Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1836 - 1851 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2019.451 İndeks Tarihi: 19-06-2020

Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin fast food ile slow food tüketim nedenleriarasındaki farkı ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ankara Hacı Bayram VeliÜniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2018-2019 öğretimyılına devam eden 551 öğrenci kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmaya alınmıştır.Veriler, öğrenciyi tanıtıcı bilgi formu, fast food tüketim ve slow food tüketim nedenleri farkıölçekleri ile toplanmış, elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılarak Man WhitneyU ve Kruskal Wallis H testleri ile Spearman korelasyonu kullanılarak değerlendirilmiştir.Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin fast food tüketimi üzerinde cinsiyet farkının etkiliolduğu, erkek öğrencilerin fast food tüketimi, “ulaşılabilirlik, kişisel tatmin, mekan”boyutlarında kızlardan daha çok tercih ettikleri saptanmıştır. Yemeğe ulaşmanın kolaylığınıifade eden “ulaşılabilirlik etkisi” alt boyutunun BKI değerlerinin en yüksek olanöğrencilerin ağırlıklarının yüksek olmasını etkileyebileceği ifade edilmiştir. Öğrencilerinslow food tüketim nedenlerinin alt boyutlarından “iyi” alt boyutunda cinsiyetler arasındafark bulunmazken, “temiz” alt boyutunda kızlarda, “adil” alt boyutunda ise erkeklerdeanlamlı fark olduğu; “iyi” ve “temiz” alt boyutlarının normal ağırlıkta olan öğrencilerönemserken, “adil” alt boyutunun ise hafif şişman öğrenciler tarafından daha çokönemsendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Difference Between Fast Food and Slow Food Consumption Causes in Students

Öz:
The aim of the research is to reveal the awareness among university students about the reasons of fast food and slow food products consumption. For this purpose, 551 students attending 2018-2019 academic year of Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Tourism Department of Gastronomy and Culinary Arts were included in the study with easy sampling method. Data were collected by using the introductory information form, fast food consumption and slow food consumption awareness scale, descriptive statistics of the obtained data were evaluated by Man Whitney U, Kruskal Wallis H tests and Spearman correlation. As a result of the research; it was determined that the gender difference on the fast food consumption of the students was significant, and that males prefer more than females fast food consumption, accessibility, personal satisfaction, place dimensions. It was found that the accessibility sub-dimension, which expresses the ease of access to food, may affect the high body weights of students with the highest BMI values. There was no significant difference between the genders in the “good” sub-dimension of the sub-dimensions of slow food consumption, however there is a significant difference in females in “clean” sub-dimension and in males in “fair” sub-dimension. It was determined that the “good” and “clean” sub-dimensions were found important by the students with normal weight, while the “fair” sub-dimension was more important by the slightly obese students.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Assatelli, R. ve Davolio, F. (2010). Consumption, pleasure and politics slow food and the politico-aesthetic problematization of food, Journal of Consumer Culture, 10(2):202–232.
 • Aytimur, R. (2015). An application of a case study about the effect of the slow food movement on eating habits and a healthy diet in Halfeti and Seferihisar, (Yüksek lisans tezi), http://tez.yok.gov.tr.sayfasından erişilmiştir.
 • Boston, K. (2019). Fast food'a karşı 'slow food' akımı yaygınlaşıyor. https://t24.com.tr/haber/fast-fooda-karsi-slowfood-akimi-yayginlasiyor,830550 (Erişim tarihi: 08.08.2019).
 • Botonaki, A. ve Mattas, K. (2010). Revealing the values behind convenience food consumption. Appetite, 55: 629– 638.
 • Bucak, T. ve Turan, Ö. (2016). Bölge turizmine yeni akımların etkisi: Gökçeada yavaş yemek örneği, Journal of Yasar University, 11/43: 211-219.
 • Creswell John, W. (2016). Araştırma deseni. Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. 2. Baskı. Ankara: Eğitim Kitap Yayıncılık.
 • Çakır, A., Çakır G., Kabasakal, L., Layabık, N., Ergüven, A.T., Tekelioğlu, Y. ve Erke, E. (2015). Bilinçli mutfak, Ankara: Beta Basım Yayın.
 • Demirkol, N. (2013). “Bir masa etrafında toplanmak: kültürler arasılığın hayata geçirilme alanı olarak sofra ve mutfak”. Aynı tadı paylaşmak: Türkiye-Romanya geleneksel ortak mutfağı çalıştay bildirileri, 23-30, Ankara: Unesco Yayınları.
 • Goody, J. (2013). Yemek, mutfak, sınıf -karşılaştırmalı sosyoloji çalışması-, (Çev. Müge Günay Güran), İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • Gökşen, A. (2015). Fast food restoranı yer seçimine etki eden faktörlerin modellenmesi: İstanbul örneği, (Yüksek lisans tezi), http://tez.yok.gov.tr.sayfasından erişilmiştir.
 • Güven, E. (2011). “Yavaş güzeldir: Yavaş yemek’ ten yavaş medya’ya hızlı tüketime dair bir çözüm önerisi” Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1):113-121.
 • Janssen, H.G., Davies, I.G., Richardson, L.D. ve Stevenson, L. (2018). Determinants of takeaway and fast food consumption: A Narrative review. Nutrition Research Reviews, 31:16–34.
 • Jones, P., Shears, P., Hillier, D., Comfort, D. Ve Lowell, J. (2003). Return to traditional values? A case study of slow food. British Food Journal, 105 (4/5): 297-304.
 • Kavas, N. ve Kavas, G. (2014). Slow food and cittaslow, World Food E-Journal, 74, http://www.dunyagida.com.tr/yazar.php.
 • Kral, T. V. ve Rauh, E. M. (2010). Eating behaviors of children in the context of their family environment. Physiology & behavior, 100(5): 567-573.
 • Küçük, B. ve Kahyaoğlu, İ. (2013). “Yerellik öğeleri içinde küreselleşen yönetmen: Ferzan Özpetek”. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, (2): 57-66.
 • Lassen, A.D., Lehmann, C., Andersen, E.W., Werther, M.N., Thorsen, A.V., Trolle, E., Gross, G. ve Tetent, I. (2016). Gender differences in purchase intentions and reasons for meal selection among fast food costomers – opportunities for healthier and more sustainable fast food. Food Quality and Prefence, 47, Part B: 123-129.
 • Lomax, A. K. (2000). Healthier kids contribute to a healthier tomorrow: A study into the importance of a comprehensive health curriculum (Doctoral dissertation, Pacific Lutheran Unviersity, United States of America). Available from Dissertation and Theses.
 • Namin, A. (2017). Revisiting customers’ perception of service quality in fast food restaurants. Journal of Retailing and Consumer Services, 34: 70-81.
 • Ozgen, L., Nabieyeva, G. ve Pektas, S. (2019). Determination of the effectiveness of education in slow food. Progress in Nutrition, 21(3), Doi: 10.23751/pn.v21i4.7773, Basımda…
 • Özgen, L. (1998). Farklı eğitim düzeyindeki öğrencilerin hazır yiyecek (fast food) tüketim durumlarının ve alışkanlıklarının saptanması üzerine bir araştırma, (Yüksek lisans tezi), http://tez.yok.gov.tr.sayfasından erişilmiştir.
 • Özgen, L., Ergun, P. ve Kaymaz, E. (2019). Slow food hareketine uygun bir içecek: Türk kahvesi. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 12(27), 624-636.
 • Petrini, C. ve Padovani, G. (2017). Slow food action- a new life and food culture from Argigola to Terra Madre, Istanbul: Cemal Bookstore.
 • Ryan, C. (1995). Researching tourist satisfaction ıssues, concepts, problems, London: Routledge.
 • Sağır, G. (2017). Küreselleşmeden geleneksele dönüşte slow food ve cittaslow hareketi, The Journal of Social Science, 1(2): 50-59.
 • Simonetti, L. (2012). The ideology of slow food, Journal of European Studies, 42 (2):168–189.
 • Slow Food. (2012). Slow food international statute, definition and aims art. 3 http://www.slowfood.com/filemanager/official_docs/SLOW_FOOD_STATUTE_2012. pdf, 08.08.2019.
 • Slow Food International (2015). Taste and food education, http://www.slowfood.com/international/12/food-andtaste-education, 08.08.2019.
 • Smith, K.J., Blizzard, L. ve McNaughton, S.A, et al. (2012). Takeaway food consumption and cardio-metabolic risk factors in young adults. European Journal of Clinical Nutrition, 66: 577–584.
 • Stockton, S. ve Baker, D. (2013). College students' perceptions of fast food restaurant menu items on health. American Journal of Health Education, 44(2): 74-80.
 • Tencati, A. ve L. Zsolnai. (2012). “Collaborative enterprise and sustainability: the case of slow food”, Journal of Business Ethics,110: 345–354.
 • Tengiz, Z.M. (2018). Üniversite öğrencilerinin fast food tüketimine yönelik tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, (Yüksek lisans tezi), http://tez.yok.gov.tr.sayfasından erişilmiştir.
 • Veuphuteh, F. M. (2018). Gıda kalitesi, sağlık bilinci ve fiyat duyarlılığının, fast-food satın alma niyetine etkisi: Türkiye ve Kanada’daki tüketicilerin karşılaştırması, (Yüksek lisans tezi), http://tez.yok.gov.tr.sayfasından erişilmiştir.
 • Voinea, L., Atanase, A.ve Schileru, I. (2016). Perceptions of the slow food cultural trend among the youth. The Amfiteatru Economic Journal, 18, S10: 847.
 • Yurtseven, R. (2007). Slow food ve Gökçeada: Yönetsel bir yaklaşım, Ankara: Detay Yayıncılık
 • URL-1:https://www.haberler.com/slow-food-yaves-gari-toprak-ana-gunleri-basladi-6762860-haberi/((Erişim Tarihi: 08/08/2019).
APA ÖZGEN L, Süren T (2019). Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. , 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
Chicago ÖZGEN Leyla,Süren Tufan Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. (2019): 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
MLA ÖZGEN Leyla,Süren Tufan Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. , 2019, ss.1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
AMA ÖZGEN L,Süren T Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. . 2019; 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
Vancouver ÖZGEN L,Süren T Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. . 2019; 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
IEEE ÖZGEN L,Süren T "Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi." , ss.1836 - 1851, 2019. 10.21325/jotags.2019.451
ISNAD ÖZGEN, Leyla - Süren, Tufan. "Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi". (2019), 1836-1851. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.451
APA ÖZGEN L, Süren T (2019). Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
Chicago ÖZGEN Leyla,Süren Tufan Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7, no.3 (2019): 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
MLA ÖZGEN Leyla,Süren Tufan Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.3, 2019, ss.1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
AMA ÖZGEN L,Süren T Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(3): 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
Vancouver ÖZGEN L,Süren T Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(3): 1836 - 1851. 10.21325/jotags.2019.451
IEEE ÖZGEN L,Süren T "Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, ss.1836 - 1851, 2019. 10.21325/jotags.2019.451
ISNAD ÖZGEN, Leyla - Süren, Tufan. "Öğrencilerde Fast Food ve Slow Food Tüketim Nedenleri Arasındaki Farkın İncelenmesi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7/3 (2019), 1836-1851. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.451