Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: özel Sayfa Aralığı: 168 - 176 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966 İndeks Tarihi: 12-02-2021

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği

Öz:
Son yıllarda yaşanan küresel rekabet ve teknolojide meydana gelenhızlı değişim makro ekonomik politikalar yanında, girişimcilikfaaliyetine olan ilgiyi de artırmıştır. Yapılan araştırmalar dikkatealındığında, Türkiye’de çalışan nüfusun büyük bir bölümünün kendiişini kurmayı hayal ettiği bilinmektedir. Bu noktada girişimci riskalabilen, ihtiyaç duyulan kaynakları bir araya getirme yetisine sahip,başarıyı elde edebilmek için çevresine bakmasını ve ihtiyaçlarınıgörmesini bilen, yeniliklere açık biri olarak da tanımlanabilir.Araştırmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesininfarklı bölümlerinde girişimcilik dersini alan son sınıf öğrencilerinin,girişimcilik eğitimiyle birlikte yenilikçi, risk alma eğilimi, kendinegüven, başarı ihtiyacı, belirsizliğe karşı tolerans ve kontrol odağı gibikişilik özelliklerinin öğretilmeye çalışılmasına yönelikgerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla birlikte öğrencilerde var olangirişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.Araştırmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi ZiraatFakültesinde öğrenim gören öğrenciler örneklemini ise, ZiraatFakültesinde farklı bölümlerde okuyan ve girişimcilik dersini alan, 76son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma grubu oluşturulurken,fakültedeki tüm bölümleri temsilen gayeli olarak, kitledeki tümbirimlere ulaşılmasıyla tam sayım yapılmıştır. Araştırmakapsamındaki öğrencilerin 32’si kız, 44’ü ise erkektir. Araştırmanınamacına yönelik mevcut bilgiler, alan yazınıyla birlikte sistematik birşekilde verilmiştir. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında isekorelasyon analizine başvurulmuştur. Elde edilen bulgular analizedildiğinde, Ziraat Fakültesinin son sınıfında öğrenim görenöğrencilerin girişimcilik özellikleri ile girişimcilik faaliyeti arasındaistatistikî açıdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Busonuçlara göre; araştırmaya katılan öğrencilerin girişimciliközellikleri arttıkça girişimcilik faaliyetlerinin de arttığıgörülmektedir. Ayrıca girişimcilik özellikleri taşıyan son sınıföğrencilerinin aynı zamanda önemli düzeyde girişimcilik alanındakifaaliyetlere yatkın olma özelliğine sahip oldukları da söylenebilir.Sonuç olarak, girişimcilik eğiliminin belirlenmesi, potansiyelgirişimcilik özelliğine sahip olanların doğru yönlendirilmesi ve işhayatına kazandırılması ancak girişimcilerin psikolojik vedemografik faktörler ile anlamlı bir ilişki içerisinde olmasıylagerçekleşebilir.
Anahtar Kelime:

Determination of Entrepreneurship Tendencies of University Students: The Case of OMU Faculty of Agriculture

Öz:
Recent global competition and the rapid change that occurred in technology increased the interest in entrepreneurship activities in addition to macroeconomic policies. When studies conducted are taken into consideration, it is known that a great majority of the population in Turkey dream about starting their own business. Entrepreneurship starts with the drive to start a phenomenon and to perform a phenomenon.At this point, an entrepreneur can be defined as someone who can take risks, who has the ability to bring the required resources together, who knows to look around and to see the needs in order to reach success and as someone who is open to innovations. The aim of this study was to teach students in their last year who are taking entrepreneurship courses such as innovativeness, tendency for taking risks, self-confidence, need for success, tolerance for uncertainty and focus of control with entrepreneurship education to bring out the existing entrepreneurship potential in students participating in different departments of Ondokuz Mayıs University Faculty of Agriculture characteristics. The universe of the study consists of students studying at Ondokuz Mayıs University Faculty of Agriculture, while the sample consists of 76 last year students who werein different departments of the Faculty of Agriculture taking entrepreneurship courses. While forming the research group, a full count was made to reach all the units in the population to represent all the departments in the faculty. Overall, 32 of the students in the study were female and 44 were male. The existing information about the purpose of the study was given systematically with the literature. Correlation analysis was conducted in the analysis and interpretation of the data was proceeded. When the results found were analyzed, statistically significacy was found between the entrepreneurship characteristics and entrepreneurship activities of the students. According to these results, it can be seen that as the entrepreneurship characteristics of the students who participated in the study increase, their entrepreneurship activities also increase. In addition, last year students who have entrepreneurship characteristics also have a significant tendency for activities in the field of entrepreneurship. As a conclusion, finding out entrepreneurship tendencies, correct guidance of those who have potential entrepreneurship characteristics and leading them to business world can only occur through entrepreneurs’ being in a significant relationship with psychological and demographic factors.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkoç İ, Çalışkan A, Turunç Ö 2012. “Gelişim Rasyonel Alt Kültürlerinin Girişimci Davranışa Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Aracılık Rolü”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4): 65-83.
 • Akyüz Y 2013.‘‘Üniversite Öğrencilerinin KOSGEB Desteklerine Bakış Açıları ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3): 80-98.
 • Alpar R Geçerlilik ve Güvenilirlik. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlilik Güvenilirlik.2010.1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. s.316-66.
 • Arıkan S 2008. Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Siyasal Kitabevi. 4.Baskı.
 • Ataç N 1998. Diyelim /Söz Arasında, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Balaban Ö, Özdemir Y 2008. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2):133-147.
 • Balce AO, Demir S 2007, İstatistik Ders Notları, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Denizli.
 • Berglund H, Wennberg K 2006. Creativity among Entrepreneurship Students: Comparing Engineering and Business Education, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-long Learning, 16 (5): 366-79.
 • Bernstein A 2011. Nature vs Nurture: Who is Interested in Entrepreneurship Education. A Study of Bussiness and Technology Undergraduates Based on Social Cognitive Career Theory. The George Washington University, PHD.
 • Bird B 1989. Entrepreneurial Behavior, Glenview, IL: Scott, Foresman
 • Boz M, Tükeltürk ŞA 2013.“Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-3 Kasım, Muğla, 271-292.
 • Börü D 2006. Girişimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yayın No.733, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Dugassa TG 2012. The context of entrepreneurship education in Ethiopian universities. Management Research Review, 35(3): 225-244.
 • Dündar S, Ağca V 2007. “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1):121-142.
 • Güney S 2008. Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Genişletilmiş 3. Baskı. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Gürbüz S, Şahin F 2016. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Greenspan A, Rosan RM 2006. The Role of Universities Today: Critical Partners in Economic Development and Global Competitiveness.
 • Hisrich D, Peters MP 1992. Entrepreneurship Starting, Developing and Managing A New Enterprise, Irwin, Boston.
 • Hisrich RD, Peters MP 1998. Entrepreneurship. New York: Irwin Mc Graw Hill.
 • Kalaycı Ş 2008. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknik . Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kayış A 2009. Güvenirlik Analizi. Ş. Kalaycı (Ed), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Istatistik Teknikleri. (403-419). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Koh HC 1996. “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A Study of Hong Kong MBA Students”, Journal of Managerial Psychology, 11(3): 12-25.
 • Korkmaz O 2012. “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 14(2): 209-226.
 • Miran B 2013. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Bornova, İzmir. s: 117-156.
 • Mueller S, Thomas AS 2001. "Culture And Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study Of Locus Of Control And Innovativeness", Florida International University, Miami, National Academy Of Management, Journal Of Business Venturing, 16(1): 51-75.
 • Muzyka D, Koning A, Churchill N 1995. “On Organization and Adaptation: Building The Entrepreneurial Corporation”. European Management Journal, 13, (4): 352-365.
 • Ongun U, Çiçek U, Çuhadar Y 2017. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (2): 144-156.
 • Özdamar K 1999. Paket Programlar Ile Istatistiksel Veri Analizi, 2.Bs., Eskişehir, Kaan Kitabevi.
 • Özdemir L 2013. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1): 41-65.
 • Patır S, Karahan M 2010. Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (2): 27- 44.
 • Schumpeter JA 1934. The Theory of Economics Development, Oxford University Press, Oxford, U.K.
 • Souitaris V, Zerbinati S, Al-Laham A 2007. Do Entrepreneurship Programmes Raise Entrepreneurial Intention of Science and Engineering Students. The Effect of Learning, Inspiration and Resources. Journal of Business Venturing 22 (4): 566-591.
 • Tağraf H, Halis M 2008. Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin ‘Girişimsel Öz Yetkinlik’ Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2): 91-111.
 • Tessema Gerba D 2012. The context of entrepreneurship education in Ethiopian universities. Management Research Review, 35(3/4): 225-244.
 • Titiz T 1999. Genç Girişimcilere Öneriler. İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • Wang CK, Wong P 2004. Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore, Elsevier, Technovation (24): 163-172.
 • Ulucan S 2015. Girişimcilik Eğiliminin ve Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Orta Öğrenimde Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, 157 s.
 • Volkmann C 2004. Entrepreneurship Studies-An Ascending Academic Discipline in The Twenty-first Century. Higher Education in Europe. 29 (2):177- 185.
 • Yaşar M 2014. İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36(2): 59-75.
 • Yelkikalan N, Akatay A, Yıldırım MH, Karadeniz Y, Köse C, Koncagül Ö, Özer E 2010. ‘’Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz’’, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19): 51-59.
 • Yılmaz E, Sünbül AM 2009. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21: 196-203.
APA Demir H, Demiryurek K (2018). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. , 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
Chicago Demir Hilal,Demiryurek Kursat Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. (2018): 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
MLA Demir Hilal,Demiryurek Kursat Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. , 2018, ss.168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
AMA Demir H,Demiryurek K Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. . 2018; 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
Vancouver Demir H,Demiryurek K Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. . 2018; 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
IEEE Demir H,Demiryurek K "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği." , ss.168 - 176, 2018. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
ISNAD Demir, Hilal - Demiryurek, Kursat. "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği". (2018), 168-176. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
APA Demir H, Demiryurek K (2018). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(özel), 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
Chicago Demir Hilal,Demiryurek Kursat Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21, no.özel (2018): 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
MLA Demir Hilal,Demiryurek Kursat Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.21, no.özel, 2018, ss.168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
AMA Demir H,Demiryurek K Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2018; 21(özel): 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
Vancouver Demir H,Demiryurek K Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2018; 21(özel): 168 - 176. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
IEEE Demir H,Demiryurek K "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21, ss.168 - 176, 2018. 10.18016/ksutarimdoga.vi.472966
ISNAD Demir, Hilal - Demiryurek, Kursat. "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21/özel (2018), 168-176. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.472966