Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 3449 - 3464 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26677/TR1010.2020.572 İndeks Tarihi: 26-06-2021

Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi

Öz:
Tarih boyunca farklı kültürler arasında anlatılagelen efsane ve söylenceler, günümüz turistinin temel seyahat motivasyonlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda İstanbul destinasyonunun iki simge turistik mekanları; Galata Kulesi ve Kız Kulesi, efsane ve söylence turizmi kapsamında yerli turistlerin perspektifinden değerlendirilmektedir. Efsane ve söylencelerin bu turistik mekanlar üzerinde bir çekicilik oluşturup oluşturmadığı araştırılmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanarak,24 katılımcıylayüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Galata Kulesi ve Kız Kulesi’ni ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Galata Kulesi ve Kız Kulesi İstanbul’un iki farklı yakasında konuşlanmıştır. Mekan dağılımındaki farklı konumlar ve turist sayısının çokluğundan dolayı bu araştırmada nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Katılımcıların Galata Kulesi ve Kız Kulesi ziyaretlerinde efsane ve söylencelerin etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Comparison of Galata Tower and Kız Tower in the Context of Myth Tourism

Öz:
The legends and myths that have been told between different cultures throughout history continue to be one of the main travel motivations of today's tourists.In this context, two landmarks of Istanbul destination are; Galata Tower and Kız Tower are evaluated from the perspective of domestic tourists within the scope of legend and myhth tourism. It is explored whether legends and myths create a charm on these attractions. In the research, semi-structured interview method was applied and face to face interviews were made with 24 the participants. Domestic tourists visiting Galata Tower and Kız Tower constitute the universe of the research. The purposeful sampling method used in qualitative research was used in this research because of the different locations in the distribution of space and the large number of tourists. It was determined that legends and myths were determinant in the participants' visits to Galata Tower and Kız Tower.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acarer, E. (2015). İstanbul Tarih, Mekân ve Sırlar. İstanbul: İnkılap.
 • Aktaş, S., ve Batman, O. (2010). Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 5 (4), 367-395.
 • Ar, H., ve Uğuz, S. (2015). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Turist Rehberlerinin Rollerine Yönelik Turist Algıları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 1406-1418.
 • Bassano, C., and Barile, S., and Piciocchi, P., and Spohrer, J., and Iandolo, F., and Less, R. (2019). Storytelling about places: Tourism marketing in the digital age. Cities, 87, 10-20.
 • Bryon, J. (2012). Tour Guides as Storytellers – From Selling to Sharing. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12 (1), 27-43.
 • Campbell, J., and Moyers, B. (2009). Mitolojinin Gücü, Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine, Mitoloji ve Hikayeler. İstanbul: Mediacat, Kapital Medya Hizmetleri.
 • Coşkun, N. (2017). Van Efsanelerinin Turistik Çekime Dönüştürülmesi. Iwact 2017 Internatıonal West Asia Congress of Tourısm Research, 410-414.
 • Coşkun, R., ve Altunışık, R., ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Demircan, S. (2011). İstanbul Tarihi ve Turistik Noktalar Rehberi. Ankara: Arkadaş.
 • Demirdurak, B. (2013). Türkiye Hakkında Çok Şey. İstanbul: Gita.
 • Dönmez, M., ve Güler, Ş. (2016), Transmedya Hikâyeciliği “Doritos Akademi” Örneği İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 155-175.
 • Ersun, N., ve Arslan, K . (2015). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (2), 229-248
 • Gül, S. (2017). Mit ve Efsanelerin Amasya Turizmindeki Yeri. Uluslararası Amasya Sempozyumu, 1 (10), 1059-1078.
 • Güncel Türkçe Sözlük. (2020). Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 26.01.2020].
 • Gündüz, Ş. (1998). Din ve İnanç Sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Grimwood, B., and Stinson, M., and King, L. (2019). A decolonizing settler story. Annals of Tourism Research, 79,1-11.
 • https://www.bilgiw.xyz/bedri-rahmi-eyuboglu-istanbul-destani/ [Erişim Tarihi: 23.01.2020].
 • https://www.tarihiistanbul.com/tarihi-galata-bolgesi-ve-galata-kulesi/[Erişim Tarihi:26.01.2020].
 • https://docplayer.biz.tr/4065229-.html [Erişim Tarihi: 15.02.2020].
 • Hürel, H. (2015). İstanbul’u Geziyorum Gözlerim Açık. İstanbul: Kapı.
 • İlban, M. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı ve Seyahat Acentalarında Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ulusal Tez Merkezi (211536). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Balıkesir.
 • Jeannotte, M. (2015). Story-telling about place: Engaging citizens in cultural mapping, City, Culture and Society, 7(1), 1-7.
 • Kara, M., ve Çiçek, B. (2015). Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 13, 177-200.
 • Kozak, M. (2018). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • McKercher, B., and Prideaux, B. (2014). Academic myths of tourism. Annals of Tourism Research, (46), 16-28.
 • Özünel, E. (2013). Yeni Miraslar ve Uluslararası Sözleşmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri. Milli Folklor, 25(100), 14-30.
 • Pine, J., and Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review, 76(4), 97–105.
 • Sakaoğlu, S. (1980). Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Sever, M. (2008). Toplumsal Bellek ve Geleneksel Eylem Bağlamında Bir Sözel Tarih Metnin Değerlendirilmesi. Milli Folklor, 20(77), 61-68.
 • Şahin, H. (2009). Dalyan ve Köyceğiz Çevresinde Gelenek, Turizm ve Folklorizm. Milli Folklor, 21 (82), 50-55.
 • Sezer, İ. (2019). Mitolojik ve Efsanevi Unsurların Turistik Çekicilik Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Giresun Adası Örneği. Turkish Studies- Social Sciences, 14 (5), 2463-2500.
 • Tonguç, S. ve Tutuk, Z. (2019). Kanatlarımda İstanbul. İstanbul: Alfa.
 • Türker, A., ve Çelik, İ. (2012). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler. Yeni Fikir, 9,86-98.
 • Uslu, M. (2018). Yürüyerek İstanbul. İstanbul: Mona.
 • Uygur, S. M., Demirer, D. ve Hatırnaz, B. (2017). “Turizm Pazarlamasında Alternatif Bir Araç Olarak Hikâyelerin Kullanımı” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 34-42.
 • Yavuz, M. (1998). Ortak (Anonim) Halk Edebiyatı Türk Halk Düzyazısı-II, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yazıcıoğlu, Y., ve Erdoğan, S. (2014). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yenipınar, U. (2018). Efsane ve Söylence Turizmi. Ş. Editör & B. Editör, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II 325-342. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
APA Kızılırmak İ, Gümüş E (2020). Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. , 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
Chicago Kızılırmak İsmail,Gümüş Evren Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. (2020): 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
MLA Kızılırmak İsmail,Gümüş Evren Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. , 2020, ss.3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
AMA Kızılırmak İ,Gümüş E Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. . 2020; 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
Vancouver Kızılırmak İ,Gümüş E Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. . 2020; 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
IEEE Kızılırmak İ,Gümüş E "Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi." , ss.3449 - 3464, 2020. 10.26677/TR1010.2020.572
ISNAD Kızılırmak, İsmail - Gümüş, Evren. "Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi". (2020), 3449-3464. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.572
APA Kızılırmak İ, Gümüş E (2020). Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
Chicago Kızılırmak İsmail,Gümüş Evren Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no.4 (2020): 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
MLA Kızılırmak İsmail,Gümüş Evren Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, 2020, ss.3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
AMA Kızılırmak İ,Gümüş E Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(4): 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
Vancouver Kızılırmak İ,Gümüş E Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(4): 3449 - 3464. 10.26677/TR1010.2020.572
IEEE Kızılırmak İ,Gümüş E "Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi." Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4, ss.3449 - 3464, 2020. 10.26677/TR1010.2020.572
ISNAD Kızılırmak, İsmail - Gümüş, Evren. "Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi". Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4/4 (2020), 3449-3464. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.572