Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği

Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 3536 - 3549 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26677/TR1010.2020.577 İndeks Tarihi: 26-06-2021

Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği

Öz:
Toplum temelli turizm, yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan, kararlara katılımını önemseyen, kaynaklara erişimini kolaylaştıran ve gelirin yerli halk arasında adil dağılımını sağlamaya çalışan bir turizm çeşididir. Toplum temelli turizm aynı zamanda baştasosyo -ekonomik olmak üzere sosyo-kültürel ve çevresel açıdan doğrudan ya da dolaylı olarak yerli halkı etkileyebilecek pek çok dinamiği içerir. Bu dinamiklerden yola çıkarak, araştırmada, Yazılıkaya-Midas Vadisinin toplum temelli turizm açısından geliştirilmesinde yerli halkın bakış açısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla veriler, nitel araştırma yaklaşımlarından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılar, kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle kategorize edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda yerli halkın toplum temelli turizmin gelişimine karşı olumlu bir yaklaşım sergilediği belirlenmiştir. Bölgede yerel girişimciliğin özendirilmemesi, yerli halkın yaşam kalitesinin düşük olması ve bölgenin yerli halkın çıkarlarını gözeten katılımcı yönetim anlayışından yoksun olması ise olumsuz yönleri olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Community-Based Tourism from Perspectives of Local People: The Case of Yazılıkaya-Midas Valley

Öz:
Community-based tourism is a type of tourism that meets the needs of local communities, prioritizes locals’ participation in decisions, facilitates access to resources, and ensures fair distribution of income amongst locals. Community-based tourism also includes many dynamics that can directly or indirectly affect the local people, especially in terms of socio-economic, socio -cultural, and environmental aspects. Based on these dynamics, the aim of the study was to evaluate the local people's perspective on the development of Yazılıkaya-Midas Valley in terms of community-based tourism. For this purpose, the research was designed qualitatively, and face-to-face interview technique was utilized. Participants were selected using the snowball sampling method, and the data obtained were categorized and interpreted by the descriptive analysis method. It has been determined that the local people approach positively toward the development of community-based tourism. The fact that local entrepreneurship is not encouraged in the region, the quality of life of the local people is low, and that the region lacks a participatory management approach that looks after the interests of the local people have been identified as negative aspects.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alanyalı, H. S. (2019). İlk Çağlar, İlk Kültürler, (Editör) Gülmez, B.: Kültür Tarihi içinde (ss. 22-43) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Aşılıoğlu, F. ve Memlük, Y. (2010). Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2): 185-197.
 • Bektöre, E., Korkmaz, E., Erşen, G. ve Atak, A. (2018). Frig Vadisi Potansiyel Kamp Alanları ve Rotalarının CBS Aracılığıyla Belirlenmesi, GSI Journal. Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, 1(1): 35-50.
 • Boonratana, R. (2010). Community-based Tourism in Thailand: The Need and Justification for an Operational Definition, The Kasetsart Journal: Social Science, 31(2): 280-289.
 • Cakir, O. and Dogantan, E. (2019). Local Tourism Entrepreneurship and Entrepreneurial Climate: The Case of İğneada, Kırklareli, (Editör) Akinci, A.: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II içinde (ss. 339-346) Berlin: Peter Lang.
 • Choi, H. C. and Sirakaya, E. (2006). Sustainability Indicators for Managing Community Tourism, Tourism Management, 27(6): 1274-1289.
 • Creswell, J. W. (1994). Research Design Qualitative and Quantitative Approaches. United States of America: Sage Publications.
 • Doğantan, E. (2014). Frigya Bölgesine Alternatif Konaklama Tesisi Önerisi: Karavancılık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Doğantan, E. (2020). Toplum Temelli Turizmin Etkileri ve Yerli Halk, (Editörler) Kozak, N ve Toker., A: Toplum Temelli Turizm içinde Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Doğantan, E. and Akoğlan K. M. (2019). Resilience Capacity in Different Types of Tourism Businesses, Turizam: Međunarodni Znanstveno-Stručni Časopis, 67(2): 126-146.
 • Fong, S. F., Lo, M. C., Songan, P. and Nair, V. (2017). Self-efficacy and Sustainable Rural Tourism Development: Local Communities’ Perspectives from Kuching, Sarawak, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(2): 147-159.
 • Goodwin, H. and Santilli, R. (2009). Community-based Tourism: A Success, ICRT Occasional Paper, 11(1): 1-37.
 • Halbway, C. J. and Taylor, N. (2006). The Business of Tourism. (Seventh Edition), England: Prentice Hall.
 • http://frigvadisi.gov.tr/index.php/frig-vadisi-2/frig-yuruyus-yolu/ [Erişim Tarihi: 05.06.2020]
 • http://www.dosim.gov.tr/muze-istatistikleri [Erişim Tarihi: 05.06.2020]
 • http://www.midaskent.com/sayfalar.asp?sayfa=7 [Erişim Tarihi: 05.06.2020]
 • https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/kalkinma-plani-9-genel-kurul.pdf [Erişim Tarihi: 05.06.2020]
 • Karacaoğlu, S., Yolal, M. ve Birdir, K. (2016). Toplum Temelli Turizm Projelerinde Katılım ve Paylaşım: Misi Köyü Örneği, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2): 103-124.
 • Kozak, M. A. ve Aksöz, E. O. (2013). Eskişehir İli Seyitgazi İlçe Merkezinin Sakin Şehir (Cittaslow) Hareketi Kapsamında Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Bilimsel Araştırma Projesi, BAP No: 1105E103, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kozak, M. A. ve Yılmaz G. E. (2010). Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1): 85-97.
 • Kumtepe, G. E., Toprak, E., Öztürk, A., Büyükköse, T. G., Kılınç, H. ve Menderis, İ. A. (2019). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Destek Hizmetleri: Yerelden Küresele Bir Model Önerisi, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 5(3): 41-80.
 • Lee, T. H. and Jan, F. H. (2019). Can Community-based Tourism Contribute to Sustainable Development? Evidence from Residents’ Perceptions of the Sustainability, Tourism Management, 70: 368-380.
 • López-Guzmán, T., Borges, O. and Cerezo, J. M. (2011). Community-based Tourism and Local Socio-Economic Development: A Case Study in Cape Verde, African Journal of Business Management, 5(5): 1608.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. United Kingdom: Sage.
 • Nelson, F. (2003). Community-based Tourism in Northern Tanzania: Increasing Opportunities, Escalating Conflicts and an Uncertain Future. [Online] https://www.tnrf.org/files/ETNRF_ OCCASIONAL_PAPER_No_2_0.pdf [Erişim Tarihi: 27.06.2020].
 • Okazaki, E. (2008). A Community-based Tourism Model: Its Conception and Use, Journal of Sustainable Tourism, 16(5): 511-529.
 • Polat, R. T. (2018). Yazılıkaya/Midas Vadisi Akpara Kale Mezarları, Olba, 26: 261-284.
 • Polat, Y. (2008). M.Ö. IV. Binyıl- I. Binyıl Arasında Dağlık Phrygia Bölgesi’nde Yerleşim Modelleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Roney, S. A. (2011). Turizm: Bir Sistemin Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sebele, L. S. (2010). Community-based Tourism Ventures, Benefits and Challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana, Tourism Management, 31(1): 136-146.
 • Seyhan, B. (2014). Frigya Bölgesinin Kültürel Miras Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • T.C. Eskişehir Valiliği (2010). Eskişehir. Eskişehir: T.C. Eskişehir Valiliği Yayınları.
 • Üsküdar, Ş., Çakır, M. ve Temizkan, S. P. (2014). Yerli Turistlerin Eskişehir’in Kültür Turizmine İlişkin Algıları, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2):67-76.
 • Varumo, L. (2016). Community-Based Tourism as the Interface of Indigenous and Non-Indigenous Worlds, Unpublished Master’s Dissertation, University of Tampere School of Management, Finland.
 • Yeşiltaş, M. (2013). Destinasyon Geliştirme ve Planlama, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.18-39) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Yılmaz, Ö. D. (2004). Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi ve Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Krizlere Yönelik Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yurdakul, A. (2019). Tarihi Ticaret Rotalarının Alternatif Turizm Faaliyetleri Kapsamında Turistik Değerlere Dönüştürülmesi: Kral Yolu-Frig Vadisine Yönelik Bir Öneri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Zapata, M. J., Hall, C. M., Lindo, P. and Vanderschaeghe, M. (2011). Can Community-based Tourism Contribute to Development and Poverty Alleviation? Lessons from Nicaragua, Current Issues in Tourism, 14(8): 725-749.
APA Doğantan E (2020). Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. , 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
Chicago Doğantan Ece Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. (2020): 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
MLA Doğantan Ece Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. , 2020, ss.3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
AMA Doğantan E Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. . 2020; 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
Vancouver Doğantan E Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. . 2020; 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
IEEE Doğantan E "Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği." , ss.3536 - 3549, 2020. 10.26677/TR1010.2020.577
ISNAD Doğantan, Ece. "Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği". (2020), 3536-3549. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.577
APA Doğantan E (2020). Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
Chicago Doğantan Ece Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no.4 (2020): 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
MLA Doğantan Ece Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, 2020, ss.3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
AMA Doğantan E Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(4): 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
Vancouver Doğantan E Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(4): 3536 - 3549. 10.26677/TR1010.2020.577
IEEE Doğantan E "Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği." Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4, ss.3536 - 3549, 2020. 10.26677/TR1010.2020.577
ISNAD Doğantan, Ece. "Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği". Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4/4 (2020), 3536-3549. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.577