Yıl: 2020 Cilt: 1 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 370 - 392 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/maeuefd.581698 İndeks Tarihi: 16-03-2021

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu araştırmada öğretmenlerin eğitim yönetimialanında lisansüstü öğrenim görme nedenleriincelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ve durumçalışması deseninde kurgulanan bu çalışmadakatılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklemeyöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemetekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri 16 öğretmenile gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla toplanmıştır.Verilerin analizinde nitel veri çözümleme tekniği olaniçerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilensonuçlara göre katılımcılar lisansüstü eğitime yenilik,kariyer ve sosyal olanaklar nedeniyle başvurmaktadır.Bununla birlikte katılımcıların önemli bir bölümü işyükü yoğunluğu, bireysel sorumluluklar ve ekonomiközendiricilerin azlığı gibi nedenler ile programadevam edemediklerini ifade etmiştir. Araştırmanınsonuçlarına dayalı olarak öğretmenlerin lisansüstüeğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilersunulmuştur.
Anahtar Kelime:

TEACHERS REASONS FOR PURSUING GRADUATE EDUCATION: A QUALITATIVE STUDY

Öz:
This study investigates teachers’ reasons for pursuing graduate education. We designed a case study as a qualitative research methods. Participants of this study were selected through maximum variation sampling technique under purposeful sampling methods. The data were collected through interviews with 16 teachers. In the analysis of the data, content analysis which is a qualitative data analysis technique was performed. Results revealed that participants applied graduate education to make a change in their professional life, to have a career and to take some social status advantages. However, a significant portion of the participants stated that they could not continue the program due to reasons such as workload, individual responsibilities and lack of financial support. Some suggestions were presented to improve the graduate education process of the teachers based on the results of the study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
11
17
17
 • Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-International Journal of Educational Research, 3(4), 89-107.
 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları (Ankara ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Arı, E., Pehlivanlar, E. ve Çömek, A. (2005). Lisansüstü eğitimi öğrencilerinin gördükleri eğitim hakkındaki beklentileri ve görüşlerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 231- 235.
 • Aslan, G. (2014). Eğitim bilimleri yüksek lisans programlarına yönelik talebe ilişkin bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1777-1805.
 • Aydemir, S., & Çam, Ş. S. (2015). Lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitimi almaya ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(4), 4-16.
 • Baş, G. (2013). Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde İli örneği). Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 61-69.
 • Başer, N., Narlı, S., & Günhan, B. (2005). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 1), 129-135.
 • Cresswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çakar, Ö. (1997). Fen bilimleri alanında bilim adamı yetiştirme: Lisansüstü eğitim. Ankara: TÜBA.
 • Dilci, T. (2009). Eğitim bilimleri alanında yürütülen lisansüstü eğitimin öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Doğusan, F. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin öğretmenlerin lisansüstü öğrenimi konusundaki tutumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Dönmez, A., Aydoğdu, E., Sever, M., & Aypay, A. (2012). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 9-26.
 • Ertem, H. Y. (2018). The role of personal and organizational factors on student attrition from graduate edcuation: Do or die? (Yayımlanmamış doktora tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • İlhan, M., Öner Sünkür, M., & Yılmaz, F. (2012). İlköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Dicle Üniversitesi örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 22-42.
 • İzgi, S. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin lisansüstü eğitime ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kahraman, Ü., & Tok, T. N. (2016). Eğitim yönetimi denetimi planlaması ve ekonomisi lisansüstü öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 147-164.
 • Kara, F. (2008). Matematik öğretmenlerinin lisansüstü eğitim deneyimleri ve okul yaşantılarına yansımaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Karaduman, E. (2018). The motivational orientations of adults in pursuit of graduate education (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Karakütük, K. (2000). Öğretmenlerin lisansüstü öğretimi konusunda yönetici ve öğretmenlerin görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 193-209.
 • Karaman, S., & Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 94-114.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • Nayır, F. Y. (2007). Ankara’da eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sorunları (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Nayır, F. (2011). Eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmenlerin sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 199-222.
 • Sabancı, A. (2011). Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerin öğrenimlerine yönelik karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlarla baş etme yöntemleri ve beklentileri. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 7-8 Ekim 2011 Ankara.
 • Sayan, Y., & Aksu, H. H. (2005). Akademik personel olmadan lisansüstü eğitim yapan bireylerin karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel çalışma: Dokuz Eylül ÜniversitesiBalıkesir Üniversitesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Özel Sayı: Lisansüstü Eğitim, 59-66.
 • Sezgin, F., Kavgacı, H., & Kılınç, A. Ç. (2011). Türkiye’de eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü öğrencilerinin öz değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 161-169.
 • Şaşmaz Ören, F., Yılmaz, T., & Güçlü, M. (2012). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 189-201.
 • Turhan, M., & Yaraş, Z. (2013). Lisansüstü programların öğretmen, yönetici ve denetmenlerin mesleki gelişimine katkısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 200-218.
 • Uslu, B. (2015). Lisansüstü eğitim gören öğrencilerde kişisel başarı ile bireysel kariyer planlama arasındaki etkileşim: Bir vakıf üniversitesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2017). Durum çalışması uygulamaları (Çev. Günbayı, İ.). Nobel. Ankara.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK], (2016). Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği. http://www.yok.gov.tr/documents/18755141/21995093/10_lisansustu_egitim_ve_ogreti m_y%C3%B6netmeligi.pd f adresinden alınmıştır.
APA Koşar D, ER E, Kılınç A (2020). ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. , 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
Chicago Koşar Didem,ER Emre,Kılınç Ali Çağatay ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. (2020): 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
MLA Koşar Didem,ER Emre,Kılınç Ali Çağatay ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. , 2020, ss.370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
AMA Koşar D,ER E,Kılınç A ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. . 2020; 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
Vancouver Koşar D,ER E,Kılınç A ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. . 2020; 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
IEEE Koşar D,ER E,Kılınç A "ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA." , ss.370 - 392, 2020. 10.21764/maeuefd.581698
ISNAD Koşar, Didem vd. "ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA". (2020), 370-392. https://doi.org/10.21764/maeuefd.581698
APA Koşar D, ER E, Kılınç A (2020). ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(53), 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
Chicago Koşar Didem,ER Emre,Kılınç Ali Çağatay ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no.53 (2020): 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
MLA Koşar Didem,ER Emre,Kılınç Ali Çağatay ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.53, 2020, ss.370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
AMA Koşar D,ER E,Kılınç A ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 1(53): 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
Vancouver Koşar D,ER E,Kılınç A ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 1(53): 370 - 392. 10.21764/maeuefd.581698
IEEE Koşar D,ER E,Kılınç A "ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss.370 - 392, 2020. 10.21764/maeuefd.581698
ISNAD Koşar, Didem vd. "ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/53 (2020), 370-392. https://doi.org/10.21764/maeuefd.581698