Yıl: 2020 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 715 - 748 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19171/uefad.659040 İndeks Tarihi: 17-05-2021

EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenme problemleri yaşadıkları “Madde ve Değişim” ünitesinin öğretiminde uygulanan eğitsel oyun, okuma-yazma-oyun, okumayazma-uygulama ve programa dayalı öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı, motivasyon, kaygı ve bilgilerinin kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırmada deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada Erzurum ili merkezinde bir devlet ortaokuluna devam eden 149 beşinci sınıf öğrencisi ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında önbilgi testi, akademik başarı testi, motivasyon ölçeği, kaygı ölçeği ve kalıcılık testi kullanılmıştır. Verilerin parametrik testlerin uygulanmasına uygun olduğu tespit edildiğinden analizlerde tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Uygulama sonunda öğrencilerin akademik başarıları bakımından eğitsel oyun ve programa dayalı öğretim uygulanan öğrenciler arasında eğitsel oyun yöntemi uygulanan öğrenciler lehine anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme motivasyonları açısından eğitsel oyun, okuma-yazma-oyun ve programa dayalı öğretim uygulanan öğrenciler arasında eğitsel oyun yöntemi uygulanan öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme kaygıları açısından tüm yöntemler arasına eğitsel oyun yöntemi lehine ve okuma-yazma-uygulama ve programa dayalı öğretim uygulanan öğrenciler arasında okuma-yazma-uygulama yöntemi lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Bilgilerin kalıcılığı açısından tüm yöntemler arasında eğitsel oyun yöntemi uygulanan öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak eğitsel oyun yönteminin öğrencilerin yaşadıkları öğrenme problemlerinin giderilmesinde daha etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME, READING-WRITING-GAME, AND READING-WRITING-APPLICATION METHODS ON ELIMINATING LEARNING PROBLEMS

Öz:
This study aims to investigate the effects of educational games, reading-writing-game,reading-writing-application methods and program-based teaching applications onstudents’ academic achievement, learning motivation, learning anxiety, and retention ofknowledge in Matter and Alteration unit, in which students have learning problems.Pretest-posttest control group quasi-experimental design was used. The study wasconducted with 149 5th grade students attending a public secondary school in the centerof Erzurum. For data collection, prior knowledge, academic achievement and retentiontests, motivation and anxiety scale test were used. For the data analysis, One-way ANOVAwas used. Results showed that there was a significant difference in favor of the studentswho applied the educational game method over the students who applied educational gamemethod and program based teaching in terms of students' academic achievements. A significant difference was also found in favor of the students who applied the educationalgame method over the students who applied the educational game, reading-writing-game and program-based instruction in terms of students' learning motivation. There was anoverall significant difference in favor of the educational game method, and in favor ofthereading-writing-application method over students who applied reading-writing application and program-based teaching in terms of students’ learning anxiety. In termsof retention of knowledge, it was found that there was a significant difference in favor ofthe students who applied the educational game method among all methods. As a result, itwas determined that the educational game method is more effective in eliminating thelearning problems experienced by the students.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ajibade, Y., & Ndububa, K. (2008). Effects of word games, culturally relevant songs, and stories on students' motivation in a Nigerian English language class. TESL Canada Journal, 25(2), 27-48.
 • Akandere, M. (2012). Eğitici okul oyunları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Alıcı, D. (2016). Fen ve teknoloji dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısına ve bilginin kalıcılığına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 446690).
 • Anderson, J. L. (2008). The kids got game: Computer/video games, gender and learning outcomes in science classrooms. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3318135).
 • Arıcı, B. (2017). Eğitsel oyunların Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenme başarılarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Arslan, A. (2016). İşbirlikli öğrenme modelinin fen öğretimi laboratuar uygulamaları dersinde akademik başarı, kalıcılık ve tutuma etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.445653)
 • Aymen Peker, E. (2018). 5. sınıf "Canlılar dünyasını gezelim ve tanıyalım" ünitesinin klasik eğitsel oyunlar ve teknoloji destekli eğitsel oyunlarla öğretiminin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.
 • Baghcheghi, N., Koohestani, H. R., & Rezaei, K. (2011). A comparison of the cooperative learning and traditional learning methods in theory classes on nursing students' communication skill with patients at clinical settings. Nurse Education Today, 31(8), 877-882.
 • Baisa, R. D. (2009). The relationship of video game play to integrated scientific processing skills. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3369694).
 • Ballıel, B. (2014). Webquest destekli işbirlikli öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.349037)
 • Bayat, S., Kılıçaslan, H., & Şentürk, Ş. (2014). Fen ve teknoloji dersinde eğitsel oyunların yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 204-216.
 • Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-Tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
 • Bilen, M. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Braude, S., & Corey, L. M. (2006). The confidence game. Science and Children, 44(1), 40-44.
 • Bressler, D.M. (2014). Is it all in the game? flow experience and scientific practices during an INPLACE mobile game. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3620797).
 • Buyruk, B. & Korkmaz, Ö. (2016). Öğrencilerin fen bilimleri dersine dönük kavramları günlük hayatla ilişkilendirme durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 159-172.
 • Cady, S. (2005). Elemental food for thought. The Science Teacher, 72(6), 58-,61.
 • Canbay, İ. (2012). Matematikte eğitsel oyunların 7.sınıf öğrencilerinin özdüzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 320420)
 • Coşkun, H., Akarsu, B. & Karaiper, A.İ. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 93- 109.
 • Çalıklar, Ş. (2015). Atom kuramlarının öğretiminde öğrencilerin akademik başarıları, epistemolojik inançları ve öğrenmelerinin kalıcılığı üzerine öğrenci takımları başarı bölümleri ve takım oyun turnuva yönteminin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.418208)
 • Çelik, O. (2017). Canlıları tanıyalım konusu için tasarlanan eğitsel oyunların 5.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.
 • Dowling, A. (2012). Rules of the game: Effects of a game-based metaphor on instructional activity design and the use of student mentors on learning outcomes in a middle school general science class. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3530419).
 • Eymur, G. & Geban, Ö. (2016). The collaboration of cooperative learning and conceptual changes: Enhancing the students‘ understanding of chemical bonding concepts. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(5), 853-871. doi.org/10.1007/s10763-016-9716-z
 • Fabian, K., Topping, K. J. & Barron, I. G. (2018). Usıng mobıle technologıes for mathematıcs: effects on student attıtudes and achıevement. Educational Technology Research and Development, 66, 1119-1139. doi.org/10.1007/s11423-018-9580-3
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS (4th ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.
 • Gallardo, J. R., Cirugeda, I.L. & Rubio, C.M. (2012). Influence of cooperative learning on students’ self-perception on leadership skills: A case study in science education. Higher Education Studies, 2(4), 40-48.
 • Gillies, R. M. (2006). Teachers' and students' verbal behaviours during cooperative and small‐ group learning. British Journal of Educational Psychology, 76(2), 271-287.
 • Gürpınar, C. (2017). Fen bilimleri öğretiminde eğitsel oyun destekli öğretim uygulamalarının öğrenme ürünlerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 476575)
 • Hennessy, D., & Evans, R. (2006). Small-group learning in the community college classroom. The Community College Enterprise, 12(1), 93-110.
 • Huang, T.C., Huang, Y.M. & Yu, F.Y. (2011). Cooperative weblog learning in higher education: Its facilitating effects on social interaction, time lag, and cognitive load. Educational Technology & Society, 14(1), 95-106.
 • Karamustafaoğlu, O. & Kaya, M. (2013). Eğitsel oyunlarla “yansıma ve aynalar” konusunun öğretimi: yansımalı koşu örneği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 3(2), 41-49.
 • Kılınç, A. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin ( jigsaw tekniği) asitler ve bazlar konusunda öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.366288)
 • Kibirige, I., & Lehong, M. J. (2016). The effect of cooperative learning on grade 12 learners' performance in projectile motions, South Africa. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(9), 2543-2556. DOI: https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1250a
 • Koka, V. (2018). Sosyal bilgiler dersinde kullanılan bilgisayar destekli eğitsel oyunların öğrencilerin ders başarısına olan etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 505026).
 • Köklü, N. (1996). “İstatistik Kaygı Ölçeği: Psikometrik Veriler”, Eğitim ve Bilim, 20 (102), 45- 49.
 • MacKenzie, J. R. (2014). Mıllennial interıor design students’ perceptions concerning gamebased learning in a lighting design course. Master Thesis, Colorado State University.
 • Mcmillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-Based inquiry. (6th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Michael, D. & Chen, S. (2006) Serious games: Games that educate, train, and inform. Boston, MA: Thomson Course Technology.
 • Neimeyer, S. A. (2006). An examination of the effects of computer-assisted educational games on student achievement. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 1437979).
 • Nunes, P. S., Soares, A. A., & Catarino, P. (2018). Efeitos da construção de um jogo educativo de matemática nas atitudes e aprendizagem alunos: estudo de caso (Effects of the construction of an educational mathematics game on students' attitudes and learning: case study). Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 16(4), 5-21.
 • Owens, K. D. (1997). Playing to learn: science games in the classroom. Science Scope, 20(5), 31-33.
 • Önen, F., Demir, S. & Şahin, F. (2012). Fen öğretmen adaylarının oyunlara ilişkin görüşleri ve hazırladıkları oyunların değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 299-318.
 • Özdoğan, B. (2014). Çocuk ve oyun. Ankara: Anı Yayınları.
 • Pintrich, P.R., Marx, R.W. & Boyle, R.A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational Research, 63(2), 167–199.
 • Rabgay, T. (2018). The Effect of Using Cooperative Learning Method on Tenth Grade Students’ Learning Achievement and Attitude towards Biology. International Journal of Instruction, 11(2), 265-280. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11218a
 • Reynolds-Perez, C. (2017). Experiences of middle and high school AVID students from an urban south texas school district who played college ready-the game. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 10641631).
 • Richardson, F.C. & Suinn, R.M. (1972), “The mathematic anxiety rating scale: psychometric data”, Journal of Counseling Psychology, 19 (6), 551-554.
 • Rouse, K. E. (2013). Gamification in science education: The relationship of educational games to motivation and achievement. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3569748).
 • Saracaloğlu, A.S. & Aldan Karademir, Ç. (2009). Eğitsel oyun temelli fen ve teknoloji öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı. 21-23 Mayıs 2009. Osmangazi Üniversitesi: Eskişehir. 1098-1107.
 • Say, S. & Bağ H. (2017). The Evaluation of the Effect of a Newly Designed Computer Game on 7th Grade Students’ Motivation Towards Science and Aggression. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(8), 5379-5393. doi. 10.12973/eurasia.2017.00831a
 • Shapiro, S.S., & Wilk, M.B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611.
 • Shekarey, A. (2012). Effects of cooperative learning on the development of students’ social skills. Education Strategies in Medical Sciences, 5(1), 31-37.
 • Slavin, R.E. (1983). Cooperative learning. New York: Longman.
 • Slavin, R.E. (1990). Cooperative learning: Theory, research, and practice (Vol. 14). Boston: Allyn and Bacon.
 • Slavin, R.E. (1991). Group rewards make groupwork work, Educational Leadership, 48(5), 89- 91.
 • Slavin, R.E. (1992). When and why does cooperative learning increase achievement? Theoretical and Empirical Perspectives. 145-173 in Hertz-Lazarowitz and Miller (Eds.) Interaction in Cooperative Groups, NY: Cambridge University Press.
 • Slavin, R.E. (1996). Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. Contemporary educational psychology, 21(1), 43-69.
 • Şahin, Y. T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Toprac, P. K. (2008). The effects of a problem -based learning digital game on continuing motivation to learn science. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3329870).
 • Tuan, H.L, Chin, C.C. & Shieh, S.H. (2005). The development of a questionnaire to measure students’ motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
 • Wolters, C.A., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33, 801-820.
 • Yıldırım, B. (2015). Eğitsel oyun ve dönüt-düzeltmenin öğrenme düzeyi ve kalıcılığa etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 407553)
 • Yıldırım, B. (2015). Fen bilimleri öğrenme kaygı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Muş Alparslan Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Dergisi, 3(1), 33-44.
 • Yıldırım, N. (2012). Yabancı dil eğitiminde eğitsel oyunlar aracılığıyla mobil öğrenme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 323363)
 • Yıldız, E. (2019). 5, 6, 7. sınıf fen bilimleri dersinde yaşanan öğrenme problemlerinin giderilmesinde eğitsel oyun, okuma-yazma-oyun ve okuma-yazma-uygulama yöntemlerinin etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Yıldız, E., Şimşek, Ü. & Ağdaş, H. (2018). The Effects of Educational Game-Integrated Group Research Method on Academic Achievement, Attitude towards School, and Retention of Knowledge in Teaching Regulatory System. Journal of Turkish Science Education, 15(3), 91-105.
 • Yıldız, E., Şimşek, Ü. & Ağdaş, H. (2018). The Effects of Educational Game-Integrated Group Research Method on Academic Achievement, Attitude towards School, and Retention of Knowledge in Teaching Regulatory System. Journal of Turkish Science Education, 15 (3), 91-105.
 • Yıldız, E., Şimşek, Ü. & Aras, H. (2016). Dolaşım sistemi konusunda eğitsel oyun yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı ve fen öğrenimi motivasyonu üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 20-32.
 • Yılmaz, H. & Çavaş, P. H. (2007). Reliability and validity study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. Elementary Education Online, 6(3), 430-440.
 • Zheng, M. (2012). Fifth graders' flow experience in a digital game-based science learning environment. (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3521053).
 • Zentall, S.S., Kuester, D.A., & CraigB. A. (2011).Social behavior in cooperative groups: Students at risk for ADHD and their peers. Journal of Educational Research, 104(1), 28-41.
APA YILDIZ Y, ŞİMŞEK Ü (2020). EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. , 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
Chicago YILDIZ Yunus Emre,ŞİMŞEK Ümit EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. (2020): 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
MLA YILDIZ Yunus Emre,ŞİMŞEK Ümit EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. , 2020, ss.715 - 748. 10.19171/uefad.659040
AMA YILDIZ Y,ŞİMŞEK Ü EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. . 2020; 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
Vancouver YILDIZ Y,ŞİMŞEK Ü EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. . 2020; 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
IEEE YILDIZ Y,ŞİMŞEK Ü "EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ." , ss.715 - 748, 2020. 10.19171/uefad.659040
ISNAD YILDIZ, Yunus Emre - ŞİMŞEK, Ümit. "EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ". (2020), 715-748. https://doi.org/10.19171/uefad.659040
APA YILDIZ Y, ŞİMŞEK Ü (2020). EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
Chicago YILDIZ Yunus Emre,ŞİMŞEK Ümit EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, no.3 (2020): 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
MLA YILDIZ Yunus Emre,ŞİMŞEK Ümit EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, 2020, ss.715 - 748. 10.19171/uefad.659040
AMA YILDIZ Y,ŞİMŞEK Ü EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 33(3): 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
Vancouver YILDIZ Y,ŞİMŞEK Ü EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 33(3): 715 - 748. 10.19171/uefad.659040
IEEE YILDIZ Y,ŞİMŞEK Ü "EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss.715 - 748, 2020. 10.19171/uefad.659040
ISNAD YILDIZ, Yunus Emre - ŞİMŞEK, Ümit. "EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMAYÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33/3 (2020), 715-748. https://doi.org/10.19171/uefad.659040