Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 113 - 125 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-10-2020

Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar

Öz:
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştığısorunları, söz konusu öğretmenlerin görüşlerine göre belirlemek ve bu sorunlara yönelik çözümönerileri getirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması türünde olupverilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri,2019 yılı Şubat ayında Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde görev yapan 9 sınıf öğretmeni ile yüzyüze görüşmeler ile elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafındangeliştirilen ve 7 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ileçözümlenmiş, öğretmenlerin görüşleri doğrudan alıntılar ile sunulmuştur. Araştırmanın sonundaöğretmenlerin; öğrencilerin yeterli hazır bulunuşluğa sahip olmamaları, ailelerden yeterli desteğialamamaları, ders kitaplarının niteliğinin yetersiz olması gibi çeşitli sorunlarla karşılaştıklarıbelirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak okula başlama yaşının artırılması,okulöncesine katılımın artırılması, okuma yazma öğretiminde kullanılan ders kitaplarının niteliğininartırılması gibi bazı öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Difficulties Experienced by Teachers in Primary Literacy Teaching

Öz:
The purpose of this study is to determine the problems experienced by primary school teachers in literacy teaching process according to the opinions of the teachers and to recommend solutions for these problems. This is a case study of qualitative research methods. The data of the study is obtained through face to face interviews with 9 primary school teachers working in İscehisar district of Afyonkarahisar province in February 2019. Interview form consisting of 7 open-ended questions developed by the researchers is used as data collection tool. The data is analysed by descriptive analysis and the opinions of the teachers are presented with direct quotations. At the end of the research, it is determined that difficulties experienced by teachers include inadequate preparation of students, inadequate support from families to students, and poor quality of textbooks. Based on the findings of the study, some suggestions are made such as increasing the schooling age, increasing the participation in preschool education, increasing the quality of textbooks used in teaching reading and writing.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, A. ve Karacabey, M. F. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(2), 1382-1394.
 • Akın, S. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Alisinanoğlu, F. ve Şimşek, Ö. (2012). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının okul öncesi dönemdeki çocukların yazmaya hazırlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(2), 1-14.
 • Argon, T. ve Kıyıcı, C. (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95.
 • Aydın, H. (2017). Sınıf öğretmenlerinin okuma yazma öğretiminde karşılaştığı sorunların hizmet içi eğitim yoluyla giderilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Aydoğdu, E. (2017). The role of home literacy environment on the development of reading comprehension skill: a mediation model. Unpublished master's thesis. Koc University, İstanbul.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2016). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(2), 271-284.
 • Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(8), 241-252.
 • Baştuğ, M. ve Demirtaş, G. (2018). Her ses/harf için özel uygulamalı ilk okuma ve yazma öğretimi el kitabı (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bay, Y. (2008). Ses temelli cümle yöntemiyle ilkokuma yazma öğretiminin değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Çelenk, S. (2007). İlkokuma yazma programı ve öğretimi (6. Baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94- 106.
 • Gözde, G. (2007). Okuryazarlık sürecinde aile katılımının rolü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(01), 17-30.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. ve Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güler, H. (2016). İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin okula başlama yaşına göre okula uyumlarının ve okuma-yazma becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Giresun Üniversitesi, Giresun.
 • Gündoğmuş, H. D. (2018). The difficulties experienced by teachers in the process of primary reading and writing instruction and their solution offers for eliminating these difficulties. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 333-339.
 • Isaacs, B, (2012) Understanding the Montessori approach, early years education in practice. London: Routeldge.
 • Işık, A. E. (2014). 60-66 aylık iken ilkokula başlayan öğrencilerin okuma yazma beceri gelişimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Kapkın-Yener, Z. (2008). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına göre 1. sınıf okuma yazma becerilerinin kazandırılmasında karşılaşılan güçlükler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Karaçay, B. (2011). Okuyan beyin. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, 526, 20-27.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (2005), Türkçe öğretimi (7.baskı). Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kayıkçı, K. (2008). İlköğretim müfettişleri ve öğretmenlerin ses temelli cümle öğretim yönteminin uygulamasına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 423-457.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(01), 069-083.
 • MEB (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Neuman, L. W. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.
 • Ogano, J. A. (2012). Teaching learners with reading and writing problems in the classroom: an interview study with teachers in Norwegian schools. Master's thesis. Oslo University, Norway.
 • Ölmez, N. (2017). Veli bilgilendirme programının ilk okuma yazma sürecine katkısı hakkındaki veli ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Özcan, E. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinin bilişsel okul olgunluğu düzeylerinin okuma yazmayı öğrenme sürecine olan etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özsoy, U. (2006). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler (Eskişehir Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.
 • Patton, M. Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: Sage.
 • Polat, H. (2017). İlk okuma-yazma öğretiminde kullanılan yöntem ve kaynaklara ilişkin öğretmen görüşleri (Ankara/Yenimahalle örneği). International Journal of Languages’ Education and Teaching. (5)2, 166-186.
 • Sağırlı, M. (2015). İlkokuma yazma öğretiminin önemi, amacı ve birinci sınıf öğretmenliği. Ö. Yılar (Ed.), İlkokuma ve yazma öğretimi (s. 1-30). İçinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Samancı, S. (2007). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Strickland, D. S. ve Riley-Ayers, S. (2006). Early literacy: Policy and practice in the preschool years. Preschool policy brief, 10, 1-12.
 • Teke, H. (2010). Ana sınıfı öğretim programının ilköğretim 1.kademe 1.sınıföğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine etkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Tutal, Ö. (2013). İlk okuma-yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Uslu, S. (2014). Yenilenen ilkokul basamağında gerçekleştirilen okuma yazma öğretim sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Vatansever, H. (2008). Çözümleme (cümle) yöntemi ve ses temelli cümle yöntemine göre okuma yazma öğrenmiş çocukların okuduğunu anlamadaki başarı durumlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Yiğit, V. (2009). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerinin belirlenmesi; (Şırnak ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazırbulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305.
APA Erbasan Ö, Erbasan Ü (2020). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. , 113 - 125.
Chicago Erbasan Ömer,Erbasan Ülkü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. (2020): 113 - 125.
MLA Erbasan Ömer,Erbasan Ülkü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. , 2020, ss.113 - 125.
AMA Erbasan Ö,Erbasan Ü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. . 2020; 113 - 125.
Vancouver Erbasan Ö,Erbasan Ü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. . 2020; 113 - 125.
IEEE Erbasan Ö,Erbasan Ü "Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar." , ss.113 - 125, 2020.
ISNAD Erbasan, Ömer - Erbasan, Ülkü. "Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar". (2020), 113-125.
APA Erbasan Ö, Erbasan Ü (2020). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 113 - 125.
Chicago Erbasan Ömer,Erbasan Ülkü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi 8, no.1 (2020): 113 - 125.
MLA Erbasan Ömer,Erbasan Ülkü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.1, 2020, ss.113 - 125.
AMA Erbasan Ö,Erbasan Ü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2020; 8(1): 113 - 125.
Vancouver Erbasan Ö,Erbasan Ü Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2020; 8(1): 113 - 125.
IEEE Erbasan Ö,Erbasan Ü "Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar." Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8, ss.113 - 125, 2020.
ISNAD Erbasan, Ömer - Erbasan, Ülkü. "Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar". Ana Dili Eğitimi Dergisi 8/1 (2020), 113-125.