Yıl: 2019 Cilt: 17 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 142 - 159 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18026/cbayarsos.525180 İndeks Tarihi: 03-09-2020

Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem

Öz:
Günümüzde satın alma noktası iletişimi çalışmaları aracılığıyla markalar,tüketicinin satın alma kararı vermesine çalışmaktadır. Bu bağlamda satın almanoktası iletişiminin unsurlarından olan mağaza atmosferi, markalarıntüketicilerle iletişim kurmasında önemlidir. Bu sebeple markalar, mağazaatmosferini oluştururken hedef kitlesinin yaş, cinsiyet, gelir durumu gibidemografik etkenlerini, iyice araştırılmalı ve bu değişkenleri dikkate alarakmağazalarını dizayn etmelidir. Günümüzde kozmetik pazarı hızlabüyümektedir. Bu araştırmada tüketicilerin kozmetik mağazalarınınatmosferine verdikleri önem irdelenmiştir. Tüketicilerin demografikdeğişkenlikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum vb.) ile mağaza atmosferineverdikleri öneme yönelik puanları arasındaki farklılığın belirlenmesiaraştırmanın temel amacıdır. Bu bağlamda, araştırmada 320 katılımcıya yüzyüze anket uygulanmıştır. Anova yöntemi ile elde edilen verilere göre,katılımcıların bazı demografik özellikleri ile mağaza atmosferine verdikleriönem puanları arasında fark bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Importance of Store Atmosphere for the Consumers

Öz:
Today, through point-of-purchase communication efforts, brands are trying to make a consumer's decision to buy. In this context, the store atmosphere, which is one of the elements of point-of-sale communication, is important for brands to communicate with consumers. For this reason, brands, while creating a store atmosphere, demographic factors such as age, gender, income status of the target audience should be thoroughly investigated and designed their stores by considering these variables. Today, the cosmetics market is growing rapidly. In this research, the importance of consumers to the atmosphere of cosmetics stores was examined. The main purpose of the research is to determine the difference between the demographic variables (age, gender, marital status, etc.) of consumers and their importance points to the store atmosphere. In this context, a face-to-face questionnaire was applied to 320 participants. According to the data obtained by the Anova method, there is a difference between some demographic characteristics of the participants and the importance of store atmosphere for them.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, E., & Sönmez, H. (2015). Konjoint analizi ve genç kadın tüketicilerin hazır giyim mağaza tercihlerini etkileyen unsurların incelenmesi. The Journal of Academic Social Science, 3(12), 278-295.
 • Akyüz, İ. (2015). Farklı demografik özellikteki Tüketici gruplarına göre mobilya satış mağazası atmosferi oluşturma üzerine bir araştırma. Selçuk -Teknik Dergisi, 14 (2), 896-907.
 • Altuna, O. K. (2015). Duyusal markalama. M. Arslan (Ed.), Masamızda marka sohbetleri içinde (s.67-98). İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Arslan, B. (2016). Sanal mağaza atmosferi unsurlarının anlık satın almaya etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 117-136.
 • Arslan, M. (2011). Mağazacılıkta atmosfer. 2. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Aydın, K. (2013). Perakende yönetiminin temelleri. 4. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Batı, U. (2013). Markethink ya da farkethink. 2. Baskı. İstanbul: İyi Yayınlar.
 • Bayçu, S. (2016), Mağaza atmosferi (Ünite 1, 2, 6), 3. Baskı. M. Oyman (Ed.), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2465, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1436. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi.
 • Bayraktar, A. (2011). Görsel mağazacılıkta vitrinlerin önemi. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Bellizzi, J., & Hite, R. (1992). Environmental color, consumer feelings, and purchase likelihood. Psychology & Marketing. 9 (5), 347-363.
 • Berman, B., & Evans, J. (1992). Retail management: a strategic approach. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Childers, T., Carr, C., Peck, J. & Carson, S. (2001). Hedonic and utilitarian motivations for online retail shopping behavior. Journal of Retailing. 77 (4), 511-535.
 • Demirci, F. (2000). Perakendecilikte mağaza düzenlemesi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Fettahlıoğlu, S. H. (2014).Tüketicilerin mağaza atmosferinden etkilenme düzeylerinin demografik faktörler açısından incelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 6(11), 27- 40.
 • Gegez, E. (2013). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta Basım.
 • Inman, J. & Winer, R. (1998). Where the rubber meets the road : a model of in store consumer decision making. Working Paper, Report No:98 Cambridge: Marketing Science Institute, pp.98-122.
 • İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu neler söylüyor?. (2017). Erişim: 02 Ocak 2019, https://gayrimenkulturkiye.com/2017/01/25/rapor-istanbul-ana-caddeleri-2017/
 • Kachaganova, E. (2008). Mağaza atmosferinin satın almaya etkisi ve departmanlı mağazada bir uygulama (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
 • Kozmetikte Tüketim Profili (2002), Capital Dergisi. https://www.capital.com.tr/isdunyasi/ soylesiler/kozmetikte-tuketim-profili-490973 Erişim Tarihi: 14.01.2019.
 • Kurtuluş, K. (2010), Araştırma yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Küçükköylü, S. (2010), Perakendecilikte mağaza atmosferinin mağaza imajı oluşturmadaki önemi ve Konya ilinde bir araştırma. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya).
 • Labrecque, L., & Milne, G. (2012). Exciting red and competent blue: the importance of color in marketing. Journal of The Academy of Marketing Science. (40), 711-727. DOI 10.1007/s11747-010-0245-y
 • Levy, M., & Weitz, B. (2001). Retailing management, 4th Edition, McGraw Hill, Irwin, New York: International Edition.
 • Linstrom, M. (2012), Brand washed. İstanbul: Optimist Yayınları
 • Madden, T., Hewett, K., & Roth, M. (2000). Managing images in different cultures: a crossnational study of color meanings and preferences. Journal of International Marketing. 8 (4),90-107.
 • Martineau, P. (1958). The personality of the retail store. Harvard Business Review. 36 (1), 47-55.
 • Mcdonnell, J. (2007). Music, scent and time preferences for waiting lines. International Journal of Bank Marketing. 25 (4), 223-237.
 • Milliman, R. (1982). Using background music to affect the behavior of supermarket shoppers. The Journal of Marketing. 46 (3),86-91.
 • Mulhern, F. (1997). Retail marketing: from distribution to integration. International Journal of Research in Marketing. 14(2),103-124.
 • Naresh, M., & Birks, D. (2000). Marketing research an applied approach. London: Prentice Hall.
 • Odabaşı, Y., & Barış, G. (2006). Tüketici davranışı. 6. Baskı. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Okay, A. (2013). Kurum kimliği. 7. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özdamar, K. (2004), Paket programlar ile istatiksel veri analizi, 5. Baskı. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pelsmacker, D., Geuens, M., & Bergh, J. (2001). Marketing communications. London: Prentice Hai.
 • Rosenberg, J. (1995). Dictioııary of retailing and merchandising. New York: John Wiley & Son.
 • Tosun, N. (2017). Marka yönetimi. 3. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Tuğsal, T. (2014). Modern perakendecilik ve mağaza yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Turley, L., & Chebat, J. (2002). Linking retail strategy, atmospheric design and shopping behaviour. Journal of Marketing Management. 18 (1-2),125-144. DOI: 10.1362/0267257022775891
 • Vlahos, J. (2007). Scent and sensibility. Erişim: 01 Ocak, 2019. https://www.nytimes.com/2007/09/09/realestate/keymagazine/909SCENT-txt.html
 • Yalch, R. & Spangenberg, E. (2000). The effects of music in a retail setting on real and perceived shopping times. Journal of Business Research. 49 (2), 139-147.
 • Yeniçeri, T. (2005).Mağaza imajı ve mağaza imajı boyutları arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Yönetim Dergisi. 16 (52), 39-53.
 • Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine verdikleri önemin ölçülmesi İçin Bir ölçek geliştirme çalışması: Avrasya mağaza atmosfer ölçeği. Akademik Sosyal Araştırma Dergisi. 4 (30), 444-473.
APA ULKER Y (2019). Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. , 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
Chicago ULKER YELDA Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. (2019): 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
MLA ULKER YELDA Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. , 2019, ss.142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
AMA ULKER Y Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. . 2019; 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
Vancouver ULKER Y Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. . 2019; 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
IEEE ULKER Y "Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem." , ss.142 - 159, 2019. 10.18026/cbayarsos.525180
ISNAD ULKER, YELDA. "Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem". (2019), 142-159. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.525180
APA ULKER Y (2019). Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
Chicago ULKER YELDA Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no.4 (2019): 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
MLA ULKER YELDA Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.4, 2019, ss.142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
AMA ULKER Y Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(4): 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
Vancouver ULKER Y Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(4): 142 - 159. 10.18026/cbayarsos.525180
IEEE ULKER Y "Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem." Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, ss.142 - 159, 2019. 10.18026/cbayarsos.525180
ISNAD ULKER, YELDA. "Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17/4 (2019), 142-159. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.525180