Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 424 - 431 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18521/ktd.453411 İndeks Tarihi: 29-05-2020

Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Ruh sağlığı okuryazarlığı (RSOY) sağlık okuryazarlığının hala gelişmekte olan, bireylerin ruh sağlığı üzerinde belirleyici rolü olan bir bileşeni olup, ruh sağlığı hastalıklarını tanıma, yönetme ve önlemeye yönelik bilgi ve inanç olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın amacı, RSOY-Ölçeği’nin, Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirilmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2018 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle yapılan metodolojik tipte bir araştırmadır. Çalışma, ölçek madde sayısı göz önüne alınarak 205 öğrencide yapıldı. RSOY-Ölçeği bağımsız iki yabancı dil uzmanı tarafından, çeviri-geri çeviri yöntemiyle Türkçe diline çevrilerek uzman görüşüne sunuldu. RSOY-Ölçeği’nin Kapsam Geçerlilik İndeksi 0.82 bulundu. Çalışmada, RSOY düzeyini belirlemede RSOY-Ölçeği, eşdeğer ölçüt geçerliliğini değerlendirmede Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32(TSOY-32) kullanıldı. Bulgular: Çalışma grubunun, 105’i erkek (%51.2), 100’ü kadın (%48.8), yaş ortalamaları 20.4±1.7 yıl idi. Açımlayıcı Faktör Analizi’nde (AFA) maddelerin faktör yükleri 0.36-0.84 arasında ve Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde (DFA) ölçeğin uyumluluk indeksleri kabul edilebilir düzeylerdeydi. RSOY-Ölçeği puan ortancası tıp fakültesi öğrencilerinde diğer öğrencilere göre daha yüksekti. RSOY-Ölçeği ve TSOY-32’nin pozitif yönde korelasyon gösterdiği saptandı. RSOY-Ölçeği’nin Cronbach alfa katsayısı 0.71 bulundu. Test-tekrar test puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Analizler ışığında, RSOY-Ölçeği’nin, ruh sağlığı okuryazarlığını ölçmede yeterli geçerlilik ve güvenilirliği sağladığı söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp

Evaulation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Mental Health Literacy Scale (Mhl Scale)

Öz:
Objective: Mental health literacy (MHL) is a component of health literacy that is still developing and has a decisive role in the mental health of individuals, and is defined as knowledge and beliefs to recognize, manage and prevent mental health illnesses. The aim of the study is to evaluate the validity and reliability of the MHL Scale in Turkish. Methods: This study is a methodological study conducted with the students of Eskisehir Osmangazi University in 2018 academic year. The study was conducted on 205 students taking into account the number of items on the scale. MHL Scale was translated into Turkish by translation-back translation method by two independent foreign language experts and presented to expert opinion. The MHL Scale’s Content Validity Index was 0.82. In the study, MHL Scale to determine the level of MHL, the equivalent of criterion validity in assessing Turkey's Health Literacy Scale-32(THL32) was used. Results: Of the study group, 105 were male(51.2%) and 100 were female(48.8%) and the mean age was 20.4±1.7 years. Factor loadings were 0.36-0.84 in the Exploratory Factor Analysis (EFA) and the compliance indices in the Confirmatory Factor Analysis (CFA) were acceptable. The MHL-Scale score was higher in the medical faculty students than in the other students. MHL-Scale and THL-32 were found to be correlated positively. The Cronbach's alpha coefficient of the MHL Scale was 0.71. There was a positive correlation between test-retest scores. Conclusions: In the light of the analyzes, it can be said that MHL-Scale provides sufficient validity and reliability to measure mental health literacy.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
8
12
12
 • Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, silinsin, et al. The global burden of mental disorders: an update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 2009;18(1):23-33.
 • Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, silinsin Türkiye ruh sağlığı profili raporu. Birinci baskı, Ankara. 1998.
 • Aslantekin F, Yumrutaş M. Sağlık Okuryazarlığı ve Ölçümü. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2014;13(4).
 • Bjørnsen HN, Ringdal R, Espnes GA,et al. Positive mental health literacy: development and validation of a measure among Norwegian adolescents. BMC public health. 2017;17(1):717.
 • Lincoln A, Paasche‐Orlow MK, Cheng DM, et al. l. Impact of Health Literacy on Depressive Symptoms and Mental Health‐related: Quality of Life Among Adults with Addiction. Journal of general internal medicine. 2006;21(8):818-22.
 • Jorm AF, Barney LJ, Christensen H, et al. Research on mental health literacy: what we know and what we still need to know. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2006;40(1):3-5.
 • Kutcher S, Wei Y, Costa S, et al. Enhancing mental health literacy in young people. Springer; 2016.
 • Jung H, von Sternberg K, Davis K. Expanding a measure of mental health literacy: Development and validation of a multicomponent mental health literacy measure. Psychiatry research. 2016;243:278-86.
 • Okyay P, Abacıgil F. Türkiye sağlık okuryazarlığı ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Avrupa sağlık okuryazarlığı ölçeği Türkçe uyarlaması (ASOY-TR) Mayıs. 2016:24-41.
 • Karagöz Y. SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik, Güncellenmiş 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara. 2015.
 • Çapık C. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(3):196-205.
 • O’Connor M, Casey L. The Mental Health Literacy Scale (MHLS): A new scale-based measure of mental health literacy. Psychiatry research. 2015;229(1-2):511-6.
 • Dang HM, Weiss B, Lam T, Ho H. Mental health literacy and intervention program adaptation in the internationalization of school psychology for Vietnam. Psychology in the Schools. 2018.
 • Goldney R, Fisher L, DalGrande E, et al. Changes in mental health literacy about depression: South Australia, 1998 to 2004. 2005.
 • Göktaş S, Işıklı B, Metintaş S. Ruh Sağlığı Okuryazarlığı. 2018.
APA göktaş s, IŞIKLI B, Onsuz M, YENİLMEZ Ç, Metintas S (2019). Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. , 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
Chicago göktaş saniye,IŞIKLI Burhanettin,Onsuz Muhammed Fatih,YENİLMEZ Çınar,Metintas Selma Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. (2019): 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
MLA göktaş saniye,IŞIKLI Burhanettin,Onsuz Muhammed Fatih,YENİLMEZ Çınar,Metintas Selma Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. , 2019, ss.424 - 431. 10.18521/ktd.453411
AMA göktaş s,IŞIKLI B,Onsuz M,YENİLMEZ Ç,Metintas S Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. . 2019; 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
Vancouver göktaş s,IŞIKLI B,Onsuz M,YENİLMEZ Ç,Metintas S Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. . 2019; 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
IEEE göktaş s,IŞIKLI B,Onsuz M,YENİLMEZ Ç,Metintas S "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi." , ss.424 - 431, 2019. 10.18521/ktd.453411
ISNAD göktaş, saniye vd. "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi". (2019), 424-431. https://doi.org/10.18521/ktd.453411
APA göktaş s, IŞIKLI B, Onsuz M, YENİLMEZ Ç, Metintas S (2019). Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. KONURALP TIP DERGİSİ, 11(3), 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
Chicago göktaş saniye,IŞIKLI Burhanettin,Onsuz Muhammed Fatih,YENİLMEZ Çınar,Metintas Selma Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. KONURALP TIP DERGİSİ 11, no.3 (2019): 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
MLA göktaş saniye,IŞIKLI Burhanettin,Onsuz Muhammed Fatih,YENİLMEZ Çınar,Metintas Selma Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. KONURALP TIP DERGİSİ, vol.11, no.3, 2019, ss.424 - 431. 10.18521/ktd.453411
AMA göktaş s,IŞIKLI B,Onsuz M,YENİLMEZ Ç,Metintas S Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. KONURALP TIP DERGİSİ. 2019; 11(3): 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
Vancouver göktaş s,IŞIKLI B,Onsuz M,YENİLMEZ Ç,Metintas S Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. KONURALP TIP DERGİSİ. 2019; 11(3): 424 - 431. 10.18521/ktd.453411
IEEE göktaş s,IŞIKLI B,Onsuz M,YENİLMEZ Ç,Metintas S "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi." KONURALP TIP DERGİSİ, 11, ss.424 - 431, 2019. 10.18521/ktd.453411
ISNAD göktaş, saniye vd. "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi". KONURALP TIP DERGİSİ 11/3 (2019), 424-431. https://doi.org/10.18521/ktd.453411