Yıl: 2020 Cilt: 19 Sayı: 74 Sayfa Aralığı: 879 - 894 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755/esosder.592673 İndeks Tarihi: 27-11-2020

BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Öz:
Kaynaştırma eğitimiyle ilgili son zamanlarda yürütülen araştırmalarda, özel eğitim ve sınıf öğretmeninin işbirliğiiçinde çalıştığı birlikte öğretim yaklaşımlarının, etkili öğrenmeyi sağladığı belirtilmektedir. Birlikte öğretimde,kullanılacak öğretimsel materyal ve gerekli uyarlamalara öğretmenler birlikte karar vermekte, oluşturduklarıöğretim programını aynı sınıf içinde aynı anda rol ve sorumluluk dağılımı yaparak uygulamaktadırlar. Buaraştırmada bir ilköğretim okulunun 2. sınıfında bulunan okuduğunu anlama güçlüğü olan öğrencilerin,okuduğunu anlama becerilerinin gelişiminde “bir öğretmen bir yardımcı” modeliyle yürütülen birlikte öğretimuygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli EğitimBakanlığına bağlı ve Gazi Mağusa ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, ön koşul becerilerinin değerlendirilmesisonucunda belirlenen ve öğrenme güçlüğü tanısı almış üç erkek öğrencinin katılımıyla yürütülmüş olanaraştırma, tek denekli araştırma desenlerinden “denekler arası çoklu yoklama yöntemi” ile yürütülmüştür. Eldeedilen bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan katılımcıların okuduğunu anlama becerilerinin gelişiminde“bir öğretmen bir yardımcı” modeliyle yürütülen birlikte öğretim uygulamalarının etkili olduğu sonucunavarılmıştır.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF CO-TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION SKILLS OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

Öz:
In recent research, it is stated that special education and classroom teachers are working in collaboration and coteaching approaches are very important approaches on effective learning in inclusive education. The teachers decide together on the instructional materials and the necessary adaptations to be used, and evaluate the curriculum they create by distributing roles and responsibilities in the same class at the same time. In this research, it is aimed to evaluate the effectiveness of co-teaching practices carried out with a model of “one teacher one assistant” model on the reading comprehension performance of the students who have difficulty in reading comprehension in the second grade of an elementary school. One of the models of single subject design, multiple probe design across participants, is used in this research. According to the findings obtained in the end of study, teaching applications performed based on co-teaching approach were effective and permanent in improving comprehension skills of participants.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acat, B. (2017). Sınıf yönetimi, öğrenme iklimi oluşturma. Etkili öğretim yöntemleri içinde M.B Acat.(Çeviri Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Akçamete, G. (1998). Türkiye’de özel eğitim. Özel Eğitim, içinde Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1018, 197-207.
 • Akçamete, G., & Ceber, H. (1999). Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(03). 64-74.
 • Ataman, A. (2012). Özel Eğitimin Temelleri. Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim içinde. Ataman A. (Ed.) (3-56). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Aydın, H. (2017). Etkili öğretmen. Etkili öğretim yöntemleri içinde, MB Acat.(Çeviri Ed.). Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Bacharach, N., Heck, T. W., & Dahlberg, K. (2010). Changing the face of student teaching through coteaching. Action in Teacher Education, 32(1), 3-14. DOI: 10.1080/01626620.2010.10463538
 • Bahap-Kudret, Z. (2016). Okumada başarılı olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile özetleme becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bakkaloğlu, H. & Sucuoğlu, B. (2018). Okul öncesi sınıflardaki özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların okula uyumları. [School Adjustment of Children with and without Special Needs in Preschool Classrooms]. Elementary Education Online, 17(2), 580-595.
 • Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık. Beninghof, A. M. (2012). Co-teaching that works: structures and strategies for maximizing student learning. John Wiley & Sons. USA. ISBN: 978-1-118-00436-4
 • Bouck, E. C. (2007). Co-teaching… not just a textbook term: Implications for practice. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 51(2), 46-51.
 • Brown, P. A. (2013). A survey of professional development for co-teaching (Order No. 3604343). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1475251592). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1475251592?accountid=15309
 • Cook, L., & Friend, M. (1995). Co-teaching: Guidelines for creating effective practices. Focus on Exceptional Children, 28(3), 1-16.
 • Cora - İnce, N. (2007). Zihinsel engelli öğrencilere okuduğunu anlama becerilerinin öğretilmesinde işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çelenk, S. (2004). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi: çoklu zeka ve ilkokuma-yazma öğretimi-yeni ilkokuma-yazma program taslağı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Da Silva, C. I. (2011). The influence of co-teaching on the academic achievement of special education students (Unpublished master thessis). Caldwell College, USA.
 • Dyer, R. E. (1992). How elementary classroom teachers make instructional adaptations for mainstreamed students with mental retardation: A case study (Order No. 9311572). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (303993818). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/303993818?
 • Eren, E. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonu. Etkili öğretim yöntemleri içinde, MB Acat.(Çeviri Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Fennick, E. (2001). Coteaching an inclusive curriculum for transition. Teaching Exceptional Children, 33(6), 60-66.
 • Foglia, K. L (2015). Case study examınıng the secondary co-teaching program at a South Jersey High School (Unpublished PHD thessis). The State University of New Jersey, USA.
 • Franklin, J. C.(2015). Co-teaching student outcomes and effıcacıous practıces: A pragmatic mixed methods study (Unpublished PHD thessis). Mercer University, USA.
 • Gök, B., & Şahin, A. E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 34(153).
 • Güldenoğlu, B. & Kargın, T. (2012). Karşılıklı öğretim tekniğinin hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 13(01), 017-034.
 • Gökbulut, (2018). Özel gereksinimli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde birlikte öğretim yaklaşımının etkiliğinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Gökbulut D.Ö, Akçamete, G., & Güneyli, A. (2020). Impact of co-teaching approach ın ınclusive educatıon settings on the development of reading skills. International Journal of Education, 8(1), 1-17.
 • Grabe, W. & Stoller, F. L. (2002). Teaching and researching reading. London: Pearson Education Longman.
 • Gürgür H. (2005) Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı ilköğretim sınıfında işbirliği ile öğretim yaklaşımının incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Hollingsead, C. & Ostrander, R. (2006). How can i help my students who struggle with reading comprehension? Journal of Adventist Education, 1(4), 15-20.
 • Hunt, P., Soto, G., Maier, J., Liboiron, N., & Bae, S. (2004) Collaborative teaming to support preschoolers with severe disabilities who are placed in general education early childhood programs. Topics in Early Childhood Special Education.24(3),123 – 142.
 • Karasu, H. P., Girgin, Ü., & Uzuner, Y. (2012). İşitme engelli öğrenciler ve işiten öğrencilerin okuma becerilerinin formel olmayan okuma envanteri ile değerlendirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1).
 • Karatay, H. (2007). İlköğretim Türkçe öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama becerileri üzerine alan araştırması (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kargın, T. (2003). Cumhuriyetin 80. yılında özel eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 160(11), 1-17.
 • King-Sears, M. (2001). Three steps for gaining access to the general education curriculum for learners with disabilities. Intervention in School & Clinic, 37(2), 67- 76.
 • Knackendoffel, E. A. (2005). Collaborative teaming in the secondary school. Focus on Exceptional Children, 37(5), 1-16.
 • Lee, V. E., & Smith, J. B.(1999). Social support and achievement for young adolescents in Chicago: The role of school academic press. American Educational Research Journal, 36(4), 907-945.
 • Lersch, M. (2012). Student perceptions of co-teaching: what do students think about coteaching? (Unpublished master thessis). Arizona State University, USA.
 • Magiera,K.,Smith,C.,Zigmond,N.,& Gebauer, K. (2005). Benefits of co-teaching in secondary math classes. Teaching Exceptional Children, 37(3), 20-24.
 • Marston, D. (1996). A comparison of inclusion only, pull-out only, and combined service models for students with mild disabilities. The Journal of Special Education, 30(2), 121-132.
 • Mastropieri, M. A. & Scruggs, T. E. (2001). Promoting inclusion in secondary classrooms. Learning Disabilities Quarterly, 24(4), 265-274.
 • Moreillon, J. (2013) Coteaching reading comprehension strategies in elementary school libraries: maximizing your ımpact. American Library Association Press, USA.
 • Murawski, W. W. & Dieker, L. A. (2004). Tips and strategies for co-teaching at the secondary level. Teaching Exceptional Children, 36(5), 52-58.
 • Murawski, W. W. & Lochner, W. W. (2010). Observing co-teaching: What to ask for, look for, and listen for. Intervention in School and Clinic, 46(3), 174-183.
 • Nal, A. & Tüzün, I.(2011). “Türkiye’de kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim: politika ve uygulama önerileri” İmak Ofset Basım Yayın. İstanbul.
 • Özmen, R. G. (2012). Öğretim ilkeleri ve öğretimsel uyarlamalar. Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim içinde. Ataman A. (Ed.) (177 - 216). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Rivera, MCmahon & Keys, (2014) Collaborative teaching: school implementation and connections with outcomes among students with disabilities. Journal of Prevention & Intervention Community DOI: 10.1080/10852352.2014.855067 · Source: PubMed
 • Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., & Okolo, C. M. (2008). Science and social studies for students with disabilities. Focus on Exceptional Children, 41(2), 1-24.
 • Seçkin Y., Ş.& Baydık, B.(2017). Okuma performası düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları. İlköğretim Online.16(4), 1652-1671. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.342983.
 • Shapiro,A.(1999) Everybody belongs: changing negative attitudes toward classmates with disabilities. New York: RoutledgeFalmer
 • Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Karasu, F.İ., Demir, Ş. & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: their attitudes and knowledge about ınclusion. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 5(2), 107-128.
 • Tekin-İftar, E.,& Kırcaali-İftar, G. (2004). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri.[Errorless teaching procedures in special education (2nd Ed.)] Ankara, Turkey: Nobel Yayınevi.
 • Topbaş, S. (1998). Öğrenme güçlüğü gözlenenler. Özel eğitim içinde (s. 55-73). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi.
 • Walsh, J. M. (2012). Co-teaching as a school system strategy for continuous improvement. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 56(1), 29-36.
 • Wexler, J., Kearns, D. M., Lemons, C. J., Mitchell, M., Clancy, E., Davidson, K. A.,& Wei, Y. (2018). Reading comprehension and co-teaching practices in middle school English language arts classrooms. Exceptional Children, 84(4), 384-402.
 • Wischnowski, M. W., Salmon, S. J., & Eaton, K. (2004). Evaluating co-teaching as a means for successful inclusion of students with disabilities in a rural district. Rural Special Education Quarterly, 23(3), 3-14.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zimmermann, S.& Hutchins, C. (2003). Keys to comprehension: how to help your kids read ıt and get ıt!. Three Rivers Press, New York.
APA Dağlı Gökbulut Ö, Akçamete A, Güneyli A (2020). BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. , 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
Chicago Dağlı Gökbulut Özlem,Akçamete Ayşe Gönül,Güneyli Ahmet BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. (2020): 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
MLA Dağlı Gökbulut Özlem,Akçamete Ayşe Gönül,Güneyli Ahmet BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. , 2020, ss.879 - 894. 10.17755/esosder.592673
AMA Dağlı Gökbulut Ö,Akçamete A,Güneyli A BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. . 2020; 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
Vancouver Dağlı Gökbulut Ö,Akçamete A,Güneyli A BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. . 2020; 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
IEEE Dağlı Gökbulut Ö,Akçamete A,Güneyli A "BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ." , ss.879 - 894, 2020. 10.17755/esosder.592673
ISNAD Dağlı Gökbulut, Özlem vd. "BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ". (2020), 879-894. https://doi.org/10.17755/esosder.592673
APA Dağlı Gökbulut Ö, Akçamete A, Güneyli A (2020). BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 19(74), 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
Chicago Dağlı Gökbulut Özlem,Akçamete Ayşe Gönül,Güneyli Ahmet BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 19, no.74 (2020): 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
MLA Dağlı Gökbulut Özlem,Akçamete Ayşe Gönül,Güneyli Ahmet BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.74, 2020, ss.879 - 894. 10.17755/esosder.592673
AMA Dağlı Gökbulut Ö,Akçamete A,Güneyli A BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2020; 19(74): 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
Vancouver Dağlı Gökbulut Ö,Akçamete A,Güneyli A BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2020; 19(74): 879 - 894. 10.17755/esosder.592673
IEEE Dağlı Gökbulut Ö,Akçamete A,Güneyli A "BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 19, ss.879 - 894, 2020. 10.17755/esosder.592673
ISNAD Dağlı Gökbulut, Özlem vd. "BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 19/74 (2020), 879-894. https://doi.org/10.17755/esosder.592673