Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 325 - 338 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18394/iid.663731 İndeks Tarihi: 06-01-2021

Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama

Öz:
Bu çalışmanın amacı, otellerde ayın/yılın personeli seçilmiş başarılı elemanların yüz göstergelerini, fizyonomi bilimindeki başarılı yüz göstergeleri ile karşılaştırmaktır. Elde edilen sonuçlar, otellerde uygulanan elaman seçimi, kariyer planlama gibi personel değerlendirme süreçlerine “başarılı yüz profili” sunması ve yöneticilere personel ile ilgili çeşitli kararlarda kolaylık sağlaması bakımından önemlidir. Bu amaçla, fizyonomi alan yazınında yer alan temel göstergelere bağlı olarak bir Yüz Analiz Formu hazırlanmıştır. Formda, 13 yüz hattı, 63 gösterge yer almaktadır. Çalışma iki zincir, dokuz bağımsız otel işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, otel işletmeleri insan kaynakları müdürleri tarafından toplam 69 ayın/yılın personeline ait fotoğrafı değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, başarılı yüz göstergelerini yüksek oranda karşılayan yüz hatları; yüz şekli (% 72,5), saç çizgisi (• 88,3), alın ( %78,3), kaş (% 92,8), göz (% 88,4) ve burun şeklidir (% 70,1). Orta seviyede karşılayan yüz hatları; göz kapakları (% 52,2), dudak (59,6), dudak ve burun arasındaki mesafe (%53,7), ağız (% 49,5), çene (% 55,1) ve kulak şeklidir (% 47,9). Personel yüz fizyonomisinde gözler arasındaki mesafe hattı ise başarı göstergelerinden sadece birinde (normal mesafeli göz aralığı % 59,4) karşılık bulmuştur.
Anahtar Kelime:

Physiognomy and A Research on “Monthly/Annual Employee” of Hotels

Öz:
The aim of this study is to investigate whether the successful facial indicators of the employees of the month/year are corresponding to the ones with the approved literature. Hence, a “Facial Analyze Form” has designed depending on the fundamental indicators that take part in literature. Research has been carried out within two chain and nine independent hotels. In order to achieve of the aim of this paper, 60 within chain hotels and nine within company hotels employee of the month/year photographs were analyzed by human resource managers of sample hotels. Results were analyzed upon preference frequencies of 13 face lineaments and 63 indicators. Results confirms that lineaments highly corresponding to the successful facial indicators are; form of the face (72,5 %), hairline (88,3 %), forehead (78,3 %), eyebrow (92,8 %), eyes (88,4 %) and shape of the nose (70,1 %). Medium level correspondence face lineaments are; eyelids (52,2 %), lips (59,6 %), margin between the lips and nose (53,7 %), mouth (49,5 %), chin (55,1 %) and shape of the ears (47,9 %). The margin between the eyes is not corresponding to the success with the exception of normal margin eyes (59,4 %) of employee facial physiognomy.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abulaban, M. L., Muzher, S. S. & Thawabieh, A. M. (2018). The relationship between predicting personality using physiognomy and through using personality scale, World Journal of Social Science,5(2), 22-39.
 • Akça, A. ( 2017). Senin yüzünden. Eskişehir: Dorlion Yayınları.
 • Akça, A. (2019). Sözlü Görüşme (Görüşen: Dönüş Çiçek)
 • Akoğlan, M. (1998). Turizm sektöründe insan kaynakları seçim yöntemleri. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 9 (Mart-Haziran), 26-30.
 • Alrajih, S. & Ward, J. (2014). Increased facial width-to-height ratio and perceived dominance in the faces of the UK’s leading business leaders. British Journal of Psychology, 105, 153–161.
 • Altınışık H. (2014). Kişilik analizinde yüzün şifreleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altınışık, H. (2019). Yüzümüz ruhumuz hakkında neler söyler? Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi. 12 Haziran 2019, http://www.gonuldergisi.com/yuzumuz-ruhumuz-hakkinda-neler-soyler-insan-iliskileri-ve-yuz-okuma-uzmani-halim-altinisik.html
 • Araştırma Serisi 13. (t.y). Yüz Okuma Sanatı. 13 Temmuz 2019, www.MaximumBilgi.com.
 • Barasch, M. (1975). Character and physiognomy: bocchi on donatello’s St. George, a renaissance text on expression in art. Journal of History of Ideas, 36(3), 413-430.
 • Bozkurt, K. (2008). Kıyafet ilmi Türk Edebiyatında Kıyafetnameler ve Şaban-ı Sivrihisari’nin Kıyafetnamesi (Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Bozkurt, Ö. (2015). Etiğin fizyonomik temellerine giriş. Adam Akademi, 5(2), 27-46.
 • Collins, A. F. (1999). The Enduring Appeal of Physiognomy: Physical Appearance as A Sign of Temperament, Character, And Intelligence. History of Psychology, 2, 251–276.
 • Collins, M. A. & Zebrowitz, L. (1995). The contributions of appearance to occupational outcomes in civilian and military settings. Journal of Applied Social Psycfology, 25(2), 129-163
 • Çağrıcı, M. (2000). İbrâhim Hakkı Erzurûmî. TDV İslâm Ansiklopedisi, 21, 305-311.
 • Çakır, M. (2007). Kıyafet-Name’ler hakkında bir bibliyografya Denemesi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5(9), 333-350.
 • Çavuşoğlu, A. (2009). Kıyafet İlmi ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri, bilimname, 17(2), 293 – 302.
 • Demir, A. (2017). Yüz okuma. İstanbul: SD Yayınevi.
 • Echtner, C. M. (1999). The semiotic paradigm: implications for tourism research. Tourism Management, 20(1), 47-57.
 • Eco, U. (1996). Ortaçağı düşlemek. (Ş. Karadeniz, Çev.). İstanbul: Can yayınları.
 • Erdem, O. (2018). Yüz okuma. İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Erkal, A. (1999). Kıyafetnameler üzerine. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 13, 219.
 • Fiske, J. (2003). İletişim çalışmalarına giriş. (I. Süleyman, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Graham, J. R., Harvey, C. R. & Puri, M. (2010). A corporate beauty contest. NBER Working Paper, 15906.
 • Griffiths, S. (2015). Is your face the key to your fortune? From a square head to a Roman nose, facial features of entrepreneurs have been morphed to reveal the
 • 'look of success'. 30 Ekim 2019, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3344640/Is-face-key-fortune-square-head-Roman-nose-facial-features-entrepreneurs-morphed-reveal-look-success.html
 • Hassin, R. & Trope, Y. (2000). Facing faces: Studies on the cognitive aspects of physiognomy. Journal of Personality and Social Psychology, 78(5), 837-852.
 • Kalaman, S. & Bat, M. (2014). Toplumsal cinsiyet açısından AXE basın ilanlarının göstergebilimsel analizi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, Özel Sayı I, 128-136.
 • Kamenskaya, E. & Kukharev, G. (2008). Recognition of psychological characteristics from face. Metody Informatyki Stosowanej, 1, 59-73.
 • Karaca, S. (2015). Çin yüz okuma sanatı’na göre Forbes zenginlerinin ortak yüz hatları. 24 Mayıs 2019, https://www.sevgikaraca.org/single-post/2015/10/04
 • Kini, A. S. & Kumar, C. N. R. (2014). Personality ıdentification using facial features. The International Journal of Engineering and Science (The IJES), 3(12), 39-47.
 • Lavater, J. C. (1797). Essays on physiognomy (C. Moore, Trans.). London: H. D. Symonds.
 • Le Breton, D. (2018). Yüz üzerine antropolojik bir deneme. (O. Türkay, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Lewis, G. J., Lefevre, C. E & Bates, T. C. (2012). Facial width-to-height ratio predicts Achievement Drive in US Presidents, Personality and Individual Differences, 52, 855–857.
 • Little, A. C., Burriss, R. P., Jones, B. C. & Roberts, S. C. (2007). Facial Appearance Affects Voting Decisions. Evolution and Human Behavior, 28: 18–27.
 • Loehr, J. & O'Hara, R. B. (2013). Facial morphology predicts male fitness and rank but not survival in Second World War Finnish soldiers. Biology Letters, 9, 20130049.
 • Maclean, I. (2011). The logic of physiognomy in the late renaissance, early. Science and Medicine, 16(4), 275-295
 • Mazur, A., Mazur, J. & Keating, C. (1984). Military rank attainment of a west point class: effects of cadet’s physical features. American Journal of Sociology, 90, 125-150.
 • Mengi, M. (2002). Kıyafetnâme, TDV İslâm Ansiklopedisi C.25. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Meslek Standartları (2019). Yayımlanmış Ulusal Meslek Standartları, https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_mesl ek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Ite mid=432 (Erişim tarihi: 17. O7.2019)
 • Mueller, U. & Mazur, A. (1996). Facial dominance of West Point cadets as a predictor of later military rank. Social Forces, 74, 823-850.
 • Mueller, U. & Mazur, A. (1997). Facial dominance in homo sapiens as honest signaling of male quality. Behavioral Ecology, 8, 569–579.
 • Mutlu, E. (2012). İletişim sözlüğü. Ankara: Sofos Yayınları.
 • Percival, M. (1999). The Appearance of Character Physiognomy and facial expression in 18th century France. London: Maney & Son Ltd. for the Modern Humanities Research Association.
 • Pillemer, J., Graham, E. R. & Burke, D. M. (2014). The face says it all: CEOS, gender, and predicting corporate performance. The Leadership Quarterly,
 • 25(5), 855–864. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.07.002
 • Rule, N. O. & Ambady, N. (2008). The face of success: Inferences from chief executive officers' appearance predict company profits. Psychological Science, 19, 109-111.
 • Tütsoy, Ö. & Göngör, F. (2017). Analysıs of facıal characterıstıcs. the eurasia proceedings of science, technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), 1: 262-272.
 • Uludağ, Süleyman. (2002). Tasavvuf terimleri sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınları;
 • Vardar, Berke (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Webster, R. (2012). Kolay ve pratik yüz okuma sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Wolffhechel, K., Fagertun, J., Jacobsen, U. P. Majewski, W., Hemmingsen, A. S. Larsen, C. L. Lorentzen, S. K. Jarmer. H. (2014). Interpretation of appearance: the effect of facial features on first ımpressions and personality. PLoS One, 9(9):e107721. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107721.
 • Wong, E. M. Ormiston, M. E. & Haselhuhn, M. P. (2011). A face only an investor could love: ceos’ facial structure predicts their firms’ financial performance. Psychological Science, 22: 1478–1483
 • Yılmaz, Ayşe (2012). Kiyafet ilmiyle oluşturulan eserler ve bu eserlerden seçilmiş örnekler. Sosyal Bilimler Dergisi. Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı, 10 (1): 130.
 • Zebrowitz, Leslie A., Tenenbaum, Daniel R. ve Goldstein, Lori H. (1991). The Impact of Job Applicants' Facial Maturity, Gender, and Academic Achievement on Hiring Recommendations. Journal of Applied Social Psychology. 21 (7): 525-609 (https://www.yourchineseastrology.com/face-reading/face-of-success.htm
APA AKOĞLAN KOZAK M, Çiçek D (2020). Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. , 325 - 338. 10.18394/iid.663731
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. (2020): 325 - 338. 10.18394/iid.663731
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. , 2020, ss.325 - 338. 10.18394/iid.663731
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. . 2020; 325 - 338. 10.18394/iid.663731
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. . 2020; 325 - 338. 10.18394/iid.663731
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D "Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama." , ss.325 - 338, 2020. 10.18394/iid.663731
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem - Çiçek, Dönüş. "Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama". (2020), 325-338. https://doi.org/10.18394/iid.663731
APA AKOĞLAN KOZAK M, Çiçek D (2020). Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 325 - 338. 10.18394/iid.663731
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. İş ve İnsan Dergisi 7, no.2 (2020): 325 - 338. 10.18394/iid.663731
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. İş ve İnsan Dergisi, vol.7, no.2, 2020, ss.325 - 338. 10.18394/iid.663731
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. İş ve İnsan Dergisi. 2020; 7(2): 325 - 338. 10.18394/iid.663731
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama. İş ve İnsan Dergisi. 2020; 7(2): 325 - 338. 10.18394/iid.663731
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D "Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama." İş ve İnsan Dergisi, 7, ss.325 - 338, 2020. 10.18394/iid.663731
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem - Çiçek, Dönüş. "Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde “Ayın/Yılın Personeli” Üzerinde Bir Uygulama". İş ve İnsan Dergisi 7/2 (2020), 325-338. https://doi.org/10.18394/iid.663731