Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 535 - 564 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.790554 İndeks Tarihi: 19-04-2021

Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme

Öz:
Yaşam varolduğundan beri insanoğlu farklı biçimlerde çeşitli risklerle karşılaşmışlardır. İlk çağlardadoğa şartlarına karşı savunmasız olan insanlar birlikte yaşamaya başlayarak ve çeşitli önlemler alarakbu risklere karşı durmaya çalışmıştır. Teknik anlamda yaşanan gelişmelerle birlikte farklı riskler ortayaçıkmış ve mücadele konusunda da yine bilime başvurulmuştur. İlkel topluluklardan modern toplumlarakadar geçen dönemde büyük bilimsel gelişmeler yaşansa da gelinen noktada bu gelişmelerin sorunlarıda beraberinde getirdiği görülmektedir. Özellikle son iki yüzyılda yaşanan sanayi alanında gelişmelerve büyük dünya savaşları teknolojik gelişimi hızlandırmış dünya hiç olmadığı kadar risklerle dolu biryer olmuştur. Bu kapsamda Alman akademisyen Ulrich Beck içinde yaşanılan dönemi Risk Toplumuolarak adlandırmaktadır. Özellikle son dönemde tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını Beck’in kuramını ve endişelerini haklı çıkarır niteliktedir. Bu bağlamda çalışmada Beck’in Risk Toplumubağlamında Covid-19 haberlerinin internet haber organlarında temsiline odaklanılmıştır. ÇalışmadaHürriyet ve Sözcü gazetelerinin haber siteleri nitel ve nicel içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Eldeedilen bulgular SPSS paket programı ve Maxqda nitel veri analiz programlarında analiz edilmiştir.Buna göre ilgili haber sitelerinde mayıs ayı içerisinde sunulan haberlerde kamuoyunu bilgilendirmeyeyönelik haberlerin sıklığı dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelime:

A Review Of Covid-19 News In The Context Of The Risk Society

Öz:
Human beings have faced various risks in different forms since the existence of life. In the early ages, people who were vulnerable to natural conditions started to live together and tried to counter these risks by taking various measures. Along with the technical developments, different risks have emerged and science has been applied to combat. Although there have been great scientific developments in the period from primitive societies to modern societies, it is seen that these developments bring problems with them. Developments in the field of industry and great world wars, especially in the last two centuries, have accelerated technological development and the world has become a place full of risks than ever before. In this context, German academic Ulrich Beck calls the period in which we live in Risk Society. Especially the Covid-19 epidemic, which has been experienced all over the world recently, justifies Beck's theory and concerns. In this context, the study focused on the representation of Covid-19 news in internet news outlets in the context of Beck's Risk Society. In the study, news websites of Hürriyet and Sözcü newspapers were analyzed using qualitative and quantitative content analysis technique. The obtained findings were analyzed using SPSS package program and Maxqda qualitative data analysis programs. Accordingly, the frequency of news aimed at informing the public in the news presented on the relevant news sites in May draws attention.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 7-21. https://doi.org/10.32572/guntad.703410
 • Ahmad, T., Khan, M., Khan, F. M., ve Hui, J. (2020). Are we ready for the new fatal Coronavirus: Scenario of Pakistan? Human Vaccines & Immunotherapeutics, 736-738. https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1724000
 • Aktan, S. (2020, 3 16). Tarihteki en ölümcül salgın hastalıklar neden ortaya çıktı ve nasıl sona erdiler? 24.4.2020 tarihinde https://tr.euronews.com/2020/02/16/tarihteki-enolumcul-salginlar-hangileriydi-neden-olustular-ve-nasil-sona-erdiler adresinden alındı
 • Aslan, A., (2020). Risk toplumu ve din: Yeni bir sosyolojiye doğru. Mukaddime. 11, 274- 279.
 • Ayittey, F. K., Ayittey, M. K., Chiwero, N. B., Kamasah, J. S., ve Dzuvor, C. (2020). Economic impacts of Wuhan 2019-nCoV on China and the world. Journal of Medical Virology, 473-475. https://doi.org/10.1002/jmv.25706
 • Bakır, H., ve Bahtiyar, G.(2013) Ekolojik modernleşmeye karşı risk toplumu. II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, 1355-1366.
 • Bakir, V. (2010). Media and risk: old and new research directions. Journal of risk research, 13(1), 5-18. Bayhan, V. (2002). Risk toplumu. Doğu Batı Dergisi, 187-202.
 • Bayhan, V. (2011). Küreselleşme ve risk toplumu. Sosyologca Dergisi, 203-217.
 • Beck, U. (2005). Siyasallığın icadı. (N. Ülner, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Beck, U. (2014). Risk toplumu: Baka bir modernliğe doğru. (K. Özdoğan, ve B. Doğan, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Bogoch, I. I., Watts, A., Thomas-Bachli, A., Huber, C., Kraemer, M. U. G., ve Khan, K. (2020). Potential for global spread of a novel coronavirus from China. Journal of travel medicine, 1–3.
 • Canpolat, N. (2012). Risk toplumunda halkla ilişkiler şirketlerinin kriz ve kriz iletişimine yönelik bakış açılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(3), 119-134.
 • Chen, S., Yang, J., Yang, W., Wang, C., ve Bärnighausen, T. (2020, 02 24). COVID-19 control in China during mass population movements at New Year. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30421- 9/fulltext adresinden alındı
 • Chiodini, J. (2020). Maps, masks and media–Traveller and practitioner resources for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) acute respiratory virus. Travel Medicine and Infectious Disease. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101574
 • Cohen, M. J. (1997). Risk society and ecological modernisation alternative visions for post-industrial nations. Futures, 29(2), 105-119.
 • Columbus, C., Brust, K. B., veArroliga, A. C. (2020). 2019 novel coronavirus: an emerging global threat. Baylor University Medical Center Proceedings, 209-212. https://doi.org/10.1080/08998280.2020.1731272
 • Cottle, S. (1998). Ulrich Beck,risk society'and the media: A catastrophic view?. European journal of communication, 13(1), 5-32.
 • Çelik, F. (2020). İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi’nde adayların twitter içeriklerinin siyasal iletişim açısından incelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 123-148. doi: http://10.17680/erciyesiletisim.605538
 • Çevik, M. O. (2014). Modern toplumun güvenlik çıkmazı: tehdit, risk ve risk toplumu perspektifinde güvenlik. Uluslararası Hukuk ve Politika, 37.
 • Dursun, Ç. (2010). Dünyada bilim iletişiminin gelişimi ve farklı yaklaşımlar: Toplum için bilimden toplumda bilime. Kurgu, 1-35.
 • Du, Z., Wang, L., Chauchemez, S., Xu, X., Wang, X., Cowling. BJ. ve Meyers, L.A. (2020). Risk for transportation of 2019 novel coronavirus disease from Wuhan to other cities in China. Emerg Infect Dis. 26 (5). May. https://doi.org/10.3201/eid2605.200146
 • Elo, S., ve Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
 • Erendor, M. E. (2016). Risk Toplumu ve refleksîf modernleşme çerçevesinde siber terörizm: Tanımlama ve tipoloji sorunu. Cyberpolitics Journal, 1, 120-139.
 • Ertürk, D. (2018). Risk toplumu: Belirsizlik, korku ve güven arayışı arasında özne. Electronic Turkish Studies, 275-289. Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13105
 • Esgin, A. (2013). İmal edilmiş belirsizlikler çağının sosyolojik yönelimi: Ulrich Beck ve Anthony Giddens Kaynaklı" risk toplumu" tartışmaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(3).
 • Fitzgerald, S. T., ve Rubin, B. A. (2010). Risk society, media, and power: The case of nanotechnology. Sociological Spectrum, 30(4), 367-402.
 • Furedi, F. (2001). Korku kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden kaçıp giden Dünya. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Giddens, A. (2010). Modernite ve bireysel kimlik: Geç modern çağda benlik ve toplum. (Ü. Tatlıcan, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Günerigök, M. (2017). Dünya risk toplumunda dinsel çoğulculuğu yeniden düşünmek. Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG içinde (s.548-557).
 • Güngör, N. (2018). İletişim. Kuramlar Yaklaşımlariçinde, Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Howell, J. P. (2012). Risk society without reflexive modernization? The case from northwestern Michigan. Technology in Society, 34(3), 185-195.
 • Kitzinger, J. (1999). Researching risk and the media. Health, risk & society, 1(1), 55-69.
 • Kleppe, B. (2017). Theatres as risk societies: Performing artists balancing between artistic and economic risk. Poetics, 64, 53-62.
 • Kline, S., Stewart, K., veMurphy, D. (2006). Media literacy in the risk society: Toward a risk reduction strategy. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 131-153.
 • Krippendorff, K. H. (2004). Content analysis: An ıntroduction to ıts methodology. California: Sage Pub.
 • Koçak, H., veMemiş, K. (2017). Ulrich Beck'in Risk toplum teorisi bağlamında güvenlik ve özgürlük ikilemi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 19(2).
 • Korkmaz, A. (2019). Risk toplumu ve korku kültüründeki ebeveyn tutumları ve genç gönüllülüğü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Köse, H. (2007). Yeni risk tanimlamalari bağlaminda küresel medya. Selçuk İletişim Dergisi, 5(1), 42-51.
 • Lu, C., ve Zhang, Y. (2010). Reformation of voluntary food recall system from the angle of the theory of risk society. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1, 296-300.
 • Mahase, E. (2020, 05 10). Coronavirus: global stocks of protective gear aredepleted, with demand at “100 times” normal level: WHO warns. BMJ , 368-543 doi: 10.1136/bmj.m543 (Published 10 February: https://www.bmj.com/content/bmj/368/bmj.m543.full.pdf adresinden alındı
 • Özben, M. (2010). Risk toplumunda nostaljinin kaçınılmazlığı: Güvenli bir yaşam arayışı ve nostalji. Muhafazakar Düşünce Dergisi, 15-26.
 • Quilty, B. J., Clifford, S., group, C. n., Flasche, S., ve Eggo, R. M. (2020). Effectiveness of airport screening at detecting travellers infected with novel coronavirus (2019-nCoV). Eurosurveillance.
 • Rodriguez-Morales, AJ., Gallego, V., Escalera-Antezana, JP., Mendez, CA., Zambrano, LI., Franco-Paredes, C., Suárez, JA., Rodriguez-Enciso, HD., Balbin-Ramon, GJ., Savio- Larriera, E., Risquez, A., ve Cimerman, S. (2020). COVID19 in Latin America: The implications of the first confirmed case in Brazil. Travel Med Infect Dis. 2020 Feb 29:101613. Doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101613
 • Saf, H. H. (2017). Risk toplumunda toplumsal denetim: WhatsApp darbesine facetime önlemi. TRT Akademi, 2(3), 160-180.
 • Slatterry, M. (2014). Sosyolojide temel fikirler.(Ü. Tatlıcan, veG. Demiriz, Çev.) İstanbul: Sentez Yayınları.
 • Soydemir, S. (2011). Modernizmin karanlik yüzü: Risk toplumu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 169-178.
 • Timur, K. (2017). Ulrich Beck: Risk toplumu – başka bir modernliğe doğru. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 188-192. Doi: 10.21645/intermedia.2017.31
 • Webster, A. (1999). Technologies in transition, policies in transition: foresight in the risk society. Technovation, 19(6-7), 413-421.
 • WHO Global Research on Coronavirus Disease (2020). Novel Coronavirus 2019: Global research on novel Coronavirus 2019. 12.06.2020 tarihinde https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/globalresearch-on-novel-coronavirus-2019-ncov adresinden erişilmiştir.
 • Wilson, M. E., veChen, L. H. (2020). Travellers give wings to novel coronavirus (2019- nCoV). Journal of Travel Medicine, 1-3. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa015
 • Üvez, F. (2014). Medya ve risk toplumu ilişkisi bağlamında terör haberlerinin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Yalçınkaya, T., ve Özsoy, E. (2003). Risk toplumu: Bilgi Toplumunun evriminde yeni boyut. II. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (s. 1-10). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi İİBF.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel arastırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2000). Küreselleşme, refah devleti ve risk toplumu. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Yıldırım, E. (2008). Risk toplumunda (depremle) yaşamak. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 3(1), 75-85.
 • YÖK. (2020, 05 10). COVID-19 yükseköğretim yol haritası. 10.05.2020 tarihinde https://covid19.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/covid-19-yuksekogretim-yol-haritasi.pdf adresinden alındı
 • Corona Haberleri. (t.y). Sözcü Gazetesi. https://www.sozcu.com.tr/haberleri/corona/ adresinden erişilmiştir.
 • Corona Haberleri. (t.y). Hürriyet Gazetesi. https://www.hurriyet.com.tr/arama/#/?page=1&key=kovid&order=Yeniden%20Eskiye&where=/&how=Article,Column,NewsPhotoGallery,NewsVideo,Recipe&firstPage=firstPage&and=kovid&startDate=31/12/2019&finishDate=31/05/2020&platform=/&isDetail=true adresinden erişilmiştir.
APA AKGÜL M, CAN E (2021). Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. , 535 - 564. 10.26466/opus.790554
Chicago AKGÜL Mahmut,CAN Efe Numan Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. (2021): 535 - 564. 10.26466/opus.790554
MLA AKGÜL Mahmut,CAN Efe Numan Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. , 2021, ss.535 - 564. 10.26466/opus.790554
AMA AKGÜL M,CAN E Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. . 2021; 535 - 564. 10.26466/opus.790554
Vancouver AKGÜL M,CAN E Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. . 2021; 535 - 564. 10.26466/opus.790554
IEEE AKGÜL M,CAN E "Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme." , ss.535 - 564, 2021. 10.26466/opus.790554
ISNAD AKGÜL, Mahmut - CAN, Efe Numan. "Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme". (2021), 535-564. https://doi.org/10.26466/opus.790554
APA AKGÜL M, CAN E (2021). Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(33), 535 - 564. 10.26466/opus.790554
Chicago AKGÜL Mahmut,CAN Efe Numan Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17, no.33 (2021): 535 - 564. 10.26466/opus.790554
MLA AKGÜL Mahmut,CAN Efe Numan Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.33, 2021, ss.535 - 564. 10.26466/opus.790554
AMA AKGÜL M,CAN E Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(33): 535 - 564. 10.26466/opus.790554
Vancouver AKGÜL M,CAN E Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(33): 535 - 564. 10.26466/opus.790554
IEEE AKGÜL M,CAN E "Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17, ss.535 - 564, 2021. 10.26466/opus.790554
ISNAD AKGÜL, Mahmut - CAN, Efe Numan. "Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17/33 (2021), 535-564. https://doi.org/10.26466/opus.790554