ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yıl: 2019 Cilt: 35 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 91 - 125 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-09-2020

ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Öz:
Alacaklının temerrüdünün alacaklı ve borçlu için birçok hukuki sonucubulunmaktadır. Bu hukuki sonuçların bazıları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaaçıkça düzenlenmişken, bazıları öğreti ve içtihatlar ile kabul edilmiştir. Alacaklınıntemerrüdünün, borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz malikininsorumluluğuna etkisine ilişkin herhangi bir açık hukuk kuralı bulunmamaktadır.Oysa alacaklının temerrüde düşmesinin, borç ilişkisinin tarafları bakımından ortayaçıkardığı hukuki sonuçların yanı sıra, üçüncü kişi durumundaki kefil bakımından dadoğurduğu önemli sonuçlar bulunmaktadır. Şahsi teminatların en önemli türü olankefalet sözleşmesinde kefil lehine kanunda açıkça öngörülen bir çözüm bulunurken,borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz maliki bakımından herhangi birhukuki sonucun öngörülmemiş olmasının anlamı araştırılmalıdır. Bu çalışmada, bahsigeçen sorunun, alacaklının temerrüdünün hukuki sonuçlarından biri olup olmadığı,soruna ilişkin hukuk kuralı bulunamamasının hukuki niteliği incelenmekte ve çözümönerisi ileri sürülmektedir.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
The default of the creditor has many legal consequences for the creditor and the debtor. Some of these legal consequences were explicitly regulated in the Turkish Code of Obligations No. 6098, while some were accepted through doctrine and jurisprudence. There is not any clear legal rule regarding the effect of the default of the creditor on the liability of the landowner who is not personally responsible for the pledge claim. However, in addition to the legal consequences of the creditor’s default on the parties to the debt relationship, there are also important consequences for the surety as a third party. The bail agreement, the most important type of personal assurance contracts, has a clearly stipulated solution in favor of the bailor, but there is not any legal result for the landowner who is not personally responsible for the pledge claim. That difference and its meaning should be investigated. In this study, it is examined whether the problem in question is one of the legal consequences of the default of the creditor and the legal character of the lack of a rule of law related to the problem and a solution is proposed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Acar, F.: Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 2015.
 • Akkaya, T.: İpotek Alacaklısının Adresinin Meçhul Olması Veya Borcu Almaktan Ve İpoteği Çözmekten Kaçınması Sebebiyle İcra Mahkemesi Kararıyla İpoteğin Terkini, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Akar Öcal Armağanı 2016, S. 3, s. 305-326.
 • Akıncı, Ş.: Alacaklının Temerrüdü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1999, C. 7, S. 1-2, s. 97-113.
 • Aktaş, S.: Pozitif Hukukta Boşluk Kavramı, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010, C. XIV, S. 1-2, s. 1-28.
 • Akyol, Ş.: Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 2006.
 • Antalya, G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. III, İstanbul 2017.
 • Apathy, P./Klingenberg, G./Pennitz, M.: Einführung in das Römische Recht, 6.ergeenzte Auflage, Wien 2016, (tam metin için bkz. https://books.google. com.tr/books?id=yDlKDAAAQBAJ&pg=PA142&dq=gl%C3%A4ubigerv erzug+und+pfandrecht&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwijmduErfrgAhVKsa QKHdGqAvUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=gl%C3%A4ubigerverzug%20 und%20pfandrecht&f=false , 11.03.2019).
 • Ayan, S.: Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu, Ankara 2013.
 • Budak, A. C. : İpotekli Borcun İcra Dairesine Tevdii Yoluyla Terkini, Haluk Konuralp Anısına Armağan C. II, Ankara 2009, s. 37-52.
 • Buz, V.:Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998.
 • Çetiner, B.: Taşınmaz Teminatı, İstanbul 2015.
 • Dural, M./Sarı, S.: Türk Özel Hukuku C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2013.
 • Edis, S.: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1987.
 • Emmenegger, S./Tschentscher, A.: Einleitung, Art. 1-9 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrech Berner Kommentar Band/Nr. I/1, Bern 2012.
 • Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara 2018.
 • Fasel, U.: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht Art. 641-977 ZGB, 2016.( www.swisslex.ch, 17.06.2019)
 • Gauch, P./Schmidt, J./Schraner, M.: Obligationenrecht Teilband VIe die Erfüllung der Obligationen Art 68-96 OR, Zürich 2000.
 • Guhl, T.: Das neue Bürgschaftsrecht der Schweiz, Zürich 1942.
 • Gümüş, M. A.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler C. II, İstanbul 2012.
 • Gözler, K.: Hukukun Genel Teorisine Giriş Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara 1998.
 • Hatemi, H.: Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 2004.
 • Helvacı, İ.: Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul 2008.
 • Honsell, H.: Obligationenrecht Kurzkommentar, Basel 2014.
 • Kaniti, S.: Akdin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul 1962.
 • Karayalçın, Y.: Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod, 4. Baskı, Ankara 1994.
 • Kılıçoğlu, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017.
 • Kırca, Ç.: Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion), AÜHFD 2001, C. 50, S. 1, s. 91-119.
 • Koç, N.: İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Şartları ve Sonuçları, Ankara 1992.
 • Kuntalp E.: Anapara ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayırımı, Ankara 1989. (Anılış: İpotek).
 • Kuntalp, E.: Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 263-299. (Anılış: Teminat).
 • Mommsen, F.: Beitraege zum Obligationenrecht, Braunschweig 1855, (tam metin için bkz. https://archive.org/details/beitrgezumoblig00mommgoog , 06.09.2018).
 • Nomer, H. N./Ergüne, M. S.: Eşya Hukuku Zilyetlik, Tapu Sicili, Rehin Hakları, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, İstanbul 2017.
 • Oğuzman, K./Barlas, N.: Medeni Hukuk, İstanbul 2012.
 • Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, 11. Bası, İstanbul 2013.
 • Oğuzman, K./Seliçi, Ö./Oktay-Özdemir, S.: Eşya Hukuku, 20. Baskı, İstanbul 2017.
 • Öz, T.: Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi, MHAD 1986, C. 13, S. 16, s. 131-172.
 • Özçelik, Ş. B.: Tapu Siciline Güvenin Korunması, Ankara 2016.
 • Özen, B.: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, Genişletilip Güncellenmiş 3. Bası, İstanbul 2014.
 • Pestolazzi, C. M.: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht , Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 5. Auflage, Basel 2011.
 • Rehbein, H.: Das Bürgerliche Gesetzbuch mit Erlauterung für das Studium und die Praxis, Berlin 1903.
 • Reisoğlu, S.: Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013.
 • Schraner, M.: Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96 OR, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), Zürich 1991.
 • Serozan, R.: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, C.III, İstanbul 2014. (Anılış: C. III).
 • Serozan, R.: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007. (Anılış: Dönme).
 • Sert Canpolat, S.: Borçlar Kanununa Göre Alacaklının Temerrüdü, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan C. I, İstanbul 2009, s. 475-501.
 • Sirmen, L.: Eşya Hukuku, 5. Bası, Ankara 2017.
 • Stauber, D.: Die Rechtsfolgen des Glaeubigerverzugs, Bern 2009.
 • Tekinay, S./Akman S./Burcuoğlu H./Altop, A.: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1988.
 • Tunçomağ, K.: Borçlar Hukuku Dersleri C. I, İstanbul 1976.
 • Üçer, M.: Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Ankara 2007.
 • Ünal, M.: Malik Lehine Sınırlı Aynî Hak Kavramı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2008, C. XII, S. 1-2, s.223-236.
 • Ünal, M./Başpınar, V.: Şeklî Eşya Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara 2017.
 • Ünlütepe, M.: İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2012, S. 102, s. 173-218.
 • Von Büren, B.: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zürich 1964.
 • Weber, R.: Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, allgemeine Bestimmungen BKBerner Kommentar Band/Nr. VI/1/4, Bern 2005.
 • Zevkliler, A.: Medeni Hukuk, gözden geçirilmiş 5. Bası, Ankara 1997.
 • Zogg, S.: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Art. 457-477 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 4. Auflage, Basel 2011.
 • https://www.tbmm.gov.tr.
APA Demirbaş F (2019). ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. , 91 - 125.
Chicago Demirbaş Feride ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. (2019): 91 - 125.
MLA Demirbaş Feride ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. , 2019, ss.91 - 125.
AMA Demirbaş F ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. . 2019; 91 - 125.
Vancouver Demirbaş F ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. . 2019; 91 - 125.
IEEE Demirbaş F "ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER." , ss.91 - 125, 2019.
ISNAD Demirbaş, Feride. "ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER". (2019), 91-125.
APA Demirbaş F (2019). ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 35(4), 91 - 125.
Chicago Demirbaş Feride ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 35, no.4 (2019): 91 - 125.
MLA Demirbaş Feride ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.35, no.4, 2019, ss.91 - 125.
AMA Demirbaş F ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2019; 35(4): 91 - 125.
Vancouver Demirbaş F ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2019; 35(4): 91 - 125.
IEEE Demirbaş F "ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 35, ss.91 - 125, 2019.
ISNAD Demirbaş, Feride. "ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 35/4 (2019), 91-125.