Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 109 - 129 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.43502 İndeks Tarihi: 30-06-2021

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri

Öz:
Son günlerde, Dünya’yı etkisine alan COVID-19 pandemisiülkeleri birçok alanda etkisi altına almıştır. Bunların başında da eğitim gelmektedir. Pandeminin etkisi altında kalan bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitimler uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Bu araştırmada, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimde neler yaşandığı konusunda ortaokulda görevli Fen Bilimleri öğretmenlerinin deneyimlerini derinlemesine anlamaya çalışılması amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülmüştür. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeortaokullarda görev yapan 75 Fen Bilimleri öğretmenleri katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanabilmesi için ilk olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Etik Kurulu onayı (95728670-044-E.10149 sayılı) alınmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile “googledrive” üzerinden toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış, yer yer görüşlerden direk alıntılar yapılarak yorumlamalara gidilmiş, bulgular, bu doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Analiz sonucunda COVID-19 pandemisi öncesinde Fen Bilimleri öğretmenlerinin pandeminin ne olduğunu bilmedikleri ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde internet bağlantısı, öğrencilerle iletişim kurma, öğrencilerin derslere katılım oranının düşük olması ve okul yönetimininbaskısına maruz kalma gibi problemlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında uzaktan eğitim sürecinde derste kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerin yanında, kullandıkları materyallerinin değiştiği, uzaktan eğitim ile öğretim programını ve laboratuvar/ atölye etkinliklerini tamamlayamama gibi kaygılara da sahip oldukları görülmüştür. Yine pandemi olayının eğitim teknolojileri kullanımını ve mesleki gelişimlerini çoğunlukla olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu süreçte öğretmenlerin öğrencilerde oluşabilecek bilgi eksiklikleri nedeniyle kaygılı oldukları, uzaktan eğitim sürecinde kendilerini yetersiz hissettikleri, buna rağmen kendilerini geliştirme fırsatı yakaladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Science Teachers' Views on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process

Öz:
Recently, the COVID-19 pandemic, which has influenced the world, has affected the countries inmanyareas. As in all countries under the influence of pandemic, education shave started to be providedthrough distance education in our country. In this research, it is aimed to try to under stand the experiences ofscience teachers working in secondary school in depth about what happened in distance education duringCOVID-19 pandemic process. In this context, the research was carried out with a phenomenology pattern,which is one of the qualitative research methods. Research working in middle schools in various regions ofTurkey's 75 Science teachers were involved. First, the approval of Karamanoğlu Mehmetbey UniversityEthics Committee (95728670-044-E.10149) was obtained in order to collect the research data. The data werecollected via “google drive” with a semi-structured interview form. The content analysis was taken as basisin the analysis of data. Some interpretations were made directly from the opinions and findings weresupported by direct citations. As a result of the analysis, it was revealed that science teachers did not knowwhat the pandemic was before the COVID-19 pandemic. It has been determined that they have problemssuch as internet connection in the distance education process, communicating with students, low participationrate of students and exposure to the pressure of school administration. In addition, besides the teachingmethods and techniques used in the course of the distance education process, it was observed that thematerials they used were changed, and they had concerns about not being able to complete the distanceeducation program and laboratory / work shop activities. Also it was determined that the pandemic eventmostly affected the use of educational Technologies and their Professional development positively. In thisprocess, it was concluded that the teachers were anxious due to the lack of information that could occur in thestudents, they felt in sufficient in the distance education process, but they had the opportunity to improvethemselves. Suggestions were made on to ward the results of the research.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altıparmak, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. Malatya: Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı, 319-327.
 • Angoletto, R.,& Queiroz, V. C. (2020). COVID-19 and the challenges in education. The Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia(CEST), 5, 2.
 • Baker, C.,Wuest, J., & Stern, P.N. (1992). Methodslurring: thegroundedtheory/ phenomenologyexample. Journal of Advanced Nursing, 17, 1355-1360.
 • Baytiyeh, H. (2019). Why school resilience should be critical for the post-earthquakere covery of communities in divided societies. Education and Urban Society,51(5), 693-711.
 • Burke, J.,& Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primaryschools in Ireland report. National University of Ireland Maynooth, Ireland. https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/COVID-19-Practice-in-Primary-Schools-Report1.pdf.
 • Çetin, Ö., Çakıroğlu, M., Bayılmış, C., & Ekiz, H. (2004). Teknolojik gelişme için eğitimin önemi ve internet destekli öğretimin eğitimdeki yeri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3), 144-147.
 • Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ] (2020). WHO director-general's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020.
 • Iwai, Y. (2020). Online Learning during the COVID-19 Pandemic: What do we gain and what do we lose when classrooms go virtual?’, Scientific American. https://blogs.scientificamerican.com/observations/online-learning-during-the-COVID-19- pandemic/.
 • Jasper, M. A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi,21, 73-94.
 • Lee, S. A. (2020). Coronavirus anxiety scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies. 44(7),1-9.http://dx.doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • Lin, C. Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Social Health Behaviour, 3, 1-2.
 • Miks, J.,&McIlwaine, J. (2020). Keeping the world’s children learning through COVID-19. Research report, UNICEF. https://www.un_cef.org/coronav_rus/keep_ng-worlds-ch_ldrenlearn_ng-through-cov_d-19.
 • Miles, M, B.,& Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Motiejūnaitė-Schulmeister, A.,& Crosier, D. (2020). How is Covid-19 affecting schools in Europe? Research report. European Commission, EURYDICE. https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_
 • Mulenga, E. M.,& Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), ep269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Perienen, A. (2020). Frame works for ICT integration in mathematics education- a teacher’s perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(6), em1845. https://doi.org/10.29333/ejmste/7803
 • Rovai, A. P.,& Downey, J. R. (2010). Why some distance education programs fail while others succeed in a global environment. The Internet and Higher Education, 13(3), 141-147. http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.07.001
 • Roy, D. (2020). Trying to home school because of coronavirus? Here are 5 tips to help your childlearn. https://theconversation.com/trying-to-homeschool-because-of-coronavirus-hereare-5-tips-to-help-your-child-learn-133773.
 • Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: implications for STEM education. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), 1-6.
 • Şen, B., Atasoy, F., & Aydın, N. (2010). Düşük maliyetli web tabanlı uzaktan eğitim sistemi uygulaması. XII. Akademik Bilişim Konferansı (ss 383-389). Muğla Üniversitesi.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2020). COVID-19 pandemi değerlendirme raporu. http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/covid-19-pandemi degerlendirme-raporu.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2020). Bilim ve sanat terimleri sözlüğü. 26 Nisan 2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. [UNESCO], (2020). How to keep Engaged Remotely with Your Students in the Context of the COVID-19 Crisis: Tips for Teachers.https://en.unesco.org/news/resources-parents-and-teachers-motivating-supportingchildren-during-remote-learning.
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 335-351.
 • Wang,Y.,Di, Y., Ye, J., & Wei, W. (2020). Study on the public psychological states and its related factors during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in some regions of China. Psychology, Health & Medicine. http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2020.1746817
 • Yıldırım, A., &Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Seçkin Yayınları.
APA Bakioğlu B, Cevik M (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. , 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
Chicago Bakioğlu Büşra,Cevik Mustafa COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. (2020): 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
MLA Bakioğlu Büşra,Cevik Mustafa COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. , 2020, ss.109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
AMA Bakioğlu B,Cevik M COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. . 2020; 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
Vancouver Bakioğlu B,Cevik M COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. . 2020; 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
IEEE Bakioğlu B,Cevik M "COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri." , ss.109 - 129, 2020. 10.7827/TurkishStudies.43502
ISNAD Bakioğlu, Büşra - Cevik, Mustafa. "COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri". (2020), 109-129. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
APA Bakioğlu B, Cevik M (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. Turkish Studies (Elektronik), 15(4), 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
Chicago Bakioğlu Büşra,Cevik Mustafa COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. Turkish Studies (Elektronik) 15, no.4 (2020): 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
MLA Bakioğlu Büşra,Cevik Mustafa COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.4, 2020, ss.109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
AMA Bakioğlu B,Cevik M COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(4): 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
Vancouver Bakioğlu B,Cevik M COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(4): 109 - 129. 10.7827/TurkishStudies.43502
IEEE Bakioğlu B,Cevik M "COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri." Turkish Studies (Elektronik), 15, ss.109 - 129, 2020. 10.7827/TurkishStudies.43502
ISNAD Bakioğlu, Büşra - Cevik, Mustafa. "COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkinGörüşleri". Turkish Studies (Elektronik) 15/4 (2020), 109-129. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502