, Yunus Emre. "Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği". DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 7/2 (2019), 321-334.